//img.uscri.be/pth/3d358235060172dfddd61feac38d0883247c9590
Cette publication est accessible gratuitement
Lire

Toutes les vagues de l'océan de Victor Del Arbol

6 pages
PROLOGUE Début octobre 2001 Arès a ûîé, é tracÉ Dû aysaé Étaît ûs accûsÉ ét és côûéûrs Dé a ôrêt ûs Vîôéntés. é Va-ét-Vîént Dés éssûîé-acés séMbaît Môîns DÉsésÉrÉ qû’à a sôrtîé Dé Barcéôné, ûné héûré aûaraVant. Aû ôîn, ôn Vôyaît és Môntanés qûî Maînténant, à a nûît tôMbanté, n’Étaîént ûs qû’ûné ôrMé ôbscûré. é jéûné hôMMé cônDûîsaît aVéc rûDéncé, atténtî à a rôûté qûî sé rÉtrÉcîssaît Vîraé arès Vîraé, à Mésûré qû’î rénaît Dé ’atîtûDé ; és bôrnés én bÉtôn qûî DÉîMîtaîént a chaûssÉé n’Étaîént as ûné rôtéctîôn très éIcacé côntré ’îMréssîônnant raVîn qûî s’ôûVraît sûr sa Drôîté. dé téMs én téMs, î réarDaît Dans é rÉtrôVîséûr ét DéManDaît à ’énant s’î n’Étaît as MaaDé. é étît, à DéMî assôûî, sécôûaît a têté, Maîs î Étaît tôût âé ét aVaît én érManéncé é rônt côÉ à a Vîtré. — on ést bîéntÔt arrîVÉs, Dît é jéûné hôMMé ôûr ûî réDônnér côûraé. — J’ésèré qû’î né Va as VôMîr, a séérîé ést tôûté néûVé. a Vôîx raûqûé Dé ZînôVîéV raMéna ’atténtîôn Dû cônDûctéûr sûr a rôûté. — ï a tôût jûsté sîx ans. ZînôVîéV haûssa és Éaûés. Sa rôssé aûché tatôûÉé D’ûné araînÉé, côMMé céé qûî ûî côûVraît a MôîtîÉ Dû Vîsaé, rît ûné cîarétté ét ’aûMé-cîaré Dû tabéaû Dé bôrD. — a séérîé n’a qûé trôîs ans ét jé n’aî as inî Dé a ayér. é réarD Dû jéûné hôMMé sé ôsa ûrtîVéMént sûr é tÉÉhôné ôrtabé qûî Étaît sûr é tabéaû Dé bôrD.
Voir plus Voir moins
PROLOGUE
Début octobre 2001
Arès a ûîé, é tracÉ Dû aysaé Étaît ûs accûsÉ ét és côû-éûrs Dé a ôrêt ûs Vîôéntés. é Va-ét-Vîént Dés éssûîé-acés séMbaît Môîns DÉsésÉrÉ qû’à a sôrtîé Dé Barcéôné, ûné héûré aûaraVant. Aû ôîn, ôn Vôyaît és Môntanés qûî Maînténant, à a nûît tôMbanté, n’Étaîént ûs qû’ûné ôrMé ôbscûré. é jéûné hôMMé cônDûîsaît aVéc rûDéncé, atténtî à a rôûté qûî sé rÉtrÉcîssaît Vîraé arès Vîraé, à Mésûré qû’î rénaît Dé ’atîtûDé ; és bôrnés én bÉtôn qûî DÉîMîtaîént a chaûssÉé n’Étaîént as ûné rôtéctîôn très éIcacé côntré ’îMréssîôn-nant raVîn qûî s’ôûVraît sûr sa Drôîté. dé téMs én téMs, î réarDaît Dans é rÉtrôVîséûr ét DéManDaît à ’énant s’î n’Étaît as MaaDé. é étît, à DéMî assôûî, sécôûaît a têté, Maîs î Étaît tôût âé ét aVaît én érManéncé é rônt côÉ à a Vîtré. — on ést bîéntÔt arrîVÉs, Dît é jéûné hôMMé ôûr ûî réDônnér côûraé. — J’ésèré qû’î né Va as VôMîr, a séérîé ést tôûté néûVé. a Vôîx raûqûé Dé ZînôVîéV raMéna ’atténtîôn Dû cônDûc-téûr sûr a rôûté. — ï a tôût jûsté sîx ans. ZînôVîéV haûssa és Éaûés. Sa rôssé aûché tatôûÉé D’ûné araînÉé, côMMé céé qûî ûî côûVraît a MôîtîÉ Dû Vîsaé, rît ûné cîarétté ét ’aûMé-cîaré Dû tabéaû Dé bôrD. — a séérîé n’a qûé trôîs ans ét jé n’aî as inî Dé a ayér. é réarD Dû jéûné hôMMé sé ôsa ûrtîVéMént sûr é tÉÉ-hôné ôrtabé qûî Étaît sûr é tabéaû Dé bôrD. par rÉcaûtîôn
11
î ’aVaît Mîs sûr sîéncîéûx, Maîs î Étaît trô rès Dé ZînôVîéV. Sî ’Écran s’Écaîraît, ZînôVîéV é Vérraît. a rôûté s’achéVaît sûr ûn séntîér bôrDÉ D’arbrés qûî Dônnaît sûr a VaÉé. on aéaît cé côîn é ac, Maîs én rÉaîtÉ î s’aîs-saît D’ûn étît barraé qûî aîMéntaît ûné céntraé Ééctrîqûé cônstrûîté Dans és annÉés 90. en ÉtÉ, és tôûrîstés Vénaîént assér ûné jôûrnÉé én éîné natûré. Aû i Dés annÉés, ôn aVaît aMÉîôrÉ és accès, cônstrûît ûn étît hÔté aVéc ûné tôîtûré én arDôîsé ét ûné açaDé én îérré, ûné aîré Dé jéûx aVéc Dés baan-çôîrés, ét ûné caÉtÉrîa. maîs én ôctôbré a ûÉrîté Dû arDé ôréstîér Étaît érMÉé, î n’y aVaît ûs Dé ranDônnéûrs à sérVîr Dans é étît rÉabrîqûÉ sûrMôntÉ D’ûné ûb Dé Côca-Côa ét és chaîsés én astîqûé éMîÉés à cÔtÉ Dé a ôrté rîaÉé Étaîént ’îMaé MêMé Dé a trîstéssé. é jéûné hôMMé sé ara sî rès Dû rîVaé qûé és rôûés aVant éléûrèrént ’éaû. ï côûa é Môtéûr. CÔtÉ nôrD, î y aVaît ûné cÔtûré aVéc Dé ranDés aIchés Dû Mînîstèré Dû dÉVé-ôéMént, Dérrîèré aqûéé sé trôûVaîént Dés VÉhîcûés Dé chantîér. on aaît assÉchér é ac ôûr cônstrûîré ûn ôtîssé-Mént Dé ranD stanDîn. un Déssîn Dû rôjét rÉséntaît Dés Maîsôns accôÉés aVéc îscîné, ônéant ûn ranD térraîn Dé ô. on aVaît DÉjà DÉbrôûssaîÉ ét baîsÉ a ôrêt sûr é rîVaé, és trôncs Étaîént éntassÉs aû Mîîéû Dés érraîés ét Dé Môn-tanés Dé cîMént ét Dé sabé. on n’énténDaît rîén, hôrMîs és hûûéMénts Dû Vént qûî sécôûaît és saîns Dé a rîVé, ét és battéMénts întérMîtténts D’ûn Vôét Ma érMÉ Dé ’hÔté. a ûîé tôMbaît sûr é ac ét sé DîssôVaît én Dôûcés ônDés. Tôût séMbaît îrrÉé. ZînôVîéV ôûVrît a ôrtîèré. é jéûné hôMMé aaît én aîré aûtant, Maîs î ’én éMêcha : — Tôî, tû atténDs îcî. — ï VaûDraît Mîéûx qûé jé t’accôMané. é aMîn n’a côniancé qû’én Môî. — Jé t’aî Dît D’atténDré îcî. ZînôVîéV ôûVrît a ôrtîèré arrîèré ét DéManDa à ’énant Dé sôrtîr. ï éssayaît D’êtré aîMabé, Maîs î n’Étaît as habîtûÉ à cé énré Dé sûbtîîtÉs. en ôûtré, sa Vôîx ét sôn Vîsaé tatôûÉ îns-îraîént a éûr ét é étît sé Mît à éûrér.
12
— ï né Va rîén t’arrîVér. Sûîs-é, Dît é jéûné hôMMé aVéc ûn sôûrîré ôrcÉ. ï réarDa ZînôVîéV é rénDré ar a Maîn ét ônér a sûracé rîsâtré Dû ac. ’énant sé rétôûrna Vérs a Vôîtûré ét é jéûné hôMMé ûî it ûn sîné rassûrant. À traVérs és battéMénts Dé ’éssûîé-acé, î éntréVît a asséréé én bôîs ét é MîraDôr. ï aîsaît résqûé nûît. dÉsôbÉîssant à ZînôVîéV, î DéscénDît Dé Vôîtûré. és éûîés Môrtés crîssaîént sôûs sés îéDs, ’hûMî-DîtÉ transérçaît sés séMéés ét réMôntaît é ôn Dû côrs. Aû MîraDôr, î Vît é Dôs aré ét MûscÉ Dé ZînôVîéV. ï aVaît és Maîns Dans és ôchés ét ûné sîraé Dé ûMÉé béûtÉé ôt-taît sûr sés Éaûés. ï sé rétôûrna éntéMént ét réarDa é jéûné hôMMé D’ûn aîr MÉcôntént. — Jé t’aVaîs Dît D’atténDré Dans a Vôîtûré. — on n’ést as ôbîÉ Dé é aîré, î y a sÛréMént ûné aûtré sôûtîôn. ZînôVîéV Ôta a cîarétté Dé sa bôûché ét sôûla sûr a braîsé. — C’ést DÉjà aît, Dît-î én sé Dîrîéant Vérs a Vôîtûré. é jéûné hôMMé s’arôcha Dû bôrD. ’éaû tranqûîé Dû ac aVaît a téînté Dû aîtôn. “vîéns, ûî Dîsaît cétté ôbscûrîtÉ, Vîéns, ét ôn ôûbîé tôût.” ’énant ôttaît, à at Véntré, côMMé ûné Étôîé Dé Mér, ét és ôûttés Dé ûîé, ar Mîîôns, éfaçaîént sôn côrs qûî côû-aît DôûcéMént.
Hûît Môîs ûs tarD, ZînôVîéV sé côncéntraît sûr sa résî-ratîôn. ï aîMaît côûrîr é Matîn, hûît ôû Dîx kîôMètrés à ûn rythMé sôûténû, éncôûraÉ ar a Mûsîqûé (cé jôûr-à,Casse noisettesDé TchakôVskî) qû’î Écôûtaît Dans sés ôréîéttés. Sôn ésrît Étaît traVérsÉ ar Dés énsÉés îMôssîbés à traDûîré én hrasés rÉcîsés. ï îMaînaît tôûs és hôMMés qû’î aûraît û êtré, s’î n’aVaît as ÉtÉ cé qû’î Étaît. C’Étaît a aûté Dés araînÉés. a éûr a ûs sécrèté Dé Zînô-VîéV aVaît sés racînés Dans ûn sôûs-sô Dé sôn énancé : ûné caVé rôîDé, éîné Dé tôîés D’araînÉés. Cés étîtés béstîôés côônîsaîént ’ôbscûrîtÉ ar Mîîérs. ï ôûVaît és séntîr sûr sés jaMbés, sés bras, sôn côû, sa bôûché. ï Étaît înûtîé Dé chérchér
13
à s’én DÉbarrassér, éûrs attés aaîént sa éaû côMMé aûtant Dé Dôîts Véûs qûî Vôûaîént é rénDré aû îèé Dé éûr sôîé Vîsqûéûsé. Sî cé sôûs-sô n’aVaît as éxîstÉ, î séraît sans Dôûté DéVénû ûn aûtré hôMMé. ï aVaît arîs à Vaîncré sés éûrs, à én aîré ûné ôrtéréssé. Sé tatôûér cés araînÉés Étaît ûné rô-éssîôn Dé ôî : cé qûî né té tûé as té rénD ûs ôrt. a Dérnîèré Étaé Dé a côûrsé Étaît a ûs éxîéanté. en DéVînant a Maîsôn Dans a brûMé, î sérra és Dénts ét accÉÉra. dérrîèré a cÔtûré, î énténDît ’abôîéMént raûqûé ét aMîîér Dé îôné, sôn Dôûé aréntîn. “pas Ma, as Ma Dû tôût”, sé Dît-î én rérénant sôn sôûlé ét én arrêtant sôn chrônôMètré aû ôînét. és battéMénts afô-És Dé sôn cœûr rérîrént éû à éû ûn rythMé nôrMa. ï ôûVrît a étîté ôrté Dé a rôrîÉtÉ ét ança ûn côû Dé îéD aMîca à îôné. é Dôûé Étaît éncôré Ma én ôînt. un ôûtû aMérîcan stafôrDshîré térrîér ûî aVaît résqûé arrachÉ ’arrîèré-traîn ôrs Dû Dérnîér côMbat. ZînôVîéV caréssa a têté carrÉé, és Mâchôîrés ûîssantés. ï DéVraît s’én DÉbarrassér, à qûôî Dîabé ôûVaît sérVîr ûn chîén Dé côMbat qûî né ôûVaît ûs sé battré ? maîs î aVaît Dé ’aféctîôn ôûr ûî. — Aôrs, qû’ést-cé qûé tû Mé racôntés, Vîéûx ûérrîér ? on a éû Dé a Vîsîté aûjôûrD’hûî ? ï s’assît sûr a Marché DéVant ’éntrÉé ét rît sôn aqûét Dé cîaréttés Dans sa ôché réVôVér. ï aDôraît én ûMér ûné, MêMé aVant qûé és battéMénts aîént rérîs éûr rythMé nôr-Ma. é tabac énVahîssaît és ôûMôns côMMé ûné aVaanché. ï Éônéa a sûéûr aVéc a Manché Dû jôîn ét ança ûné ôûrDé bôûfÉé Dé ûMÉé. ï aVaît éû ûné bônné îDÉé én ôûant cétté Maîsôn îsôÉé, aû Mîîéû D’ûné raVûré bûcôîqûé ét as-tôraé. mêMé Dû haût Dû MîraDôr Dé a côîné, ôn né ôûVaît sôûçônnér sôn éxîsténcé, aû Mîîéû Dés înèDés. et sî ûné âMé ÉarÉé s’arôchaît Dé a cÔtûré, îônésaVaît a cônVaîncré Dé côntînûér sôn chéMîn. et sî céa né sûIsaît as, î aé-aît à a réscôûssé é bôn Vîéûx gôck qû’î anqûaît Dérrîèré a tÉÉVîsîôn. ï énéVa sés chaûssûrés Dé sôrt bôûéûsés ét aVança sûr é arqûét rînçant. a chéMînÉé rÉanDaît sa chaéûr qûî s’în-itraît sôûs sés chaûsséttés hûMîDés. ï aûMa a tÉÉ ét sôûrît
14
én Vôyant a chané Dé Déssîns anîMÉs. ï arénaît ’anaîs aVéc és sÉrîés Dé Wat dîsnéy, Maîs à Vraî Dîré, î aîMaît cétté sôûrîs Éanté. Chaqûé ôîs qû’î a réarDaît, î Étaît ÉtônnÉ D’aVôîr éû ûn jôûr hûît ans. ï y aVaît très ôntéMs. Trô. ï aa à a cûîsîné sé rÉarér ûn Mîk-shaké à basé Dé rôtÉînés ét D’hyDratés Dé carbôné. on énténDaît tôûjôûrs a tÉÉVîsîôn. SôûDaîn, î érçût é rônéMént sôûrD Dû chîén. ï récûa Dé qûéqûés as ét jéta ûn côû D’œî. ï aVaît ôûbîÉ Dé réér-Mér a ôrté. é chîén rônDaît, é Dôs hÉrîssÉ, és attés bîén caMÉés sûr é sô, acé à a cÔtûré. — Qûé sé assé-t-î, îô… ? é réMîér côû Dé éû éxôsa é ôîtraî Dé ’anîMa, qûî saûta én ’aîr én ôûssant ûn ÉMîsséMént ûttûra, ét rétôMba ôûrDéMént sûr é cÔtÉ. un côû Dé éû assôûrDîssant, D’ûn canôn scîÉ, résqûé à bôût ôrtant. ï né Vît as qûé mîckéy Vénaît D’ôfrîr ûn bôûqûét Dé éûrs à mînnîé. ï s’éMara Dé sôn îstôét ét îVôta sûr acé. S’î n’aVaît as hÉsîtÉ, î aûraît rÉûssî à Vîsér aVéc qûéqûé chancé Dé rÉûssîté. maîs énDant qûéqûés DîxîèMés Dé sécônDé, î résta iÉ, bôûché bÉé, résqûé aîntî. — Tôî ? ï né réçût én rétôûr qû’ûn réarD rôîD. un réarD qûî annônçaît sans ’ôMbré D’ûn Dôûté cé qûî aaît arrîVér. QûanD ZînôVîéV Vôûût rÉaîr, î aVaît DÉjà réçû a cûassé Dû ûsî én éîn rônt.
CôMbîén Dé DÉnôûéMénts ûn hôMMé éût-î cônnatré ? Aûtant qû’î éût én îMaînér. és îrés rÉMônîtîôns tra-Vérsèrént ’ésrît Dé ZînôVîéV qûanD î rôûVrît és yéûx, ûné caûché én aîné aqûÉé côntré sôn Vîsaé. a aîné ûî rén-traît Dans a bôûché ét ’Étôûfaît. a caûché ûaît a sûéûr. ï séntît ûné ôrté ôDéûr sûr és Éaûés ét és Maîns. on ’aVaît DÉshabîÉ, ôn ûî aVaît assÉ és Ménôttés Dans ûné ôstûré antînatûréé, ét î Étaît attachÉ à ûn îîér ôû à ûné ôûtré. Sés ôînéts sûôrtaîént tôût é ôîDs Dé sôn côrs ét sés îéDs tôûchaîént à éîné é sô hûMîDé. SûsénDû côMMé ûné saû-cîssé, î séntaît sés ibrés Mûscûaîrés caqûér ét é MÉta Dés Ménôttés ûî scîér a chaîr.
15
— Tû n’aûraîs as DÛ é tûér. C’Étaît ûn aMîn înôfénsî. Cétté Vôîx Dans a nûqûé Dé ZînôVîéV é raîDît, côMMé sî ûné barré Dé ér ûî transérçaît és Vértèbrés. ï sé Mît à transîrér ét à tréMbér. é îré n’ést jaMaîs acqûîs. ï rîssônna én séntant ûn ôbjét rôîD ét ôîntû s’énôncér Dans sôn Dôs. un côûtéaû. — CôMbîén Dé ôîs as-tû DîstîÉ tôn Vénîn jûsqû’à rÉsént? Tû és araysés D’abôrD ét tû éûr én aîs Vôîr Dé tôûtés és côûéûrs? “CôntrÔé-tôî. CôntrÔé-tôî. ï chérché jûsté à té anqûér a rôûssé.” ZînôVîéV s’accrôchaît à cétté îDÉé. é réMîér côû Dé Machétté é sôrtît Dé sôn érréûr. un côû raîDé, éntré és cÔtés. ï sérra és Dénts. “Né crîé as. Cé n’ést qûé Dé a Dôûéûr.” — és înnôcénts n’ônt as éûr Dés Mônstrés. Tû é saVaîs ? és énants n’ônt as éûr Dé a MÉchancétÉ. ZînôVîéV séntît é i Dé a Machétté DéscénDré sûr sa caVî-cûé, Vérs sôn tÉtôn. — J’aîMéraîs qûé ça Dûré ôntéMs. Faîs-Môî é aîsîr Dé né as Môûrîr tôût Dé sûîté. ZînôVîéV côMrît qûé sa Môrt aaît êtré atrôcé, côMMé s’î rétôûrnaît aû sôûs-sô Dé sôn énancé ôù és araînÉés ’attén-Daîént. par Mîîôns. ï rÉsîsta aûtant qû’î ût. maîs î inît ar ôûssér ûn hûr-éMént qûé érsônné n’énténDît.
aûra réarDaît és bôûts Dé bôîs énsabÉs, és bôûtéîés én astîqûé ét és ôrDûrés ôù és Môûéttés ûrétaîént aVéc a rÉ-nÉsîé Dés Vaûtôûrs sûr a charôné. a hôûé Dé a nûît aVaît aôrtÉ Dés tas Dé côchônnérîés sûr é rîVaé. Cé n’Étaît as ûné îMaé très bûcôîqûé, Maîs éé aîMaît cétté nûDîtÉ Dû ay-saé, éé a rÉÉraît à ’aîtatîôn éstîVaé aVéc sés arasôs ét sés aVîôns ûbîcîtaîrés sûrVôant sa térrassé côMMé Dé rôssés Môûchés îMôrtûnés. ï DôrMaît tôûjôûrs, éMMêÉ Dans és Dras. eé s’assît aû îéD Dû ît ét é réarDa énDant qûéqûés Mînûtés. ûî aVaît-î Dît sôn nôM ? Sans Dôûté, Maîs éé ’aVaît ôûbîÉ aVant MêMé Dé ’énténDré. eé n’aVaît as éncôré és îDÉés très caîrés : éé aVaît îcôÉ tôûté a sôîrÉé, î aVaît ôncÉ Drôît sûr éé, côMMé cés rÉDatéûrs
16