יגאל בן־נון, "ממסד ואופוזיציה בראשית שנות השמונים - ראשית הפוסט מודרניזם הישראלי", מאזניים

De
Publié par

יגאל בן־נון, "ממסד ואופוזיציה בראשית שנות השמונים - ראשית הפוסט מודרניזם הישראלי", מאזניים - ירחון אגודת הסופרים, , גליון 4. ספטמבר 2011, עמ' 48-46.
Yigal Bin-Nun, « Le début du postmodernisme dans l'art israelien », Moznaïm, Revue des Ecrivains Israeliens n°4, Tel Aviv septembre 2011, p. 46-48.
Publié le : lundi 5 août 2013
Lecture(s) : 231
Tags :
Nombre de pages : 3
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.