La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Benchmark Wmo 2007 samenvatting

De
8 pages
BENCHMARK W MO 2007 - ALGEMENE EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN - MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE NIJMEGEN MANAGEMENTSAMENVATTING ALGEMENE & INDIVIDUELE VOORZIENINGEN GEMEENTE NIJMEGEN Uw gemeente heeft in 2007 samen met 94 andere samenvatting geeft een beknopt overzicht van de gemeenten deelgenomen aan de module Algemene en uitkomsten van de module algemene en individuele Individuele voorzieningen van de benchmark Wmo. Deze voorzieningen voor uw gemeente. De gegevens van uw gemeente worden in deze RAPPORTAGE samenvatting afgezet tegen het gemiddelde van (qua Deze managementsamenvatting is ingedeeld volgens de inwoneraantal) vergelijkbare gemeenten en tegen het uitgangspunten van het compensatiebeginsel: voeren van 1.benchmarkgemiddelde Voor de vergelijking met een huishouden, verplaatsen in en om de woning, lokaal kringdeelnemers verwijzen we u naar het kringrapport. verplaatsen per vervoermiddel en ontmoeten en het Daar zijn eveneens behalve de kernindicatoren ook de aangaan van sociale verbanden. andere gegevens terug te vinden. De cijfers hebben betrekking op 2006, dus nog op de Wet voorzieningen WEERGAVE gehandicapten (Wvg). De beleidsgegevens hebben De resultaten zijn weergegeven in tabellen, staafgrafieken betrekking op 2007. Deze module komt inhoudelijk en radarplots. In de staafgrafieken kunt u per indicator de grotendeels overeen met ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

BE N C H M A R KWM O2007AE NL G E M E N E IV O O R Z I E N I N G E NN D I V I D U E L E MG E M E E N T EA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G NI J M E G E N
MANAGEMENTSAMENVATTING ALGEMENE&INDIVIDUELE VOORZIENINGEN GEMEENTENIJMEGEN
Uw gemeente heeft in 2007 samen met 94 andere gemeenten deelgenomen aan de module Algemene en Individuele voorzieningen van de benchmark Wmo. Dez e
De gegevens van uw gemeente worden in deze samenvatting afgezet tegen het gemiddelde van (qua inwoneraantal) vergelijkbare gemeenten en tegen het 1. benchmarkgemiddelde Voor de vergelijking met kringdeelnemers verwijzen we u naar het kringrappor t. Daar zijn eveneens behalve de kernindicatoren ook d e andere gegevens terug te vinden. De cijfers hebben betrekking op 2006, dus nog op de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De beleidsgegevens hebben betrekking op 2007. Deze module komt inhoudelijk grotendeels overeen met de Benchmark Wvg uit voorgaande jaren.
BENCHMARKINGBenchmarking is het vergelijken van organisaties. V oor deze vergelijking hebben alle benchmarkdeelnemers gegevens aangeleverd. De vragenlijst bevat zowel vr agen naar kwantitatieve gegevens (aantallen en uitgaven) als naar kwalitatieve gegevens (beleidskeuzes, organisa tie-en uitvoeringsaspecten). Deze gegevens benaderen de karakteristieken van een organisatie wel, maar kunn en deze nooit volledig representeren. De kernindicator en dienen als indicatoren voor een complexe en snel veranderende werkelijkheid. Ook de uitkomsten zelf moet u met de nodige voorzichtigheid benaderen. Het is bijvoorbeeld vaak niet mogelijk om een waardeoordee l te geven, zonder hierin het ‘verhaal achter de cijfers ’ te betrekken. Niettemin kunt u op hoofdlijnen conclusi es trekken.
1 Het benchmarkgemiddelde is het gemiddelde van all e gemeenten die in 2007 hebben deelgenomen en gegevens hebben aangeleverd. Dit zijn 69 deelnemers (gemeenten of samenwerkingsverbanden). Voor de gemeentegrootte hanteren we de volgende indeling: gemeenten tot 25.000 inwoners, 25.000-50.000 inwoners, 50.000-100.000 inwoners en meer dan 100.000 inwoners.
samenvatting geeft een beknopt overzicht van de uitkomsten van de module algemene en individuele voorzieningen voor uw gemeente.
RAPPORTAGEDeze managementsamenvatting is ingedeeld volgens de uitgangspunten van het compensatiebeginsel: voeren van een huishouden, verplaatsen in en om de woning, lok aal verplaatsen per vervoermiddel en ontmoeten en het aangaan van sociale verbanden.
WEERGAVEDe resultaten zijn weergegeven in tabellen, staafgr afieken en radarplots. In de staafgrafieken kunt u per indi cator de score van uw eigen gemeente zien (de staaf links), ten opzichte van de score van gemeenten met een vergelijkbare grootte (de staaf midden) en het land elijk
gemiddelde. De aantallen en uitgaven zijn gerelatee rd aan het aantal inwoners, waardoor vergelijkbare eenheden ontstaan. In de bijlage is een overzicht t e vinden met de Wvg-gegevens van uw gemeente. Indien uw gemeente eerder heeft deelgenomen aan de benchmark Wvg staan daar ook trendgegevens in. Hiermee kunt u zien hoe de ontwikkeling binnen uw gemeente is. Ten slotte is in de bijlage nog een ov erzicht opgenomen met de deelnemers naar gemeentegrootte.
1
BE N C H M A R KWM O2007AE NL G E M E N E IV O O R Z I E N I N G E NN D I V I D U E L E MG E M E E N T EA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G NI J M E G E N
ALGEMEEN
In het kader van het compensatiebeginsel in de Wmo kunnen gemeenten individuele voorzieningen aan hun inwoners verstrekken. De individuele voorzieningen kunnen gemeenten op diverse manieren verstrekken: i n natura, als persoonsgebonden budget of in de vorm v an een geldsomverstrekking. Daarnaast kunnen gemeenten ook welzijnsachtige voorzieningen treffen voor hun burgers. In de module Algemene en Individuele voorzieningen is op beide soorten voorzieningen ing egaan.
Figuur 1 biedt een samenvatting van de resultaten v an uw gemeente op het gebied van de uitvoering van de individuele voorzieningen (Wvg). Met dit figuur wor dt
inzichtelijk gemaakt op welke aspecten uw gemeente (de
FIGUUR1.OVERZICHTWVG-KENTALLEN2006
dikke lijn) onder of boven het benchmarkgemiddelde scoort. Bevindt uw gemeente zich in degroenezone dan betekent dit een score boven het gemiddelde . Degeleen rodezones corresponderen met een score beneden het gemiddelde. Boven of onder het gemiddelde betekent niet noodzakelijk beter of slechter! De (cirkel)lijn tus sen de groene en de gele zone geeft het benchmarkgemiddel de weer. Weergegeven zijn het aantal cliënten, het aan tal voorzieningen, de netto-uitgaven, het aantal aanvra gers en het aantal ouderen allen omgerekend naar inwoner tal. In deze figuur kunt u zien hoe bijvoorbeeld het aan tal cliënten zich verhoudt tot de totale uitgaven en he t percentage ouderen in vergelijking met andere gemeenten.
2
VOEREN VAN EEN HUISHOUDEN
45,96 44,84 41,91 28,15
Woon
Rolstoelen
40,80 38,00 47,60 25,60
© Benchmark Wmo 2007
Individuele natura-vervoer
Collectief vervoer
individuele vervoersvoorziening in natura en voor d e collectieve vervoersvoorziening. Bij woningaanpassi ngen gaat het om de periode van aanvraag tot aanvang werkzaamheden.
CLIËNTGERICHTHEIDVoor cliënten is een belangrijk element bij de uitv oering de doorlooptijd: wanneer heb ik de beschikking over de aangevraagde voorziening? In figuur 3 is weergegeve n wat de doorlooptijd van aanvraag tot levering is bi j de verstrekking van woningaanpassingen, rolstoelen,
Onder het voeren van een huishouden vallen wonen (woonvoorzieningen, aangepast bouwen e.d.) en welzijnsdiensten gericht op wonen en zorg. Deze welzijnsdiensten komen eerst aan bod. Het gaat dan om maaltijdvoorziening, sociale alarmering/ telefoonci rkel en klussen/boodschappenservice. In figuur 4 is te zien welke diensten en voorzieningen uw gemeente aanbiedt en w elk percentage van de referentiegemeenten dit aanbiedt. FIGUUR4.AANBOD WELZIJNSDIENSTEN WONEN EN ZORG
© Benchmark Wmo 2007
9,16 Nijmegen
9,98 > 100.000
11,30 Benchmark
Percentage "ja"
40,00
10,00
20,00
30,00
BE N C H M A R KWM O2007AL G E M E N E E NIV O O R Z I E N I N G E NN D I V I D U E L E MA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G G E M E E N T ENI J M E G E N
Nijmegen
Nee
Boodschappenservice
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
3
FIGUUR3.DOORLOOPTIJD AANVRAAG-LEVERINGWVG-VOORZIENINGEN(2006,IN KALENDERDAGEN)
Ja
Nee
Ja
Ja
UITVOERINGBij de verstrekking van individuele voorzieningen i s een veelheid van organisaties betrokken. Goede afsprake n en afstemming zijn cruciaal voor effectief beleid. De wijze waarop dat gebeurt, kan sterk variëren. Indien de gemeente de indicatiestelling niet zelf uitvoert, i s een extern adviseur betrokken bij het proces. Dit kan h et CIZ, de GGD, Argonaut of een andere partij zijn.
FIGUUR2.UITVOERINGSKOSTENPER INWONER INEUROS(2006)
80
27
70
48
50
Benchmark
> 100.000
82
80
70
44
87
De uitvoeringskosten (per inwoner) zijn een indicat or voor de doelmatigheid van de uitvoering van de individue le voorzieningen in uw gemeente. Het gaat om de uitvoeringskosten voor de Wvg. De uitvoeringskosten bestaan uit gemeentelijke apparaatskosten (personee l), externe indicatiekosten en overige en eenmalige kos ten. In figuur 2 zijn de uitvoeringskosten per inwoner a fgezet tegen het benchmarkgemiddelde en tegen gemeenten va n uw gemeentegrootte.
Klussendienst
Telefooncirkel
Maaltijdenvoorziening
Sociale alarmering
Benchmark
> 100.000
Nijmegen
heeft, kijken we naar het aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen per 1.000 inwoners.
0,00
De welzijnsdiensten zijn dit jaar voor het eerst on derdeel
© Benchmark Wmo 2007
14,08 Nijmegen
13,18 Benchmark
13,92 > 100.000
In figuur 7 is te zien hoeveel nieuwe woonvoorzieni ngen uw gemeente heeft toegekend in 2006. Omdat het toekennen van woonvoorzieningen een eenmalig karakt er
10,32 Nijmegen
VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING
© Benchmark Wmo 2007
Aantal gebruikers per 10.000 inwoners
FIGUUR8.UITGAVEN ROLSTOELEN PER INWONER(2006,IN EURO)
Uitgaven per inwoner
7,60 Benchmark
8,53 > 100.000
© Benchmark Wmo 2007
FIGUUR7.AANTAL NIEUW TOEGEKENDE WOONVOORZIENINGEN PER1.000INWONERS(2006)
12,00
8,00
4,00
7,59 > 100.000
8,00
6,93 Nijmegen
2,00
4,00
6,00
Het aantal uitstaande rolstoelen per 1.000 inwoners wordt weergegeven in figuur 9.
FIGUUR6.UITGAVEN WOONVOORZIENINGENPER INWONER(2006,IN EURO)
WOONVOORZIENINGENOnder woonvoorzieningen vallen woningaanpassingen, vergoeding voor kosten voor verhuizing en inrichtin g, roerende woonvoorzieningen, overige woonvoorziening en en collectieve voorzieningen zoals ophoging van gal erijen.
183,86
FIGUUR5.UITGAVEN ENAANTALGEBRUIKERSWELZIJNSDIENSTEN WONEN ENZORG(2006)
Benchmark
196,17
1,60
In figuur 6 zijn de uitgaven voor woonvoorzieningen voor uw gemeente terug te vinden.
Bij het verplaatsen in en om de woning gaat het om de verstrekking van rolstoelen. De uitgaven voor rolst oelen per inwoner voor uw gemeente zijn terug te vinden i n figuur 8.
> 100.000
1,36
1,62
100,91
Nijmegen
BE N C H M A R KWM O2007AL G E M E N E E NIN D I V I D U E L E V O O R Z I E N I N G E NMG E M E E N T EA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G NI J M E G E N
4
van de benchmark. In de praktijk bleek het nog niet voor alle gemeenten mogelijk te zijn om betrouwbare cijf ers te leveren over de uitgaven en het gebruik van deze diensten. Reden hiervoor is dat de uitvoering veela l bij andere afdelingen of organisaties ligt en zaken nie t altijd eenduidig geregistreerd zijn. Voor zover het mogeli jk was gegevens te verzamelen zijn deze weergegeven in fig uur 5. Het betreft de uitgaven per inwoner aan maaltijdvoorziening, sociale alarmering/telefooncir kels en boodschappen- en klussendiensten en het aantal gebruikers per 10.000 inwoners.
2,00
6,00
4,00
8,00
10,00
8,04 Benchmark
16,74
5,00
10,00
De gemeente heeft diverse mogelijkheden om haar burgers in staat te stellen zich lokaal te vervoere n. Onderscheiden worden individuele vervoersvoorzienin gen in natura (scootermobielen, aangepaste fietsen e.d. ), individuele geldsomverstrekkingen en collectief ver voer. In figuur 11 worden de uitgaven voor individueel en collectief vervoer weergegeven. Bij collectief verv oer zijn inbegrepen de uitgaven voor eventuele aanvullende geldsomverstrekkingen die gekoppeld zijn aan het re cht op collectief vervoer.
> 100.000
© Benchmark Wmo 2007
13,19
B enchm ark
N ijm egen
© B enchm ark W m o 2007
B enchm ark
30,34
FIGUUR9.AANTAL UITSTAANDEROLSTOELEN PER1.000INWONERS(2006)
8,00
12,00
4,00
> 100.000
92
75
Nijmegen
FIGUUR10.COLLECTIEFVERVOER(2007)
Collectief
25,00
20,00
BE N C H M A R KWM O2007AL G E M E N E E NIN D I V I D U E L E V O O R Z I E N I N G E NMG E M E E N T EA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G NI J M E G E N
14,74
91
Benchmark
76
Individueel
18,67
Collectief
28,80
40,95
12,09
FIGUUR11.UITGAVEN VERVOERSVOORZIENINGEN PER INWONER(2006,IN EURO)
10,58 Nijmegen
Figuur 12 toont het aantal uitstaande vervoersvoorzieningen met een uitsplitsing naar individueel en collectief vervoer.
> 100.000
© B enchm ark W m o 2007
N ijm egen
10,00
20,00
30,00
14,38
40,00
50,00
FIGUUR12.AANTAL UITSTAANDE VERVOERSVOORZIENINGEN PER1.000INWONERS(2006)
In figuur 10 is weergegeven of uw gemeente een collectief vervoersysteem voor Wmo-cliënten heeft. In sommige gemeenten krijgen ouderen op basis van leef tijd een pas voor of toegang tot het collectief vervoer.
Collectief vervoersysteem
Pas toegang tot collectief vervoer
Ja
Percentage "ja"
Nee
11,71
0,00
15,00
LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL
12,85 > 100.000
11,03 Benchmark
Individueel
5
Ja
Ja
Ja
37
100
Nee
Ja
Ja
Ja
90
95
100
75
38
100
100
100
97
95
100
91
FIGUUR14.UITGAVEN EN AANTAL GEBRUIKERSDAGOPVANG EN DAGBESTEDING (2006)
BE N C H M A R KWM O2007AL G E M E N E E NIN D I V I D U E L E V O O R Z I E N I N G E NMA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G G E M E E N T ENI J M E G E N
FIGUUR13.DAGOPVANG ENDAGBESGTEDING VOOROUDEREN(2007)
Gemeenten bieden diverse activiteiten aan om oudere n in staat te stellen tot ontmoeten en het aangaan van s ociale verbanden. In figuur 13 is weergegeven wat in uw gemeente aangeboden wordt op het gebied van dagopvang en dagbesteding voor ouderen.
2,47
> 100.000
2,16
Anders
Educatieve activiteiten
Subsidie ouderenbonden
ONTMOETEN EN SOCIALE VERBANDEN AANGAAN
Evenals bij de welzijnsdiensten voor wonen en zorg is ook dagopvang/ dagbesteding een onderdeel dat nieuw is ten opzichte van de benchmark Wvg. Ook op dit onderdeel is het lastig gebleken voldoende betrouwbare cijfers t e verzamelen. Voor zover dit wel mogelijk was zijn de resultaten weergegeven in figuur 14. Hier vindt u d e uigaven per inwoner voor dagopvang/ dagbesteding en het aantal mensen dat hiervan gebruik heeft gemaakt per 10.000 inwoners.
Uitgaven per inwoner
Benchmark
Percentage "ja"
149,41
Benchmark
1268,84
Nee
Aantal gebruikers per 10.000 inwoners
Nijmegen
Nee
6
Nijmegen
> 100.000
'Soos'achtige activiteiten
Sportieve activiteiten
Geen
Recreatieve activiteiten
17,9
BE N C H M A R KWM O2007AE NL G E M E N E IN D I V I D U E L E V O O R Z I E N I N G E NMA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G G E M E E N T ENI J M E G E N
Uitgaven vervoersvoorzieningen per inw.
% ouderen
Aantal uitstaande vervoersvoorzieningen per 1.000 inw.
Doorlooptijd aanvraag  beschikking vervoervoorziening (in kalenderdagen)
Uitgaven voor Collectieve vervoersvoorzieningen per inw.
Totale uitgaven rolstoelen per inw
Aantal scootermobielen per 1.000 inwoners
Gemiddelde uitgaven per scootermobiel
9,5
50,0
741,8
11,7
5,8
6,0
7,8
512,2
33,0
19,8
Totaal aantal uitstaande rolstoelen per 1000 inw
Aantal nieuwe aanvragers per 1.000 inw
Doorlooptijd aanvraag  beschikking rolstoel (in kalenderdagen)
Uitvoeringskosten per inwoner (incl overige kosten)
10,2
47,8
5,5
57,7
9,2
17,0
13,4
% inwoners met een doorlopende Wvgvoorziening
In onderstaand overzicht treft u een overzicht met de kernindicatoren voor uw gemeente. Indien uw geme ente eerder 2 meegedaan heeft aan de Benchmark Wvg zijn ook de ge gevens over die jaren weergegeven .
Doorlooptijd aanvraag  beschikking woonvoorzieningen (in kalenderdagen)
13,9
13,1
31,0
30,0
2 Uitgaven zijn weergegeven in euro.
1,3
13,1
2006
9,2
13,8
50,0
55,0
55,0
6,9
10,6
700,3
5,5
,0
16,8
28,8
14,1
43,9
10,3
5,6
BIJLAGEOVERZICHT KERNINDICATORENWVG(20022006)
7
2005
2004
Aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen per 1.000 inw.
Uitgaven woonvoorzieningen per inwoner
Netto uitgaven Wvg per inwoner
12,9
12,8
10,4
BE N C H M A R KWM O2007AE NL G E M E N E IN D I V I D U E L E V O O R Z I E N I N G E NMA N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G G E M E E N T ENI J M E G E N
BIJLAGEDEELNEMENDE GEMEENTEN
Gemeentegrootte naar inwoneraantal
0-25.000
25.000-50.000
50.000-100.000
> 100.000
Deelnemende geme enten
Aalsmeer; Asten; Beek; Blaricum; Borne; Giessenland en; Graafstroom; Gulpen-Wittem; Haaksbergen; Hardinxvel d-Giessendam; Liesveld; Losser; Nieuw-Lekkerland; Nut h; Oegstgeest; Oldebroek; Tubbergen; Vaals; Vlagtwedde ; Voorschoten; Wervershoof; West Maas en Waal; Wierden; Woudenberg; Zederik
Aalten; Dinkelland; Gorinchem; Harderwijk; Heemskerk; Hellendoorn; Hof van Twente; Hoorn; Houten; Huizen; Kerkrade; Landgraaf; Meppel; Noordoostpolder; Oldenzaal; Oost Gelre; Ooststellingwerf; Oude IJsselstreek; Overbetuwe; Ridderkerk; Rijssen-Holten; Skasterlân; Stadskanaal; Steenwijkerland; Twenterand; Tynaarlo; Venray; Weststellingwerf; Wijchen
Almelo; Amstelveen; Barneveld; Capelle aan den IJss el; Delft; Deventer; Hengelo; Hilversum; Hoogeveen; ISD Bollenstreek; Katwijk; Nieuwegein; Oss; Sittard-Gel een; SoZaWe-Nw-Fryslân
Apeldoorn; Arnhem; Eindhoven; Emmen; Enschede; Maastricht; Walcheren; Nijmegen; Regio ROGplus; ’s Gravenhage; ’s Hertogenbosch
8
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin