La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Circulaire n° COL 2003 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel

De
7 pages
COLLEGE COLLEGE VAN DES PROCUREURS-GENERAAL PROCUREURS GENERAUX Brussel, 6 september 2006. Bruxelles, le 6 septembre 2006. OMZENDBRIEF NR. COL 16/2006 CIRCULAIRE N° COL 16/2006 DU VAN HET COLLEGE VAN COLLÈGE DES PROCUREURS PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS HOVEN VAN BEROEP D’APPEL Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Monsieur/Madame le Procureur général, Mijnheer de Federale Procureur, Monsieur le Procureur fédéral, Mijnheer/Mevrouw de Procureur des Konings, Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur, Monsieur/Madame l’Auditeur du Travail, BETREFT: VASTSTELLINGS- EN VERVOLGINGS- OBJET: POLITIQUE DE CONSTATATION ET DE BELEID INZAKE VERKEERSMISDRIJVEN GEPLEEGD POURSUITE DES INFRACTIONS ROUTIERES DOOR BESTUURDERS VAN PRIORITAIRE VOERTUIGEN COMMISES PAR DES CONDUCTEURS A BORD DE EN VOERTUIGEN IN OPDRACHT VEHICULES PRIORITAIRES ET EN MISSION 2 COL 16/2006 De doelstelling van deze omzendbrief bestaat erin het Cette circulaire a pour but d’uniformiser les politiques vaststellings-en vervolgingsbeleid te uniformeren op de constatation et de poursuite des infractions gebied van verkeersinbreuken gepleegd door routières commises par des conducteurs à bord de bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in véhicules prioritaires et en mission. opdracht. 1. TOEPASSELIJKE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

BULLETIN. N.1-2/1981

de EUROPEAN-ECONOMIC-AND-SOCIAL-COMMITTEE

Jaarverslag Europese Investeringsbank 1992

de EUROPEAN-INVESTMENT-BANK

Nieuwsbrief Europees Jaar voor veiligheid, en gezondheid op het werk Speciaal nummer

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-EMPLOYMENT_SOCIAL-AFFAIRS-AND-INCLUSION

COLLEGE COLLEGEVANDESPROCUREURSGENERAAL PROCUREURS GENERAUXBrussel, 6 september 2006.Bruxelles, le 6 septembre 2006. OMZENDBRIEF NRC. COL 16/2006IRCULAIRE N° COL 16/2006DU VAN HETCOLLEGE VANCOLLÈGE DESPROCUREURS PROCUREURSGENERAAL BIJ DEGÉNÉRAUX PRÈS LESCOURS HOVEN VANBEROEPDAPPELMijnheer/Mevrouw de Procureurgeneraal,Monsieur/Madame le Procureur général, Mijnheer de Federale Procureur,Monsieur le Procureur fédéral, Mijnheer/Mevrouw de Procureur des Konings,Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur,Monsieur/Madame l’Auditeur du Travail, BETREFT: VASTSTELLINGSEN VERVOLGINGS OBJET: POLITIQUE DE CONSTATATION ET DE BELEID INZAKE VERKEERSMISDRIJVEN GEPLEEGDPOURSUITE DES INFRACTIONS ROUTIERES DOOR BESTUURDERS VAN PRIORITAIRE VOERTUIGENCOMMISES PAR DES CONDUCTEURS A BORD DE EN VOERTUIGEN IN OPDRACHTVEHICULES PRIORITAIRES ET EN MISSION
COL 16/20062 De doelstelling van deze omzendbrief bestaat erin hetCette circulaire a pour but d’uniformiser les politiques vaststellingsen vervolgingsbeleid te uniformeren opde constatation et de poursuite des infractions gebied van verkeersinbreuken gepleegd doorroutières commises par des conducteurs à bord de bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen invéhicules prioritaires et en mission. opdracht.1. TOEPASSELIJKE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1.DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE REFERENCEer 1.1. Artikel 59.12 van het koninklijk besluit van 11.1. L’article 59.12 de l’arrêté royal du 1décembre december 1975 houdende algemeen reglement op de1975 portant règlement général sur la police de la politie van het wegverkeer en van het gebruik van decirculation routière et de l’usage de la voie publique openbare weg (hierna het koninklijk besluit genoemd)(ciaprès l’arrêté royal) énonce que« les dispositions steltde l’article 7.1 ne sont pas applicables au personnelbepalingen van artikel 7.1 gelden niet voor« De het rijkswacht, politie en douanepersoneel wanneerde la gendarmerie, de la police et des douanes hun opdracht het rechtvaardigt ».lorsque leur mission le justifie ». Deze bepaling was er uitsluitend op gericht dezeL’adoption de cette disposition visait exclusivement à diensten in de mogelijkheid te stellen obstakels op depermettre à ces services d’installer des obstacles sur openbare weg aan te brengen, zoals lavoie publique tels que herses, barrières nadar… wegversperringen, nadarafsluitingen… De wijziging en de nieuwe nummering van artikel 7La modification et la renumérotation de l’article 7 par door het koninklijk besluit van 4 april 2003 ingevolgel’arrêté royal du 4 avril 2003 ensuite de l’introduction de invoering van een nieuwe bepaling (artikel 7.1),d’une nouvelle disposition devenant l’article 7.1 est geeft momenteel aanleiding tot verwarring.actuellement source de confusion. Immers: Eneffet: het huidige artikel 7.1 geeft algemene principesl’article 7.1 actuel énonce des principes généraux weer inzake de naleving van de wegcode alsookde respect de la réglementation routière ainsi que op gebied van voorzichtigheid en voorzorg t.a.v.de précaution et de prudence à l’égard des de meest kwetsbare gebruikers van de openbareusagers les plus vulnérables de la voie publique; weg; het voormalige artikel 7.1, thans 7.3, luidt als volgt:l’article 7.1 ancien, actuellement 7.3, est libellé « Hetis verboden het verkeer te hinderen of:comme suit« Ilest défendu de gêner la onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil ofcirculation ou de la rendre dangereuse, soit en stoffen op de openbare weg te werpen, tejetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzijsur la voie publique des objets, débris ou door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door ermatières quelconques, soit en y répandant de la enige belemmering aan te brengen»;fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle »; het is vanzelfsprekend deze laatste bepaling diec’est évidemment cette dernière disposition qui nog steeds in overweging dient te wordendevrait être prise en compte. En tout état de genomen. Inieder geval vormen de artikelen 37.2cause les articles 37.2 et 37.4 de l’arrêté royal en 37.4 van het koninklijk besluit uitzonderingen opconstituent des exceptions au principe général het algemene principe van artikel 59.12 vande l’article 59.12 du même arrêté royal sur lequel hetzelfde koninklijk besluit waarboven zij primeren.ils priment. (infra points 3.1 et 3.2). (infra punten 3.1 et 3.2). 1.2. Artikel 59.13 van het koninklijk besluit luidt: «De1.2. L’article 59.13 de l’arrêté royal énonce que «les bepalingen van artikel 11 (snelheidsbeperkingen) endispositions de l’article 11(limitations de vitesse) et artikel 22quater (zones 30) gelden niet voor dede l’article 22quater(zones 30)sont pas ne voertuigen gebruikt door bevoegde personen nochapplicables aux véhicules utilisés par les agents voor prioritaire voertuigen wanneer een dringendequalifiés ainsi qu’aux véhicules prioritaires dans les opdracht het rechtvaardigt. casjustifiés par l’urgence de leur mission. In die gevallen moeten de bestuurders van dezeEn outre, dans les mêmes cas les conducteurs de voertuigen evenmin de snelheidsbeperking opgelegdces véhicules ne sont pas tenus d’observer la door het verkeersbord C43, in voorkomend geval metlimitation de vitesse imposée par le signal C43, le cas zonale geldigheid conform artikel 65.5, in achtéchéant à validité zonale conformément à l’article nemen». 65.5».
COL 16/20063 1.3. De artikelen 37.1 tot 3 van het koninklijk besluit1.3. Les articles 37.1 à 3 de l’arrêté royal précisent omschrijven de uitrusting waarover de voertuigenl’équipement dont les véhicules doivent être munis dienen te beschikken om als prioritair te wordenpour être considérés comme prioritaires et les beschouwd alsmede de voorwaarden voor het gebruikconditions d’utilisation de cet équipement pour van deze uitrusting bij de uitoefening van del’exécution des missions. opdrachten. 1.4. Artikel 37.4 van het koninklijk besluit bepaalt de1.4. L’article 37.4 de l’arrêté royal fixe les conditions voorwaarden waarop een prioritair voertuig een rooddans lesquelles un véhicule prioritaire peut franchir licht mag voorbijrijden.un feu rouge. 2. TOEPASSINGSGEBIED 2.CHAMP DAPPLICATIONDeze omzendbrief heeft betrekking op het gebruik vanLa présente circulaire concerne l’usage de tous les alle prioritaire voertuigen, zoals ziekenwagens,véhicules prioritaires, tels que les ambulances, les brandweerwagens of de burger en andere auto’s vanvéhicules des corps de pompiers ou les véhicules de de politie.police banalisés ou non. Na overleg met de vertegenwoordigers van deAprès concertation avec les représentants des federale en lokale politie, kan worden aangenomen datpolices fédérale et locale, il peut être considéré que deze richtlijnen naar analogie van toepassing zijn oples présentes directives s’appliquent par analogie de politieagenten in het raam van hun opleiding tot hetaux policiers, dans le cadre de leur formation à la besturen van een snel voertuig, georganiseerd door deconduite rapide sur la voie publique organisée par le Groep Verkeer van de Federale Politieschool,Groupe de circulation de l’Ecole de la Police gegeven het feit dat zij zich, in dit kader, bevinden infédérale, dès lors qu’ils sont, dans ce cadre, mis en een toestand van (dringende) opdracht.situation de mission (urgente). 3. PRINCIPES INZAKE VASTSTELLING EN3. PRINCIPES DE CONSTATATION ET DE POURSUITEVERVOLGING3.1. OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMAAL TOEGELATEN3.1. DEPASSEMENTS DE LA VITESSE AUTORISÉESNELHEIDArtikel 37.2 van het koninklijk besluit schrijft hetL’article 37.2 de l’arrêté royal prescrit l’utilisation des gebruik van de blauwe knipperlichten voor wanneer defeux bleus clignotants lorsque les véhicules prioritaire voertuigen een dringende opdrachtprioritaires accomplissent une mission urgente. uitvoeren. Derhalve: Dèslors: Wanneer de blauwe knipperlichten zichtbaar zijnLorsque les feux bleus clignotants sont visibles op de foto, kan worden aangenomen dat desur la photographie, il peut être présumé que overtreding werd gepleegd in het raam van eenl’infraction a été commise dans le cadre d’une opdracht. mission. In ieder geval zal een procesverbaal wordenEn tout état de cause, un procèsverbal sera opgesteld dat aan het bevoegde politieparketdressé et transmis au parquet de police zal worden overgemaakt.compétent. De procureur des Konings zal het procesverbaalLe procureur du Roi classera le procèsverbal zonder gevolg klasseren behoudens wanneer hijsans suite sauf s’il révèle une situation abusive. een onregelmatigheid vaststelt. Wanneer de blauwe knipperlichten niet zichtbaarLorsque les feux bleus clignotants ne sont pas zijn op de foto, stuurt de politiedienst die devisibles sur la photographie, un formulaire vaststelling heeft gedaan een standaardformulierstandard sera envoyé par le service de police qui aan de korpschef van de politieagent die dea procédé à la constatation au chef de corps du overtreding heeft begaan.policier contrevenant.
COL 16/20064 Deze korpschef bevestigt of de inbreuk al danCe chef de corps certifiera si l’infraction a été niet werd gepleegd in het raam van eencommise ou non dans le cadre d’une mission dringende of daarmee gelijkgestelde opdrachturgente ou assimilée prévue à l’article 59.13 de overeenkomstig artikel 59.13 van het koninklijkl’arrêté royal. besluit. Dit formulier (zie bijlage) wordt binnen de 10Ce formulaire sera renvoyé dans les 10 jours au dagen verstuurd aan de politiedienst die het,service de police qui le transmettra accompagné samen met het procesverbaal, zal overmakendu procèsverbal au parquet de police aan het bevoegde politieparket.compétent (voir annexe). De procureur des Konings:Le procureur du Roi: klasseert het procesverbaal zonder gevolg indienclassera le procèsverbal sans suite s’il se vérifie inderdaad blijkt dat het besturen onder deque la conduite relève de l’article 59.13; toepassing van artikel 59.13 valt; zoniet zal hij handelen overeenkomstig dedans le cas contraire, il procédera conformément richtlijnen vervat in omzendbrief COL 11/2006 vanaux directives de la circulaire COL 11/2006 du 31 maart 2006.31 mars 2006. 3.2. HET VOORBIJRIJDEN VAN EEN ROOD LICHT 3.2.FRANCHISSEMENT DU FEU ROUGEArtikel 37.4 bepaalt de voorwaarden waarop eenL’article 37.4 détermine les conditions dans prioritair voertuig (in dringende opdracht) een roodlesquelles un véhicule prioritaire (en mission licht mag voorbijrijden, namelijk:urgente) peut franchir un feu rouge à savoir: wanneer het speciaal geluidstoestel wordten utilisant l’avertisseur sonore spécial; gebruikt;après avoir marqué l’arrêt; na te hebben gestopt;à la condition qu’il n’en résulte pas de danger op voorwaarde dat zulks geen gevaar oplevertpour les autres usagers. voor de andere weggebruikers. Deze voorwaarden zijn cumulatief.Ces conditions sont cumulatives. In alle gevallen dient een procesverbaal te wordenUn procèsverbal sera établi dans tous les cas, dont opgesteld. De bevoegde procureur des Konings zal, alla suite (classement, transaction, poursuite) sera naargelang de omstandigheden van de zaak, oordelenappréciée par le procureur du Roi compétent en over het gevolg (sepot, minnelijke schikking,fonction des circonstances de la cause. vervolging) dat hieraan dient te worden gegeven. Er dient rekening te worden gehouden met volgendeIl y a lieu de tenir compte des considérations overwegingen: suivantes: de verplichting dat de weg enkel mag wordenl’obligation de ne poursuivre sa route que s’il voortgezet indien dit de andere gebruikers niet inn’en résulte pas de danger pour les autres gevaar brengt, impliceert dat de bestuurder vanusagers, implique que le conducteur du véhicule het prioritaire voertuig zich ervan dient teprioritaire s’assure que les usagers vergewissen dat de “gewone” weggebruikers die« ordinaires »qui ont approché ou franchi le zich op het kruispunt bevinden of dit hebbencarrefour sous le couvert du feu vert, ont la overgestoken bij groen licht, de mogelijkheidpossibilité de laisser passer le véhicule hebben om het prioritaire voertuig voorbij te latenprioritaire; rijden; het is onvoldoende te vertragen voor een roodil est insuffisant de ralentir devant un feu rouge. licht. 4. INWERKINGTREDINGE 4.NTRÉE EN VIGUEUR Deze omzendbrief treedt in werking op datum vanCette circulaire entre en vigueur à la date de sa zijn verspreiding.diffusion.
COL 16/20065 Voor het College van procureursgeneraal (F.Pour le Collège des procureurs généraux (F. SCHINS, procureurgeneraal te Gent; G. LADRIÈRE,SCHINS, procureur général à Gand; G. LADRIÈRE, procureurgeneraal te Bergen; C. DEKKERS,procureur général à Mons; C. DEKKERS, procureur procureurgeneraal te Antwerpen; C. VISART DEgénéral à Anvers; C. VISART DE BOCARMÉ, BOCARMÉ, procureurgeneraal te Luik; J. DEprocureur général à Liège; J. DE LENTDECKER, LENTDECKER, procureurgeneraal te Brussel).procureur général à Bruxelles). C. VISART DE BOCARMÉ,C. VISART DE BOCARMÉ, Procureurgeneraal te LuikProcureur général à Liège, Voorzitter van het College.Président du Collège.
COL 16/2006 BIJLAGE  STANDAARDFORMULIER  Notitienummer:……………………………. Vragenlijst inzake snelheidsovertreding begaan door prioritaire voertuigen waarvan het blauwe knipperlicht niet zichtbaar is op de foto Ik ondergetekende ……………………………………………………………………………….…… (naam en 1 functie ), bevestig dat de snelheidsovertreding, begaan te……………………………………………... (plaats) op ……………………………………… (datum) door voertuig ………………...………….. (merk) 2 met kenteken ……………………………………………., werd / niet werdgepleegd in het raam van een dringende of daarmee gelijkgestelde opdracht, voorzien in artikel 59.13 van het koninklijk besluit van 1 december 1975. 3 Het voertuig werd bestuurd door: Naam en voornaam:.……………………………………………………………………... Adres: :...………………………………………………………………………………… . Geboortedatum:.. ………………………………………………………………………… Beroep: …………………………………………………………………………………… 4 De bestuurder reed: voor eigen rekening voor rekening van: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Opgemaakt te …………………………………………. op…….………………………………………………… Handtekening:……..……………………………………. Gelieve deze vragenlijstbinnen de 10 dagenop te sturen naar de politiezone die de vaststellingen heeft gedaan.
1 In principe de korpschef of het diensthoofd 2 Schrappen wat niet past 3 Dient steeds te worden ingevuld 4 Aanduiden wat past
6
COL 16/2006 ANNEXE – FORMULAIRE STANDARD  Numérode notice : ……………………………. Questionnaire en matière d’excès de vitesse commis par des véhicules prioritaires dont le feu bleu clignotant n’est pas visible sur la photo Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….…… (nom et 5 fonction ), confirme que l’excès de vitesse commis à ……………………………………………………... (lieu) le ……………………………………… (date) par le véhicule ………………...………….. (marque) 6 immatriculé ……………………………………………., a / n’a pas étécommis dans le cadre d’une er mission urgente ou assimilée prévue à l’article 59.13 de l’arrêté royal du 1décembre 1975. 7 Le véhicule était conduit par: Nom et prénom : …………………………………………………………………………... Adresse : …………………………………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………………………………………… Profession : ………………………………………………………………………………… 8 Le conducteur roulait: pour son propre compte pour le compte de : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Fait à …………………………………………. le ……………………………………………… Signature : ……………………………………. Veuillez renvoyer ce questionnairedans les 10 joursla zone de police qui a procédé à aux constatations.
5 En principe le chef de corps ou le chef de service 6 Biffez la mention inutile 7 Doit toujours être complété 8 Indiquez ce qui convient
7
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin