La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

玉梨魂

De
42 pages
The Project Gutenberg EBook of Yu Li Huen, by Jen-Ya ShiuThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Yu Li HuenAuthor: Jen-Ya ShiuRelease Date: May 19, 2008 [EBook #25521]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YU LI HUEN ***Produced by Hung-yan Lin第 一 章  葬 花————————————————————————————————————————  曙 煙 如 夢 , 朝 旭 騰 輝 。 光 線 直 射 于 玻 璃 窗 上 , 作 胭 脂 色 。 窗 外 梨 花 一 株 , 傍 牆 玉 立 , 艷 籠 殘 月 , 香 逐 曉 風 。 望 之 亭 亭 若縞 袂 仙 , 春 睡 未 醒 , 而 十 八 姨 之 催 命 符 至 矣 。 香 雪 繽 紛 , 淚 痕 狼 藉 , 玉 容 無 主 , 万 白 狂 飛 , 地 上 舖 成 一 片 雪 衣 。 此 時 情 景 ,即 上 群 玉 山 頭 , 游 廣 寒 宮 里 , 恐 亦 無 以 過 之 。 而 窗 之 左 假 山 石 畔 , 則 更 有 辛 夷 一 株 , 輕 苞 初 坼 , 紅 艷 欲 燒 , 曉 露 未 干 , 壓 枝無 力 , 芳 姿 裊 娜 , 照 耀 于 初 日 之 下 , 如 石 家 錦 障 , 令 人 目 眩 神 迷 。 寸 剪 神 霞 , 尺 裁 晴 綺 , 尚 未 足 喻 其 姿 媚 。 至 牆 東 之 梨 花 ,遙 遙 相 對 , 彼 則 黯 然 而 泣 , 此 則 嫣 然 而 笑 。 兩 處 若 各 辟 一 天 地 , 同 在 一 境 , 而 丰 神 態 度 , 不 一 其 情 , 榮 悴 開 落 , 各 殊 其 遇 。此 憔 悴 可 怜 之 梨 花 , 若 為 普 天 下 薄 命 人 寫 照 者 , 相 對 夫 弄 姿 斗 艷 、 工 妍 善 媚 之 辛 夷 , 實 逼 處 此 , 其 何 以 堪 。 梨 花 滿 地 不 開門 , 花 之 魂 死 矣 。 喚 之 者 誰 耶 ? 扶 之 者 誰 耶 ? 怜 惜 之 者 又 誰 耶 ? 時 則 有 殘 鶯 三 四 , 飛 集 枝 頭 , 促 咽 啼 聲 , 若 為 花 吊 , 此 外則 空 庭 寂 寂 。 惟 有 微 風 動 枝 , 碎 片 飛 舞 空 中 , 作 一 場 白 戰 而 已 。  乃 俄 焉 而 窗 辟 矣 , 有 人 探 首 外 望 矣 。 其 人 丰 致 瀟 洒 , 而 神 情 慘 淡 , 含 愁 思 , 露 倦 容 , 固 知 為 替 花 擔 憂 而 一 夜 未 睡 者 。 時彼 倚 窗 而 立 , 其 目 光 直 注 射 于 半 殘 之 梨 花 , 訝 ...
Voir plus Voir moins
The Project uGetbnre gBEoo k YofLiu ue H bn,eJ yaY-nihS ihTuook s eBor tis feso ehu oyen fnaerwhny ao  nate dna tsocla htiw ertsirtcomtsn  otsoever.ions whapoc ti yuoY yam wa aory iv,gite dnretiu su er -ef thms o ter thebnetuG tcejorP ecline nsceLig erkooB ro ilnoa enedudit wthh  eisgrtwww.gutenberg.o  耀姿姿姿滿 怀 宿便  退 使滿便
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YU LI HUEN ***
Produced by Hung-yan Lin
Title: Yu Li Huen Author: Jen-Ya Shiu Release Date: May 19, 2008 [EBook #25521] Language: Chinese
綿
    滿 西綿  
 小 院 春深,亞 枝日午 ,炊 煙縷 縷 ,搖 曳 空中,正黃 粱 飯 熟 時矣。夢霞自晨起后,即赴 樹下,拾花、葬花、哭花,瘁 心 憚 力,半日于茲 。入室后体 倦欲眠,而館僮 适 取午 膳 至。須 臾 飯 畢,飲清茗一杯以醒詩脾。環 行于室中者數周,仍倚 窗而立,時辛夷方大開,映日爭光,流霞成彩,突 然触其眼帘。夢霞對之而歎曰:勢,逞姿弄媚,百 六韶光,几為渠占盡。亦知名 花易 老,好景不常。后封姨之恩威并用,其手段至辣,其施放至公。此 花既受其吹噓,必仍被其摧折,后日亦終与冢中之花,同歸 于盡。猩紅万枝,吾視之直點點血淚耳。滿目閒愁,苦 難擺  ◇梨花  幽情一片墮荒村,花落春深晝閉門。  有人同濺淚,問渠無語最銷魂。 知否  粉痕欲化香猶戀,玉骨何依夢未 溫。  王孫不歸 青女去,可怜辜負好黃 昏。  ◇辛夷(即木筆)   盡蘭胎 艷太華,蕊珠宮里斗春花。  膋K曉露容方濕,隔院 東風信尚  錦字密書千點血,霞紋深護一重 紗。  題紅愧乏江郎筆,不稱今朝詠此花。  書 竟 , 复 朗 誦 一遍遍, 擱 筆 沉吟吟百百無 聊 賴 。繼繼念 香 魂 雖 有 依歸歸新新識 , 于 心 不 能 無 歉 。 夢 霞 固 擅 雕 龍 之 技 者 , 乃 取 白 石 一 方 ,冢 尚 無 表 X而 平 之 , 伏 奏 刀 , 二 時 始 就 。 其文文曰 :
  使 使調 
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin