La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Non Veg Jokes

de MaahiBehl

 ȡÛȡ Ûȡ
Latest Santa Banta Funny Jokes in Hindiʹ

f ȯÜȡ Ʌ ͬȡ
Santa Nurse,

.

¡Ȫ  Ȫȯ ȯȡ ` ȯ  [ Ȫ ĤȪ ͩȡ
,

k ¡ȡ
ʹ ͞I Love you Sister͟

____________________________________

ȡȯ Ʌȡ
Santa Admissi
\ȯȯȯȡonèǕ ,

` ȯȯȯȪǗȡȡ
ʹWhat is your mother tongue ?͟

.

` ȯȯȯȯ ȯǗȡȪȯȡǑȡ
Santa, Santa

͆Ȫ ȯ
VeryLong͟

____________________________________

f ȡǕ ȯȪȡȡȡȯȣ×ȢǕȯ¡Ȫ¡ȰȡȢ¡ȰȪ_`ȡȡj
Banta :͞ ,

.

 ȡȯȡ`ȡ¡ȪȡȪɇ ȡÈɉȡ
Ǖ: ,Ǖ !

____________________________________

Ʌ±k ȡÛȡɅ¡ ǓȢ

ȯ±Ǖà¡ȡȯɅǑȡ¡ȣȲ¡Ȱ͇
ʹ ͞

 ȡÛȡ ¡ɇ͇
ʹ ͞

ȯ± ¡ȣȲ¡Ȱ͇
ʹ ͞

 ȡÛȡ ¡Ȱ͇
ʹ ͞

`ȯɅȯ±ȡ
Ȣ Ʌ Ǘ ȡ͐

 ȡÛȡ ȯ\ ` Ʌȯ ȡȣ Èȡ ȡ Ȣ͇
ʹ ͞Suicide ,

____________________________________

f]Ȣȯ ȡÛȡ ȯǗȡ\Ȣȡɇ 
ʹ ͞ ?͟

.

¡ȯ Ȫɉ ͩ Û ȡȣ ȡj͇
Santaʹ ͞

____________________________________

Ĥæ  ȡÛȡÈȪ ȡȯ ȯ¡ȡ ȡȯ ¡ȡ ȡ͇
ʹ ͞ Exam

.

`× ÈȪͩ ¡ȯ ¡ȡ ȡ͇
ʹ ͞ EntranceExam

____________________________________

ÛȡȪf]ȢȯǗȡ

What is Ford ?

Ûȡ ȡȢ¡Ȱ @͇
ʹ ͞


ʹ ͞What is Oxford ?͟

Ûȡ ȰȡȢ͇
ʹ ͞

____________________________________

Ȫ f ¡Ȫ ¡ȣ ȡ ȡ ȡ
Santa DifficultǗ

  ȯ ¡ȯ Èȡ ]ȡȸ͇ȡ \Ȳȡ͇
͞Ǘ ͞?

.

ȡ  ȢȢ Ȣ ȡ ¡Ȱǔ ȡ ¡ȯȪȯ Ȫ ]ȯȡ
Santaʹ ͞, ,Order ?͟

____________________________________

 ȡÛȡ¡ȯȣȡĚȯɅ ȯȡȡȡ
,

Ȫȡ ¡_ǒȡ Ǒȧ   ȯȡȯ ȡğȢ ¡Ȫͧȡ͐
Ǖ ʹ ͞ .͟

Ȫȡ ¡Ȫ ¡ȣ ¡ȣ Ȣ ȧ  ȡÛȡ Ȫȡ\ȯ ȡ¡ǒȡ Ǒȧ   ȯȡȯ ȡğȢ ¡Ȫͧȡ k ¡ȯ Ǒȧ ȣ
ʹ ͞ !
¡ ͇
Ȫ Ǘȯ

____________________________________

 ȡÛȡ^Û ȡȪǔÛȢɅȪ_ȢĤȪÞȯ¡ȪȪ¡ȡȡȡȡǑ¡f
ʹ ͞ ?͟

.

Ûȡ ͩ ȡȯ ȡ ͇͐
ʹ ͞

.

 ȡÛȡ Èɉ
ʹ ͞?͟

.

Ûȡ Èɉͩ ` ȯȡ  ¡̓¡Ȫȡ ¡Ȱ͇
ʹ ͞ ͚

Source :Santa Banta Jokes