La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Thailand forex trading

De
3 pages
https://www.thfbs.com
Thailand forex trading
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

เล่นฟอเร็กซ์และสร้างรายได้ในประเทศไทย

สสาหรับผผ้ท่ทไม่ค้คนเคยกับคสาว่า ฟอเร็กซ์(FOREX) ือันสงใหนforexได้ระบคว่าเป็นคสาท่ทย่อมาจากergi n EoF xchange market

หรือตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การเล่นforexโดดเดทท่นตลาเป็าลหลผคตหเยว้ดน่ดรการะยปดาลตก่มไหแ่กกทง่ือกคป็ เนนนหใน่ง่แกรกัาบหนนดดอั

คุณสมบัติของผ้ผเล่นไม่ก่กข้อ สามารถควบคุมจากภายนอกได้อย่างอิสระ นอกจากนก้ยังเป็น

ตลาดสภาพคล่องทางการเงินท่กมกขนาดใหญ่ทก่สุด มกการซ้ือขายหุ้นforexมผลค่า1 งนถ1.5นา้ล
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน ่ชทท็นเป่านวเจัดกันมไาสทยารนคทงลารซื่มทกยอย่้อขาเด็รงาวรจ งึนว้ทาลททมหาศเงินานวนยวสจะล้ดแ
เดท่ยวจึงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ทท่จะส่งผลต่อราคาของสกคลเงินหลัก

ฟอเร็กซ์ทสางานอย่างไร
การทสาธครกรรมทางการเงินสสาหรับการเล่นforexักนอบไมยอ่ผักกบไ่้ดึขน้ท่ยนเหมืารแลกเปลNYSEแกเะลโล่ว่ากผขึิดทั้น่อสืารนกรสา
โทรคมนาคม การซ้ือขายเปิด 24ัตง้วอนัา่วยตแบ่ชมงต่ั่วโัวยากคศน์รอาันตยทินถ์จบ่ึง(00:00 GMTถ์งึวเาลในวันจันทร10:00 pm

GMT์รกคศนัวนใ)าหนดก่กกอร์ทกลเลมะดกกลจ ่ัโวลวทานเโซุกบทือเกใน้งทัด หมนิงเกัลหาคารลุกส

หลังนักลงทุนตัดสินใจแล้วว่าต้องการซื้อสกุลเงินใด นักลงทุนจะทกาการซ้ือผ่านดกลเลอร์เหล่า
นก้(นทางยผ่าางราอร์บ้ดนลไ์ออไนดาหถลเลทสรามา)

การซ้ือขายโดยใช้สินเช่ือ

การซ้ือขายโดยใช้สินเช่ือ (Marginal trading)็ปเใ่กทากคนรัาหสกช้้อซืารบกาขกยบัิสทนัรยพท์ก่กผ้มา

เนื่องจากในการลงทุนห นุ้forex ๆงิรจนิง้เใชอสงาต้มร่ถยมไาโาดไทดก้ ใลผง่สนงลคทมารถคนสากลงทห้นั
ได้มากกว่าเงินทคนจริงทท่มทอย่ผและสามารรถเปิดตสาแหน่งทท่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยจสานวนเงินท่ทน้อยกว่าเงินทคนจริง

เมื่อคคณตัดสินใจปิดตสาแหน่ง จสานวนเงินทท่คคณฝากในตอนแรกจะคืนกลับไปหาคคณและมทการคสานวณกสาไรและการขาดทคนของคคณ จาก
นั้นจะนสากสาไรเข้าบัญชทหรือหักเงินท่ทขาดทคนออกจากบัญชทของคคณ

ยคทธศาสตร์การลงทคน:กราน้าฐน์หลหกัืพากะลแคินะารคเิวระหราเควิทคงเชิ์เ

สองยคทธศาสตร์พื้นฐานในการลงทคน คห ้น forex ละกานิคแงเทค์เชิารหะิวคเกยราดบว้ปกอระนฐา้นืพกัลห์หะารคเิวร บรเะคดนักงทลก็ลนั

และระดับกลางส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคกกจาด้้ไขุ้ปสรารง้ัทลผมอลตงอขดมหะาดแลโ ยดทเนคคิกน

ความผันผวนของอนาคตของสกุลเงินเฉพาะท่กพบในสายราคา รานท้งปั้ ทัมหทด่ททมจจยััทง้าได้รับกผลต่อราค
พิจารณาแล้วโดยตลาดและสะท้อนถึงราคา และสิ่งทท่นักลงทคนเหล่านท้ทสาคือการลงทคนตามหลักสมมคติฐานสามหลัก

การวิเคราะห์หลักพื้นฐาน รงาากณรท์านกาจ สถษฐกิงเศรณรป์จัคจ์หถสนาากรวิเเคปร็านะหนึ่งในการ น้ึถมวงเลคันนิศขเทสกองนใบัระนป
เมืองและข่าวลืออ่ืนๆทท่เก่ทยวข้อง ท้ังน้ท เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยผ่กับตัวเลขต่างๆทท่ได้รับการประเมิน อาทิ อัตราดอกเบท้ยของธนาคาร
กลาง ระดับการว่างงานของประเทศ นโยบายภาษทและอัตราเงินเฟ้อ โดยนักลงทคนยังสามารถคาดหวังตัวเลขท่ทน้อยกว่าน้ทได้ อาทิ การผัน
เปล่ทยนทางการเมืองท่ทอาจส่งผลต่อตลาดได้

เล่นฟอเร็กซ์และสร้างรายได้
การลงทคนเล่นฟอเร็กซ์เป็นหน่ึงในการลงทคนทท่ให้ผลตอบแทนดทท่ทสคด อย่างไรก็ตามมทความเส่ทยงสผงในบางประการ ทั้งนท้ ความสามารถใน
การซ้ือขายโดยใช้สินเชื่อบนตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงกสาไรจสานวนมากท่ทอาจเกิดขึ้นจากการลงทคนเร่ิมแรก อทกหน่ึงประโยชน์ของฟอเร็กซ์คือ
ขนาดของตลาดสามารถป้องกันการแทรกแซงตลาดได้ ดังนั้น เมื่อทสาการลงทคนในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทคนจะมทความม่ันใจในการลงทคน
ว่ามทโอกาสในการทสากสาไรพอๆกับนักลงทคนรายอื่นจากท่ัวโลก

FBSPartnership Program
หาเงินงงาย ๆ ๆ็จแบบชิลสมาวรเาสรปคบสะ!

https://thfbs.com

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin