Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Gids van de Raad der Europese Gemeenschappen

De
172 pages
Secretariaat-generaal van de Raad GIDS VAN DE RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN M/1986 Secretariaat-generaal van de Raad GIDS VAN DE RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 1 oktober 1986 Deze publikatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-824-0399-8 DA ISBN 92-824-0400-5 DE ISBN 92-824-0401-3 GR ISBN 92-824-0402-1 EN ISBN 92-824-0403-X FR ISBN 92-824-0404-8 IT ISBN 92-824-0405-6 PT ISBN 92-824-0407-2 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1987 ISBN 92-824-0406-4 Catalogusnummer: BX-47-86-721-NL-C © EGKS-EEG-EGA, Brussel ■ Luxemburg, 1986 Printed in the FR of Germany INHOUDSOPGAVE Bladzijde Raad van de Europese Gemeenschappen 5 Voorzitterschap van de Raad 7 Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten 8 Lijst van Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten die gewoonlijk aan de zittingen van de Raad deelnemen 9 België 10 Denemarken2 Duitsland3 Griekenland5 Spanje8 Frankrijk 20 Ierland2 Italië4 Luxemburg5 Nederland6 Portugal8 Verenigd Koninkrijk 30 Comité van Permanente Vertegenwoordigers3 COREPER II4 R I6 Speciaal Comité van Artikel 1138 lé Landbouw8 Permanent Comité voor Arbeidsmarktvraagstukken 38 té voor de Uraniumverrijking (COPENUR)9 Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST) 39 Comité voor de Energie 40 Onderwijscomité0 Beperkt Comité
Voir plus Voir moins

Secretariaat-generaal van de Raad
GIDS VAN DE RAAD
DER
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
M/1986 Secretariaat-generaal van de Raad
GIDS VAN DE RAAD
DER
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Brussel, 1 oktober 1986 Deze publikatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-824-0399-8
DA ISBN 92-824-0400-5
DE ISBN 92-824-0401-3
GR ISBN 92-824-0402-1
EN ISBN 92-824-0403-X
FR ISBN 92-824-0404-8
IT ISBN 92-824-0405-6
PT ISBN 92-824-0407-2
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1987
ISBN 92-824-0406-4
Catalogusnummer: BX-47-86-721-NL-C
© EGKS-EEG-EGA, Brussel ■ Luxemburg, 1986
Printed in the FR of Germany INHOUDSOPGAVE
Bladzijde
Raad van de Europese Gemeenschappen 5
Voorzitterschap van de Raad 7
Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten 8
Lijst van Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten die gewoonlijk aan
de zittingen van de Raad deelnemen 9
België 10
Denemarken2
Duitsland3
Griekenland5
Spanje8
Frankrijk 20
Ierland2
Italië4
Luxemburg5
Nederland6
Portugal8
Verenigd Koninkrijk 30
Comité van Permanente Vertegenwoordigers3
COREPER II4 R I6
Speciaal Comité van Artikel 1138 lé Landbouw8
Permanent Comité voor Arbeidsmarktvraagstukken 38 té voor de Uraniumverrijking (COPENUR)9
Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST) 39
Comité voor de Energie 40
Onderwijscomité0
Beperkt Comité „Samenwerkingsovereenkomsten van de Lid-Staten met derde
landen"1
Werkgroepen1
Permanente Vertegenwoordigingen3
België4
Denemarken9
Duitsland 55
Griekenland 62
Spanje 72
Frankrijk7 Ierland 81
Italië85
Luxemburg92
Nederland93
Portugal97
Verenigd Koninkrijk103
Secretariaat­generaal van de Raad 109
Kabinet112
JuridischeDienst114
Directoraat­GeneraalA116lΒ119lC121lD122
Directoraat­GeneraalE124l F 126lG127
Associatieraden129
EEG —Turkije130
EEG —Malta131
EEG —Cyprus132
Samenwerkingsraden133
EEG — Algerije 134
EEG —Marokko135
EEG —Tunesië136
EEG —Egypte137
EEG — Jordanië138
EEG — Syrië 139
EEG—Libanon140
EEG—Israël141
EEG—Joegoslavië142
ACS — EEG­Raad van Ministers143
Vertegenwoordigingen van de ACS­Staten 147
Cost­Comité van hoge ambtenaren165RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
1. Samenstelling
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. Iedere Regering
vaardigt één van haar leden af. De samenstelling van de Raad kan aldus variëren
naargelang van de behandelde onderwerpen. Na afloop van de nog af te werken
periode van de toerbeurt (Verenigd Koninkrijk), wordt het Voorzitterschap van
de Raad zes maanden lang bij toerbeurt door de Lid-Staten uitgeoefend in de
volgende volgorde:
- gedurende een eerste cyclus van zes jaar: België, Denemarken, Duitsland,
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Portugal, Verenigd Koninkrijk;
- gedurende de volgende cyclus van zes jaar: Denemarken, België, Griekenland,
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Ierland, Nederland, Luxemburg,
Verenigd Koninkrijk, Portugal.
De Raad wordt bijeengeroepen op initiatief van zijn Voorzitter, van één van
zijn leden of van de Commissie.
2. Bevoegdheden
Ingevolge de fusie van de Instellingen van de drie Europese Gemeenschap­
pen, die in 1967 van kracht is geworden, is één Raad in de plaats getreden van de
Bijzondere Raad van Ministers van de EGKS en de Raden van de EEG en van
Euratom. Hij oefent de aan deze Instellingen verleende algemene en bijzondere
bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen tot oprichting
onderscheidenlijk van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie, alsmede van het zogenaamde „Fusieverdrag" van 1965 tot instel­
ling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, van het Verdrag van 1972 betreffende de toetreding van Denemarken,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk, van het Verdrag van 1979 betreffende de
toetreding van Griekenland en van het Verdrag van 1985 betreffende de toetre­
ding van Spanje en Portugal.
Volgens de Verdragen van Rome (EEG, Euratom), draagt de Raad zorg voor
de coördinatie van het algemeen economisch beleid van de Lid-Staten en heeft hij
beslissingsbevoegdheid. Elke maatregel van algemene strekking of van een zeker
belang moet door de Raad worden vastgesteld, maar, behalve in een gering aantal
gevallen, kan de Raad zich slechts uitspreken op voorstel van de Commissie. Het
verschil tussen de Verdragen van Rome en het Verdrag van Parijs (EGKS) bestaat
hierin dat de Raad, volgens eerstgenoemde Verdragen, in het algemeen besluit op
voorstel van de Commissie, terwijl het volgens het Verdrag van Parijs de Hoge
Autoriteit (thans de) is die, in het algemeen, besluit na instemming
van de Raad.
3. Wijze van besluitvorming van de Raad
In het EEG- en het Euratom-Verdrag is vastgelegd dat de Raad, voor zover
in deze Verdragen niet anders is bepaald, zijn besluiten neemt met volstrekte
meerderheid van stemmen van zijn leden. In verreweg de meeste gevallen
schrijven de Verdragen echter hetzij eenparigheid van stemmen, hetzij gekwalifi­
ceerde meerderheid van stemmen voor. Voor de betrekking van de gekwalificeerde meerderheid beschikken de
Lid-Staten over een bij deze Verdragen vastgelegd aantal stemmen: Duitsland,
Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk: 10 stemmen; Spanje: 8; België, Grieken­
land, Nederland, Portugal: 5; Ierland, Denemarken: 3; Luxemburg: 2. Totaal
76.
Ingeval de besluiten van de Raad krachtens deze Verdragen moeten worden
genomen op voorstel van de Commissie, zijn 54 stemmen noodzakelijk om de
gekwalificeerde meerderheid te bereiken.
In de andere gevallen zijn 54 stemmen nodig waarbij ten minste 8 leden van
de Raad voorstemmen.
Indien de Raad een voorstel van de Commissie wijzigt, kan het besluit dat
van dit voorstel afwijkt, slechts met eenparigheid van stemmen worden geno­
men.
Onthouding van stemmen vormt geen beletsel voor het aannemen van een
besluit van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
In EGKS-aangelegenheden worden de besluiten van de Raad, behalve voor
wat betreft de bijzondere regeling voor de begrotingsvraagstukken, andere dan
die welke een gekwalificeerde meerderheid of eenstemmigheid vereisen, genomen
met meerderheid van stemmen van de leden die in de Raad zitting hebben. Deze
meerderheid wordt geacht te zijn verkregen indien zij de volstrekte meerderheid
van de vertegenwoordigers der deelnemende Lid-Staten omvat, met inbegrip van
de stemmen van de vertegenwoordigers van twee Lid-Staten welke elk over ten
minste een negende van de totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de
Gemeenschap beschikken.
4. Vorm van de beslissingen van de Raad
De beslissingen van de Raad kunnen, voor wat de EEG en de EGA betreft,
de volgende vormen hebben: verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, aanbeve­
lingen en adviezen.
Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat; een richtlijn is
verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor de Lid-Staat waarvoor
zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten,
vorm en middelen te kiezen; een beschikking, die ofwel tot een Lid-Staat ofwel
tot een onderneming of een privé-persoon is gericht, is verbindend in al haar
onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht; aanbevelingen en
adviezen tenslotte zijn niet verbindend. Verordeningen dienen te worden bekend­
gemaakt in het Publikatieblad en treden, behalve wanneer daarin anders is
bepaald, in werking op de 20e dag volgende op die van hun bekendmaking.
Richtlijnen en beschikkingen worden van kracht door kennisgeving aan hen tot
wie zij zijn gericht.
Naast de besluiten waarvan de juridische gevolgen uitdrukkelijk in deze
Verdragen zijn aangegeven, neemt de Raad beslissingen inzake verschillende
onderwerpen en neemt hij resoluties aan; de juridische draagwijdte van deze
besluiten wordt per geval beoordeeld.
5. Voorzitterschap van de Raad
De voorzitter van de Raad die, zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, zijn
functie gedurende 6 maanden waarneemt, vervult de hem opgedragen coördine­
rende rol zo geschakeerd mogelijk. Hij ziet toe op het goede verloop van de
werkzaamheden van de Raad en legt zich toe op het zoeken naar concrete
oplossingen voor de aan de Raad voorgelegde problemen. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD
voor de komende jaren:
- van 1 7 tot en met 31 12.1986 : VERENIGD KONINKRIJK
- van 1 1 tot en met 30 06.1987 : BELGIË
7 tot en met 31 - van 1 12.1987 : DENEMARKEN
- van 1 1 tot en met 30 06.1988 : DUITSLAND
- van 1 7 tot en met 31 12.1988 : GRIEKENLAND
- van 1 1 tot en met 30 06.1989 : SPANJE
- van 1 7 tot en met 31 12.1989 : FRANKRIJK
- van 1 1 tot en met 30 06.1990 : IERLAND
7 tot en met 31 - van 1 12.1990 : ITALIË
1 tot en met 30 - van 1 06.1991 : LUXEMBURG
7 tot en met 31 - van 1 12.1991 : NEDERLAND
- van 1 1 tot en met 30 06.1992 : PORTUGAL
- van 1 7 tot en met 31 12.1992 : VERENIGD KONINKRIJK
Mededelingen voor het Voorzitterschap van de Raad moeten wor­
den gericht aan
De Raad
Wetstraat 170
1048 - BRUXELLES
Tel. 234 61 11
Telex: 21711 Consil Β
Telegram: consil Bruxelles CONFERENTIE VAN VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN
In de Verdragen tot oprichting van de EEG, de EGA en de EGKS is
voorgeschreven dat bepaalde besluiten in onderlinge overeenstemming worden
genomen door de Regeringen der Lid-Staten.
Zo worden voor de herziening van het EEG-Verdrag (artikel 236/EEG) deze
besluiten genomen door de Conferentie van Vertegenwoordigers van de Regerin­
gen der Lid-Staten.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin