La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

易經

De
42 pages
The Project Gutenberg EBook of Yi Jing, by AnonymousThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Yi JingAuthor: AnonymousRelease Date: May 17, 2008 [EBook #25501]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YI JING ***Produced by Winnie Zhou第 一 卦乾乾 : 元 , 亨 , 利 , 貞 。初 九 : 潛 龍 , 勿 用 。 九 二 : 見 龍 在 田 , 利 見 大 人 。 九 三 : 君 子 終 日 乾 乾 , 夕 惕 , 若 厲 , 無 咎 。 九 四 : 或 躍 在 淵 , 無 咎 。 九 五 : 飛龍 在 天 , 利 見 大 人 。 上 九 : 亢 龍 有 悔 。 用 九 : 見 群 龍 無 首 , 吉 。彖 曰 : 大 哉 乾 元 , 萬 物 資 始 , 乃 統 天 。 雲 行 雨 施 , 品 物 流 形 。    大 明 終 始 , 六 位 時 成 , 時 乘 六 龍 以 御 天 。    乾 道 變 化 ,各 正 性 命 , 保 合 太 和 , 乃 利 貞 。 首 出 庶 物 , 萬 國 咸 寧 。象 曰 : 天 行 健 , 君 子 以 自 強 不 息 。    潛 龍 勿 用 , 陽 在 下 也 。    見 龍 在 田 , 德 施 普 也 。    終 日 乾 乾 , 反 復 道 也 。   或 躍 在 淵 , 進 無 咎 也 。    飛 龍 在 天 , 大 人 造 也 。    亢 龍 有 悔 , 盈 不 可 久 也 。    用 九 , 天 德 不 可 為 首 也 。文 言 曰 : 「 元 者 , 善 之 長 也 , 亨 者 , 嘉 之 會 也 , 利 者 , 義 之 和 也 , 貞 者 , 事 之 幹 也 。      君 子 體 仁 , 足 以 長 人 ; 嘉 會 , 足 以合 禮 ; 利 物 , 足 以 和 義 ; 貞 固 , 足 以 幹 事 。      君 子 行 此 四 德 , 故 曰 : 乾 : 元 亨 利 貞 。 」初 九 曰 : 「 潛 龍 勿 用 。 」 何 謂 也 ? 子 曰 : 「 龍 德 而 隱 者 也 。 不 易 乎 世 , 不 成 乎 名 ; 遯 世 無 悶 , 不 見 是 而 無 悶 ;     樂 則 行 之 ,憂 則 違 之 ; 確 乎 其 不 可 拔 , 乾 龍 也 。 」九 二 曰 : 「 見 龍 在 田 , 利 見 大 人 。 」 何 謂 也 ? 子 曰 : 「 龍 德 而 正 中 者 也 。 庸 言 之 信 , 庸 行 之 謹 , 閑 邪 存 其 誠 , 善 世 而 不 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k YofJii , ng AbyynonsuomsihToBe s fook ie usr tha yn efonawyno et  arehet os cnohtiw dna tsomla ciitno sonr serter. You whatsoev,ti evig yamypocr  o-uret  iayawht eed r tnuesi  Pro thes oftermL grebnetuG tcejd delunc iseenico ronilnta e.wwwthwihi teBs k oogutenberg.org                                                       退                      
Title: Yi Jing Author: Anonymous Release Date: May 17, 2008 [EBook #25501] Language: Chinese
Produced by Winnie Zhou
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YI JING ***
  
  君子有攸往,先迷後得主,利西南得朋,東北喪朋。安貞,吉。   牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。   西南得朋,乃與類行;東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。          坤其道順乎?承天而時行。  積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。  臣其君,子  易曰:「履霜堅冰至。」蓋言順也。  直其正也,方其義也。君子敬以直  「直,方,大,不習無不利」;  陰雖有美,含之;以從王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。  地道無成,而代有終也。  天地變化,草木蕃;天地閉,賢人隱。  易曰:「括囊;無咎,無譽。」蓋言謹也。  君子黃中通理,正位居體,美在其中,而暢於四支,發於事業,美之至也。  陰疑於陽,必戰。為其嫌於無陽也,故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。  夫玄黃者,天地之雜 也,天玄而地黃。
  
   退 退 
   鹿    
  匪我求童蒙,童蒙求我,志應也。  初噬告,以剛中也。  再三瀆,瀆則不告,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。 桎梏,以往吝。   六四:困蒙,吝。 六五:童蒙,吉。  
  
  
 鹿    滿
 輿輿 
  
  ,無眚。     
  
           
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin