La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Bulletin for De europæiske Fællesskaber. Nr. 1 1986 19. årgang

De
100 pages
ISSN 0378-3715 Bulletin FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Kommissionen Nr. 1 1986 19. årgang Bulletinen for De europæiske Fællesskaber giver hver måned (11 numre årligt) en nærmere beskrivelse af Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitu­tioners virksomhed. Den udgives af Generalsekretariatet for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (Rue de la Loi 200 - B 1049 Bruxelles) på Fællesskabets officielle sprog. Gengivelse af teksten er tilladt, såfremt kilden angives. For at lette opslag i Bulletinens udgaver på forskellige sprog og sikre overensstemmelsen mellem dem er teksterne nummereret efter følgende system : det første ciffer angiver del, det andet kapitel og det eller de føl­gende angiver de enkelte punkter i kapitlerne. Citater bør derfor anføres på følgende måde : EF-Bull. 1-1985, punkt 1.1.3, eller 2.2.36. Supplementerne til Bulletinen, der ikke udkommer med regelmæssige mel­lemrum, udgives som hæfter og udgør hvert år en serie, som er nummereret anderledes end Bulletinen. De gengiver Kommissionens officielle tekster (meddelelser til Rådet, programmer, beretninger og rapporter samt forslag). Printed in Belgium Bulletin FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER EKSF — EØF — Euratom Kommissionen for De europæiske Fællesskaber \ Generalsekretariatet \ Bruxelles Nr. 1 1986 Manuskript udfærdiget i marts 1986 19. årgang indhold øf VIGTIGSTE 1. LI CL BEGIVENHEDER 1. De Tolvs fællesskab 7 2. Reform af institutionerne 8 3.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

ISSN 0378-3715
Bulletin
FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER
Kommissionen
Nr. 1 1986
19. årgang Bulletinen for De europæiske Fællesskaber giver hver måned (11 numre årligt)
en nærmere beskrivelse af Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitu­
tioners virksomhed. Den udgives af Generalsekretariatet for Kommissionen
for De europæiske Fællesskaber (Rue de la Loi 200 - B 1049 Bruxelles) på
Fællesskabets officielle sprog.
Gengivelse af teksten er tilladt, såfremt kilden angives.
For at lette opslag i Bulletinens udgaver på forskellige sprog og sikre
overensstemmelsen mellem dem er teksterne nummereret efter følgende
system : det første ciffer angiver del, det andet kapitel og det eller de føl­
gende angiver de enkelte punkter i kapitlerne. Citater bør derfor anføres
på følgende måde : EF-Bull. 1-1985, punkt 1.1.3, eller 2.2.36.
Supplementerne til Bulletinen, der ikke udkommer med regelmæssige mel­
lemrum, udgives som hæfter og udgør hvert år en serie, som er nummereret
anderledes end Bulletinen. De gengiver Kommissionens officielle tekster
(meddelelser til Rådet, programmer, beretninger og rapporter samt forslag).
Printed in Belgium Bulletin
FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER
EKSF — EØF — Euratom
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber \
Generalsekretariatet \
Bruxelles
Nr. 1
1986
Manuskript udfærdiget i marts 1986 19. årgang indhold
øf VIGTIGSTE
1. LI CL BEGIVENHEDER
1. De Tolvs fællesskab 7
2. Reform af institutionerne 8
3. Aktion for Afrika 11
4. Fællesskabets indsats på turistområdet 13
VIRKSOMHED I
JANUAR 1986
1. Opbygning af en fællesskabshelhed 16
— Den økonomiske og monetære politik 16
— Det interne marked og industrien 16
— Jern-og stålpolitikken 18
— Forsknings-og teknologipolitik 20
— Industriel innovation og informationsmarkedet 24
— Toldunionen 25
— Konkurrence 26
— Penge- og finansieringsinstitutter samt skattespørgsmål 29
— Beskæftigelse, uddannelse og socialpolitik 30
— Borgernes Europa 32
— Regionalpolitik 33
— Koordinering af finansieringsinstrumenter med strukturelt
sigte 35
— Miljø og forbrugere 35
35 — Landbrugspolitik
— Fiskeripolitik 44
— Transportpolitik 45
— Energipolitik 46
2. Forbindelser med tredjelande 47
— Handelspolitik 47
—r med industrialiserede lande 49 — Forbindelser med andre lande og områder 52
• Middelhavslandene 5
• Lande i Asien
•e i Latinamerika
— Udviklingspolitik3
— Internationale organisationer og konferencer 56
3. Finansiering af Fællesskabets aktiviteter7
4. Politiske og institutionelle spørgsmål8
— Europæisk politisk samarbejde
—k politik—Forbindelserne mellem institutionerne 60
— Fællesskabets institutioner og organer 6
• Europa-Parlamentet 60
• Rådet5
• Kommissionen6
• Domstolen7
• Det økonomiske og sociale Udvalg 7
• Den europæiske Investeringsbank8
3. DEL DOKUMENTER
1.ECU 86
2. Supplerende referencer til EF-Tidende 87
3. Overtrædelsesprocedurer8
4. Det nederlandske formandskabs program9
5. Euro-barometer 93 Supplementerne 1986
*1/86 Kommissionens arbejdsprogram for 1986
*2/86 Europæisk fælles akt VIGTIGSTE
BEGIVENHEDER Oplysningstjeneste
Læsere, der ønsker supplerende oplysninger om et bestemt emne i dette nummer af
EF-Bulletinen — f.eks. dato for vedtagelse i Rådet, udtalelse fra Parlamentet eller Det
økonomiske og sociale Udvalg, offentliggørelse i EFT (De Europæiske Fællesskabers
Tidende) osv. — fra tiden efter den periode, det omhandler, er velkomne til at henvende sig
til dokumentationstjenesten på Kommissionens presse- og informationskontor i København,
tlf. : (01) 14 41 10.
Harmoniserede forkortelser for visse valutabetegnelser på Fællesskabets forskellige sprog :
ECU = Europæisk valutaenhed
BFR = Belgische frank/Franc belge
DKR = Dansk krone
DM = Deutsche Mark
DR = Drachma
ESC = Escudo
FF = Franc français
Nederlandse gulden (Hollandse florijn) HFL
IRL - Irish pound/Punt
LFR = Franc luxembourgeois
LIT = Lira italiana
PTA = Peseta
Pound sterling UKL =
USD = United States Dollar 1. De Tolvs fællesskab
en spansk dommer, en portugisisk dommer og Udvidelsen og dens
en portugisisk generaladvokat, hvorved Dom­
institutionelle følger stolen i alt får 13 dommere og 6 generaladvoka­
ter. Det drejer sig om José Carlos de Carvalho
Moitinho de Almeida, udnævnt indtil 6. oktober
1988 4) og Gil Carlos Rodriguez Iglesias, ud­1.1.1. Da medlemslandene og Portugal og
nævnt indtil 6. oktober 1991 ) samt José Luis Spanien havde deponeret deres ratifikationsin-
da Cruz Vilaça, udnævnt indtil 6. oktober strumenter inden udgangen af 1985 l), trådte
1988 4). Det økonomiske og sociale Udvalgs 156 akterne for kongeriget Spanien og republikken
medlemmer bliver suppleret med 21 spanske og Portugals tiltrædelse af De europæiske Fælles­
12 portugisiske medlemmer; Europa-Parlamen­skaber i kraft 1. januar 1986. Det udvidede
tets medlemstal stiger fra 434 til 518, idet der er Fællesskabs befolkning steg derved fra 275 til
kommet 60 spanske og 24 portugisiske parla­321 millioner indbyggere og dets areal fra
mentsmedlemmer. Den nye sammensætning af 1 658 000 til 2 255 000 km2.
de politiske grupper i Parlamentet fremgår af
Man vil huske, at Portugal og Spanien fremsatte oversigten på næste side.
deres ansøgninger om tiltrædelse henholdsvis
den 28. marts og den 28. juli 1977, og at Desuden er Parlamentets forretningsorden ble­
forhandlingerne med Portugal begyndte den 17. vet ændret således:
oktober 1978 og med Spanien den 6. februar
• antallet af næstformænd stiger fra 12 til 14; 1979. Traktaten mellem De europæiske Fælles­
skabers ti medlemslande og kongeriget Spanien
• det mindste antal parlamentsmedlemmer,
og republikken Portugal om de to landes tiltræ­
der kan udgøre en politisk gruppe stiger fra 21
delse blev underskrevet i Lissabon og i Madrid til 25 (hvis de tilhører et og samme medlems­
den 12. juni 1985 2). Når seks års forhandlinger
land) og fra 15 til 18 (for to medlemslandes
var nødvendige, skyldes det, at der var meget vedkommende) samt fra 10 til 12 (tre medlems­
vanskelige problemer at løse, både for det
lande).
nuværende Fællesskab og for Portugal og Spa­
niens vedkommende. Det var nødvendigt at Rådets medlemstal stiger til 12, ét for hvert
indføre overgangsforanstaltninger, for at de to land, og de enkelte stemmer får følgende vægt:
nye medlemsstaters integration kunne foregå Tyskland, Frankrig, Italien og Det Forenede
smertefrit. Kongerige hver 10 stemmer; Spanien 8, Neder-
landerne, Belgien, Grækenland og Portugal
Fra 1. januar er de to nye medlemsstater på hver 5 stemmer; Danmark og Irland hver 3
alle måder integreret i Fællesskabet. Dette med­ stemmer, Luxembourg 2 stemmer, hvorved an­
fører bl.a. fuld deltagelse is insti­ tallet af vejede stemmer når op på 76. Til en
tutioner samt anvendelsen af gældende fælles­ afgørelse med kvalificeret flertal kræves der nu
skabsret i de to lande bortset fra de overgangs­ mindst 54 stemmer. Anderledes udtrykt er
foranstaltninger og midlertidige undtagelser, spærreminoriteten (det antal stemmer, som er
som er indført i akten om tiltrædelsesbetingel­ nødvendige for at forhindre en flertalsafgørelse)
serne, og som gælder både i Fællesskabet som nu på 23 stemmer. Det følger heraf, at to
det var sammensat indtil 31. december 1985 og i »store« medlemsstater kan komme i mindretal, i
de to medlemslande.
Institutionerne
') EF-Bull. 12-1985, punkt 2.2.1. 1.1.2. Fra 1. januar deltager Spanien og Por­
2). 6-1985, punkt 1.1.1 ff.
tugal fuldt ud i de europæiske institutioners
3) EF-Bull. 12-1985, punkt 1.3.1 ff.
aktiviteter. Kommissionen har således fået to
4) EFT L 8 af 11.1.1986.
spanske og et portugisisk medlem 3); Domstolen 5) EFTL 18 af 24.1.1986.
EF-Bull 1-1986 Reform af Institutionerne
Gruppe 1985 1986 Forskel
Socialistisk 130 172 +42
109 Europæisk folkeparti 118 + 9 k demokratisk 50 63 + 13
Kommunistisk 43 46 + 3
31 42 Liberal, demokratisk reform + 11
Europæisk alliance for demokrati og fornyelse ') 30 34 + 4
Regnbuegruppen 19 20 + 1
Europæiske højrepartier 16 16 —
6 7 + 1 Uden for grupperne
I alt 434 518 +84
') Ny betegnelse for Gruppen europæisk demokratisk alliance.
modsætning til hvad der var tilfældet Fælles- og en portugisisk minister (almindeligvis finans­
skabet med ti medlemslande. ministeren), antallet af bestyrelsesmedlemmer
stiger til 22 i stedet for 19, 12 suppleanter i
stedet for 11 (en suppleant udnævnes i fælles­Lignende ændringer er indført i Revisionsret­
ten, hvor der er udnævnt et spansk og et por­ skab af de nye medlemsstater). Endvidere er der
tugisisk medlem, henholdsvis Joseph Subirats udnævnt en ny spansk næstformand, Miguel
Pinana og Carlos Botelheiro Moreno, og i Den Angel Arnedo. Endelig har har Spanien og
europæiske Investeringsbank. Her er Styrelses­ Portugal tegnet deres del af Bankens aktiekapi­
rådet udvidet til 12 medlemmer med en spansk tal, som samtidig blev fordoblet (punkt 2.4.38).
2. Reform af institutionerne
slutning forelagt af Altiero Spinelli, formand for De sidste møder i regerings­
udvalget om institutionelle spørgsmål, med 206
konferencen og vedtagelse stemmer for, 63 imod og 40, der afholdt sig fra
at stemme '). af Den europæiske fælles Akt
Ved denne beslutning bekræftede Parlamentet
den bedømmelse, der var indeholdt i beslutnin­
Europa-Parlamentets forhandlinger
gen af 11. december 1985 2) om resultaterne af
og beslutning om resultaterne af
Det europæiske Råd i Luxembourg, og konklu­
arbejdet på regeringskonferencen derede, at »Fællesakten kun kan føre til nogle
den 16. og 17. december 1985 beskedne fremskridt på visse fællesskabsområ-
Forhandlingerne
1.2.1. Efter en kort forhandling vedtog Euro­ ') EFT C 36 af 17.2.1986
pa-Parlamentet den 16. januar udkastet til be­ 2) EFTC352af31.12.1985; EF-Bull. 12-1985. punkt 1.1.2.
EF-Bull 1-1986

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin