La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Annuaire

de les_archives_du_savoir

L'enfant bâtard et la langue du père - article ; n°2 ; vol.15, pg 83-94

de BULLETIN_DE_L-ASSOCIATION_D-ETUDE_SUR_L-HUMANISME-_LA_REFORME_ET_LA_RENAISSANCE

La Tour Eiffel
Fiche d’identité
Nom:
Tour Eiffel
Prénom:
Tour Eiffel
Date de naissance:31 mars 1889
Lieu de naissance: Paris
Nationalité:
française
Profession:
symbole de la France
Adresse:
5, avenue Anatole France, Champs
de Mars 75007 Paris
Tél:
0033144112323
Site internet:
www.tour-eiffel.fr
Quelques renseignements:
La tour Eiffel est une tour de fer. Elle est au 7e
arrondissement de Paris et elle est le symbole de
Paris. Gustave Eiffel construit la tour pour l’Exposition
Universelle de 1889, qui doit fêter le Centenaire de la
Révolution Française. On construit la tour en 2 ans, 2
mois et 5 jours. On l’inaugure le 31 mars 1889.
Il y a trois étages. Pour
monter
on
utilise
l’ascenseur ou les escaliers
(1665
marches).
Les
visiteurs
montent
avec
l’ascenseur
jusqu’au
deuxième étage. Pour aller
au troisième on utilise les
escaliers.
Au premier étage il y a le
restaurant «Altitude 95».
Au deuxième étage il y a le
restaurant «Jules Verne».
Au troisième étage il y a un type de «Musée Grévin»
avec les personnages de cire de Gustave Eiffel et de
Thomas Edison.
Tous les étages ont une très belle vue sur Paris.
Tout en haut de la tour il y a beaucoup d’antennes de
télédiffusion et de radiodiffusion. La hauteur de la tour
avec la dernière antenne de 2005, passe à 325 mètres.
L’ Acropole – Le Parthénon
Fiche d’identité
Nom:
Parthénon
Prénom:
Parthénon
Date de naissance: 447 -436 avant J.C
Lieu de naissance: Athènes
Nationalité:
hellénique
Profession:
symbole de la Grèce
Adresse:
Acropole d’ Athènes
Tel:
00302103210219
Site internet:
www.culture.gr
Mail:
odysseus@hch.culture.gr
Quelques renseignements:
Le Parthénon
est un temple de marbre et il se
trouve sur l’Acropole d’ Athènes,
qui est le symbole de la Grèce. On construit le
temple en onze ans, de 447 a
436 avant J.C., à
l’époque de Périclès. Phidias, un grand sculpteur
de cette époque,
fait les plans et la décoration et
les architectes Ictinos et Callicratès
construisent le
temple. Il mesure 69,5 mètres sur 30,88. Au VIème
siècle, il devient une église.
En 1456, il devient une mosquée. Au
Parthénon,
on m onte à pied. Il y a une très belle vue
d’Athènes.
1er Collège d’Artémis
Editorial
∞fi ηÈÚfi οÔÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘
Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÈı‡ÌËÛ·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÈ·˜
Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘
ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜
∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ȉ¤· ·˘Ù‹ ˆÚ›Ì·Û ʤÙÔ˜ ηÈ
·ÈÛ›ˆ˜, ·Ó Î·È Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÔÈ
Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î‡ÚÈ· Ì ÙËÓ ·ÂÈÚ›·
Ì·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ Ma
francophonie ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘.
√ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ
ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜, ÌÈ-
ÎÚfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Á·Ï-
ÏÔʈӛ· ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È΋
ÙÔ˘ Á·ÏÏÔʈӛ·. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙÔ ÛÎÂ-
ÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ·-
fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜
ŒÙÔ˜ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘, Ë Û˘-
ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÊÈÂ-
ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ
ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ.
∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ηÈ
ÁψÛÛÈ΋˜ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ
Î·È ‚ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √Ê›ÏÂÙ·È,
·ÚÈ·, ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ
ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ›-
‰Ô˘˜ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÙÔÌÈ΋ ‹ ÔÌ·‰È΋, Â-
ıÂÏÔÓÙÈ΋ ‹ ÌË, ÚfiÛηÈÚË ‹ ÌfiÓÈÌË,
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Â-
·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜, ÎÏÈ-
Ì·ÙÈÎÔ‡˜, ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ (ÌÂÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ)
Î.·. ∂Ó‰‡ÂÙ·È ϤÔÓ Ì ıÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ
Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË,
ÏÔ‡ÙÔ, ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·.
√È ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ÊÔÚÙÈ-
Ṳ̂ÓÔÈ Ì ·Í›Â˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù·-
ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó. ∫¿ı ̤ڷ
Ô˘ ÂÚÓ¿, Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆ-
ÓÙ·ÓÔ›. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÌÈ·˜ ÔÏ-
Ï·Ï‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ›-
Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â·ÊÒÓ, ÔÏÏ·ÏÒÓ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÏÏË-
ÏÂȉڿÛˆÓ.
∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ù· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·˘-
Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
ηχÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙȘ Ù˘-
¯fiÓ ·Ú·‚Ϥ„ÂȘ Î·È ·Ù¤ÏÂȘ, Î·È Â˘-
¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ó· ›ӷÈ
ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfi-
ÌÂÓÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.
K·Ï‹ Û·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË.
ÕÓÓ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘
MA FRANCOPHONIE
Η εφηµερίδα των µαθητών που διδάσκονται γαλλικά στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής • Aρ. φύλλου 1 - Σχολ. έτος - 2007-2008
Deux pays – Deux symboles
La France, La Grèce - La Tour Eiffel, L’Acropole
P
l
u
r
i
l
i
n
g
u
i
s
m
e
France ~ Albanie ~ Grèce
L
e
r
e
n
d
e
z
-
v
o
u
s
d
e
s
m
o
t
s
Astérix aux Jeux Olympiques
(film)
Astérix aux Jeux Olympiques est un film français
de Frédéric Forestier et Thomas Langmann qui
est sorti en France et dans plusieurs pays le 30
janvier 2008, adapté de la bande dessinée du
même nom de René Goscinny et Albert Uderzo.
Astérix et Obélix doivent remporter les jeux
Olympiques pour permettre au jeune Gaulois
Alafolix d'épouser la Princesse Irina et lutter
contre le terrible Brutus, prêt à tous les
stratagèmes pour lui aussi gagner les Jeux et se
débarrasser de son père: Jules César.
Mitro Marina
A
acteur
aktor
ËıÔÔÈfi˜
adolescent
adoleshent
¤ÊË‚Ô˜
adresse
adres
‰È‡ı˘ÓÛË
avion
avion
·ÂÚÔÏ¿ÓÔ
avocat
avokat
‰ÈÎËÁfiÚÔ˜
C
calendrier
kalendar
ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ
cantine
kantin
΢ÏÈΛÔ, ηÓÙ›Ó·
croissant
kruasant
ÎÚÔ˘·Û¿Ó
carte
kart
¯¿ÚÙ˘, οÚÙ·
chemise
qimi
Ô˘Î¿ÌÈÛÔ
chien
kinez
Û·ÏÔ˜ (·ˆÓ)
cinéma
kinema
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜,
ÛÈÓÂÌ¿
classe
klas
Ù¿ÍË (ÎÏ¿ÛË)
correspondance
korespodim
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·,
·ÓÙ·fiÎÚÈÛË
cours
kurs
Ì¿ıËÌ·
cuisine
guzhin
ÎÔ˘˙›Ó·
D
d’accord
dakord
Û‡ÌʈÓÔÈ
E
écran
ekran
ÔıfiÓË (ÂÎÚ¿Ó)
éducation physique edukim fisik
Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹
élégant
elegant
ÎÔÌ„fi˜
émission
emision
ÂÎÔÌ‹
F
famille
familie
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
fruit
frut
ÊÚÔ‡ÙÔ
G
gazette
gazet
ÂÊËÌÂÚ›‰· (Á·˙¤-
Ù·)
gomme
gom
Û‚ËÛÙ‹Ú·˜, ÁfiÌÌ·
H
histoire
istori
ÈÛÙÔÚ›·
I
idée
ide
ȉ¤·
idiot
idiot
ËÏ›ıÈÔ˜ (ȉÈÒÙ˘)
infirmier
infermiere
ÓÔÛÔÎfiÌ·
M
majeur
majorë
ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜
mars
mars
ª¿ÚÙÈÔ˜
message
mesazh
Ì‹Ó˘Ì·
mode
modë
ÙÚfiÔ˜, Ìfi‰·
moustache
mustaqe
ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ
O
ocean
oqean
ˆÎ·Ófi˜
opinion
opinion
ÁÓÒÌË
P
parfum
parfum
¿ÚˆÌ·
passion
pasion
¿ıÔ˜
plage
plazh
·Ú·Ï›·, Ï·˙
plus
plus
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÈÔ
personne
person
ÚfiÛˆÔ, ¿ÙÔÌÔ
poule
pule
ÎfiÙ· (Ô˘ÏÂÚÈÎfi)
professeur
profesor
ηıËÁËÙ‹˜
proposer
propozim
ÚÔÙ›ӈ
pyjama
pizama
ÈÙ˙¿Ì·
Q
quatre
katër
Ù¤ÛÛÂÚ·
R
robe
rob
ÊfiÚÂÌ·
S
salle
sall
·›ıÔ˘Û·, Û¿Ï·
salon
sallon
Û·ÏfiÓÈ
sandale
sandale
Û·Ó‰¿ÏÈ, ¤‰ÈÏ·
secret
sekret
Ì˘ÛÙÈÎfi
secrétaire
sekretari
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜
spectacle
spektakl
ı¤·Ì·
succès
sukses
ÂÈÙ˘¯›·, ÛԢͤ
T
température
temperatur
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
V
visite
vizit
Â›ÛÎÂ„Ë (‚›˙ÈÙ·)
vitrine
vitrin
‚ÈÙÚ›Ó· (ÚÔı‹ÎË)
et …………. ça continue !
2e Collège de Kalyvia, Elianna Kontoyianni, Angélique
Kourtzi, Oligert Skento, Emiliano Chotza, Lavrentis Kamperai
F
I
C
H
E
D
U
N
F
I
L
M
Titre:
Les Choristes
Réalisateur:
Christophe Barratier
Durée:
93 min.
Acteurs principaux:
Gérard Jugnot, Kad
Merad, Jean Paul Bonnaire, Carole
Weisse.
Film:
Français
Avis:
C’est un film passionnant et très amusant en même temps.
Je le trouve intéressant et excellent.
Je vous propose de voir ce film magnifique!
Titre:
Astérix aux Jeux Olympiques
Durée:
1h 53m.
Réalisateurs:
Thomas Langmann, Frédéric Forestier
Scénario:
Astérix le brave gaulois arrive en Grèce qui est sous
l’occupation. Il va aider son compatriote qui est tombé
amoureux de la princesse grecque Irène. Le vainqueur des
Jeux Olympiques sera le mari de la princesse. Qui va gagner
? …la suite à l’écran !!!
Acteurs principaux:
Gérard Depardieu, Alain Delon, Clovis Cornillac .
Film genre:
Français, Action, aventure, comédie
Avis:
C’est un film très amusant et intéressant en même temps. Je
le trouve excellent et je vous propose de voir ce film
magnifique !
Vous aurez une idée-caricature des Jeux
Olympiques.
11e collège d’Acharnes, Emmanuelle Desyla
Deux pays – Deux symboles
Une statue grecque;
Venus de Milo … au musée du Louvre.
Cette statue représente
une belle femme et
grâcieuse.
Elle a dix-huit ans....
Elle est rousse.
Ses cheveux sont
courts et frisés.
Elle a une mine
splendide et sereine.
C’ est un chef d’ oeuvre
de l’art grec antique.
Cette statue se trouve
au musée du Louvre.
Tout le monde admire
cette statue.
C’ est la représentation de la culture grecque dans un
musée français et en plus international.
La Grèce est au Louvre, à Paris.
2ème Tossitsio–Arsakio, Antoine Efthymiatos
Venus de Milo est à la mode
Venus de Milo est très belle.
Elle est grande et mince.
Elle est blonde.
Venus porte une blouse blanche et une jupe verte. Elle a aussi un sac vert et
blanc.
Elle est grecque. Elle vit au Louvre, à Paris.
2ème Tossitsio–Arsakio, Sophie Baltzi
L
i
t
t
é
r
a
t
u
r
e
JACQUELINE DE ROMILLY
LA PHILHELLENE
Elle consacra sa vie et sa carrière a un seul combat : répandre dans le monde entier, à travers
ses études, son enseignement ou ses traductions, l’enseignement de l’ancien grec et son étude
au fil des ans.
De même, elle fut intéressée
par le développement de l’idée de la démocratie et de la justice
chez les Grecs.
Son long parcours entre les méandres de la pensée grecque
l’a rendue une institution
vivante
de la Grèce Antique et celle d’aujourd’hui.
Jacqueline de Romilly née le 26 mars 1913 est une philologue française dont l’itinéraire fut
exemplaire: concours général, Sorbonne, Collège de France, Académie
des Inscriptions...
De plus, elle fut énormement honorée par les Grecs d’avoir eu la citoyenneté grecque.
Le but de ce petit article n’est pas bien entendu de remplir des pages entières avec l’œuvre
colossale de cette philhellène au regard vigilant vers la Grèce d’antan et celle d’aujourd’hui. On
va essayer de mettre en relief la flamme constante de cette helléniste au regard solidaire vers
notre civilisation, vers la Grèce Antique ayant toujours profondément en elle le sens de l’humain.
C’est elle qui a saisi le miracle grec et la modernité vivante
de la littérature grecque !
Elle a défendu les textes grecs qui nous permettent d’être Ulysse et Pénélope, Périclès ou
Antigone et elle a su transmettre sa passion à ses élèves de tous les niveaux scolaires et
universitaires.
Ce regard solidaire qui suivait toujours de tout près notre Civilisation vient encore nous
rejoindre après le drame des incendies durant l’été 2007 qui a ravage la Grèce.
En signe
de
solidarité envers ceux qui ont souffert, elle est encore présente pour la Grèce en lançant un
appel pour un geste symbolique: un
arbre pour la Grèce .
Avec l’association
l’Elan nouveau des citoyens
Jacqueline de Romilly encourage à aider au
reboisement de la Grèce par ce geste de solidarité. «Nous ne pouvons pas reconstruire les
maisons ni les usines mais nous pouvons replanter des arbres, redonner la vie et la beauté a
ce pays.»
Ecole Othisi Classe 1ere du Lycée Af1
Cinema
Cinema
Cinema
2e Collège de Palini
Chao
Manu Chao
Son vrai nom est José-Manuel Thomas Arthur Chao. Il est né le
21 juin 1961 en France mais sa nationalité est espagnole. Il est
chanteur et il chante en francais, espagnol, arabe et anglais.
Ses parents sont espagnols. Son père est écrivain et journaliste.
Il s'appele Ramon Chao. La famille de Manu Chao habite aux
banlieues de Paris. Les amis de son père fréquentent leur
maison. Ce sont des artistes et des intellectuels. Manu écoute et
apprend beaucoup de choses. C' est pourquoi la politique a
influencé sa musique. Il critique la situation politique dans tout le
monde.
En 1980, Mauu avec d'autres musiciens ont créé un groupe,
Hot
Pants.
Ils chantent en espagnol et en anglais. La chanson
Mala
Vida
n'a pas grand succès. En 1987, Manu avec son frère,
Antoine, et leur cousin ont créé le groupe
Mano Negra
. Ils
chantent une nouvelle édition de la chanson
Mala Vida
. Le
succès est grand en France, en Hollande, en Italie, en Allemagne
et en Amérique du Sud. Mais le groupe a des problèmes. Leur
dernier album est
Casa Babylon
. Après cela, Manu Chao part de
France et il va à Madrid, en Espagne.
En Espagne, il crée un nouveau groupe
Radio Bemba
. Les
musiciens sont mexicains, brésiliens et argentins. Leur musique
est très belle. L’ influence de la musique de tous ces pays est
évidente et surtout de la musique espagnole. En I998, l' album
Clandestino
a un grand succès et tout le monde écoute deux
chansons très connues:
Clandestino
et
Bongo Bong
. Il gagne
aussi le prix français "Victoires de la musique". En 2001 I’album
P
r
o
x
i
m
a
E
s
t
a
c
i
o
n
:
Esperansa
a
un
grand
succès aussi.
En 2007,on a
son dernier album
Radiolina.
Les chansons de Manu Chao
parlent
de l’amour, de
la
vie mais
aussi des
immigrants. Il
chante
en
beaucoup
de
langues comme
l’espagnol, le
français
l’anglais et
le
portugais. Sa vie et sa carrière artistique
démontrent un mouvement que l’on peut constater dans les vers
de ses chansons.
1er Collège de Koropi, Christodoulou Hélène
A
ctualités
A
ctualités
A
ctualités
Nikos Aliagas:
être grec, c' est penser grec
N
ikos Aliagas est né en mai 1969. Il obtient une maîtrise de Littérature à la Sorbonne en 1992. Pour payer ses études, c'est à
RFI qu' il démarre sa carrière de journaliste, puis, après un passage à Radio Notre Dame, il est remarqué par Euronews pour
les nombreuses langues qu'il parle: français, grec, espagnol, anglais, italien. Ensuite, TMC et France 2. Il devient aussi le
présentateur vedette du journal du soir en Grèce. En 2001, TF1 l'appelle, la StarAcademy démarre.
"Grec ?", le taquine-t-on, "mais il n' y a pas un soupçon d'accent !". "Effectivement, j' ai appris te français en France, puisque je
suis né ici", nous répond-il, "le grec aussi", complète-t-il aussitôt. Une langue grecque qu' il parle aussi sans la moindre trace d'
accent français. "Je m'en sers tous les jours", précise Nikos, "et d' abord pour les gros mots, Ici,
tous les jours. J' insulte beaucoup et toujours en grec". Derrière l'homme tranquille se cachera
donc un homme anxieux. "Mais, c' est pour rigoler", nous rassure-t-il. On veut bien le croire,
personne dans l'entourage ne se vexe; au contraire, on s'amuse beaucoup avec les "politesses"
grecques de Nikos. Ses collaborateurs seront à jour pour les vacances d' été.
"Quand je suis en colère, je sors plein de gros mots ou alors je mets de la musique. J' écoute de
tout. Du jazz au classique, du Clapton et du BB King, et bien sûr de la musique grecque". "Méfie-
toi de ceux qui ne chantent pas à table", écrivait Nikos dans un article, il y a quelques années,
dans la revue Historia Découvertes. C' est une phrase apprise par son grand-père Spyros. C' est
sa façon d' être grec. "Etre grec, c' est penser-grec", titrait alors l' article. Parce que, si Nikos est
né, et a toujours habité, en France, il ne se sent pas moins grec. Sur les murs de son bureau, les
photos des "seize" de Star Academy, ses compagnons du moment, mais aussi des photos de la
Grèce et "Karaghiozis médecin", couverture d' une édition populaire du héros du théâtre d' ombres grec. "Mon identité intime est
grecque, mais mon apprentissage de la vie passe par la France. On peut être grec partout. Surtout dans un pays comme la France.
Tu as le même accès que les autres à la culture française et en plus tu peux garder ta culture. C' est formidable".
1er Gymnase de Koropi, Marianne Poniraki
MA FRANCOPHONIE
Η εφηµερίδα των µαθητών που διδάσκονται γαλλικά στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής
¢/ÓÛË: ¢.∂. ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, °Ú·ÊÂ›Ô ™˘Ì‚ԇψÓ
∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 9-11, 15344, °¤Ú·Î·˜
TËÏ. 210 6049753, e-mail: antriant@otenet.gr
∂ΉfiÙ˘:
ÕÓÓ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘
À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ΉÔÛ˘:
™Ù¤ÏÈÔ˜ °ÂÚˆÓ˘Ì¿Î˘
™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹:
µ¿Ûˆ °Î·Ù˙¤ÏË, ª·Ú›· ∫·¤ÏÏ·,
ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· §·Ó·Ú¿, ¶fiÏ˘ ƒÂÙ˙ÂÔÔ‡ÏÔ˘
™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËηÓ
Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜:
1Ô °˘ÌÓ. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ (ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· §·Ó·Ú¿),
11Ô °˘ÌÓ. ∞¯·ÚÓÒÓ (ª·Ú›· ∫·¤ÏÏ·),
2Ô °˘ÌÓ. ∫·Ï˘‚›ˆÓ (∑·¯·ÚԇϷ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘),
1Ô °˘ÌÓ. ∫ÔÚˆ›Ô˘ (°Î¤Ï˘ µ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË),
2Ô °˘ÌÓ. ∫ÔÚˆ›Ô˘ (¶fiÏ˘ ƒÂÙ˙ÂÔÔ‡ÏÔ˘),
1Ô °˘ÌÓ. ¶·ÏÏ‹Ó˘ (¡ÙfiÏ˘ ƒÂÙ˙ÂÔÔ‡ÏÔ˘),
3Ô °˘ÌÓ. ¶·ÏÏ‹Ó˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶ÏÂÈÒÓË),
2Ô ∆ÔÛ›ÙÛÂÈÔ ∞ÚÛ¿ÎÂÈÔ, ¢ËÌÔÙÈÎfi (∞ÓÓ· ™ÔÊÔ‡),
flıËÛË, §‡ÎÂÈÔ (∞ÓÓ· §ÂÔ‡ÛË, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÓÙÂÙ˙fiÁÏÔ˘)
∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ
ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘˜ ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ:
1Ô °˘ÌÓ. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, 11Ô °˘ÌÓ. ∞¯·ÚÓÒÓ, 1Ô °˘ÌÓ. µÔ‡Ï·˜, °˘-
ÌÓ. £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓˆÓ, 2Ô °˘ÌÓ. ∫ÔÚˆ›Ô˘,
3Ô °˘ÌÓ. ¶·ÏÏ‹Ó˘.
∂›Û˘,
ÙÔÓ Î. µ·Û›ÏË æ·ÏÏȉ¿, ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ.
µÔ‡Ï·˜, ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ È-
‰¤·˜ Ì·˜.
M
u
s
i
q
u
e
Manu Chao
Poème contre le racisme!
Poème contre le racisme!
Hollandais, Anglais, Portugais,
Libanais, Japonais, Pakistanais,
Albanais, Français, Polonais,
donnez les mains.
Italiennes, Norvégiennes,
Chiliennes, Autrichiennes,
n’ont pas de haine.
Brésiliens, Canadiens,
Cambodgiens, Iraniens,
sont des amis de temps anciens.
Américains, Marocains, Mexicains,
Danois, Luxembourgeois, Hongrois,
Belges, Suisses, Suédois, Chinois,
Donnez les bras.
Grecs, Turcs, Bulgares, Serbes,
Chypriotes, espagnols, allemands,
coréens,
sont aussi des êtres humains.
2er
Gymnase de Koropi,
Le groupe de journalistes du magazine scolaire
"Bonjour! ça va?" est
arrivé devant le bâtiment de l’Ambassade à 10 heures du matin.
L’objet de notre visite était de faire un reportage sur l’Ambassade de
France en Grèce. Nous avons été accueillis chaleureusement par
l’Ambassadeur lui -même à l’entrée de l’Hôtel Merlin de Douai, un
immeuble
impressionnant, un des rares immeubles qui se trouve en
face de l’ancien Palais Royal. C’est une très belle maison
néoclassique à deux étages, entourée par un merveilleux jardin, qui a
été achetée par la représentation française en 1914 et très
soigneusement
rénovée en 1985-86 par le décorateur Christian
Duval qui a aussi dirigé les travaux pour la restauration des meubles
de style Louis XV, Louis XVI et Empire.
Ce joli bâtiment, se trouve dans le centre d’Athènes, près du
Parlement grec, donc près du centre de décisions de la Grèce.
Nous passons d'abord au grand salon rouge et notre attention est
tout de suite attirée par la fameuse tapisserie des Gobelins du XVI
siècle. Elle représente la victoire de l’empereur Constantin contre
Maxinte en 312 près de Rome. Constantin a considéré cette victoire
comme signe du Dieu des chrétiens et a arrêté les persécutions.
Cette victoire de Constantin le Grand est considérée comme
la date
de la fondation de l’Empire Chrétien _cuménique.
Ce qui est aussi très impressionnant dans
ce salon rouge, c’est le
piano français Erard de la fin du XIVème siècle. Une pièce très rare
puisqu’il n’y en a que six dans le monde entier et de plus, comme
Monsieur l’ Ambassadeur nous a expliqué, cette œuvre d’art est rare
pour la qualité et le travail du bois utilisé. Qui n'aurait pas aimé
caresser ses touches !
Et un petit détail qui montre combien les objets de l’Ambassade sont
protégés: pour ne pas gâter le poil du merveilleux tapis, on a prévu
d’installer un petit cendrier en verre sous le pied roulant du piano!
Ensuite, nous avons admiré, dans le salon bleu, les fauteuils Empire
de Jacob-Desmalter.
Dans la salle à manger on aurait pu photographier 2 jolies tapisseries
Perrot de 1950 dont les sujets, la chouette de la déesse Athéna et les
oiseaux d’Aristophane ont été inspirés par la civilisation de la Grèce
antique, mais notre focus s'est arrêté à la grande table avec toute sa
vaisselle en porcelaine et en or, prête à accueillir les grands
diplomates pour un dîner officiel. C’était vraiment impressionnant!
Quelle élégance! quel style! et bien sûr quel savoir vivre! Nous avons
tous pensé aux grands dîners de Proust..
Après avoir vu le décor à l’intérieur de l’Ambassade, un décor qui
déborde de patrimoine culturel français, nous sommes sortis pour
nous photographier avec Monsieur l’Ambassadeur. Rejetant un coup
d’œil sur le bâtiment néoclassique nous nous sommes dit que les
français savent bien combiner ce patrimoine culturel avec le
dynamisme de l’époque actuelle.
Merci pour l’accueil chaleureux Monsieur l’Ambassadeur et
bienvenus en Grèce avec votre famille.
2ème Collège de Koropi,
Textes traduits par les élèves de la classe °:
Irène
Athanassiou, Dimitris
Chryssovitsiotis, Elefthéria
Giannakopoulou,
Dimitris
Sourlatzis, Photos : élèves de la classe A:Ismène Tsagaraki
CULTURE
L’ Ambassade de France en Grèce
AKIM EST UN EMMIGRE EN FRANCE;
TROUVEZ 6 MOTS QU’IL ENVISAGE
Amourianou Froso,
Gkioka Dimitra
1er Collège de Koropi
MOTS CROISES
LES VILLES DE FRANCE
HORIZANT ALEMENT
1. Siège du parlement
européen.
2. «La
Belle et
la Bête»,
Ville natale de son auteur.
3. a- Connue de sa
fameuse
moutarde piquante.
b- Grand port
méditerraneen.
4. Connue de son carnival.
5. Située dans le nord de la
France
6. Ville natale de Jules Verne.
VERTIC ALEMENT
1. Industrie aéronautique, 2.Capitale de France, 3. Reputée de son vin rouge, 4.Deuxième grande
ville de France, 5. Située près des Alpes, connue de ses sports d’hiver, 6. Reputée de sa
porcelaine, 7. Reputée de son fameux champagne, 8. Connue de son rally.
3
ème
Collège de Pallini, Georgette Giannakou, Prof: Alexandra Pleioni
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2,3
4
5
6
Λ
Y
Σ
H
:
r
a
c
i
s
m
e
,
p
l
u
r
i
l
i
n
g
u
i
s
m
e
,
m
o
b
i
l
i
t
é
,
s
t
é
r
é
o
t
y
p
e
,
v
o
y
a
g
e
,
e
x
c
l
u
s
i
o
n
MARSEILLE - LE PIREE
Le plan de Marseille
La carte du Pirée
La mairie de Marseille
La mairie du Pirée
Le vieux port de Marseille
Les longs murailles du Pirée
La colline de Notre Dame
La colline de Kastella et l’église
de la Garde
du prophète Ilias
Le port de Marseille
Le port du Pirée
OLYMPIAKOS de Marseille
OLYMPIAKOS du Pirée
Selon les photos nous pouvons constater
que les deux villes
-
Marseille et le Pirée - ont beaucoup de points communs: ces
deux villes sont deux ports commerciaux très importants sur
la mer Méditerranée. Il y a des sites archéologiques, il y a des
collines où dominent des églises et elles ont des équipes de
football avec le nom d’ OLYMPIAKOS.
Malgré leurs différences: langue, culture, les deux villes ont
les mêmes origines, les anciens grecs.
Les anciens grecs sont arrivés à Marseille en 600 A. C. venant
de Phocaea. Protis et ses hommes
se sont installés à Massalia
(nom grec) qui était dès lors le premier port grec à l’Europe
de l’ouest.
11ème Collège d’Acharnes, Andromachi Orfanidou, Polatsi Jeanne
1er Collège de Palini