//img.uscri.be/pth/b8859a4a65e6bfbf3fcd51e037137978e5402c76
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tidende Forhandlinger i Europa-Parlamentet Sessionen 1981-1982. Fuldstændigt referat af møderne fra den 15. til den 19. juni 1981

De
300 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 1-272 Dansk udgave Forhandlinger i Europa-Parlamentet Sessionen 1981-1982 Fuldstændigt referat af møderne fra den 15. til den 19. juni 1981 Europabygningen, Strasbourg Indhold Mødet mandag den 15. juni 1981 1 Genoptagelse, s. 2 — Mindeord, s. 2 — Parlamentets sammensætning, s. 2 — Ar­bejdsplan, s. 3 — Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser, s. 4 — Auto­matisk oversættelsessystem, s. 7 — Landøkonomisk bogføring, s. 11 — Spørgetid, s. 13 —Bilag, s. 25. Mødet tirsdag den 16. juni 1981 29 Den fælles landbrugspolitik, s.9 — Anmodning om ophævelse af et medlems im­munitet, s. 61 — Den fælles landbrugspolitik (fortsat), s. 63 — Parlamentets sam­mensætning, s. 64 — Den fællesk, s. 65. Mødet onsdag den 17. juni 1981 82 Den fælles landbrugspolitik (fortsat), s. 83 — Afstemninger, s. 87 — Omlægning af den økonomiske og monetære politik — Fællesskabsbudgettets fremtid, s. 88 — Afstemninger, s. 112 — Afskaffelse af dødsstraf i Fællesskabet, s. 113 — Erklæring fra Rådet, s. 120 — Spørgetid, s. 135 — Bilag, s. 145. Mødet torsdag den 18. juni 1981 175 Budgetkontrol, s.6 — Erklæring fra Kommissionen om jern- og stålindustrien, s· 204 — Forarbejdet tobak, s. 211 — Femte årsberetning om EFRU, s. 213 — Afstemninger, s. 222 — Markedsordning for sukker, s. 234 — Den økonomiske og monetære situation, s. 235 — Arrestation af tjekkoslovakiske borgere, s. 243 — Angrebet på atomcentret i Tammuz, s.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers
Tillæg
Tidende
Nr. 1-272
Dansk udgave Forhandlinger i Europa-Parlamentet
Sessionen 1981-1982
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 15. til den 19. juni 1981
Europabygningen, Strasbourg
Indhold Mødet mandag den 15. juni 1981 1
Genoptagelse, s. 2 — Mindeord, s. 2 — Parlamentets sammensætning, s. 2 — Ar­
bejdsplan, s. 3 — Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser, s. 4 — Auto­
matisk oversættelsessystem, s. 7 — Landøkonomisk bogføring, s. 11 — Spørgetid,
s. 13 —Bilag, s. 25.
Mødet tirsdag den 16. juni 1981 29
Den fælles landbrugspolitik, s.9 — Anmodning om ophævelse af et medlems im­
munitet, s. 61 — Den fælles landbrugspolitik (fortsat), s. 63 — Parlamentets sam­
mensætning, s. 64 — Den fællesk, s. 65.
Mødet onsdag den 17. juni 1981 82
Den fælles landbrugspolitik (fortsat), s. 83 — Afstemninger, s. 87 — Omlægning af
den økonomiske og monetære politik — Fællesskabsbudgettets fremtid, s. 88 —
Afstemninger, s. 112 — Afskaffelse af dødsstraf i Fællesskabet, s. 113 — Erklæring
fra Rådet, s. 120 — Spørgetid, s. 135 — Bilag, s. 145.
Mødet torsdag den 18. juni 1981 175
Budgetkontrol, s.6 — Erklæring fra Kommissionen om jern- og stålindustrien,
s· 204 — Forarbejdet tobak, s. 211 — Femte årsberetning om EFRU, s. 213 —
Afstemninger, s. 222 — Markedsordning for sukker, s. 234 — Den økonomiske og
monetære situation, s. 235 — Arrestation af tjekkoslovakiske borgere, s. 243 —
Angrebet på atomcentret i Tammuz, s. 245 — Oversvømmelsen i Niedersachsen,
s. 254.
(Fortsættes næste side) MEDDELELSE TIL LÆSEREN
De udførlige mødereferater fremkommer samtidigt på Fællesskabernes syv officielle
sprog: dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og tysk. Udgaven på dansk
indeholder de danske indlægs originaltekster og den danske oversættelse af taler holdt på
de andre sprog. For de oversatte talers vedkommende er det med bogstaver efter talerens
navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet: (EN) engelsk, (FR) fransk, (GR) græsk,
(IT) italiensk, (NL) nederlandsk, (DE) tysk.
Originalteksten til de oversatte taler findes i den udgave, der udsendes på den pågæl­
dende talers sprog.
Indhold (fortsat) Mødet fredag den 19. juni 1981 256
Protokollen, s. 257 — Procedure uden forhandling, s. 260 — Afstemninger, s. 261
— Regionalpolitik og Nordirland (fortsat), s. 262 — Kystnedbrydning, s. 264 —
Sociale bestemmelser inden for transportsektoren, s. 268 — Godstransportmarkeder,
s. 273 — Forbindelser med tredjelande inden for transportsektoren, s. 274 — Trans­
portforbindelser med Østrig, s. 276 — Beskyttelse mod farerne ved mikrobølgestrå­
ling, s. 284 — Farer i forbindelse med forbrugsgoder, s. 287 — Momsordninger for
skibe til ophugning, s. 292 — Afbrydelse, s. 292.
Beslutninger, som er vedtaget under mederne fra den 15. til 19. juni 1981, bekendtgøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 172 af 13. juli 1981. Mødet mandag den 15. juni 1981
MØDET MANDAG DEN 15. JUNI 1981
Indholdsfortegnelse
1. Genoptagelse af sessionen 2 Spørgsmål nr. 3 afBalfe: Vederlag til Kommis­
sionens formand, næstformænd og medlemmer:
2. Mindeord
Natali (Kommissionen), Balfe, Natali 13
3. Parfamentets sammensætning: Spørgsmål nr. 4 af Pruvot: Ophavsret for
skabende kunstnere indenfor området bildende
Forth, Nyborg, formand for udvalget for
kunst:
forretningsordenen og for andragender. 2
Narjes (Kommissionen), Pruvot, Narjes, Cout­
4. Arbejdsphn: socheras, Narjes, Collins, Narjes 14
Spørgsmål nr. 5 af Combe: Harmonisering af Aigner, Muntingh, von der Vring, Bange­
momsen for reparations- og vedligeholdelses­mann, Fich, Nyborg, formand for udvalget for
arbejder og tjenesteydelser: forretningsordenen og for andragender. 3
Contogeorgis (Kommissionen), Combe,
5. Kommissionens reaktionpa Parlamentets udta­
Contogeorgis, Møller, Contogeorgis, Purvis,
lelser: 14
Newton Dunn, Andriessen (Kommissionen),
Spørgsmål nr. 6 af Ewing: EF-varmemærke-
Seefeld, Andriessen, Seefeld, Andriessen, sir
myndighedens placering:
James Scott-Hopkins, Andriessen, Johnson, von
der Vring, Moreland, Enright, Key, Conto- Narjes, Ewing, Narjes, Marshall, Balfe,
georgis (Kommissionen), Andriessen 4 Hutton, Narjes, Hooper. „ 16
Spørgsmål nr. 7 afHaagerup: Direktivforslaget 6. Automatisk oversættelsessystem. — Betænk­
vedrørende produktion, handel, brug og bort­
ning af Adam (energi- og forskningsudvalget)
skaffelse af emballage til drikkevarer: dok. 1-193181):
Narjes, Haagerup, Narjes, lord Bethell, Narjes, Adam, ordfører 7
Collins, Narjes, Welsh, Narjes, Coutsocheras,
Narjes 16 Coutsocheras, Walz (PPE), Purvis (ED),
Sassano, Patterson, Narjes (Kommissionen) 8
Spørgsmål nr. 9 af Calvez: USAs tekstileksport
til EØF:
7. Landøkonomisk bogføring. — Betænkning af
Dalsass (Undbrugsudvalget) (dok. 1-171/81): Narjes, Calvez, Narjes, Elaine Kellett-
Bowman, Narjes, Chambeiron, Narjes, Seal,
Dalsass, ordfører. 11 Narjes, Enright, Narjes, Cousté, Narjes,
Welsh, Narjes8
Boumias, Markozanis, Narjes (Kommissionen) 12
Spørgsmål nr. 10 af Galland: Hondas delta­
8.. Spørgetid (dok. 1-278/81): gelse i British Leylands kapital:
Spørgsmål til Kommissionen for De europæiske Andriessen, Galland, Andriessen, Forster, Herman, Cottrell, Andriessen, Fællesskaber:
Simmonds, Andriessen, sir Frederick Warner,
Spørgsmål nr. 2 af Kappos: Krænkende omtale Andriessen, Seligman, Andriessen 20
af avisen »Rizospastis« :
Spørgsmål nr. 14 af Fourcade: Markedsprisen
Andriessen (Kommissionen), Kappos 13 på frugt og grønsager: Europa-Parlamentets forhandlinger
Pisani (Kommissionen), Griffiths, Pisani, Contogeorgis, Fourcade, Contogeorgis, Welsh, Marshall, Natali 21 Herman, Pisani, Boyes, Pisani, van Minnen,
Pisani, Clwyd Pisani 22
Spørgsmål nr. 15 af Griffiths: Nye initiativer
vedrørende de sociale aspekter af industriom­
stilling: Bilag.. 25
FORSLÆDE: MARCEL VANDEWIELE 3. Parlamentets sammensætning
Næstformand
Formanden. — Kære koleger, hr. Pisani, hr. Maurice
Faure og fru Dekker har skriftligt meddelt mig, at de
stiller deres mandater som medlemmer af Parlamentet (Mødet åbnet kl. 17.00)
til rådighed.
I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, andet
1. Genoptagelse af sessionen
afsnit, i akten om almindelige direkte valg til Europa-
Parlamentet konstaterer Parlamentet, at deres
Formanden. — Jeg erklærer Europa-Parlamentets
mandater er ledige! Det vil herefter give de pågæl­
session for genoptaget efter afbrydelsen den 8. maj
dende medlemsstater meddelelse herom.
1981.
Hr. Forth har ordet.
2. Mindeord Forth. — (EN) Hr. formand, jeg er overrasket over,
at Parlamentet ikke har modtaget meddelelse om
Formanden. — Kære kolleger, det er min sørgelige nedlæggelse af yderligere mandater, idet jeg forstår,
pligt at meddele Dem, at hr. Giuseppe Pella, forhen­ at visse andre tidligere medlemmer af Parlamentet er
værende formand for EKSF's Forsamling, afgik ved blevet medlem af Frankrigs nye regering. De kan
døden den 31. maj 1981 i Rom. måske sige os, om vi ikke burde have forventet
nedlæggelse af mandater fra de medlemmer, der nu er
Hr. Pella var født i Valdengo, Piemonte, i 1902 og medlemmer af den franske regering?
valgtes i 1946 til medlem af parlamentet for det
kristelig-demokratiske parti. Han var medlern af Formanden. — Spørgsmålet om forskellige funktio­
deputeretkammeret indtil 1968, da han blev valgt ind ners uforenelighed på grund af nationale udnævnelser
i senatet. I 1972 blev han genvalgt som medlem af er behandlet i den forretningsorden, som vi for få
senatet. Det er noget siden, han trak sig tilbage fra uger siden vedtog. Vi vil håndhæve denne forret­
det politiske liv. ningsorden, og jeg går ud fra, at Parlamentet nu ikke
på ny vil drøfte dette punkt. Ifølge de pågældende
Hans deltagelse i en række italienske regeringer er et
bestemmelser tager Parlamentet nationale udnæv­
bevis på hans dygtighed og engagement. Hr. Pella var nelser til efterretning på grundlag af en meddelelse
i 1947 statssekretær for finansvæsen, fra 1947 til 1952 fra den pågældende regering. Så snart denne medde­
finansminister, i 1953 ministerpræsident, i 1957 vice­ lelse er modtaget, bekendtgøres den for Parlamentet.
premierminister og udenrigsminister, fra 1957 til 1962 Under alle omstændigheder vil jeg i morgen
udenrigsminister og minister for budget samt i 1972 formiddag forelægge spørgsmålet for det udvidede
finansminister. præsidium, og jeg vil også spørge udvalget for forret­
ningsordenen til råds. Måske kan der allerede i
Efter at have været medlem af EKSF's Forsamling fra morgen fremsættes en meddelelse herom.
1954 til 1958 efterfulgte hr. Pella i 1954 den store
Hr. Nyborg har ordet. europæer Alcide de Gasperi som formand for denne
forsamling, en funktion, som han udøvede indtil
Nyborg, formand for udvalget for forretningsordenen og november 1956.
for andragender. — Hr. formand, i henhold til Akten
Kære kolleger, jeg anmoder Dem om at iagttage af 20. september 1976, artikel 12, stk. 2, er det vores
nogle øjeblikkes stilhed for at ære hans minde. opgave her i forsamlingen at fastslå, at et mandat er
blevet ledigt, når vi ikke har fået en fornødne offi­
(Parlamentets medlemmer iagttog stående et minuts cielle meddelelse fra en medlemsstats regering. Det vil
stilhed i1) altså sige, at det klart og tydeligt er Parlamentets
opgave i det foreliggende tilfælde at meddele den
franske regering, at vi i Parlamentet har konstateret, (') Godkendelse AÍ protokollen: Se protokollen. Mødet mandag den 15. juni 1981
Nyborg
at der er blevet så og så mange mandater ledige som spørgsmål for at få belyst særlige punkter i erklæ­
følge af udnævnelser til minister i den nuværende ringen.
franske regering. Ønsker man ikke at gøre anvendelse
Herefter følger 2. betænkning af Beumer om af den artikel, så kan man bruge vores egen forret­
forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak. Kære ningsorden, artikel 7, stk. 7. I alle tilfælde må det
kolleger, jeg erindrer om, at denne betænkning den være relevant, at vi her fastslår, at de af Parlamentets
8. maj 1981 i overensstemmelse med artikel 35 i medlemmer, der er blevet medlemmer af den franske
forretningsordenen blev henvist til fornyet udvalgsbe­regering, ikke mere er medlemmer af Parlamentet, og
handling, og at den nu automatisk optages på denne anmoder den franske regering om snarest muligt at
dagsorden. udpege de mennesker, der skal træde i stedet for dem
i vor forsamling. Herefter eventuelt fortsættelse af dagsordenen for det
foregående møde. Derefter følger de øvrige betænk­(Bifald fra enkelte pladser i højrefløjen)
ninger, som allerede er opført på dagsordenen for
torsdag under nr. 107­116. Formanden. — I min meddelelse fortolkede jeg netop
forretningsordenen i samme retning. Den pågældende Præsidiet foreslår, at forhandlingen om uopsættelige
regering er allerede blevet underrettet. Der er taget spørgsmål, der ifølge dagsordenen skulle fordeles
visse skridt, og jeg håber, at vi allerede i morgen vil
over to perioder, samles under ét fra kl. 21.00 til kl.
have fået klarhed i sagen. I hvert fald vil dette
24.00, dog således at forstå, at disse tre timer lige­
spørgsmål også i morgen blive drøftet i det udvidede
ledes skal omfatte afstemningerne. Dette er et fælles
præsidium (').
forslag fra gruppeformændene.
Endelig foreslås det med hensyn tilmødet fredag, at
4. Arbejdsplan
følgende betænkninger optages på dagsordenen efter
fortsættelsen af torsdagens dagsorden: betænkning af
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er fast­
Battersby om visse foranstaltninger, som skal finde
sættelse af arbejdsplanen. anvendelse på fartøjer, der er registreret på Færøerne,
betænkning af Tuckman om støtte til Portugal forud På sit møde den 13. maj 1981 har det udvidede præsi­
for tiltrædelsen og betænkning af von Wogau om dium fastsat det forslag til dagsorden, som er omdelt
(EP73.198/ændr.). 1981­programmet for gennemførelsen af toldunionen.
Under henvisning til det møde, der i overensstem­ Hr. Aigner har ordet.
melse med artikel 55 i forretningsordenen afholdtes
her til morgen med gruppeformændene, foreslår jeg Aigner. — (DE) Hr. formand, allerførst vil jeg takke
følgende ændringer af forslaget til dagsorden : præsidiet, fordi det har behandlet betænkningen i
overensstemmelse med den afgørelse, der blev truffet Hvad angår mødet onsdag, vil betænkningen af
enstemmigt på sidste møde, og godkendelsesbetænk­Pfennig om fællesskabsbudgettets fremtid kunne
ningen således står som første punkt på dagsordenen. behandles under ét sammen med betænkning af
Selve afstemningen vil jo efter min mening ikke lægge Giavazzi om omlægning af den økonomiske og den
beslag på ret megen tid. monetære politik på baggrund af Rådets konklusioner
af 30. maj 1980, som på dagsordenen har nr. 104.
Med samtykke fra ordføreren, der på grund af
franske indenrigspolitikse problemer ikke kan være til Redegørelsen fra formanden for Rådet om det neder­
stede.her, anmoder jeg om, at punkt nr. 68 tages af landske formandskabs virksomhed i det forløbne
halvår, nr. 106 på dagsordenen, vil kunne fremlægges dagsordenen og udsættes til næste mødeperiode.
kl. 16.30, således at forstå, at afstemningerne, som
Jeg har desuden over for præsidiet ytret ønske om, at påbegyndes kl. 15.00, såfremt de på dette tidspunkt
man ikke spiser vor hovedordfører af med fem endnu ikke er tilendebragt, vil blive forstat torsdag
minutter. Der er tale om en sammenhængende morgen kl. 9.00 som første punkt på dagsordenen.
forhandling, og formålet er at forelægge forsamlingen
Hvad angår mødet torsdag, vil de første punkter på et udvalgs samlede årsvirksomhed. Jeg beder Dem
dagsordenen herefter blive følgende: eventuelt fort­ således se det som noget indlysende, at hovedordfø­
sættelse af onsdagens afstemninger, forhandling reren ikke kan løse sin opgave her på fem minutter.
under ét om betænkningerne under nr. 64­69 om
budgetkontrol. Formanden. — Hr. Aigner, jeg kan allerede nu bero­
lige Dem. Præsidiet er indforstået med, at Deres Dernæst følger som tilføjelse hr. Davignons erklæring
anmodning imødekommes. Formanden under det om situationen inden for Fællesskabets jern­ og
pågældende møde vil få meddelelse om at tildele en stålindustri, som vil vare omkring 10 minutter.
noget længere taletid. Men vi anmoder alle andre Herefter kan medlemmerne i overensstemmelse med
ordførere om så vidt muligt at begrænse deres indlæg artikel 40 i forretningsordenen inden for en periode
i betragtning af den overbebyrdede dagsorden. I hvert på i alt 30 minutter stille korte, præcist formulerede
fald er Deres forslag i princippet godkendt.
(') Et medlems immunitet — Bevillingsoverførsler — Andragender —■ Doku­ (Parlamentet gav sin tilslutning til at henvise Cousté­
menter — Tekster til aftaler — Tilladelse til at udarbejde betænkning —
betænkningen tilfornyet udvalgsbehandling) Tilbagetagelse af beslutningsforslag: se protokollen. Europa­Parlamentets forhandlinger
Formanden
bede om, at en betænkning uden forhandling tages af Hr. Muntingh har ordet
dagsordenen, eller en gruppe kan bede om, at en
Muntingh. — (NL) Hr. formand, under punkt sådan betænkning tages af dagsordenen. Dels har
107­109 på dagsordenen er opført nogle betænk­ mere end 10 medlemmer af den socialistiske gruppe
ninger og mundtlige forespørgsler med forhandling givet besked om, at man ønsker den taget af dagsor­
vedrørende regionalspørgsmål. Jeg vil gerne anmode denen, dels har hele den socialistiske gruppe besluttet
Dem om at sætte Beumer­betænkningen, der er at gå ind for, at den tages af dagsordenen. Derfor
kommet til senere, på dagsordenen efter denne vigtige ønsker jeg blot konstateret, at punkt 119 om støjemis­
forhandling i betragtning af, hvor betydningsfulde sion fra gravemaskiner er taget af .
regionalspørgsmålene er.
Formanden. — Hr. Fich, jeg kan meddele Dem, at
Formanden. — Hr. Muntingh, jeg skal gøre Dem der i mellemtiden er blevet stillet endnu to ændrings­
opmærksom på Beumer­betænkningens meget forslag, og at yderligere drøftelse vil være hensigts­
specielle karakter. Sidste måned gav vi over for mæssig.
Kommissionen udtryk for vor misbilligelse. Ifølge den
Hr. Nyborg har ordet.
nye forretningsorden skulle betænkningen derfor
automatisk på ny henvises til udvalget, fordi Kommis­ Nyborg, formand for udvalget for forretningsordenen og
sionen ikke har villet følge Parlamentets indstilling. for andragender. — Hr. formand, jeg mener ikke, at
Vi skal behandle spørgsmålet ud fra den nye forret­ De kan sende den betænkning, der er tale om her,
ningsorden, men kan ikke blot sætte punktet sidst på punkt 119, tilbage til udvalget, men De kan derimod
dagsordenen for mødeperioden, dvs. fredag. Jeg vil vedtage, at vi behandler den med forhandling, og det
gerne anmode Dem om ikke at insistere yderligere, vil være rimeligt, om vi behandler den med forhand­
for De svækker egentlig Parlamentets stilling ved at ling, i særdeleshed når der foreligger ændringsforslag.
gå ud fra, at denne betænkning kan behandles på et
hvilket som helst tidspunkt. Lad præsidiet beholde Formanden. — Der er tydeligvis tale om uenighed
initiativet på dette område for torsdag at lægge al mellem formanden for udvalget for forretningsor­
mulig vægt bag Beumer­betænkningen. Jeg vil godt denen og præsidiet.
senere meddele Dem yderligere herom. De vil da
Diskussionen mellem præsidiet og hr. Nyborg drejer opdage, at det har været hensigtsmæssigt ikke at insi­
sig om artikel 34, stk. 2, som har følgende ordlyd: stere på nuværende tidspunkt.
Der stemmes om forslaget og i givet fald om det i
Hr. von der Vring har ordet. betænkningen indeholdte beslutningsforslag uden
forhandling, medmindre en gruppe eller mindst ti af
von der Vring. — (DE) Hr. formand, jeg er ikke helt Parlamentets medlemmer på forhånd har rejst indven­
sikker på, at jeg har forstået Deres forklaring rigtigt. ding herimod. I så tilfælde henvises forslaget til fornyet
behandling i det kompetente udvalg. De sagde, at rådsformandens erklæring begynder
onsdag kl. 16.30, og at de afstemninger, der ikke er Det er netop det, præsidiet gør. Der er ti medlemmer
gjort færdig til den tid, fortsættes torsdag kl. 9.00. fra en stor gruppe, der anmoder om, at spørgmålet
Her må der vel foreligge en misforståelse, idet mødet straks henvises til fornyet behandling i udvalget. Jeg
torsdag begynder kl. 10.00. spørger hr. Nyborg, hvad han nu kan være betæn­
kelig ved.
Formanden. — Hr. Bangemann har ordet.
Nyborg. — Accepteret, hr. formand.
Bangemann. — (DE) Som jeg netop hører, er det
åbenbart det almindelige ønske, at afstemningerne Formanden. — Hr. Nyborg kan konstatere, at hans
finder sted kl. 10.00. I formiddags vedtog vi imidlertid forretningsorden er udarbejdet godt og meget klart.
at begynde afstemningerne kl. 9.00 i tilfælde af, at de Den må han også rette sig efter, nøjagtig ligesom vi. ■
ikke var blevet afsluttet, og derefter begynde det
(Munterhed — Parlamentet godkendte den såleses
normale møde. Såfremt De imidlertid ønsker at
ændrede arbejdsplan ('))
ændre denne afgørelse, hr. formand, har jeg intet
imod det. Vi vedtog blot i formiddags at begynde
5. Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser afstemningerne kl. 9.00 og drøftelserne kl. 10.00.
Formanden. Næste punkt på dagsordenen er Formanden. — Hr. Bangemann, der er sket en
Kommissionens meddelelse om dens reaktion på misforståelse. Hvis man skal følge Deres forslag, skal
Europa­Parlamentets udtalelser og beslutninger (')· alle gruppeformænd nu vedtage ikke at holde nogen
gruppemøder kl. 9.00. Hr. Newton Dunn har ordet.
Hr. Fich har ordet. Newton Dunn. — (EN) Hr. formand, under sidste
mødeperiode gik Parlamentet enstemmigt ind for Fich. — Hr. formand, jeg vil gerne tale om punkt
119. Det vedrører en betænkning uden forhandling af
(') Detaljeret arbejdsplan — Taletid — Frist for at stille ændringsforslag — Nyborg om støjemission fra gravemaskiner. Ifølge
Aktuelle og uopsættelige spørgsmål — Procedure uden afgivelse af betænk­
forretningsordenens artikel 34 kan 10 medlemmer ning: se protokollen. Mødet mandag den 15. juni 1981
Newton Dunn
hjælp fra den interne katastrofefond til landbrugere i Formanden. — Kommissionen har ordet.
Det forenede Konerige, der blev ramt af store
uvejrsskader. Vil Kommissionen venligst oplyse, Andriessen, medlem af Kommissionen. — (NL)
hvorfor den trods Parlamentets enstemmige tilslutning Hr. formand, jeg ville naturligvis ikke på nogen måde
til hjælpen har nægtet at yde en eneste regningsenhed unddrage mig det kollektive ansvar, men i betragtning
i hjælp? af, at drøftelsen var foregået med vor kollega, der har
dette som forretningsområde, ville jeg lade forsam­
lingen vælge. Jeg vil imidlertid gerne prøve at give et Formanden. — Kommissionen har ordet.
kollektivt svar nu. At Kommissionen endnu ikke har
reageret over for Parlamentet på dette forslag, Andriessen, medlem af Kommissionen. — (NL)
betyder mindst af alt, at den ikke er lydhør over for Hr. formand, dette spørgsmål kræver nærmere under­
Parlamentets forslag. Men De vil være enig med søgelse fra Kommissionens side, og den vil hurtigst
Kommissionen i, at der her er tale om et usædvanlig muligt give Parlamentets pågældende udvalg et svar
kompliceret spørgsmål, som i øjeblikket endnu er på spørgsmålet.
under behandling i Kommissionen. Der foreligger
således ingen afgørelse, om ikke at gå ind på Parla­
Formanden. — Hr. Seefeld har ordet.
mentets forslag, og der foreligger endnu heller ikke
nogen afgørelse om at gå ind på det. Der finder en
Seefeld. — (DE) Hr. formand, kære kolleger, De vil
behandling sted i en positiv atmosfære, og jeg kan
erindre, at vi under sidste Mødeperiode havde en lang
forsikre Dem om, at Kommissionen gør sit bedste for
diskussion med Kommissionen om, hvorvidt den ville
at nå frem til en muligst positiv afklaring af det fore­
være rede til at godkende Parlamentets kompromis­
liggende spørgsmål. Men jeg vil bede det ærede
forslag om 40 t vægt for tunge lastvogne og ændre sit
medlem have en smule tålmodighed endnu. Han vil få
forslag, nemlig 44 t. Den ansvarlige kommissær, hr.
et konstruktivt svar, men vi beskæftiger os endnu med
Contogeorgis, lovede, at han ville få det afklaret i
sagen.
Kommissionen og aflægge beretning her på det næste
møde. Nu venter jeg imidlertid forgæves på en klar
Formanden. — Sir James Scott-Hopkins har ordet.
udtalelse om dette løfte fra kommissæren, og jeg ville
være taknemmelig, såfremt man her kunne give en
Sir James Scott-Hopkins. — (EN) Hr. formand, jeg
forklaring på, hvorfor Kommissionen hidtil ikke har
synes, det er en stor skam, at vi skal skændes således
været rede til at godkende Europa-Parlamentets
med Kommissionen på et så tidligt tidspunkt, men
forslag.
ærlig talt var kommissærens svar langtfra tilfredsstil­
lende. Jeg mener, at dette er vigtigt, for vi anmodede
enstemmigt Kommissionen om at ændre sit forslag.
For det første var hans svar til min kære ven,
Der er gået fem uger, og vi har intet hørt. Jeg mener,
hr. Newton Dunn, vedrørende hjælp, om jeg så må
at man helt tydeligt burde fortælle os, hvorfor
sige, virkelig mærkeligt. Der blev udsendt meddelelse
Kommissionen ikke er rede til at udtale sig om vort
om, at der ikke ville blive ydet nogen hjælp til ofrene
forslag. Jeg betragter det som en alvorlig sag, der
for den seneste snekatastrofe. Når han nu siger, at
vedrører samarbejdet mellem Parlamentet og
der vil blive ydet en vis hjælp, har forholdene da
Kommissionen. Jeg forventer flere oplysninger, end
ændret sig, eller hvad er der sket? Jeg kan se, at hans
der gives på dette stykke papir. medarbejder ryster på hovedet' for at angive, at der
ikke vil blive tale om nogen hjælp. Dette er sandelig (Bifald fra forskellige pladser)
temmelig ekstraordinært, og jeg vil bede ham anmode
kommissærerne kollektivt om at se på sagen endnu en
Formanden. — Kommissionen har ordet.
gang.
Andriessen, medlem af Kommissionen. — (NL) Hvad angår det sidste spørgsmål, som hr. Seefeld stil­
lede og kommissæren besvarede, er situationen for Hr. formand, jeg ved, at min kollega, hr. Conto­
det andet højest utilfredsstillende. Hvornår kan vi georgis, vil være til stede her om kort tid. Derfor vil.
jeg lade det afhænge af forsamlingen, om man vil forvente at få det svar? Før vi holder sommerferie? I
sommerferien? Eller vil vi blive nødt til at holde vore være tilfreds med et svar fra mig eller vil vente på et
vælgere på pinebænken det næste halve år? Jeg svar fra den kollega, der har ansvaret for dette
mente, at tanken var, at Kommissionen ville arbejde område.
hurtigt. Det var i hvert fald det indtryk, Kommis­
sionen gav, da den svarede under forhandlingen sidste Formanden. — Hr. Seefeld har ordet.
måned. Kommissæren vil sikkert vide, at det kun var
et held, at netop denne betænkning ikke på ny blev
Seefeld. — (DE) Da hr. Contogeorgis for kort tid
henvist til yderligere udvalgsbehandling med hans
siden har erklæret, at Kommissionen optræder kollek­
deltagelse. Hvis denne fremgangsmåde fortsat skal
tivt, og at han alene ikke kunne afgive nogen erklæ­
anvendes, vil det imidlertid blive det, Parlamentet
ring her, forlanger jeg, at der nu afgives en erklæring
bliver nødt til at gøre næste gang. Jeg er aldeles util­
for Kommissionen kollektivt.
freds med den måde, disse to spørgsmål er blevet
(Bifald fra forskellige pladser) behandlet på. Europa-Parlamentets forhandlinger
Formanden. — Kommissionen har ordet. sionen fastholder sine forslag. Imidlertid har kommis­
særen netop meddelt os, at han endnu ikke kan sige,
hvilken holdning Kommissionen vil indtage. Altså har Andriessen, medlem af Kommissionen. — (NL)
Hr. formand, jeg forstår, at Parlamentet ikke er vi her fået en ukorrekt meddelelse fra Kommissionen,
tilfreds med, at Kommissionen endnu ikke er i stand og vi lægger vægt på nu at få en principiel drøftelse
til at give et positivt og konkret svar på et kompliceret herom, fordi de fremtidige former for samarbejde
spørgsmål. Egentlig er Kommissionen heller ikke mellem Parlamentet og Kommissionen vil blive
påvirket heraf. Dette kan man ikke gøre så skødes­tilfreds med det. Den ville også hellere være i stand til
løst! Vi vil vide helt præcist, hvad vi kan holde os til. i dag f.eks. at forelægge Rådet konkrete forslag
vedrørende det spørgsmål, der netop blev bragt frem.
Desværre var emnet for indviklet til, at det kunne Formanden. — Hr. Moreland har ordet.
lade sig gøre. I øjeblikket kan jeg på grund af den
nævnte kollektivitet ikke binde mig til en dato, idet vi
Moreland. — (EN) Hr. formand, jeg synes, at jeg
ikke kollektivt har kunnet indgå nogen aftale. Jeg kan
allerførst bør påpege, at Kommissionens repræsen­
imidlertid godt love Dem, at jeg vil gøre mit yderste
tanter på det seneste møde i transportudvalget
for, at „der før sommerferien bliver truffet konkrete
virkelig gav os det indtryk — jeg mener, det var
afgørelser. Hvad angår det andet spørgsmål vedrø­
meget klart — at vi ville få et svar herpå i dag, så jeg
rende, hjælpen, ser det måske let ud, hvilket det imid­
er meget overrasket over dette.
lertid ikke er, fordi der bl.a. skal finde konsultationer
sted med nationale myndigheder. I øvrigt tror jeg, at Dernæst må jeg måske sige følgende til Kommis­
et korrekt og godt svar på noget længere sigt i sidste sionen: Det, vi taler om, er spørgsmålet om, hvorvidt
ende også èr mere tilfredsstillende for Parlamentet køretøjernes maksimale vægt skal fastsættes til 40 t
ende et ukorrekt svar på kort sigt. Jeg håber, at sir eller til 44 t. Jeg ville næppe kalde det et bredt og
James Scott-Hopkins kan være tilfreds hermed. kompliceret emne og kunne virkelig have forventet, at
der var blevet truffet en afgørelse. Udvalget gav i
Formanden. — Hr. Johnson har ordet. januar udtryk for sin holdning og gik ind for 40 t.
Kommissionen skulle vel nòk nu have fundet frem til,
Johnson. — (EN) Hr. formand, sidste gang var jeg hvorledes den ville reagere. Såfremt den ingen reak­
blandt dem, der gik ind for, at det var korrekt at tion har på et sådant emne, som er yderst kontrover­
henvise spørgsmålet om tunge lastvogne til fornyet sielt, kan den ikke være en pålidelig politisk institu­
udvalgsbehandling og ikke foretage nogen afstem­ tion inden for Fællesskabet.
ning, og det af nøjagtig den samme grund, som sir
James Scott-Hopkins og hr. Seefeld har gjort
Formanden. — Hr. Enright har ordet.
opmærksom på. Jeg synes, at hr. Andriessen har
hjulpet os ved — om vi har forstået ham ret — at
Enright. — (EN) Hr. formand, i tilknytning til sir bekræfte den forpligtelse, som hr. Contogeorgis
Frederick Warners betænkning om programmerne for indgik sidste gang, nemlig at Kommissionen vil tage
fødevarehjælp anmodede vi Kommissionen om at forslaget op til fornyet overvejelse på baggrund af
intensivere sine bestræbelser på at kontrollere forde­Parlamentets udtalelse.
lingen af fødevarehjælpen og dens kvalitet. Hvilke
Mit problem er det utilstrækkelige ved det dokument, indledende skridt har Kommissionen taget i denne
der er blevet forelagt os — jeg tænker på dokument meget vigtige sag, for her er der da intet, der tyder
SP (81) 2221. I dette dokument får vi intet at vide i på, at den har foretaget sig noget som helst?
den retning. Vi får blot en erklæring om, at sagen er
blevet drøftet i Parlamentet, og at Kommissionen
Formanden. — Hr. Key har ordet.
forklarede, hvorfor den ønskede at fastholde sine
forslag. Hvis det, hr. Contogeorgis siger, er sandt, og
Key. — (EN) Da den kommissær, der har transport
hvis det, hr. Andriessen siger, er sandt, hvorfor var
som forretningsområde, nu er kommet til stede,
der da ingen, der i dette kortfattede dokument tænkte
kunne han måske personligt svare Parlamentet vedrø­
på at tilføje, at Kommissionen, selv om den på mødet
rende situationen omkring Carossino-betænkningen forklarede, at den ønskede at fastholde sine forslag,
og berolige Parlamentet i denne sag og dermed over nu på baggrund af drøftelsen i Parlamentet agtede at
for os klarlægge dette spørgsmål, der er af så vital tage hele sagen op til fornyet overvejelse, samt at
interesse for Europas befolkning? tilføje oplysninger om tid og sted. Jeg synes, at vi ud
fra dette dokument er blevet behandlet ganske urime­
Formanden. — Kommissionen har ordet. ligt.
Contogeorgis, medlem af Kommissionen. — (GR) Formanden. — Hr. von der Vring har ordet.
Hr. formand, som jeg også sagde på foregående
mødeperiode, og som min kollega hr. Andriessen von der Vring. — (DE) Som vor kollega, Johnson,
netop anførte, undersøger Kommissionen sagen efter allerede har forklaret, meddeler Kommissionen os i
dette dokument med hensyn til den videre behandling Parlamentets, om jeg husker ret, ensstemmige beslut­
af Carossino-betænkningen officielt, at Kommis­ ning om lastbilers maksimumslast. Mødet mandag den 15. juni 1981
Contogeorgis
Det er et meget delikat og særdeles vanskeligt i leksika. Modulerne vil kunne ajourføres i takt med
forbedringer af sproglig eller programmæssig teknik, spørgsmål, slet ikke så simpelt, og Kommissionen er
og systemet kan udvides til at omfatte en hvilken som endnu ikke færdig. Jeg kan dog forsikre Dem om, at
helst sprogkombination. Kommissionen til den følgende mødeperiode vil gøre,
hvad der er muligt for at have taget en beslutning,
Fællesskabet, der arbejder med flere officielle sprog
som afspejler Parlamentets enstemmige vilje. Jeg kan
end nogen anden organisation, er i en ideel position,
imidlertid ikke binde mig til noget, for som sagt er
hvor det kan spille en ledende rolle i forbindelse med
behandlingen af spørgsmålet endnu ikke gjort færdig.
automatisk oversættelse. Energi- og forskningsud­
Det er et delikat, vanskeligt og kompliceret emne, og
valget har begejstret hilst forslagene velkommen.
vi ønsker ikke at fremkomme med forhastede forslag.
Udvalget har undersøgt tre hovedaspekter: forsla­
Jeg forsikrer Dem imidlertid om, at vi skal gøre, hvad
genes tilstrækkelighed, hvorvidt andre forsknings- og
vi kan og tage størst muligt hensyn til Parlamentets
udviklingsprojekter bør undersøges, samt om der
enstemmige vilje.
gøres nok for at løse øjeblikkelige problemer inden
for oversættelsestjenesten. Eurotra-systemèt åbner
Andriessen, medlem af Kommissionen. — (NL) Det vil
mulighed for hurtigere og billigere oversættelse, og
ikke have undgået det ærede medlem Enrights
det vil være et værdifuldt bidrag til udviklingen af det
opmærksomhed, at jeg har gjort alt for at give det
valgte demokratiske element inden for internationale
svar om en kvalitetsforbedring af fødevarehjælpen på
forbindelser. Eurotra-systemet er også et vigtigt
stedet, som han anmodede om. Jeg må til min bekla­
gennembrud i anvendelsen af datamatteknik. Udvik­
gelse sige, at det ikke er lykkedes mig, hvorfor jeg er
lingen heraf er derfor en stor mulighed for Fælles­
nødsaget til at love, at jeg inden længe vil fremskaffe
skabets datamatindustri.
nærmere oplysninger herom og forelægge dem i
udvalget. I øjeblikket er det mig faktisk ikke muligt at Den sproglige analyse vil blive foretaget inden for
fremskaffe de ønskede oplysninger. nationale forskningsenheder. Positive resultater vil
give muligheder for kommerciel og videnskabelig
anvendelse inden for internationale institutioner,
6. Automatisk oversættelsessystem
inden for flersprogede landes nationale instituioner,
inden for erhverv, der er databaserede, samt for
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er
erhvervslitteratur og videnskabelige publikationer.
betænkning (dok. 1-193/81) udarbejdet af Adam for
energi- og forskningsudvalget over forslag fra Udvalget henstiller, at der tilføjes en artikel, artikel 6,
Kommissionen til Rådet (dok. 1-352/80) til afgørelse der omhandler licensafgifter, som vil beskytte de
om vedtagelse af et forsknings- og udviklingsprogram fællesskabsinteresser, der opstår på grund af kommer­
for EØF vedrørende et avanceret system til automati­ ciel udvikling.
seret oversættelse.
Der er imidlertid en vis uenighed mellem udvalget og
Ordføreren har ordet. budgetudvalget vedrørende det nødvendige personale.
Energi- og forskningsudvalget delte ikke budgetud­
Adam, ordfører. — (EN) Hr. formand, i løbet af de
valgets opfattelse af, at arbejdet kunne udføres af
sidste måneder er oversættelsestjenestens betydning
midlertidigt personale med administrativ bistand fra
for Parlamentets effektivitet blevet tydeliggjort for
Kommissionens nuværende personale. Disse syns­
alle vore medlemmer.
punkter er imidlertid blevet fremsat som ændrings­
forslag nr. 1 og vil blive behandlet, når vi kommer til Lige siden 1977 har Kommissionen arbejdet på
afstemningen. gennemførelsen af en flersproget plan, som, udover
arbejdet vedrørende terminologibanker og ordsam­
Jeg må understrege, at Eurotra ligger langt ude i
linger inden for forskellige emneområder, også har
fremtiden. Det vil altid være nødvendigt med en efter­
indbefattet forsøg vedrørende effektiviteten af auto­
følgende redaktur på nogle af et automatisk oversæt-
matisk oversættelse baseret på Systran-systemet.
telsessystems anvendelsesområder, og jeg mener, at
Kommissionen er for optimistisk med hensyn til tids­Kommissionen fortsætter sit arbejde på disse
planen. Det er under udvalgets undersøgelse blevet områder, men for så vidt angår automatisk oversæt­
klart, at der må træffes andre foranstaltninger i den telse, foreslår den nu, at der udvikles et nyt system,
der benævnes Eurotra. Systran-systemet er i det mellemliggende periode. Der er et øjeblikkeligt
væsentligste tosproget. For et år siden betødt dette behov, som omtales i punkt 6 i forslaget til beslutning
med seks officielle sprog 30 sprogkombinationer og i punkt 20 i begrundelsen, for at indføre tekstbe­
inden for Fællesskabet. Med græsk, der nu er handlingsteknik, terminologibanker og datamatise­
rede referencer, som sikrer, at det bestående perso­kommet til, er der 42 sprogkombinationer. Når
nales viden ikke går tabt, og også for egentlige dikte­Spanien og Portugal kommer med, vil der være 72.
ringssystemet. Metoden med faste vendinger, som Det betyder, at behovet for et effektivt system til
udgør en fast bestanddel af oversættelsestjenesten, automatisk oversættelse er meget påtrængende.
kan nemt automatiseres. Manglen på fremskridt inden Eurotra-systemet er bygget op som et modulsystem.
for anvendelsen af teknologi i alle institutionernes Det betyder, at visse af systemets aspekter er fælles,
oversættelsestjenester er beklagelig. Der er manglende og det vil ikke være nødvendigt at investere så meget Europa-Parlamentets forhandlinger
Adam
samordning mellem institutionerne, og der er mang­ udvalgets. Vi klager alle over, at oversættelsen er en
lende personalesamråd. Jeg vil gerne over for Parla­ flaskehals, og vi har jo netop fra vore græske kolleger
endnu en gang hørt, hvad der sker, når oversættel­mentet understrege, at udvalget tillægger punkt 6 i
serne ikke når frem til tiden. Denne flaskehals gør det beslutningen stor betydning.
ofte helt umuligt for os parlamentsmedlemmer at gøre
På mellemlang sigt henstiller udvalget, som det
et grundigt stykke arbejde, fordi dokumenterne ikke
omtales i punkt 7 i beslutningen og i punkterne 23, 27 foreligger på vort sprog, og der bliver ved med at
og 28 i begrundelsen, at oversættelse kan opfattes opstå irritation, selv om vi ved, at oversættelsesaf-
som et edb-problem. Jeg kan bedst beskrive dette med delingerne arbejder på højtryk. Det er ikke deres
et billede af et enormt lager af oversat materiale og skyld. Det skyldes arbejdets overvældende mængde.
anvendelse af hukommelseskapacitet og hurtige udkø-
ringssystemer, der kan bringe de to ting sammen. Der er større muligheder i Eurotra end i Systran.
Næsten 45 % af Rådets oversættelser gælder allerede Mens Systran kun kan anvendes mellem to sprog og
eksisterende tekster, hvori der skal foretages nogle har en fejlprocent på 25, skal Eurotra's forsknings-
ændringer. Denne metode vil næsten helt sikkert være og udviklingsprogram omfatte seks sprog og gerne nå
til rådighed før Eurotra-systemet, og den vil også ned på en fejlprocent på 10. Naturligvis må teksterne
være en værdifuld sikring mod enhver form for for­ hver gang efterprøves, før de får deres endelige
sinkelse i udviklingen heraf. udformning. Et sådant system kunne også være
særdeles interessent for verdenshandelen og indu­
Jeg har forstået, at der i den franske nationalforsam­ strien, som skulle deltage i projektet, hvorved det kan
ling, og det vil mange nye delegerede meget snart forudses, at en del af de midler, som Fællesskabet har
finde ud af, er der sket en betydelig udvikling inden ydet, kan komme retur, så snart programmets resul­
for de delegeredes informationstjeneste, hvor der tater bliver udnyttet kommercielt og der f.eks. kan
anvendes datamatteknik og databanker. Eurotra- blive tale om licenskontrakter.
systemet giver de samme faciliteter på en flersproget
Naturligvis må den tekstbearbejdningsteknologi, der baggrund. Det åbner mulighed for, at vi vil have
allerede nu står til vor rådighed, udnyttes indtil morgenaviser til rådighed på alle sprogene, samt for
videre, for, som hr. Adam allerede har sagt, er der glæden ved en eksplosion af viden og forståelse i
stadig lang vej til Eurotra. Der bør indsættes perso­internationale anliggender. Vi er trods alt ikke alle så
nale i det omfang, budgetudvalget har planlagt, for at evnerige som Kejser Karl V, der, da han blev spurgt,
nedbringe omkostningerne til et fornuftigt niveau. hvilke sprog han talte i sit enorme kongerige, skal
Det siger jeg, selv om man i mit udvalg stemte ander­have svaret: »Jeg taler latin og italiensk med Paven og
ledes og gik ind for andre personalekrav. På min hans stab, spansk og tysk med mine embedsmænd og
gruppes vegne har jeg imidlertid lov til at sige, at vi soldater, fransk med damerne, mine adelige venner
støtter budgetudvalgets forslag. Alt i alt drejer det sig og diplomater, og jeg taler flamsk med mine mest
i denne sag virkelig om en fremtidsteknologi, hvor betroede venner, min læge, min skriftefader og min
Europa ligger i spidsen, og så kan man egentlig kun sektretær«. Det lyder meget mindre romantisk, men i
sige : På med vanten og i gang ! fremtiden skål vi tale via Eurotra. Udvalget håber, at
dets egen begejstring for dette projekt og Parlamen­
Formanden. Den europæiske demokratiske gruppe tets fulde støtte vil få bugt med den tøven, der, så vidt
jeg forstår, findes i visse medlemsstater mod at har ordet.
godkende dette projekt. Hvis Det europæiske
Fællesskab ikke gør det, vil japanerne gøre det. Purvis — (EN) Hr. formand, vi hilser også dette
program velkomment som et forsøg på original forsk­
ning i videnskabens og teknologiens grænseområder, Formanden. — Hr. Coutsocheras har ordet til forret­
som imidlertid kan få stor praktisk og politisk betyd­ningsordenen.
ning, hvis der opnås positive resultater. Vi hilser også
Adam-betænkningen velkommen og navnlig de Coutsocheras. — (GR) Lad mig endnu en gang
ændringsforslag til Kommissionens forslag, som han understrege, hr. formand, at teksterne også skal
stiller, især ændringsforslaget om at der bør udar­udformes på græsk. Ikke kun fordi der eksisterer en
bejdes betænkninger om de fremskridt, der gøres, forpligtelse hertil, men også fordi de øvrige sprog,
efterhånden som processen skrider frem. Vi anser som De ved, står i stor gæld til dét græske sprog.
dette for at være vigtigt i alle sådanne forskningspro­
jekter, men navnlig i et projekt som dette, hvor man
Formanden. — Hr. Coutsocheras, det skal straks
til at begynde med må starte med at fastsætte
blive undersøgt. De har ret til at modtage dokumen­
begreber og derefter bevæge sig til det praktiske forsk­
terne på Deres sprog.
ningsarbejde. Men for at en sådan vurdering skal
Det europæiske folkepartis gruppe (den kristelig­ kunne betale sig, bør der være en bedre definition af
demokratiske gruppe) har ordet. de mål, vi tilstræber, således at vi om et par år kan
bedømme kriterier. Vi vil gerne over for Kommis­
Walz. — (DE) Hr. formand, på vor gruppes vegne vil sionen marne, at det vil være formålstjenligt at op­
jeg gerne have lov til at takke hr. Adam meget hjerte­ retholde kontakt med FN og andre internationale
ligt for hans fortræffelige betænkning. Vi tilslutter os organer, måske med henblik på at opnå støtte fra
dem, hvad enten det er af finansiel art eller i »natura-hans konklusioner fuldt ud og for øvrigt også budget­