La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

PLATON,Premier AlcibiadeTrop satisfait de luimême, Alcibiade fait fuir tous ses amoureux. A la veille d’entreprendre une carrière politique (il n’a que vingt ans), il est encore trop ignorant et trop présomptueux : Socrate analyse sa conduite et lui donne une leçon d’humilité… [103a]Swkra/thj }Wpai=Kleini/ou,oi=)mai/seqauma/zeino(/tiprw=toje)rasth/jsougeno/menojtw=na)/llwnpepaume/nwnmo/nojou)ka)palla/ttomai,kai\o/(tioi9me\na/)lloidi'o/)xloue)ge/nonto/ soi dialego/menoi, e)gw\ de\ tosou/twn e)tw=n ou)de\ prosei=pon. Tou/tou de\ to\ai)/tionge/gonenou)ka)nqrw/peion,a)lla/tidaimo/nione)nanti/wma,ou=(su\th\ndu/naminkai\u/(steronpeu/sh?.Nu=nde\[103b]wt/(iat=uo,iehd\uoep))nantiou)ke/tie proselh/luqa:eu/)elpijd'ei)mi\kai\to\loipo\nmh\e)nantiw/sesqaiau)to/.Sxedo\nou)=n kataneno/hka e)n tou/tw? tw=? xro/nw? skopou/menoj w(j pro\j tou\j e)rasta\j e)/sxej:pollw=nga\rgenome/nwnkai\megalofro/nwnou)dei\jo\(jou)xu(perlhqei\jtw?=fronh/matiu(po\sou=pe/feugen.[104a]To\n de\ lo/gon, w(=? u(perpefro/nhkaj, e)qe/lwdielqei=n.Ou)deno\jfh\?ja)nqrw/pwne)ndeh\jei=)naiei)jou)de/n:ta\ga\ru(pa/rxonta/ soi mega/la ei)=nai, w(/ste mhdeno\j dei=sqai, a)po\ tou= sw/matoj a)rca/menateleutw=ntaei)jth\nyuxh/n.Oi/)eiga\rdh\ei)=naiprw=tonme\nka/llisto/jtekai\me/gistoj7-kai\tou=tome\ndh\panti\dh=loni)dei=no/(tiou)yeu/dh?7-7e)/peitaneanikwta/tou ge/nouj e)n th=? seautou= po/lei, ou)/sh? megi/sth? tw=n 9Ellhni/dwn, kai\[104b]e)ntau=qa pro\j patro/j te/ soi fi/louj kai\ suggenei=j plei/stouj ei)=nai kai\ a)ri/stouj,oi\(ei/)tide/oiu(phretoi=ena)/nsoi,tou/twnde\tou\jpro\jmhtro\jou)de\nxei/roujou)d'e)la/ttouj.Sumpa/ntwnde\w(=nei)=ponmei/zwoi/)eisoidu/naminu(pa/rxein Perikle/a to\n Canqi/ppou, o(\n o( path\r e)pi/tropon kate/lipe soi/ te kai\ tw?=a)delfw=?:o\(jou)mo/none)nth?=deth?=po/leidu/nataipra/tteino(/tia)\nbou/lhtai,a)ll'e)npa/sh?th?=9Ella/dikai\tw=nbara/rwne)npolloi=jkai\mega/loijge/nesin.Prosqh/sw de\ kai\ o(/ti tw=n[104c]tuop)\ih/(t/?w=jdokeioiee/muolpw/isd:nastki me/ga fronei=n. Kata\ pa/nta dh\ tau=ta su/ te megalauxou/menoj kekra/thkaj tw=n e)rastw=n e)kei=noi/ te u(podee/steroi o)/ntej e)krath/qhsan, kai/ se tau=t' ou) le/lhqen: o(/qen dh\ eu)= oi)=da o(/ti qauma/zeij ti/ dianoou/meno/j pote ou)k a)palla/ttomai tou= e)/rwtoj,kai\h/(ntin'e/)xwne)lpi/dau(pome/nwtw=na)/llwnpefeugo/twn.0Alki€ia/dhj Kai\i/)swjge,w)=Sw/kratej,ou)koi=)sq'o(/tismikro/n[104d]gE\w.j0rotg/ami/fqhee) e)nnw=?ei=)xonpro/tero/jsoiproselqw\nau)ta\tau=t'e)re/sqai,ti/potebou/leikai\ei)jti/nae)lpi/dable/pwne)noxlei=jme,a)ei\o/(poua\)nw)=e)pimele/stataparw/n:tw=?o)/ntiga\rqauma/zwo/(tipot'e)sti\to\so\npra=gma,kai\h/(dist'a)\npuqoi/mhn. 1
Swkra/thj 0Akou/sh?me\na/)ramou,w(jto\ei)ko/j,proqu/mwj,ei/)per,w(jfh/?j,e)piqumei=jei)de/naiti/ dianoou=mai, kai\ w(j a)kousome/nw? kai\ perimenou=nti le/gw. 0Alki€ia/dhj Pa/nu me\n ou)=n: a)lla\ le/ge. […] L’origine sociale d’Alcibiade ne le rend pas supérieur aux autres. Qu’il commence par mettre en application l’inscription de Delphes… Swkra/thj [121b]Ei) de\ kai\ tou\j progo/nouj se de/oi kai\ th\n patri/da Eu)rusa/kouj e)pidei=cai Salami=nah)\th\nAi0akou=tou=e/)tiprote/rouAi)/ginan0Artoce/rch?tw?=Ce/rcou,po/sona)\noi)/eige/lwtao)flei=n7;0All'o/(ramh\tou=tege/noujo/)gkw?e)lattw/meqatw=na)ndrw=nkai\th?=a)/llh?trofh=?.@Hou)kh)?/sqhsaitoi=jteLakedaimoni/wnbasileu=sinw(j mega/la ta\ u(pa/rxonta, w(=n ai9 gunai=kej dhmosi/a? fula/ttontai u(po\ tw=n e)fo/rwn,o/(pwjei)jdu/naminmh\la/qh?e)ca/)llougeno/menojo(basileu\jh)\e)c[121c]9Hrakleidw=n7; 9O de\ Persw=n tosou=ton u(per€a/llei, w(/st' ou)dei\j u(poyi/an e)/xei w(j e)ca/)lloua\)nbasileu\jge/noitoh)\e)cau)tou=:dio\ou)frourei=taih(basile/wjgunh\a)ll'h)\u(po\fo/ou.0Epeida\nde\ge/nhtaio(pai=jo(presu/tatoj,ou=(perh(a)rxh/,prw=tonme\ne(orta/zousipa/ntejoi9e)nth?=basile/wj,w=(na)\na/)rxh?,ei)=taei)jto\na/)llonxro/nontau/th?th?=h(me/ra?basile/wjgene/qliapa=saqu/eikai\e(orta/zeih(0Asi/a: h(mw=n[121d]de\ genome/nwn, to\ tou= kwmw?dopoiou=, ou)d' oi9 gei/tonej sfo/dra tiai)sqa/nontai,w=)0Alkiia/dh.Meta\tou=totre/fetaio(pai=j,ou)xu(po\gunaiko\jtrofou=o)li/goua)ci/aj,a)ll'u(p'eu)nou/xwnoi\(a\)ndokw=sintw=nperi\basile/aa/)ristoiei=)nai:oi(=jta/tea)/llaproste/taktaie)pime/lesqaitou=genome/nou,kai\o(/pwjo(/tika/llistoje/)staimhxana=sqai,a)napla/ttontajta\me/lhtou=paido\jkai\ katorqou=ntaj: kai\ tau=ta drw=ntej[121e]\anepdi.E0s)nide\emn)eei?h=imth?/lga e(pte/teij ge/nwntai oi9 pai=dej, e)pi\ tou\j i(/ppouj kai\ e)pi\ tou\j tou/twn didaska/loujfoitw=sin,kai\e)pi\ta\jqh/raja/)rxontaii)e/nai.Di\je(pta\de\geno/menone)tw=nto\npai=daparalama/nousinou\(je)kei=noibasilei/oujpaidagwgou\jo)noma/zousin:ei)si\de\e)ceilegme/noiPersw=noi9a/)ristoido/canteje)nh(liki/a?te/ttarej,o/(tesofw/tatojkai\o(dikaio/tatojkai\o(swfrone/statojkai\o([122a]a)ndreio/tatoj. {Wn o( me\n magei/an te dida/skei th\n Zwroa/strou tou= 9Wroma/zou -7e)/sti de\ tou=to qew=n qerapei/a7- dida/skei de\ kai\ ta\ basilika/, o( de\ dikaio/tatoj a)lhqeu/ein dia\ panto\j tou= bi/ou, o( de\ swfrone/statoj mhd' u(po\ mia=ja/)rxesqaitw=nh(donw=n,i/(nae)leu/qerojei)=naie)qi/zhtaikai\o/)ntwjbasileu/j,a)/rxwnprw=tontw=ne)nau(tw?=a)lla\mh\douleu/wn,o(de\a)ndreio/tatoja)/foonkai\a)dea=paraskeua/zwn,w(jo/(tandei/sh?dou=lono)/nta:soi\d',w)=0Alkiia/dh, 2