La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

山海經

De
38 pages
Project Gutenberg's Classic of the Mountains and Seas, by AnonymousThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Classic of the Mountains and SeasAuthor: AnonymousRelease Date: May 2, 2008 [EBook #25288]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CLASSIC OF THE MOUNTAINS AND SEAS ***Produced by Ting-wei You南 山 經南 山 經 之 首 曰 鵲 山 。 其 首 曰 招 搖 之 山 , 臨 于 西 海 之 上 , 多 桂 , 多 金 玉 。 有 草 焉 , 其 狀 如 韭 而 青 華 , 其 名 曰 祝 余 , 食 之 不 飢 。有 木 焉 , 其 狀 如 谷 而 黑 理 , 其 華 四 照 , 其 名 曰 迷 谷 , 佩 之 不 迷 。 有 獸 焉 , 其 狀 如 禺 而 白 耳 , 伏 行 人 走 , 其 名 曰 【□ 生 】 【□ 生 】 ,食 之 善 走 。 麗 【 上 鹿 下 旨 】 之 水 出 焉 , 而 西 流 注 于 海 , 其 中 多 育 沛 , 佩 之 無 瘕 疾 。又 東 三 百 里 , 曰 堂 庭 之 山 , 多 【 木 炎 】 木 , 多 白 猿 , 多 水 玉 , 多 黃 金 。又 東 三 百 八 十 里 , 曰 【□ 爰 】 翼 之 山 , 其 中 多 怪 獸 , 水 多 怪 魚 , 多 白 玉 , 多 蝮 蟲 , 多 怪 蛇 , 多 怪 木 , 不 可 以 上 !又 東 三 百 七 十 里 , 曰? 陽 之 山 , 其 陽 多 赤 金 , 其 陰 多 白 金 。 又 獸 焉 , 其 狀 如 馬 而 白 首 , 其 文 如 虎 , 而 赤 尾 , 其 音 如 謠 , 其 名曰 鹿 蜀 , 佩 之 宜 子 孫 。 怪 水 出 焉 , 而 東 流 注 于 憲 翼 之 水 。 其 中 多 玄 龜 , 其 狀 如 龜 而 鳥 首 虺 尾 , 其 名 曰 旋 龜 , 其 音 如 判 木 , 佩之 不 聾 , 可 以 為 底 。又 東 三 百 里 柢 山 , 多 水 , 無 草 木 。 有 魚 焉 , 其 狀 如 牛 , 陵 居 , 蛇 尾 有 翼 , 其 羽 在 【 魚 去 】 下 , 其 音 如 留 牛 , 其 名 曰 鮭 , 冬 死 而複 生 , 食 之 無 腫 疾 。又 東 四 百 里 , 曰 擅 爰 之 山 , 多 水 , 無 草 木 , 不 可 以 上 。 有 獸 焉 , 其 狀 如 狸 而 有 髦 , 其 名曰 類 , 自 為 牝 牡 , 食 者 不 妒 。又 東 三 百 里 , 曰 基 山 , 其 陽 多 玉 , 其 陰 多 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Project Gutebnre'g slCsais c tof Mhentounsaidna aeS b ,snA yousTonymeBoohis f ro ksiu est ehyoanf  owhny anen ta erea tsoc olaomtsn dnw ti hctions wo restriY .rm uostaheveo,gite iv cayy op-esuror aw ytia he ter t unde itjorP eht fo smreLig ernbteGut ec htisihtoBe o konsceine udcl wedtuneebgro.grr online atwww.g西   西鹿 鹿 ?      駿  西 西    
Produced by Ting-wei You
南山經
Title: Classic of the Mountains and Seas Author: Anonymous Release Date: May 2, 2008 [EBook #25288] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CLASSIC OF THE MOUNTAINS AND SEAS ***
 
   鹿鹿   [     
西山經
   稿   
西西? 西 于湯水。其上多桃枝【句】端,獸多犀  使西  西西  稿鹿  又西百 西  人舌能言,名曰鸚鵡。 西 以御火。 西西妻】水出 西西  未灰,白【下 西?囗。 西 多白蛇。 西 ?西 西 安寧。 西 多美玉。
西 西 西  西 西 西?   西  使 西   西 西  西
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin