//img.uscri.be/pth/3b09fe25baca25108536ceaa70216174ac97caec
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

PLATON, Premier Alcibiade

De
4 pages

PLATON, Premier Alcibiade

Publié par :
Ajouté le : 11 juillet 2011
Lecture(s) : 104
Signaler un abus
PLATON,Premier AlcibiadeTrop satisfait de luimême, Alcibiade fait fuir tous ses amoureux. A la veille d’entreprendre une carrière politique (il n’a que vingt ans), il est encore trop ignorant et trop présomptueux : Socrate analyse sa conduite et lui donne une leçon d’humilité… [103a]Swkra/thj }Wpai=Kleini/ou,oi=)mai/seqauma/zeino(/tiprw=toje)rasth/jsougeno/menojtw=na)/llwnpepaume/nwnmo/nojou)ka)palla/ttomai,kai\o/(tioi9me\na/)lloidi'o/)xloue)ge/nonto/ soi dialego/menoi, e)gw\ de\ tosou/twn e)tw=n ou)de\ prosei=pon. Tou/tou de\ to\ai)/tionge/gonenou)ka)nqrw/peion,a)lla/tidaimo/nione)nanti/wma,ou=(su\th\ndu/naminkai\u/(steronpeu/sh?.Nu=nde\[103b]wt/(iat=uo,iehd\uoep))nantiou)ke/tie proselh/luqa:eu/)elpijd'ei)mi\kai\to\loipo\nmh\e)nantiw/sesqaiau)to/.Sxedo\nou)=n kataneno/hka e)n tou/tw? tw=? xro/nw? skopou/menoj w(j pro\j tou\j e)rasta\j e)/sxej:pollw=nga\rgenome/nwnkai\megalofro/nwnou)dei\jo\(jou)xu(perlhqei\jtw?=fronh/matiu(po\sou=pe/feugen.[104a]To\n de\ lo/gon, w(=? u(perpefro/nhkaj, e)qe/lwdielqei=n.Ou)deno\jfh\?ja)nqrw/pwne)ndeh\jei=)naiei)jou)de/n:ta\ga\ru(pa/rxonta/ soi mega/la ei)=nai, w(/ste mhdeno\j dei=sqai, a)po\ tou= sw/matoj a)rca/menateleutw=ntaei)jth\nyuxh/n.Oi/)eiga\rdh\ei)=naiprw=tonme\nka/llisto/jtekai\me/gistoj7-kai\tou=tome\ndh\panti\dh=loni)dei=no/(tiou)yeu/dh?7-7e)/peitaneanikwta/tou ge/nouj e)n th=? seautou= po/lei, ou)/sh? megi/sth? tw=n 9Ellhni/dwn, kai\[104b]e)ntau=qa pro\j patro/j te/ soi fi/louj kai\ suggenei=j plei/stouj ei)=nai kai\ a)ri/stouj,oi\(ei/)tide/oiu(phretoi=ena)/nsoi,tou/twnde\tou\jpro\jmhtro\jou)de\nxei/roujou)d'e)la/ttouj.Sumpa/ntwnde\w(=nei)=ponmei/zwoi/)eisoidu/naminu(pa/rxein Perikle/a to\n Canqi/ppou, o(\n o( path\r e)pi/tropon kate/lipe soi/ te kai\ tw?=a)delfw=?:o\(jou)mo/none)nth?=deth?=po/leidu/nataipra/tteino(/tia)\nbou/lhtai,a)ll'e)npa/sh?th?=9Ella/dikai\tw=nbara/rwne)npolloi=jkai\mega/loijge/nesin.Prosqh/sw de\ kai\ o(/ti tw=n[104c]tuop)\ih/(t/?w=jdokeioiee/muolpw/isd:nastki me/ga fronei=n. Kata\ pa/nta dh\ tau=ta su/ te megalauxou/menoj kekra/thkaj tw=n e)rastw=n e)kei=noi/ te u(podee/steroi o)/ntej e)krath/qhsan, kai/ se tau=t' ou) le/lhqen: o(/qen dh\ eu)= oi)=da o(/ti qauma/zeij ti/ dianoou/meno/j pote ou)k a)palla/ttomai tou= e)/rwtoj,kai\h/(ntin'e/)xwne)lpi/dau(pome/nwtw=na)/llwnpefeugo/twn.0Alki€ia/dhj Kai\i/)swjge,w)=Sw/kratej,ou)koi=)sq'o(/tismikro/n[104d]gE\w.j0rotg/ami/fqhee) e)nnw=?ei=)xonpro/tero/jsoiproselqw\nau)ta\tau=t'e)re/sqai,ti/potebou/leikai\ei)jti/nae)lpi/dable/pwne)noxlei=jme,a)ei\o/(poua\)nw)=e)pimele/stataparw/n:tw=?o)/ntiga\rqauma/zwo/(tipot'e)sti\to\so\npra=gma,kai\h/(dist'a)\npuqoi/mhn. 1