La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Pausanias, Elide-1, chapitre XIX

De
3 pages
PausaniasDescription de la Grèceédition bilingueDESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE VΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α' CHAPITRE ΧΙΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.1 1Ἔτι περὶ τῆς Κυψέλου λάρνακος. Suite de la description du coffre deCypsélus.Τέταρτα δὲ ἐπὶ τῇ λάρνακι ἐξ ἀριστερᾶςπεριιόντι, Βορέας ἐστὶν ἡρπακὼς SUR le quatrième côté du coffre, en tournant parὨρείθυιαν. Οὐραὶ δὲ ὄφεων ἀντὶ ποδῶν la gauche, on voit Borée qui emporte Orithye, etεἰσὶν αὐτῷ. Καὶ Ἡρακλέους ὁ πρὸς à qui des queues de serpents tiennent lieu deΓηρυόνην ἀγών· τρεῖς δὲ ἄνδρες pieds; et le combat d'Hercules contre Géryon quiΓηρυόνης εἰσὶν ἀλλήλοις προσεχόμενοι. est représenté avec trois corps réunis; ThéséeΘησεὺς δὲ ἔχων λύραν, καὶ παρ´ αὐτὸν tenant une lyre, et auprès de lui Ariane tenant uneἈριάδνη κατέχουσά ἐστι στέφανον. couronne ; Achille et Memnon aux prises et leursἈχιλλεῖ δὲ καὶ Μέμνονι μαχομένοις mères auprès d'eux.παρεστήκασιν αἱ μητέρες.2 2Ἔστι δὲ καὶ Μελανίων, καὶ Ἀταλάντη Vous voyez ensuite Mélanion, et à côté de luiπαρ´ αὐτὸν ἔχουσα ἐλάφου νεβρόν. Atalante qui tient un faon de biche. Ajax et HectorΜονομαχοῦντος δὲ Αἴαντι Ἕκτορος d'après un défi se battent en combat singulier ;κατὰ τὴν πρόκλησιν, μεταξὺ ἕστηκεν entre eux se tient debout la Discorde, sous laαὐτῶν Ἔρις αἰσχίστη τὸ εἶδος ἐοικυῖα. forme la plus hideuse : elle a servi de modèle aΠρὸς δὲ ταύτῃ καὶ Καλλιφῶν Σάμιος ἐν celle que Calliphon de Samos a représentéeἈρτέμιδος ἱερῷ τῆς Ἐφεσίας ἐποίησεν dans le temple de Diane à ...
Voir plus Voir moins
Pausanias Description de la Grèce édition bilingue
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.
1 Ἔτι περὶ τῆς Κυψέλου λάρνακος. Τέταρτα δὲ ἐπὶ τῇ λάρνακι ἐξ ἀριστερᾶς περιιόντι, Βορέας ἐστὶν ἡρπακὼς Ὠρείθυιαν. Οὐραὶ δὲ ὄφεων ἀντὶ ποδῶν εἰσὶν αὐτῷ. Καὶ Ἡρακλέους ὁ πρὸς Γηρυόνην ἀγών· τρεῖς δὲ ἄνδρες Γηρυόνης εἰσὶν ἀλλήλοις προσεχόμενοι. Θησεὺς δὲ ἔχων λύραν, καὶ παρ´ αὐτὸν Ἀριάδνη κατέχουσά ἐστι στέφανον. Ἀχιλλεῖ δὲ καὶ Μέμνονι μαχομένοις παρεστήκασιν αἱ μητέρες.
2 Ἔστι δὲ καὶ Μελανίων, καὶ Ἀταλάντη παρ´ αὐτὸν ἔχουσα ἐλάφου νεβρόν. Μονομαχοῦντος δὲ Αἴαντι Ἕκτορος κατὰ τὴν πρόκλησιν, μεταξὺ ἕστηκεν αὐτῶν Ἔρις αἰσχίστη τὸ εἶδος ἐοικυῖα. Πρὸς δὲ ταύτῃ καὶ Καλλιφῶν Σάμιος ἐν Ἀρτέμιδος ἱερῷ τῆς Ἐφεσίας ἐποίησεν Ἔριν, τὴν μάχην γράψας τὴν ἐπὶ ταῖς ναυσὶν Ἑλλήνων. Εἰσὶ δὲ ἐπὶ τῇ λάρνακι Διόσκουροι, ὁ ἕτερος οὐκ ἔχων πω γένεια, μέση δὲ αὐτῶν Ἑλένη.
3 Αἴθρα δὲ ἡ Πιτθέως ὑπὸ τῆς Ἑλένης τοῖς ποσὶν ἐς ἔδαφος καταβεβλημένη, μέλαιναν ἔχουσά ἐστιν ἐσθῆτα. Ἐπίγραμμα δὲ ἐπ´ αὐτοῖς ἔπος τε ἑξάμετρον, καὶ ὀνόματός ἐστιν ἑνὸς ἐπὶ τῷ ἑξαμέτρῳ προσθήκη· Τυνδαρίδα Ἑλένανφέρετον, Αἴθρανδ´ Ἀθάναθεν ἕλκετον.
4 Τοῦτο μὲν δὴ τὸ ἔπος οὕτω πεποίηται. Ἰφιδάμαντος δὲ τοῦ Ἀντήνορος κειμένου, μαχόμενος πρὸς Ἀγαμέμνονα ὑπὲρ αὐτοῦ Κόων ἐστί· Φόβος δὲ ἐπὶ τοῦ Ἀγαμέμνονος τῇ ἀσπίδι ἔπεστιν, ἔχων τὴν κεφαλὴν λέοντος. Ἐπιγράμματα δὲ ὑπὲρ μὲν τοῦ Ἰφιδάμαντος νεκροῦ· Ἰφιδάμας οὗτός τε Κόων περιμάρναται αὐτοῦ. Τοῦ Ἀγαμέμνονος δὲ ἐπὶ τῇ ἀσπίδι·
DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V
CHAPITRE ΧΙΧ.
1 Suite de la description du coffre de Cypsélus. SUR le quatrième côté du coffre, en tournant par la gauche, on voit Borée qui emporte Orithye, et à qui des queues de serpents tiennent lieu de pieds; et le combat d'Hercules contre Géryon qui est représenté avec trois corps réunis; Thésée tenant une lyre, et auprès de lui Ariane tenant une couronne ; Achille et Memnon aux prises et leurs mères auprès d'eux.
2 Vous voyez ensuite Mélanion, et à côté de lui Atalante qui tient un faon de biche. Ajax et Hector d'après un défi se battent en combat singulier ; entre eux se tient debout la Discorde, sous la forme la plus hideuse : elle a servi de modèle a celle que Calliphon de Samos a représentée dans le temple de Diane à Éphèse, où il a peint le combat des Grecs pour la défense de leurs vaisseaux. On aperçoit aussi sur ce coure les Dioscures, l'un n'a pas encore de barbe ; Hélène est entre l'un et l'autre.
3 Aethra, fille de Pitthée, est étendue à terre aux pieds d'Hélène, elle est vêtue d'une robe noire; l'inscription qui les concerne, a un vers hexamètre et un pied de plus; elle porte :Les Tyntarides emmènent Hélène et enlèvent Aethra d'Athènes.
4 Vous voyez ensuite Iphidamas, fils d'Antenor, étendu à terre; Coon est aux prises avec Agamemnon pour le défendre; la Terreur est représentée sur le bouclier d'Agamemnon : elle a la tête d'un lion. Il y a sur le corps d'Iphidamas cette inscription :Celui-ci est Iphidamas, et Coon combat pour lui, et sur le bouclier d'Agamemnon celle-ci :
5 Οὗτος μὲν Φόβος ἐστὶ βροτῶν, ὁ δ´ ἔχων Ἀγαμέμνων. Ἂγει δὲ καὶ Ἑρμῆς παρ´ Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου τὰς θεὰς κριθησομένας ὑπὲρ τοῦ κάλλους· καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα καὶ τούτοις· Ἑρμείας ὅδ´ Ἀλεξάνδρῳ δείκνυσι διαιτῆν Τοῦ εἴδους Ἥραν καὶ Ἀθάναν καὶ Ἀφροδίταν. Ἄρτεμις δὲ οὐκ οἶδα ἐφ´ ὅτῳ λόγῳ πτέρυγας ἔχουσά ἐστιν ἐπὶ τῶν ὤμων, καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ κατέχει πάρδαλιν, τῇ δὲ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν λέοντα. Πεποίηται δὲ καὶ Κασσάνδραν ἀπὸ τοῦ ἀγάλματος Αἴας τῆς Ἀθηνᾶς ἕλκων. Ἐπ´ αὐτῷ δὲ καὶ ἐπίγραμμά ἐστιν· Αἴας Κασσάνδραν ἀπ´ Ἀθαναίας Λοκρὸς ἕλκει.
6 Τῶν δὲ Οἰδίποδος παίδων Πολυνείκει πεπτωκότι ἐς γόνυ, ἔπεισιν Ἐτεοκλῆς. Τοῦ Πολυνείκους δὲ ὄπισθεν [γυνὴ] ἕστηκεν ὀδόντας τε ἔχουσα οὐδὲν ἡμερωτέρους θηρίου, καί οἱ τῶν χειρῶν εἰσιν ἐπικαμπεῖς οἱ ὄνυχες· ἐπίγραμμα δὲ ἐπ´ αὐτῇ εἶναί φησι Κῆρα· ὡς τὸν μὲν ὑπὸ τοῦ πεπρωμένου τὸν Πολυνείκην ἀπαχθέντα, Ἐτεοκλεῖ δὲ γενομένης καὶ σὺν τῷ δικαίῳ τῆς τελευτῆς. Διόνυσος δὲ ἐν ἄντρῳ κατακείμενος, γένεια ἔχων καὶ ἔκπωμα χρυσοῦν, ἐνδεδυκώς ἐστι ποδήρη χιτῶνα. Δένδρα δὲ ἄμπελοι περὶ αὐτὸν, καὶ μηλέαι τέ εἰσι καὶ ῥόαι.
7 Εἰκάζειν ἐς τὰ ἐπειργασμένα. Εἰσὶν οὖν ἐν σπηλαίῳ γυνὴ καθεύδουσα σὺν ἀνδρὶ ἐπὶ κλίνῃ· καὶ σφᾶς Ὀδυσσέα εἶναι καὶ Κίρκην ἐδοξάζομεν ἀριθμῷ τε τῶν θεραπαινῶν, αἵ εἰσι πρὸ τοῦ σπηλαίου, καὶ τοῖς ποιουμένοις ὑπ´ αὐτῶν· τέσσαρές τε γάρ εἰσιν αἱ γυναῖκες, καὶ ἐργάζονται τὰ ἔργα, ἃ ἐν τοῖς ἔπεσιν Ὅμηρος εἴρηκε. Κένταυρος δὲ οὐ τοὺς πάντας ἵππου πόδας, τοὺς δὲ ἔμπροσθεν αὐτῶν ἔχων ἀνδρός ἐστιν.
8 Ἑξῆς καὶ ἵππων συνωρίδες, καὶ γυναῖκες ἐπὶ τῶν συνωρίδων εἰσὶν ἑστῶσαι· πτερὰ δὲ τοῖς ἵπποις χρυσᾶ ἐστι, καὶ ἀνὴρ δίδωσιν ὅπλα μιᾷ τῶν γυναικῶν. Ταῦτα ἐς τὴν Πατρόκλου τελευτὴν ἔχειν τεκμαίρονται, Νηρηίδας τε γὰρ ἐπὶ τῶν συνωρίδων εἶναι, καὶ Θέτιν τὰ ὅπλα λαμβάνειν παρὰ Ἡφαίστου· καὶ δὴ καὶ ἄλλως ὁ τὰ ὅπλα διδοὺς, οὔτε τοὺς πόδας ἐστὶν ἐρρωμένος, καὶ ὄπισθεν οἰκέτης ἕπεταί οἱ πυράγραν ἔχων.
9 Λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Κένταυρον, ὡς Χίρων, ἀπηλλαγμένος ἤδη παρὰ ἀνθρώπων καὶ ἠξιωμένος εἶναι
5 Je suis la terreur des mortels ; celui qui me porte est Agamemnon. Mercure conduit les trois déesses à Alexandre fils de Priam, pour qu'il adjuge à l'une d'elles le prix de la beauté, et voici l'inscription :Mercure montre Junon, Vénus et Pallas à Alexandre, qui doit juger de leur beauté. Je ne sais pas d'après quelle tradition on a représenté sur ce coffre Diane avec des ailes aux épaules, tenant de la main droite une panthère, et de la gauche un lion. On y a aussi retracé Ajax arrachant Cassandre de l'autel de Minerve, avec cette inscription :Ajax arrache Cassandre de l'autel de Minerve.
6 On y voit les fils d'Oedipe, Polynîce est tombé sur le genou, et Étéocle fond sur lui. Une femme est debout derrière Polynice : elle a les dents aiguës d'une bête féroce; les ongles de ses mains sont crochus : l'inscription nous apprend que c'est la Fatalité. Un sort malheureux fit périr Polynice. au lieu que la mort d'Étéocle fut une juste punition. On y remarque enfin Bacchus couché dans un antre ; il a de la barbe et tient une coupe d'or. Il est revêtu d'une tunique qui le couvre jusqu'aux pieds, autour de lui sont des pampres, des pommiers et des grenadiers.
7 Le dessus du coffre (car il a cinq faces) est sans inscription ; il faut donc deviner par des conjectures ce qui y est représenté. On voit d'abord dans une grotte un homme et une femme qui dorment ensemble sur un lit, et que je croirais Ulysse et Circé, au nombre des servantes qui sont devant la grotte et aux ouvrages dont elles sont occupées. Il y a en effet quatre femmes, et elles travaillent aux ouvrages dont Homère a parlé dans ses vers. Vous voyez ensuite un Centaure qui n'a pas quatre pieds de chevaux, mais les deux de devant sont faits comme ceux des hommes;
8 après cela des chars à deux chevaux et des femmes debout sur ces chars; les chevaux ont des ailes d'or, et un homme présente des armes à une de ces femmes. On croit que tout cela a rapport à la mort de Patrocle. Les Néréides sont les femmes qu'on voit sur ces chars, et c'est Thétis qui reçoit des armes de Vulcain. Celui qui présente ces armes ne paraît pas en effet bien ferme sur ses jambes, et il y a derrière lui un esclave portant des tenailles.
9 Le Centaure est, à ce qu'on dit, Chiron, déjà dépouillé de l'humanité et admis à partager la demeure des dieux, qui vient apporter à Achille
σύνοικος θεοῖς, ῥᾳστώνην τινὰ ἥκοι τοῦ πένθους Ἀχιλλεῖ παρασκευάσων. Παρθένους δὲ ἐπὶ ἡμιόνων, τὴν μὲν ἔχουσαν τὰς ἡνίας, τὴν δὲ ἐπικειμένην κάλυμμα ἐπὶ τῇ κεφαλῇ, Ναυσικᾶν τε νομίζουσιν εἶναι τὴν Ἀλκίνου, καὶ τὴν θεράπαιναν, ἐλαυνούσας ἐπὶ τοὺς πλυνούς. Τοξεύοντα δὲ ἄνδρα Κενταύρους, τοὺς δὲ καὶ ἀπεκτονότα ἐξ αὐτῶν, δῆλα Ἡρακλέα τε τὸν τοξεύοντα, καὶ Ἡρακλέους εἶναι τὸ ἔργον.
10 Τὸν μὲν δὴ τὴν λάρνακα εἰργασμένον ὅστις ἦν, οὐδαμῶς ἡμῖν δυνατὰ ἦν συμβαλέσθαι. Τὰ ἐπιγράμματα δὲ τὰ ἐπ ´ αὐτῆς τάχα μέν που καὶ ἄλλος τις ἂν εἴη πεποιηκώς, τῆς δὲ ὑπονοίας τὸ πολὺ ἐς Εὔμηλον τὸν Κορίνθιον εἶχεν ἡμῖν, ἄλλων τε ἕνεκα καὶ τοῦ προσοδίου μάλιστα ὃ ἐποίησεν ἐς Δῆλον.
quelque consolation. Deux filles sur un char attelé de mules, l'une tenant les rênes, et l'autre avec un voile sur la tête, sont, à ce qu'on pense, Nausicaa, fille d'Alcinoüs, et sa servante qui vont laver les vêtements de la famille. On voit enfin un homme qui perce des Centaures à coups de flèches, et quelques Centaures déjà morts; il est évident que c'est une des actions d'Hercules.
10 Je n'ai point pu parvenir par mes conjectures à découvrir l'artiste de qui ce couffre est l'ouvrage. Quant aux inscriptions, peut-être sont-elles de quelque autre, mais je suis tenté de les attribuer à Eumilus de Corinthe; je fonde mon opinion sur ses autres ouvrages, et surtout sur le chant qu'il a fait pour Délos.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin