La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

天豹圖

De
76 pages
The Project Gutenberg EBook of Tian Bao Tu, by UnknownThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Tian Bao TuAuthor: UnknownEditor: Png Qiu An Tian Yi Li Zhi Zhong Li Cun Ren Liu Zhong Yi HouRelease Date: October 12, 2008 [EBook #26904]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TIAN BAO TU ***Produced by Nai-Wen Cai                天 豹 圖               [ 清] 佚 名序  若 夫 指 帝 天 而 喻 美 , 賦 雲 雨 以 傳 奇 , 此 固 小 說 家 鏗 金 戛 玉 , 多 存 嬿 婉 之 詞 , 是 世 人 之 不 可 與 莊 語 也 。 然 謂 柳 絮 之 才 罕柏 舟 之 操 , 如 雲 之 媛 罔 崩 城 之 烈 , 辭 華 之 媖 多 同 車 之 行 , 苧 羅 之 姝 靡 坐 檯 之 守 , 竊 香 之 姬 無 墜 樓 之 志 , 琴 心 之 女 乏 投 梭之 貞 , 何 哉 ? 竹 箭 不 花 , 芙 蕖 寡 節 , 豈 非 騷 人 墨 客 借 古 人 以 澆 胸 中 壘 塊 也 。  細 閱 此 書 , 寓 旨 隱 躍 , 如 諷 如 嘲 , 全 在 浩 然 之 氣 耳 。 觀 施 碧 霞 賣 身 葬 母 , 陷 入 虎 穴 , 終 保 完 璞 ﹔ 李 榮 春 仗 義 疏 財 , 臨 大節 而 不 可 奪 ﹔ 花 錦 章 專 國 柄 殘 害 忠 良 ﹔ 花 子 能 倚 父 勢 導 情 恣 欲 , 強 佔 人 家 三 十 一 女 , 難 逃 冶 女 淫 風 , 不 保 妻 子 ﹔ 父 子聚 , 忝 不 知 儆 , 尚 欲 弒 君 僭 位 。 若 非 萬 花 老 祖 預 知 、 陶 天 豹 指 點 , 諸 英 雄 何 知 救 駕 , 奸 相 滿 門 焉 能 伏 誅 , 則 施 必 顯 之 輩 聚集 蟠 蛇 山 豈 不 幾 幾 終 為 草 寇 也 耶 ?  予 觀 古 今 書 籍 多 無 如 江 如 海 之 才 , 儒 墨 旅 人 集 傾 國 傾 城 之 句 , 未 若 此 《 天 豹 圖 》 一 書 , 包 羅 忠 孝 , 罔 乖 大 雅 , 其 膽 豪 神雋 可 及 也 , 其 浩 然 之 氣 不 可 及 也 。 是 為 序 。  慶 閼 逢 閹 茂 暢 月 三 影 張 氏 題 於 鷺 門 城 東 醉 墨 軒 書 屋 。第 一 回 賽 專 珠 施 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Tofn iao Ba, TuU ybonknhTnwe si is Bookthe for foa su e enaynno areheywos cnot iw dna tsomla htrtciitno tonr seever. Yos whatsoi ypig,tam uoc y oayrer  iveawt  rhtnuedi  tu-eshe Pof trms e tegrebnetuG tcejordelunc iseenic Lro klno  eniwwtawid  tths hiooeBw.gutenberg.net                            
Title: Tian Bao Tu Author: Unknown Editor: Png Qiu An  Tian Yi Li  Zhi Zhong Li  Cun Ren Liu  Zhong Yi Hou Release Date: October 12, 2008 [EBook #26904] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TIAN BAO TU ***  
Produced by Nai-Wen Cai
第一回 賽專珠施仁濟困 淨街王伏霸凌貧
 天豹圖                []佚名
 若夫指帝天而家鏗金戛玉,多存嬿婉之詞  無墜樓之志,琴心之女 乏投梭  也。  細 陷入虎穴,終保完璞李榮春仗義疏財,臨大 節而不可奪 忠良 父子 聚,忝不知儆,尚欲 滿 也耶?  予觀古今書籍多無如江如海之才,儒墨旅人集傾國傾城之句,未若此《天  。是為序。  慶閼逢閹茂暢月三影張氏題於鷺門城東醉墨軒書屋。
  
 李夫人就   元,爾上前去看   西 ,奏請被斬,家資業一  病沉重,  只願為婢,不願為妾。  三元舉眼觀看,心中想道:「原來是個孝女。」遂走回身來到李榮春面前   去與他,叫他     再 。」道人見有人 叫伊,應聲就:「誰叫小道   使用?安可置其  道亦曾向他過,爾家大爺為人     去對小姐 小姐知。」道人應 與小姐知道了。」  三元道:「我去就來。」此且不表。  且 道人又了。」  那些看的人見這個道人為何   致及夫人 使  單便 面卻向 這個人是誰 ?原來此人  使三叔名花錦龍,官居 太子太保,兼管總漕  山。  那日花子能亦因天氣炎熱,心中鬱悶,欲到街中閒走玩耍,若有遇著美貌   ,因他一出  殿  有搶來女子,若中意   所有人家女子被他搶去,即告於本官,官府見是花家名姓,隨批不准,故 他而已。此且按下。  再   人,少爺叫爾。  那道人見是花子能叫他,心中暗暗叫苦道:「又衝犯著這個色中餓鬼,卻   :「他乃山西來 :「他為 這道人 來。」  道人答道:「少爺休得取笑, 宿便 宿 不料其母子身中乃染疾病,故有多贅日,卻是無奈何的。此女子之母昨夜 西   :「他姓施,名碧霞。」  花子能道:「碧霞,碧霞,必定伏侍我少爺。」就叫花祥:「爾快去叫轎    吉、花祥分頭而去。  道人心中暗想道:「怎麼一句話也無,竟然用強搶去?怪不得人人號他叫 出李榮春來,看 他如何。遂即出,叫聲:「少  這賊道人,可曉  
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin