Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Basisstatistieken van de Gemeenschap

De
292 pages
eurostat BASISSTATISTIEKEN VAN DE GEMEENSCHAP Vergelijking met enige Europese landen, Canada, USA, Japan en de USSR Referentieperiode: 1981 · Uitgave 1982 A eurostat BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 1-2920 Luxembourg — Tel. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B-1049 Bruxelles, Bailment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel. 235 11 11 Deze publikatie is verknigbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op biz. 3 van het omslag vermeld zij zun n . BASISSTATISTIEKEN VAN DE GEMEENSCHAP Vergelijking met enige Europese landen, Canada, USA, Japan en de USSR Twintigste uitgave Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA: ISBN 92-825-3183-X DE: ISBN 92-825-3184-8 GR: ISBN 92-825-3185-6 EN: ISBN 92-825-3186-4 FR: ISBN 92-825-3187-2 IT: ISBN 92-825-3188-0 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeen­schappen, 1983 ISBN 92-825-3189-9 Catalogusnummer: CA-35-82-837-NL-C Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronver­melding Printed in Belgium BERICHT AAN DE LEZER In deze publikaties zijn de waardegegevens over het algemeen in Europese monetaire rekeneenheden (ECU) uitgedrukt.
Voir plus Voir moins

eurostat
BASISSTATISTIEKEN
VAN DE GEMEENSCHAP
Vergelijking met enige Europese landen,
Canada, USA, Japan en de USSR
Referentieperiode: 1981 · Uitgave 1982 A eurostat
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
1-2920 Luxembourg — Tel. 43011 Télex : Comeur Lu 3423
B-1049 Bruxelles, Bailment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel. 235 11 11
Deze publikatie is verknigbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op biz. 3 van het omslag
vermeld zun zijn . BASISSTATISTIEKEN
VAN DE GEMEENSCHAP
Vergelijking met enige Europese landen,
Canada, USA, Japan
en de USSR
Twintigste uitgave Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
DA: ISBN 92-825-3183-X
DE: ISBN 92-825-3184-8
GR: ISBN 92-825-3185-6
EN: ISBN 92-825-3186-4
FR: ISBN 92-825-3187-2
IT: ISBN 92-825-3188-0
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeen­
schappen, 1983
ISBN 92-825-3189-9
Catalogusnummer: CA-35-82-837-NL-C
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronver­
melding
Printed in Belgium BERICHT AAN DE LEZER
In deze publikaties zijn de waardegegevens over het algemeen in Europese monetaire
rekeneenheden (ECU) uitgedrukt.
De ECU is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid van elk
van de communautaire munteenheden en verkregen wordt door weging op grond van het
gemiddelde van het bruto nationaal produkt en de intracommunautaire handel van elke Lid­
staat over een periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze weging wordt voor elke valuta tevens
rekening gehouden met het aandeel van het betrokken land in het systeem van monetaire
bijstand op korte termijn tussen de centrale banken van de Gemeenschap. (Voor meer
bijzonderheden betreffende de berekeningsmethode: zie het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, nr. C 21 van 20.1.1976, blz. 4).
Benadrukt zij dat deze monetaire pariteiten geen weerspiegeling zijn van de verhoudingen
tussen de binnenlandse koopkracht van de verschillende valuta's. Een vergelijking van de ECU-
waarden tussen de landen kan dus geen maatstaf verschaffen van de reële niveauverschillen
tussen de betrokken landen.
In de voorzieningsbalansen omvat de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland de
handel met de Duitse Democratische Republiek en Oost-Berlijn.
Wat betreft de bronnen der gegevens kan worden opgemerkt dat. afgezien van de aan de voet
der betreffende tabellen vermelde uitzonderingen, alle gegevens met betrekking tot de Lid-
Staten van de Gemeenschap uit de publikaties van het Eurostat stammen: die betreffende de
derde landen zijn in het algemeen overgenomen uit publikaties van het Bureau voor de
Statistiek van de Verenigde Naties of van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) alsmede uit de nationale statistische jaarboeken. TEKENS EN AFKORTINGEN
nul —
gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid 0
geen gegevens beschikbaar
schatting van het Eurostat
nieuw of herzien cijfer τ
minder dan <
meer dan >
percentage %
Min miljoen
Mrd miljard
M t miljoenen tonnen
km kilometer
ha hectare
km2 vierkante kilometer
kg kilogram
! metrieke ton
ton = ton I = t
BRT brutoregisterton
lkm tonkilometer
ton aardolie-eenheden toe
hl hectoliter
m3 kubieke meter
Ho PCS calorische bovenwaarde
TJ terajoule = 109 kilojoule
<Wh kilowattuur
GWh gigawattuur = 106 kWh
MW megawatt = 103 kilowatt
KKS Koopkrachtstandaard
BTR Bijzondere trekkingsrechten
0 Gemiddelde
Wereld — Europese monetaire rekeneenheid
Duitse mark
Franse frank
Italiaanse lire
Gulden
Belgische frank
Luxemburgse frank
Pond sterling
Ierse pond
Deense kroon
Drachme
US dollar
Canadese dollar
Peseta
Escudo
Turks pond
Noorse kroon
Zweedse kroon
Zwitserse frank
Schilling
Finse mark
Roebel
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen
Europese Gemeenschappen e Gemeenschap voor Kolen en Staal
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG
Totaal van de Lid-Staten van de EG. behalve Griekenland
Totaal van den van de EG
Organisatie voor Economische SamenwerKing en Ontwikkeling
Verenigde Naties
Voedsel- en Landbouworganisatie
Landen in Afrika, het Caraïbische gebied en de Stille Oceaan — Overeenkomst van
Lomé
International Air Transport Association
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internationale handel
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen INHOUD
1. ALGEMENE STATISTIEK
Illustraties
Bladz.
1.1. Oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid per km2 17
1.2. Bruto binnenlands produkt per hoofd - KKS/19758
1.3. Hoeveelheidsindexcijfers van BBP per hoofd9
1.4. Civiele werkgelegenheid 20
1.5. Geregistreerde werkloosheid1
1.6. Reële lonen2
1.7. Televisietoestellen, telefoonaansluitingen en personenauto's per 100 inwoners 23
1.8. Ziekenhuisbedden, artsen en apotheken per 100 000 inwoners 24
1.9. Energie - Netto invoer5
1.10. Energie-Bruto binnenlands verbruik6
1.11. Produktie van ruwstaal7
1.12. Bedrijfslengte van de baanvakken -Wagenpark- Reizigers/km8
1.13. Plantaardige produktie 29
1.14. Verbruik van enkele plantaardige produkten- kg per inwoner 30
1.15. Dierlijke produktie 31
1.16. Verbruik van enkele dierlijke produkten
1.17. EG-Index van producentenprijzen van landbouwprodukten3
1.18.x van prijzen van aangekochte produktiemiddelen ten behoeve
van de landbouw4
1.19. Invoer-UitvoerINTRA-EXTRAEG5
1.20. Invoer-Uitvoer EUR 10 Totaal6
2. NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN
Nationale Rekeningen
2.1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (ECU) 39
2.2.ost tegenn (KKS) 40
2.3. Hoeveelheidsindexcijfers van het BBP tegen marktprijzen1
2.4. Gemiddelde jaarlijkse toeneming van het BBP tegen marktprijzen (%)2
2.5. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen naar bedrijfstakken (%) 43
2.6. Kostenstructuur van het BBP tegenn (%)4
2.7. Besteding van het BBP tegen marktprijzen (%)5
2.8. Finaal verbruik van gezinshuishoudingen per hoofd
van de bevolking, perverbruiksfunctie (ECU) 46
2.9. Bruto investeringen in vaste activa naar type van activa (%)8
2.10. Balastingopbrengsten en werkelijke sociale verzekeringspremies 49
2.11. Totale overheidsuitgaven voor speurwerk en ontwikkeling (begrotingen) 50 Regionale Rekeningen
2.12. BBP tegen marktprijzen : regionale indicatoren (B, DK) 52
2.13. BBP tegenn :en (D)3
2.14. BBP tegenn : regionale indicatoren (D, GR)4
2.15. BBP tegen marktprijzen :en (F)5
2.16. BBP tegenn : regionale indicatoren (IRL, I)6
2.17. BBP tegenn :en (L. NL, UK)7
2.18. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche {B, DK) 58
2.19.oee tegenn pere (D)9
2.20. Brutoe waarde tegenn per branche (D, GR) 60
2.21.o toegevoegdee tegen marktprijzen pere (F)1
2.22. Brutoe waarde tegenn per branche (IRL, I)2
2.23.oee tegenn pere (L. NL. UK)3
2.24. Geldmarkttarieven 64
2.25. Omrekeningskoersen (ECU)6
2.26. Staatsschuld (ECU)8
2.27. Geldhoeveelheid (ECU)9
2.28.d (in nationale valuta) 70
2.29. Rentestanden van de kapitaalmarkt (Jaargemiddelden)2
2.30. Indexcijfer van de koersen van aandelen
2.31. Officiële brutoreserves aan inwisselbare valuta's (ECU)
2.32.es aanes en bijzondere
trekkingsrechten (ECU)
2.33. Positie in het Internationale Monetaire Fonds (IMF) 79
Betalingsbalansen
2.34. Betalingsbalansen volgens voornaamste titels -1980- Saldi in min (ECU) 80
2.35. Handelsbalans (fob/fob) - Saldi in min (ECU) 82
2.36. Lopende rekening van de betalingsbalans - Saldi in min (ECU)3
2.37. Basisbalans-Saldi in min (ECU)4
2.38. Reserves-Saldi in min (ECU)5
Prijzen
2.39. Indexcijfer van de consumentenprijzen
2.40.r van de groothandelsprijzen .

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin