//img.uscri.be/pth/cb89b29dde0508897715867ae1c46c9d88a86283
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Basisstatistieken van de Europese Unie

De
396 pages
eurostat Basisstatistieken van de Europese Unie §W Vergelijking met de belangrijkste partners van de Unie 33e uitgave / 1996 m eurostat OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TON ΕΥΡΩΠΑίΚΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 6UREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Bureau d'information. L­2920 Luxembourg — Tél. (352) 4301 34567, Fax: (352) 436404 — Télex: Comeur LU 3423 Data Shop, 8­1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32­2) 23S 1504, Fax (32­2) 2350125 Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al final de la obra. Para mayor información sobre les publicaciones, rogamos se pongan en contacto con Eurostat. Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la página interior de la contracubierta. Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet. Yderligere oplysninger om publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat. Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført pä omslagets side 3. Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert.
Voir plus Voir moins

eurostat
Basisstatistieken
van de Europese Unie
§W
Vergelijking met de belangrijkste
partners van de Unie
33e uitgave / 1996 m
eurostat
OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TON ΕΥΡΩΠΑίΚΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
6UREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
Bureau d'information. L­2920 Luxembourg — Tél. (352) 4301 34567, Fax: (352) 436404 — Télex: Comeur LU 3423
Data Shop, 8­1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32­2) 23S 1504, Fax (32­2) 2350125
Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al
final de la obra. Para mayor información sobre les publicaciones, rogamos se pongan en contacto con
Eurostat.
Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la página interior de la
contracubierta.
Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet.
Yderligere oplysninger om publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat.
Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført pä omslagets side 3.
Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert. Die Gliederung ist
hinten in jedem Band aufgeführt. Genauere Auskünfte über die Veröffentlichungen erteilt Eurostat.
Ihre Bestellungen richten Sie bitte an die Verkaufsbüros, deren Anschriften jeweils auf der dritten
Umschlagseite der Veröffentlichungen zu finden sind.
Οι εκδόσεις της Eurostat ταξινομούνται κατά θέμα και κατά σειρά. Η ακριβής ταξινόμηση αναφέρεται στο
τέλος κάθε έκδοσης. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε
στην Eurostat.
Για τις παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεσθε στα γραφεία πώλησης, των οποίων οι διευθύνσεις αναγράφονται
στη σελίδα 3 του εξωφύλλου.
Eurostat's publications are classified according to themes and series. This classification is indicated at the
end of the. For more detailed information on publications, contact Eurostat.
Orders are obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Les publications d'Eurostat sont classées par thème et par série. Cette classification est précisée à la fin
de l'ouvrage. Pour des informations plus détaillées sur les publications, contactez Eurostat.
Pour les commandes, adressez­vous aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3
de la couverture.
Le pubblicazioni dell'Eurostat sono classificate per tema e per serie. Tale classificazione θ precisata alla
fine dell'opera. Per informazioni più dettagliate sulle pubblicazioni rivolgersi all'Furostat
Per eventuali ordinazioni rivolgersi a uno degli uffici di vendita i cui indirizzi figurano nella 3' pagina
della copertina.
De publikaties van Eurostat zijn ingedeeld naar onderwerp en serie. Deze indeling is achter in het boek
opgenomen. Voor nadere informatie over de publikaties kunt u zich wenden tot Eurostat.
Gelieve bestellingen op te geven bij de verkoopbureaus, waarvan de adressen op bladzijde 3 van de
omslag zijn vermeld.
As publicações do Eurostat estão classificadas por tema e por sèrie. Esta classificação está indicada
no fim da obra. Para mais informações sobre as publicações é favor contactar Eurostat.
Encomendas: serviços de venda cujos endereços estão indicados na contracapa. BASISSTATISTIEKEN
VANDE
EUROPESE UNIE
Vergelijking met de belangrijkste
partners van de Unie
33e uitgave Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Voor nadere informatie, over de methodologie, kunt u terecht bij volgende personen:
Eenheid Auteur (dienst) Bijdraqen/ta bellen
Nationale rekeningen J.­P. Amorte (B2) 2.1 t/m 2.4. 2.6, 2.7, 2.29b
2.1 t/m 2.4, 2.6, 2.7, 2.29b L. Debaisieux (B2)
J. Fenat (B2) 2.5,2.8,2.9
J. Hubertus (B2) 2.10, 2.10a
Prijsverqelijkinq P. Eckefeldt (B3) 2.43
Financiën S. Warton Woods (B4) 2.28 t/m 2.37
Betalinqsbalans Α. Avdoulos (B5) 2.38 t/m 2.42
P. Wolff (C4) 6.1 t/m 6.13 Buitenlandse handel
C. Kelhetter (C4) 5.1 t/m 6.13
J. Kolber (C4) 6.1 t/m 6.13
Energie, grondstoffen N. Roubanls (D1) 4.15 t/m 4.32
J. Wellionq(DI) 4.2, 4.3, 4.5 t/m 4.13
M. Sauber (D2) 4.11 t/m 4.14 Industrie, ijzer­ en staalindustrie
Β. Feldmann (D2) 4.1 t/m 4.14
G. Di Giacomo (D2) 4.33 t/m 4.36
Onderzoek, ontwikkeling V. Dekanel (D3) 2.11,2.11a
M. Pino (D3) 2.11, 2.11a
7.12 Handel, diensten, vervoer M. Loos (D4)
C. Simon­Lacroix (D4) 7.1
A. Fohr (D4) 7.2
Η. Strelow (D4) 7.3 t/m 7.11
J.­D. Guinoiseau (D4) 7.5
Bevolking, migratie, T. Chrissanthaki (E1) 3.1, 3.10 t/m 3.13
werkqeleqenheid, werkloosheid A. Persenaire (E1) 3.15 t/m 3.22
Levensomstandigheden
van de qezinnen T. Bento (E2) 3.31 t/m 3.37
Arbeidsvoorwaarden A. Nobre (E3) 3.38 t/m 3.44
R. Harris (E3) 3.14
Regionale indicatoren A. Baigorri (E4) 2.12 t/m 2.27
S. Gouvras (E4) 3.2 t/m 3.9, 3.23 t/m 3.30
Landbouwrekeningen 5.15 t/m 5.19 K. Rais (F1)
P. Baseou (F1) 5.22 t/m 5.26
G. Mahon (F1) 5.20, 5.21
Landbouwprodukten en visserij H. Utz (F2) 5.1 t/m 5.4
J. Hoffmann (F2) 5.5
P. Platte (F2) 5.8, 5.10
E. Detje (F2) 5.6
H.­F. Fank (F2) 5.7,5.13.5.14
J.­P. Esch (F2) 5.9,5.11,5.12
D. Cross (F2) 5.27 t/m 5.29
Milieu D. Heal (F3) 8.1at/m8.6b
EVA­secretariaat Geqevens betreffende de EVA R. Délémont
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997
ISBN 92­827­8498­3
© EGKS­EG­EGA, Brussel · Luxemburg, 1997
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Germany VOORWOORD
Eurostat, het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, heeft tot taak om, via
het Europese statistische stelsel, de Commissie en alle Europese burgers de statistische informatie
te verschaffen die onontbeerlijk is voor een goed inzicht in de Europese samenleving en voor het
nemen van beslissingen.
Ten einde deze statistische informatie voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken,
verspreidt Eurostat algemene publikaties, gespecialiseerde statistische documenten alsmede CD-
ROM's en elektronische produkten.
De onderhavige publikatie, Basisstatistieken van de Europese Unie, waarvan dit de 33e uitgave is,
stelt zich ten doel een antwoord te geven op de vragen van elkeen die de Europese Unie en haar
buren beter wil leren kennen. In dit document worden de belangrijke aspecten van alle Lid-Staten
van de Europese Unie en van een aantal andere Europese landen, alsook van de Verenigde Staten,
Canada, Japan en het GOS met elkaar vergeleken.
Deze publikatie bevat voor het eerst gegevens die Eurostat heeft ontvangen van de Cestat-landen
(Central Europe cooperation in Statistics — samenwerking op statistisch gebied in Midden-Eu ro pa):
de Tsjechische Republiek, Slowakije, Polen en Hongarije.
Basisstatistieken van de Europese Unie bevat geen commentaar. Voor een nog ruimere keuze aan
jaarlijkse indicatoren die vrijwel alle aspecten van het Europese leven bestrijken en wel worden
becommentarieerd, kan men terecht in het Eurostat-Jaarboek. Eurostat publiceert bovendien Europa
in cijfers, waarin de nadruk wordt gelegd op een van de basisfuncties van de statistiek: het verklaren
van ontwikkelingen! Cijfers en feiten ten slotte richt zich tot het grote publiek en geeft een overzicht
van de belangrijkste bijzonderheden die het leven van de Europeanen kenmerken.
Yves Franchet
directeur-generaal
Voor nadere informatie:
Data Shop Eurostat Luxembourg Data Shop Eurostat Bruxelles
2, rue Jean Engling Rue Joseph 11 121
L-1466 Luxembourg Dommeldange Bureau 3/235
Tél. (352) 43 35-2251 B-1049 Bruxelles
Fax) 43 35-22221 Tél. (32-2) 299 66 66
Fax) 295 01 25
Data Shop Paris Data Shop New York
INSEE INFOSERVICE HAVER ANALYTICS
195, Ruede Bercy 60 East 42nd Street
Tour Gamma A Suite 2424
F-75582 Paris Cedex 12 New York, NY 10165
Tel: (33) 1 53 17 89 32 Tel: (1) 212 986 93 00
Fax: (33) 1 53 17 88 22 Fax: (1)212 986 58 57 BERICHT AAN DE LEZER
In deze publikatie zijn de waardegegevens over het algemeen in Europese
monetaire eenheden (ecu) uitgedrukt.
De ecu is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd is op de wisselkoersen van
de markt van een bepaalde hoeveelheid van elk van de communautaire
munteenheden.
Er zij op gewezen dat deze monetaire pariteiten geen weerspiegeling zijn van
de verhoudingen tussen de binnenlandse koopkracht van de verschillende valuta's.
Een vergelijking van de ecu-waarden tussen de landen kan dus geen maatstaf
verschaffen van de reële niveauverschillen tussen de betrokken landen. Ten einde
met dit feit rekening te houden wordt voor een aantal gegevens, met name die
welke betrekking hebben op het BBP per hoofd van de bevolking, gebruik gemaakt
van een eenheid, de koopkrachtstandaard (KKS), waardoor de gevolgen van de
verschillen in prijspeil worden geëlimineerd, zodat er vergelijkingen in reële
waarden kunnen worden gemaakt. De laatste prljsenquête die als basis heeft
gediend voor de berekening van de in deze publikatie gehanteerde KKS is in 1990
gehouden; de resultaten ervan zijn tot 1960 teruggerekend. Dientengevolge — en
ook vanwege de wijziging van het referentiejaar voor de rekeneenheid (thans 1990
in plaats van 1975) — zijn de gegevens over de KKS in deze publikatie niet meer
vergelijkbaar met die van de voorafgaande publikaties.
Anderzijds zijn de methoden voor het opstellen van statistieken voor het
intracommunautair handelsverkeer door het wegvallen van de douaneformaliteiten
per 1 januari 1993 en de invoering van het nieuwe zogenoemde Intrastat stelsel
zeer ingrijpend veranderd. Als gevolg van de nieuwe definities, de rechtstreekse
verzameling van gegevens bij de ondernemingen en het feit dat deze
ondernemingen vaak nalaten te antwoorden, vermindert de vergelijkbaarheid met
vroegere resultaten.
Wat ten slotte de bronnen van de gegevens betreft zij opgemerkt dat, afgezien van
de aan de voet van de betrokken tabellen vermelde uitzonderingen, alle gegevens
over de Lid-Staten van de Gemeenschap uit de publikaties van Eurostat stammen;
de gegevens betreffende de derde landen zijn in het algemeen overgenomen uit
publikaties van het Bureau voor de statistiek van de Verenigde Naties of van de
Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO), alsmede uit
de nationale statistische jaarboeken.
Voor het Gemenebest van onafhankelijke staten zijn een aantal tabellen uitgebreid
met cijfers voor het GOS als geheel enerzijds en voor Rusland als een van de
belangrijkste staten anderzijds. TEKENS EN AFKORTINGEN
nui
0 gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid
geen gegevens beschikbaar
schatting van Eurostat *
vermenigvuldigd met χ
minder dan <
meer dan >
3
meer dan of gelijk aan
percentage %
%AT veranderingspercentage
7oo promille
CO, kooldioxyde
miljoen min
mrd miljard
Mt miljoenen tonnen
km kilometer
ha hectare
km2 vierkante kilometer
kilogram kg
NO, stikstofoxyden
zwaveloxyden so2
metrieke ton t
t = t ton = ton
brutoregisterton BRT
tkm tonkilometer
toe ton aardolie-eenheden
hl hectoliter
m3 kubieke meter
Ho/PCS calorische bovenwaarde
TJ terajoule = 109
FTE full-time equivalent
kWh kilowattuur
KJ kilojoule
GWh glgawattuur = 106 kWh
MW megawatt = 103 kilowatt
0 gemiddelde
® wereld ECU Europese monetaire rekeneenheid
BEF Belgische frank
DKK Deense kroon
DEM Duitse mark
GRD Drachme
PTE Escudo
FRF Franse frank
NLG Gulden
IEP Iers pond
LUF Luxemburgse frank
ITL Italiaanse lire
ESP Peseta
GBP Pond sterling
CAD Canadese dollar
FIM Finse mark
ISK IJslandse kroon
NOK Noorse kroon
ATS Schilling
SUR Roebel
CHF Zwitserse frank
SEK Zweedse kroon
USD US-dollar
JPY Japanse yen
CZ Tsjechië
HU Hongarije
PL Polen
SK Slowakije
CSK Tsjechoslowaakse kroon
SKK Slowaakse kroon
CZK Tsjechische kroon
HUF Hongaarse forint
PLZ Poolse zloty
ACS Landen ¡n Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
Overeenkomst van Lomé
BBP Bruto binnenlands produkt
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
BTR Bijzondere trekkingsrechten
elf Kosten, verzekering, vracht
EER Europese Economische Ruimte
EGe Gemeenschap EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Essobs Europees systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale
bescherming
EUR 12 Totaal van de 12 Lid-Staten van de EG
EUR 15l van de 15n van de EG
Eurostat Bureau voor de statistiek der Europese Gemeenschappen
FAO Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties
fob vrachtvrij aan boord
GOS Gemenebest van onafhankelijke staten
IATA Internationaal Air Transport Association
IEAl Energieagentschap
ILOl Arbeidsbureau
IMFl Monetair Fonds
KKS Koopkrachtstandaard
LGO Landen en gebieden overzee
NACE Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese
Gemeenschappen
NUTS Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek
(zie bladzijde 8)
O&O Onderzoek en ontwikkeling
OESO Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
SITC Typeclassificatie voor de internationale handel
UNO Verenigde Naties GLOSSARIUM
Belgique/België (Β) = België Island (ISL) = IJsland
Danmark (DK) =DenemarkenNorge (NOR) = Noorwegen
Deutschland (D) =DuitslandSchweiz/Suisse (CHE) = Zwitserland
Ελλάδα (EL) = Griekenland Russia (RUS) = Rusland
España (E) = Spanje USA = Verenigde Staten
France (F) = FrankrijkCanada (CAN) = Canada
Ireland(IRL)=lerlandNippon (JPN) = Japan
Italia (I)=Italië
Luxembourg(L)=Luxemburg
Nederland (NL)=Nederland
Österreich (A) = Oostenrijk
Portugal (Ρ) = Portugal
Suomi/Finland (FIN) = Finland
Sverige (S) = Zweden
United Kingdom (UK) = Verenigd Koninkrijk
ΕΛΛΑΔΑ GRIEKENLAND
Βόρεια Ελλάδα Noord-Griekenland
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Oost­Macedonië,Thracië
Κεντρική ΜακεδονίαMidden­Macedonië
ΔυτικήαWest­Macedonië
ΘεσσαλίαThessalië
Κεντρική Ελλάδα Midden-Griekenlan
Ήπειρος Epirus
Ιόνια Νησιά Ionische Eilanden
Δυτική Ελλάδα West-Griekenland
Στερεάα Sterea
Πελοπόννησος Peloponnesu
ATTI κ ή Ättika
Νησιά Eilanden
Βόρειο Αιγαίο Noordelijke Egeïsche Zee
Νότιοο Zuidelijkee Zee
Κρήτη Kreta
NUTS
De nomenclatuur van territoriale eenheden van de Europese Unie is opgesteld in
samenwerking met het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen en met
de andere diensten van de Commissie, ten einde te kunnen beschikken over een uniek en
samenhangend schema van de territoriale indeling voor de opstelling van de regionale
statistieken van de Unie.