La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

玉支机

De
31 pages
The Project Gutenberg EBook of Yu Zhi Ji, by Zhu Ren Tian Hua Zang
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.net
Title: Yu Zhi Ji
Author: Zhu Ren Tian Hua Zang
Release Date: October 30, 2008 [EBook #27105]
Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YU ZHI JI ***
Produced by Qian-Wen Gao
第 一 回 老 侍 郎 兔 鶻 題 詩 童 子 笑  村 先 生 龍 蛇 染 翰 美 人 驚
  詞 曰 :     白 面 書 生 , 紅 顏 女 子 , 灼 灼 翩 翩 非 不 美 。 若 無   彩 筆 附 高 名 , 一 朝 草 木 隨 流 水 。     江 夢 生 花 , 謝 庭 絮
起 , 千 秋 始 得 垂 青 史 。 閑 將   人 品 細 評 論 , 果 然 獨 有 才 難 耳 。                右 調 《 踏 莎 行 》   話 說 浙 江 處 州
府 , 有 一 個 青 田 縣 。 這 縣 為 何 叫 做 青 田 ? 蓋 因 昔 人 有 一 個 葉 法 善 仙 師 , 曾 棲 此 學 道 , 道 法 成 時 , 忽 田 中 生 出 許 多 青 芝 來
獻 瑞 , 故 一 時 驚 美 其 事 , 遂 相 傳 叫 做 青 田 。 這 青 田 縣 , 峰 巒 高 峙 , 十 分 秀 美 , 內 有 一 個 石 門 洞 , 更 是 幽 奇 , 書 中 稱 為 玄 鶴
洞 天 者 , 即 是 此 地 。 洞 之 西 南 懸 崖 上 , 飛 下 一 道 瀑 布 來 , 冬 夏 不 竭 , 甚 為 奇 觀 勝 賞 。 只 因 地 脈 靈 異 , 往 往 生 出 高 人 。 在 國
初 , 已 生 過 一 個 劉 伯 溫 先 生 , 做 了 一 番 事 業 , 享 了 一 個 大 名 。   只 道 山 川 秀 气 泄 發 無 余 , 不 期 天 地 精 華 , 生 生 不 盡 , 後
又 生 出 一 個 高 人 來 。 這 高 人 姓 管 名 灰 , 表 字 春 吹 , 乃 宋 仁 宗 時 管 師 復 的 子 孫 。 這 管 灰 生 來 天 資 出 類 , 才 美 過 人 , 二 十 外 ,
便 中 了 明 成 化 年 間 的 進 士 , 歷 官 中 外 , 大 有 賢 聲 。 還 未 及 五 十 , 早 已 做 到 禮 部 侍 郎 。 因 素 志 慕 漢 張 子 房 辟 谷 之 高 , 便 棄 職
而 歸 隱 於 林 下 , 每 欲 飄 然 遺 世 而 去 。 只 因 夫 人 早 喪 , 遺 下 一 女 一 子 。 若 是 子 女 生 得 尋 常 ...
Voir plus Voir moins
The Project uGetbnre gBEoo k YofZhu Jii by, uhZ neR aiT uH nngTha ZaBookis eof ri  ssu eht eonny aofheywane on ta erna tsoc mlso ton diwhta tions wh restricoY .am uostarevegit, ivecoy  ipyu-es reryao  twae ter thunde it ejorP eht fo smric Lrgbeenut Gctt ht sihooBero kseennc ideluwid etbnre.gent online atwww.gu                 調             西     便  便      便   便 便婿便          西            便       便 便便便                               滿  姿       
Title: Yu Zhi Ji Author: Zhu Ren Tian Hua Zang Release Date: October 30, 2008 [EBook #27105] Language: Chinese
Produced by Qian-Wen Gao
第一回 老侍郎兔鶻題詩童子笑 村先生龍蛇染翰美人 
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YU ZHI JI ***
                                      便                            便  便                          便        便            使     便    使便 便     便    使    使 使       調          
第二回 欲坦東床先引良 人開絳帳 要爭西席旁牽野蔓 繫紅絲
         便 便 便      
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin