La lecture en ligne est gratuite
Télécharger

Overzicht van de
Werkzaamheden van het
Hofvan Justitie van de
Europese Gemeenschappen
in 1984 en 1985
en
plechtige zittingen
1984-1985
Luxemburg 1986 Overzicht van de
Werkzaamheden van het
Hofvan Justitie van de
Europese Gemeenschappen
in 1984 en 1985
en
plechtige zittingen
1984-1985
Luxemburg 1986 Overzicht van de
werkzaamheden van het
Hofvan Justitie van de
Europese Gemeenschappen
in 1984 en 1985 Deze publikatie wordt ook uitgegeven in de volgende talen:
DA ISBN 92-829-0138-6
DE ISBN 92-829-0139-4
GR ISBN 92-829-0140-8
EN ISBN 92-829-0141-6
FR ISBN 92-829-0142-4
ΓΓ ISBN 92-829-0143-2
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen, 1987
ISBN 92-829-0144-0
Catalogusnummer: DX-46-86-751-NL-C
Printed in the United Kingdom Voorwoord
Dit overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen is bestemd voor leden van de rechterlijke macht en advocaten en
meer in het algemeen voor allen die zich in studie of praktijk met het gemeen­
schapsrecht bezighouden.
Het wordt verspreid als voorlichtingsdocument en kan dan ook niet worden aange­
haald als officiële publikatie van het Hof. De rechtspraak van het Hof wordt officieel
gepubliceerd in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie".
Het overzicht verschijnt in de officiële talen der Gemeenschappen (Deens, Duits,
Engels, Frans, Grieks, Italiaans en Nederlands). Het is op aanvraag (met opgave van
de verlangde taal) kosteloos verkrijgbaar bij de voorlichtingsbureaus van de
Europese Gemeenschappen, genoemd op blz. 104. Inhoud
Blz.
I — Werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 9
1. RechtspraakvanhetHofinl984enl985 9
A — Statistische gegevens9
Β — Aantekeningen bijderechtspraakvanhetHof
in 1984: door rechterP.Pescatore44
in 1985: een selectievanarresten:60
Fiscale bepalingen 60
Vrijverkeervangoederen62
Vrijrvanpersonen... :70
Gemeenschappelijkehandelspolitiek74
Vervoer■. 76
II — Nationale rechtspraak op het gebied van het gemeenschapsrecht.. 84
Statistische gegevens .....:■.....84
Ilt — Diensten van het Hofvan Justitie . ; ι 86
Griffie ; . .86
Directie bibliotheek, onderzoekendocumentatie89
Directie vertalingen ■ -. 92
Tolkenafdeling.93
IV—Samenstelling van hetHof94
op31 december 1984 95
op31r1985...... 95
V—Algemeneinlichtingen96
A—InformatieendocumentatiebetreffendehetHofvan Justitie . .96
Β — Uitgaven verzorgd door de afdeling onderzoek en documentatie van
het Hofvan Justitie98
C — Informatie over het gemeenschapsrecht ...... 101
D — Voorlichtingsbureaus van de Europese Gemeenschappen..104