//img.uscri.be/pth/c8ad23ed96e1e9db1ff364b08878cdabc5502a25
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Comment Response Document (CRD)

De
41 pages
Ettepanek KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr .../... [kuupäev], millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, sse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus 1(EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ) („algmäärus”), eriti selle artikleid 5 ja 6, võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega 2tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta , ning arvestades järgmist: 1) Määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisas (66. osa) on juba kehtestatud lennundustehniliste töötajate lubade väljastamise süsteem. 2) Sidusrühmadelt ja riiklikelt ametiasutustelt saadud tagasiside on viidanud vajadusele see määrus läbi vaadata B1- ja B2-kategooria kvalifikatsiooniga lennundustehniliste töötajate loaga kaasnevate õiguste, tüübi- ja rühmapädevuste ja tüübikoolituste suhtes. 33) Käesolevas määruses ette nähtud meetmed põhinevad ameti ...
Voir plus Voir moins
Ettepanek  KOMIJSNO IÄMRÄSU( ÜEnr) .. .../. [  puuk]veä   ,llimmuudega se ketakojinmosiurtsm äänr) EÜ (202/04 2õsuhõ 30 etikudidnsuotdoajl neun nende oete ningdaesetemedas aj en lkõnuät jvakugns  einkksublilevategelga tellenooistasinagro e stekusi ijae idhok   atPME(ok stiertsfirieesemi  UEORPO AHÜNEUDhaldatav tekst) a settõvE essevrMIKOE ST  , ONSJmasisatugntuelippa Üuroouse hend Ppalaar Eseooura sesevr   ,ttõvbruari 2 20. veen uõokugemdn iaj/216 2nr) EÜ (sturääm atsaa .800nundlleniviib tstielk säm si00,8lua egllEue ksuaeL apoorosudnunnvalduse a ühkonnksrisiee aimujj tute nkskoõu dgukeriviit/19 /076hutusamet ning tnuintstakaesk he002 viitkerid gngmal(„1 Ü)/E364/E()Üur sm ääME,Ü2 ni/2001592 nr ttõva se aj   ,6isomnijoesrv ksee irits ääur”s,)ikleid 5elle arthõsu00 3iketiõudÜ) nt (E42/2r 20tsaa .30surääm aov n0. 220i brem eäjktvu aelnnkuosade ja seadmetetednin en g edna  jnnleduunoostute isik ja nideisoositagrnaeto valegetea egllse gnin esukkilblõ  Määrusist:  1)sej rämgraevtsda n, g inkoe a2htreessimitrestifiste nilistehunduabed euljataöttösüe isamstjaäl vudiS  )2  .meetsr 2042/2e (EÜ) nilas s6(00 3II I jona ub o6.) sa dutnnelthekatseduv dinasulejadae mäe se läbärustadaav iaj -1B ateka2- B kiaorgorshüamedtlj  airiklikelt ametiassututletaas  dudgatasisi odevin suvedäpamhür aj i-übtü, teusig õ .3 thse eusuttsooliübika tüte jtsudinheel anunniotsigonlivakafisaenavetolga aakötajate liste tö kudatitasõlskoom ,3lesuse no si17 lkli  2 põikeämräa glraitsu eusär eese tthtnäK  )oseäaveläm sevad ameti arvamdum eemtdep hõnindnuohuspaooen Lla iäämgsututemameetmed  nähtud lõsaE runok ooksevolesKä  4)  1.ette sesurääm sa artb jaiga unktge aõlki1  9kiiln )Ü02 r2/24 300stvaalavmut a,utõttt uutel bokimsjoni määrust (Etimok dumavra ee. a4egusee S)  5a trures6  5kiilel malusstatooduli e 7il  rAitlkelt:  1) järgmistedueska002/um 3r  n4220t usÜ)(Eämräno iimjs  oKel 1tikk  ArUSE:RÄÄM AVELOSEÄK DNUÕT VTUAS VON  k 1. 2 ELT L 31597 ,913.2.00,8l         EL1 L T                                    9  :        ediklõd ja8 ,  7 eskatasesimgräj9. 4 (Avs 05/200 3rAavum2.00)8 . 4 /1  .)l1 kLadlaesim1  .äMräsu tnov , 28.11.2003, lkimoknojs72 iko .maii mtideuud tuääuratm ( ÜEesagri 2toob aas008.82 L TLE01.82 ,305 1nr)  (08206/
Isikud, kellel on kehtiv teatud kate ooria/alamkate ooria luba, mis on väl astatud 66. osa alusel enne õustumiskuupäevast)(15 kuu möödumist, saavad automaatselt selle kate ooria/alamkate ooria õi used, mida on kir eldatud muudetud aotise 66.A.20 unktis a. Loa laiendamisel uuele kate ooriale/alamkategooriale loetakse neile uutele õigustele vastavate alusteadmiste nõuded täidetuks. 66. osa I a II liites tehtud muudatusi kohaldatakse alates(15 kuu möödumisest jõustumiskuupäevast), kui allpool punktis c ei ole ette nähtud teisiti. Taotluste suhtes, mis esitatakse ädevale asutusele baaskursuste 147. osa nõuete kohaseks heakskiitmiseks ärast äev)( õustumiskuu, kohaldatakse käesoleva muutmismäärusega 66. osa I ja II liitesse lisatud uusi nõudeid. Or anisatsioonid, mis taotlevad uute tüübikoolituskursuste 147. osa nõuete kohast heakskiitu, võivad soovi korral loobuda käesoleva muutmismääruse kohaldamisest kuni (15 kuu möödumiseni õustumiskuu äevast). Käesoleva muutmismääruse punktide osaline valikuline rakendamine ei ole lubatud. Eeltoodud unkti d kohaldatakse ka or a nisatsioonide suhtes, mis taotlevad ädevalt asutuselt heakskiitu tüübikoolituskursustele, mida ei korralda 147. osa nõuete kohaselt heakskiidetud hoolduskoolitusorganisatsioonid. 
7. Reserveeritud.  8. . itudveereserR  9. a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
Tüübikoolituskursusi, mis on nõuete kohaselt heaks kiidetud enne käesoleva muutmismääruse õustumist, võib korraldada ainult kuni(15 kuu möödumiseni õustumiskuupäevast). Pärast seda kuupäeva peavad need kursused vastama käesoleva muutmismääruse nõuetele, väl a arvatud nõue esitada enne seda kuu äeva heakskiidetud kursuste kohta koolitusva aduste analüüs, kui kursuste kestus ületab 66. osa III liites märgitud minimaalse kestuse. Ees ool unktis f sätestatud tüübikoolituskursuste sertifikaadid, mida ei ole väl astatud pärast õustumiskuupäevast)(15 kuu möödumist, loetakse käesoleva muutmismääruse kohaselt väljastatuks. 
Olenemata jaotise 66.A.45 sätetest 2. ja 3. rühma õhusõidukite kohta võib B1-, B2- või C-kate ooria lennundustehnilise tööta a loa om anik, kelle luba on viimati ikendatud või viimati muudetud enne äeva)( õustumiskuu, ätkata hooldustõendite väl astamise õi use kasutamist, kui tema lo ale on mär itud as akohaste õhusõidukite tüübipädevus, täielik rühmapädevus või tootja rühmapädevus järgmiste rühmade suhtes: 1) B1- või C-kate ooria korral: — kolbmootoriga helikopterid — turbiinmootori a heliko terid — ühe kolbmootori a lennukid – metallkonstruktsioon — mitme kolbmootoriga lennukid – metallkonstruktsioon — ühe kolbmootori a lennukid – uitkonstruktsioon — mitme kolbmootori a lennukid – uitkonstruktsioon ühe kolbmootori a lennukid kom osiitkonstruktsioon — mitme kolbmootoriga lennukid – komposiitkonstruktsioon
Lk 2 / 41 
— ühe turbiinmootori a lennukid — mitme turbiinmootoriga lennukid   2) B2- või C-kate ooria korral: lennukid — helikopterid  Nende lennundustehniliste tööta ate lubade täielikud rühma ädevused a toot a rühmapädevused teisendatakse jaotises 66.A.45 määratletud uuteks pädevusteks aotises 66.B.125 kir eldatud korra kohaselt loa esmakordsel muutmisel või ikendamisel ärast äev)( õustumiskuu.  mär itud konkreetsed õhusõidukite ubaNeile lubadele tüübi ädevused äävad loal samaks nin neid ei teisendata uuteks ädevusteks, väl a arvatud uhul, kui loa omanik vastab ja otises 66.A.45 määratletud asjakohase rühma/alarühma pädevuse nõuetele.  Artikkel 2  Määruse (EÜ) nr 2042/2003 II lisa (145. osa), III li sa (66. osa) ja IV lisa (147. osa) muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt:  Artikkel 3 Jõustumine   Käesolev määrus jõustub üheksakümnendal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.  Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, komisjoni nimel  komisjoni liige Lk 3 / 41
Lisa
 Määruse (EÜ) nr 2042/2003 lisasid muudetakse järgmiselt:  A) Määruse (EÜ) nr 2042/2003 II lisa (145. osa) muudetakse järgmiselt:  1) Jaotise 145.A.30 punkti g muudetakse järgmiselt:  145.A.30 Nõuded töötajatele ... g) Kui lõikes j teisiti sätestatud ei ole, peab igal õhusõidukeid hooldaval organisatsioonil olema liinihoolduseks vastava õhusõidukitüübi pädevusega lennundustehnilised töötajad, kel on kooskõlas 66. osaga ja jaotisega 145.A.35 vastavalt B1- ja B2-kategooria kvalifikatsioon.  Peale selle võib kõnealune organisatsioon kasutada väiksemate plaanijärgsete liinihooldustööde ja lihtsamate defektide kõrvaldamiseks as akohase koolituse saanud lennundustehnilisi tööta aid, kel on aotise 66.A.20 unkti a al apunktis 1 ja jaotise 66.A.20 unkti a ala unkti 3 ala unktis ii kirjeldatud õigused nin 66. osas ja jaotises 145.A.35 ette nähtud järgi A- kategooria kvalifikatsioon. Selliste A- kategooria lennundustehniliste töötajate olemasolu ei tähenda, et 66. osa är seid B1- ja B2-kategooria lennundustehnilisi töötajaid ei ole A- kategooria lennundustehniliste nende töötajate toetamiseks vaja. Kõnealused 66. osa järgsed B1- ja B2-kategooria töötajad ei pea aga alati väiksemate plaanijärgsete liinihooldustööde tegemise või lihtsamate defektide kõrvaldamise ajal kohal olema. ...  2) IV liidet muudetakse järgmiselt:   IV liide 66. osa nõuete kohaselt kvalifitseerimata töötajate punkti 145.A.30 lõike J alapunktide 1 ja 2 järgi rakendamise tingimused  1. Kõikidele järgmistele tingimustele vast avad lennundustehnilised töötajad peavad vastama punkti 145.A.30 lõike j alapunktide 1 ja 2 mõttele:  a) Töötajal peab olema luba võ i volitus, mis on talle antud tema riigi eeskirjade kohaselt kooskõlas ICAO 1. lisaga. b) Nende tööde maht, mida töötaja tohib teha , ei tohi olla suurem kui maht, mis on määratletud tema loa või volitusega. c) Töötaja peab tõestama, et ta on saanud koolitust 66. osas üksikasjalikult kirjeldatud inimfaktorite ning lennukõlblikkuse eeskirjade kohta. d) Töötaja peab tõestama, et tal on liinihooldustöödega viis aastat ja baashooldustöödega kaheksa aastat kogemusi. Need töötajad aga, kes on volitatud täitma ülesandeid, mis ei ületa 66. osa jä rgse A-kategooria lennundustehnilise töötaja ülesandeid, peavad tõestama, et neil on üksnes kolm aastat kogemusi hooldustööde tegemisega. e) Liinihoolduse hooldustõendeid väljastavad töötajad ja baashoolduse tugitöötajad peavad iga õhusõidukitüübi kohta, mille suhtes nad on volitatud andma väl a hooldustõendeid, saama tüübikoolitust ja te ema eksami B1 või B2 tasemel, nagu on määratletud mis vastab 66. osa III liites 3. tasemele . Need töötajad aga, kes on volitatud täitma ülesandeid, mis ei ületa 66. osa järgse A-kategooria lennundustehnilise töötaja ülesandeid, võivad täieliku tüübikoolituse asemel saada konkreetse tööga seotud väljaõpet.
Lk 4 / 41 
2.   
f)
 
.
Baashoolduse lennundustehnilised töötajad peavad iga õhusõiduki tüübi kohta, mille suhtes nad on volitatud andma välja hooldustõendeid, saama tüübikoolitust ja tegema eksami C-kate ooria 66. osa III liites määratletud tasemel , mis vastab 1. tasemele , väl a arvatud, et esimese õhusõidukite tüübi suhtes peab nende koolitus vastama 66. osa III liite kohaselt B1- või B2-kategooria tasemele. 
Lk 5 / 41
B) Määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisa (66. osa) muudetakse järgmiselt:  3) Jaotist 66.A.20 muudetakse järgmiselt:  66.A.20 Õigused  a) Kui lõike b sätted on täidetud, kehtivad järgmised õigused:  1. A-kategooria lennundustehnilise töötaja loa omanikul on lubatud anda välja hooldustõendeid lihtsamate plaanijärgsete liinihooldustööde ja lihtsamate defektide kõrvaldamise kohta vastavalt oma volituses määratletud piirangutele. Hooldustõendite väljastamise õigused kehtivad üksnes nende tööde suhtes, mida loa omanik on isiklikult teinud 145. osa nõuetele vastavas organisatsioonis.  2. B1-kategooria lennundustehnilise tööta a loa omanikul on lubatud anda väl a hooldustõendeid ning osaleda B1-kategooria tugitöötajana hooldustöödes, mis hõlmavad õhusõidukite konstruktsiooni, jõuseadmeid nin mehaanilisi a elektrisüsteeme. Samuti on tal lubatud väljastada hooldustõendeid avioonikasüsteemide kohta, vahetada vahetatavaid avioonikaseadmeid, mille töökõlblikkuse väljaselgitamiseks tuleb teha ainult lihtsaid katseid. Avioonikasüsteemide veaotsingut teha ei ole lubatud. B1-kategooria sisaldab automaatselt A-kategooria vastavat alamkategooriat.  3. B2-kategooria lennundustehnilise töötaja loa omanikul on lubatud:  i) anda välja hooldustõendeid ja osaleda hooldustöödel B2-kate ooria tugitöötajana:   elektrisüsteemidavioonika- a a tehtud hooldustöödel kohta; e   a mehaanilistel süsteemidel, mille õuseadm etelelektri- a avioonikatöödel neil töökõlblikkuse väljaselgitamiseks tuleb teha ainult lihtsaid katseid; ja  ii) muudel uhtudel eale ees ool lõike 3 unktis i kir eldatud uhtude väl astada hooldustõendeid ärast väiksemaid laani är seid liinihooldustöid a lihtsamate defektide kõrvaldamist tema loale konkreetselt märgitud tööde piires. See hooldustõendite väl astamise õi us iirdub üksnes nende tööde a, mida loa omanik on isiklikult teinud 145. osa nõuetele vast avas organisatsioonis, ning pädevustega, mis on B2-kategooria loale juba märgitud.  B2-kategooria luba ei sisalda ühtegi A-kategooria alamkategooriat.  4. C-kategooria lennundustehnilise töötaj a loa omanikul on lubatud anda välja hooldustõendeid õhusõidukite baashooldustööde kohta. Need õigused kehtivad kogu õhusõiduki kohta 145. osa nõuetele vastavas organisatsioonis.  b) Lennundustehnilise töötaja loa omanik tohib oma loast tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui:  1. ta täidab M osa ja/või 145. osa kehtivaid nõudeid;  2. tal on eelneva kahe aasta jooksul kas olnud kuus kuud kogemusi lennundustehnilise töötaja loa alusel tehtavate hooldustöödega või ta on vastanud asjaomaste õiguste andmise tingimusele;  3. ta on piisavalt pädev kõnealuse õhusõiduki kohta hooldustõendi väljastamiseks;  4. ta oskab lugeda, kirjutada ja rääkida arus aadavalt nendes keeltes, milles on koostatud hooldustõendi väljastamiseks vajalikud dokumendid ja protseduurid.
 4) Lisatakse järgmine uus jaotis 66.A.42:
Lk 6 / 41 
 66.A.42 Õhusõidukite rühmad  Hooldustõendite väljastamiseks liigitatakse õhusõidukid järgmistesse rühmadesse:    sellised lihtsa konstruktsiooni a, arühm: kõik keerukad mootori a õhusõidukid1. mootoriga õhusõidukid, mille korral on nõutav õhusõiduki tüübipädevus. Lihtsa konstruktsiooni a, mootori a õhusõiduki korr al on nõutav õhusõiduki tüübipädevus, kui amet on selle määratlenud.  2. rühm: muud õhusõidukid peale 1. rühmas määratletute, mis kuuluvad järgmistesse    alarühmadesse:  alarühm 2a: ühe turbo lennukid ro ellermootori a  alarühm 2b: ühe turbiinmootori a heliko terid  alarühm 2c: ühe kolbmootoriga helikopterid   3. rühm: muud kolbmootoriga lennukid peale 1. rühmas määratletute.   5) Jaotis 66.A.45 asendatakse järgmiselt:  66.A.45 Tüübi-/töökoolitus, ja pädevused ja pädevuste piirangud  a) A-kate ooria lennundustehnilise tööta a loa omanik võib konkreetset tüü i õhusõidukitele hooldustõendite väl astamise õi ust kasutada alles siis, kui ta on rahuldavalt läbinud as akohase A-kate oor ia õhusõidukite töökoolituse, mille on korraldanud 145. osa või 147. osa nõuete ko haselt sertifitseeritud or anisatsioon. Kõnealune koolitus eab sisaldama i a volitatud töö uhul nii raktilist kui ka teoreetilist õ et. Koolituse rahuldavat läbimist näitab eksam a/või raktiline hindamine töökohal, mille viib läbi 145. või 147. osa nõuete kohaselt sertifitseeritud organisatsioon.  b) B2-kategooria lennundustehnilise töötaja lo a omanik võib jaotise 66.A.20 punkti a ala unkti 3 ala unktis ii kir eldatud õhusõidukitele hooldustõendite väl astamise õi ust kasutada alles siis, kui ta on rahuldavalt lä binud as akohase A-kate ooria õhusõidukite töökoolituse ja tal on kuuekuuline dokument eeritud praktiline kogemus väljastatava loa volituste ulatuses. Töökoolitus eab sisaldama i a volitatud töö uhul nii sobivat raktilist kui ka teoreetilist õ et. Kool ituse rahuldavat läbimist tõendab eksam või hindamine töökohal. Töökoolituse ja eksami/hindamise korraldab 145. osa nõuetele vastav or anisatsioon, kes väl astab lennundustehnilise tööta a loa. Ka praktiline kogemus omandatakse samas 145. osa nõuetele vastavas organisatsioonis.  c) 1. rühma õhusõidukite suhtes on B1 -, B2- või C-kategooria õhusõidukite lennundustehnilise tööta a loa omanikul õi us väl astada teatavat tüü i õhusõidukite hooldustõend vaid sel uhul, kui lennundustehnilise töötaja loale on märgitud asjakohane õhusõiduki tüübipädevus.  I asse õhusõiduki tüübipädevusse kuuluvad konstruktsiooni ja mootorite kombinatsioonid määratleb amet.  d) 2. rühma kuuluvate õhusõidukite suhtes on B1-, B2- või C-kate ooria õhusõidukite lennundustehnilise tööta a loa omanikul õi us väl astada teatavat tüü i õhusõidukite hooldustõend vaid sel uhul, kui lennundus tehnilise töötaja loale on märgitud kas:  as akohane õhusõiduki tüübi ädevus või  asjakohane tootja alarühma või täielik alarühmapädevus.  I asse õhusõiduki tüübipädevusse kuuluvad konstruktsiooni ja mootorite kombinatsioonid määratleb amet.  
Lk 7 / 41 
e) 3. rühma õhusõidukite suhtes on B1 -, B2- või C-kate ooria õhusõidukite lennundustehnilise tööta a loa omanikul õi us väl astada hooldustõend teatavat tüü i õhusõidukite kohta vaid sel juhul, kui le nnundustehnilise töötaja loale on märgitud kas:  asjakohase õhusõiduki tüübipädevus võitäielik 3. rühma pädevus.  Igasse õhusõiduki tüübipädevusse kuuluvad konstruktsiooni ja mootorite kombinatsioonid määratleb amet.  f) Õhusõidukite tüübipädevused omistatakse järgmiselt: 1. 1. rühma õhusõidukite suhtes ärast a otise 66.A.45 unktis ki r eldatud as akohase B1-, B2- või C-kate ooria õhusõidukite tüübikoolituse rahuldavat läbimist nin , kui see on kohaldatav, ärast aotise 66.A.45 punktis k kirjeldatud vastava koolituse rahuldavat läbimist töökohal. 2. 2. a 3. rühma õhusõidukite suhtes ärast kas:   akohase B1-, B2- või C-kate eldatud as ooria unktis kiraotise 66.A.45 õhusõidukite tüübikoolituse rahuldavat läbimist nin , kui see on kohaldatav, ärast aotise 66.A.45 punktis k kirj eldatud vastava koolituse rahuldavat läbimist töökohal, või  jaotise 66.A.45 punktis l kirjeldatud asjakohase B1-, B2- või C-kategooria õhusõidukite tüübieksami rahuldavat läbimist nin B1- a B2-kate ooria korral raktiliste ko emuste tõendamist aotise 66.A.45 unktis l kir eldatud õhusõidukite tüübi suhtes. Kõrgharidusena omandatud C-kategooria kvalifikatsiooni korral, nagu on sätestatud aotise 66.A.30 unkti a al a unktis 5, tehakse esimene asjakohane õhusõidukite tüübieksam B1- või B2-kategooria tasandil.  g) 2. rühma õhusõidukite suhtes: 1. toot a alarühma ädevus omistatakse B1 - a C-kate ooria loa omanikele ärast õhusõidukite tüübi ädevuse nõuete täitmist vähemalt kahe sama tootja õhusõidukitüübi suhtes, mis koos esindavad teatavat tootja alarühma, 2. täielik alarühma ädevus omistatakse B1- a C-kate ooria loa omanikele ärast õhusõidukite tüübi ädevuse nõuete täitmist vähemalt kolme eri tootja õhusõidukitüüpide suhtes, mis koos esindavad teatavat alarühma, 3. toot a alarühma a täielik alarühma ädevus omistatakse B2-kate ooria loa omanikele, kes on tõendanud oma raktilist ko emust, mis sisaldab esinduslikku läbilõiget loa kategooriaga ja kohaldatava õhusõidukite alarühmaga seotud hooldustegevustest.  B2- ja C-kategooria loa omanikel:   hõlmab täielik alarühm 2a automaatselt ka täieliku rühma 3,hõlmab täielik alarühm 2b automaatselt ka täieliku alarühma 2c.  h) 3. rühma õhusõidukite suhtes omistatakse täielik rühma ädevus B1-, B2- a C-kate ooria loa omanikele, kes on tõendanud oma raktilisi ko emusi, mis sisaldab esinduslikku läbilõiget loa kategooriaga ja õhusõidukite 3. rühmaga seotud hooldustegevustest.  i) Kui taotleja ei ole tõendanud sobiva kogemuse olemasolu, kohaldatakse B1-kate ooria loa omaniku 3. rühma ädevuse suhtes vastavalt eespoolsele lõikele h järgmisi piiranguid, mis märgitakse loale:   survestatud lennukid  metallkonstruktsiooni a lennukid   lennukidkom osiitkonstruktsiooni a   lennukiduitkonstruktsiooni a  metalltorudest ja tekstiilist konstruktsiooniga lennukid  Need piirangud vähendavad hooldustõendite väljaandmise õigusi ja mõjutavad lennukit tervikuna. Hoolimata sellest on B1-kategooria õhusõidukite lennundustehniliste töötajate
Lk 8 / 41