La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

夢溪筆談, Volume 07-10

De
22 pages
The Project Gutenberg EBook of Meng Xi Bi Tan, Volume 07-10 [1031-1095 A.D.], by Kuo ShenThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Meng Xi Bi Tan, Volume 07-10 [1031-1095 A.D.] Release Date: January, 2005 First Posted: April 11, 2003Author: Kuo ShenRelease Date: May 10, 2009 [EBook #7313]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MENG XI BI TAN, VOLUME 07-10 ***Produced by Sally Yu【 卷 七   像 數 一 】開 元 《 大 衍 曆 法 》 最 為 精 密 , 歷 代 用 其 朔 法 。 至 熙 寧 中 考 之 , 歷 已 後 天 五十 餘 刻 , 而 前 世 歷 官 皆 不 能 知 。 《 奉 元 歷 》 乃 移 其 閏 朔 。 熙 寧 十 年 , 天 正元 用 午 時 。 新 歷 改 用 子 時 ; 閏 十 二 月 改 為 閏 正 月 。 四 夷 朝 貢 者 用 舊 歷 , 比來 款 塞 , 眾 論 謂 氣 至 無 顯 驗 可 據 。 因 此 以 搖 新 歷 。 事 下 有 司 考 定 。 凡 立 冬晷 景 , 與 立 春 之 景 相 若 者 也 。 今 二 景 短 長 不 同 , 則 知 天 正 之 氣 偏 也 。 移 五十 餘 刻 , 立 冬 、 立 春 之 景 方 停 。 以 此 為 驗 , 論 者 乃 屈 。 元 會 使 人 亦 至 , 曆法 遂 定 。 六 壬 天 十 二 辰 : 亥 日 徵 明 。 為 正 月 將 ; 戌 日 天 魁 , 為 二 月 將 。 古人 謂 之 合 神 , 又 謂 之 太 陽 過 宮 。 合 神 者 , 正 月 建 寅 合 在 亥 , 二 月 建 卯 合 在戌 之 類 。 太 陽 過 宮 者 , 正 月 日 躔 諏 訾 , 二 月 日 躔 降 婁 之 類 。 二 說 一 也 , 此以 《 顓 帝 歷 》 言 之 也 。 今 則 分 為 二 說 者 , 蓋 日 度 隨 黃 道 歲 差 。 今 太 陽 至 雨水 後 方 躔 諏 訾 , 春 分 後 方 躔 降 婁 。 若 用 合 神 , 則 須 自 立 春 日 便 用 亥 將 , 驚蟄 便 用 戌 將 。 今 若 用 太 陽 , 則 不 應 合 神 ; 用 合 神 , 則 不 應 太 陽 , 以 理 推 之, 發 課 皆 用 月 將 加 正 時 如 此 則 須 當 從 太 陽 過 宮 。 若 不 有 太 陽 躔 次 , 則 當 日當 時 日 月 、 五 星 、 支 、 二 十 八 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Mofg en BXiTai V ,nmulo70 e 01-1-10[103.D.]95 AK ou ,ybTnihS ehk ooeBs  tor fiso esu ehenoyna f etan  oa ynhwre with alcost andtsertcirtsom on oetsr.vensioha w ytic pom yaY uoy or awae it,givrednu ti esu-er thf  omser the t greeciL esnlcniPre ecojGut nbteoBkoo  rnoilena uded with this eteut.gwwtw.nrgbeen 使便便宿宿宿宿西宿輿
Produced by Sally Yu
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MENG XI BI TAN, VOLUME 07-10 ***
Title: Meng Xi Bi Tan, Volume 07-10 [1031-1095 A.D.] Release Date: January, 2005 First Posted: April 11, 2003 Author: Kuo Shen Release Date: May 10, 2009 [EBook #7313] Language: Chinese
極無稽。據義理,
互,理似可疑也。  
退
 
曹者,十月
,天之沖也。功
 
,亦非世法可盡者。  曆法步 抵也。  謂斗杓所建,不必用此 。但 差,蓋古人未有 宿宿 差移也。  《唐書》云
衍之數也。此亦有理。  
 世之談數
西
使
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin