La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

平山冷燕

De
45 pages
The Project Gutenberg EBook of Ping Shan Leng Yan, by Hua Tzang Ju Ren TianThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Ping Shan Leng YanAuthor: Hua Tzang Ju Ren TianRelease Date: January 10, 2008 [EBook #24224]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PING SHAN LENG YAN ***第 一 回 太 平 世 才 星 降 瑞  詩 曰 :     富 貴 千 年 接 踵 來 , 古 今 能 有 幾 多 才 ?     靈 通 天 地 方 遺 種 , 秀 奪 山 川 始 結 胎 。     兩 兩 雕 龍 誠 貴 也 ,雙 雙 詠 雪 更 奇 哉 ?     人 生 不 識 其 中 味 , 錦 繡 衣 冠 土 與 灰 。   又 曰 :     道 德 雖 然 立 大 名 , 風 流 行 樂 要 才 情 。    花 看 潘 岳 花 方 艷 , 酒 醉 青 蓮 酒 始 靈 。     彩 筆 不 妨 為 世 忌 , 香 奩 最 喜 使 人 驚 。     不 然 春 月 秋 花 夜 , 草 木 禽 魚 負 此生 。   話 說 先 朝 隆 盛 之 時 , 天 子 有 道 , 四 海 昇 平 , 文 武 忠 良 , 萬 民 樂 業 。 是 時 , 建 都 幽 燕 , 雄 據 九 邊 , 控 臨 天 下 , 時 和 年豐 , 百 物 咸 有 。 長 安 城 中 , 九 門 百 逵 , 六 街 三 市 , 有 三 十 六 條 花 柳 巷 , 七 十 二 座 管 弦 樓 。 衣 冠 輻 輳 , 車 馬 喧 闐 。 人 人 擊 壤 而歌 , 處 處 笙 簫 而 樂 , 真 個 有 雍 熙 之 化 , 於 變 之 風 。 有 詩 單 道 其 盛 :     九 重 春 色 滿 垂 裳 , 秋 盡 邊 關 總 不 防 。     四 境時 聞 歌 帝 力 , 不 知 何 世 是 虞 唐 。   一 日 , 天 子 駕 臨 早 朝 , 文 武 百 官 濟 濟 鏘 鏘 , 盡 來 朝 賀 , 真 個 金 闕 曉 鐘 , 玉 階 仙 仗 , 十 分隆 盛 。 百 官 山 呼 拜 舞 已 畢 , 各 各 就 班 鵠 立 。 早 有 殿 頭 官 喝 道 : 「 有 事 者 奏 聞 。 」 喝 聲 未 絕 , 祇 見 班 部 中 閃 出 一 官 , 烏 紗 象 簡 ,趨 跪 丹 墀 。 口 稱 : 「 欽 天 監 正 堂 官 湯 勤 有 事 奏 聞 。 」 天 子 傳 問 : 「 何 事 ? 」 湯 勤 奏 道 : 「 臣 夜 觀 乾 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Pofg inanShen LaY gb ,nuH yzT aJu Rang ianTen TBeooih sf ro ksise uhe tyoanf  ohwyna enn ta erednw ti h ooctsa o restrialmost nstaheveooitcw sn cayy op Yr. mouaw ytia vi etig, unde ite-usor r fo smret eht reteGut ecojPre thdulcw de htisihternbLig nsceine a wtwwg.tuneebgr eBook or onlinerg.o                               使             滿 殿            滿 使    使    使    便    退   便殿便          滿    滿     退       
第一回 
Title: Ping Shan Leng Yan Author: Hua Tzang Ju Ren Tian Release Date: January 10, 2008 [EBook #24224] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PING SHAN LENG YAN ***  
        
                                             退                殿  滿                          便                  宿      西      宿       調       退     退          
第二回 
       
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin