Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Achetez pour : 11,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Publications similaires

Vous aimerez aussi

È P ï L O G U E
Fiction & Cie
G   à   G É  É   É
È P ï L O G U E
Seuil e 25, bd Romain-Rolland, Paris XIV
collection « Fiction & Cie » ÔÉ à DÉîŝ RÔçhÉ îîÉ à BÉà CÔÉ
isbn 978-2-02-114290-7
© ÈîîÔŝ û SÉûî, îÉ 2014
LÉ CÔÉ É à Ôî îÉÉçûÉÉ îÉî Éŝ çÔîÉŝ Ôû ÉÔûçîÔŝ ÉŝîÉŝ â ûÉ ûîîŝàîÔ çÔÉçîÉ. TÔûÉ ÉŝÉàîÔ Ôû ÉÔûçîÔ îàÉ Ôû àîÉÉ àîÉ à QûÉQûÉ Ôç QûÉ çÉ ŝÔî, ŝàŝ É çÔŝÉÉÉ É ’àûÉû Ôû É ŝÉŝ àyàŝ çàûŝÉ, Éŝ îîçîÉ É çÔŝîûÉ ûÉ çÔÉàÇÔ ŝàçîÔÉ à Éŝ àîçÉŝ L. 335-2 É ŝûîàŝ û CÔÉ É à Ôî îÉÉçûÉÉ.
www.ŝÉûî.çÔ www.îçîÔÉçîÉ.çÔ
– CÔÉîÉ, àîÉŝ çÉŝŝÉ çÉÉ çÔîÉ ! – LàQûÉÉ, ÔŝîÉû É àQûîŝ ? JÉà RÉÔî,La Règle du jeu
DÉ àî, Ô É ŝàî jààîŝ Ô â QûÔî ’Ô É î, ŝî à Éŝ Qû’Ô ŝàçhÉ ’y ÉÉ. JÉ ’àîŝ îÉ Ô-îŝ É É ÔÉ î ŝûîÉ, î çÔîûàîÔ, î ŝû-É â ûÉ jâ Ô ÔûÉ îàÉ àààQûÉ, ÉçÔÉ Ôîŝ ûÉ ÔûÉÉ ÉÔàçÉ àhàêîŝîèÉ, ŝî ’Ô É àŝŝÉ çÉŝ Éûx àjÉçîŝ ŝÔîÉûŝÉÉ hàŝàŝ. Màîŝ Ô ŝàî çÉ QûÉ àÉ Éŝ ÔÉŝŝÉŝ, É û ÔûÉàû Ôû É Ô àûÔ-çîîQûÉ (àÔîŝ àûÔçîîQûÉ, àîŝ ŝû É ÔÉ « J’ààÉ Ô çàŝ ») ’îçîÉ â QûÉQûÉŝ ÉxîÔŝ ’àèŝ çÔû à ÔîÉ ’îÔûÉ ŝû çÉŝ ÔjÉŝ îàîÉŝ à îÉîîŝ, çÔÉ ŝî à çÔŝîàîÔ É xÔûjÔûŝ ÔÉ É jÔû â û Éàî x + 1, É àîŝî É ŝûîÉ É çhÔŝ ŝûççÉŝŝîŝ, Qûî çÔèÉ â ’ÉŝÉÉ ’àûÉ QûÉ j’àî àûèÉ, ŝàŝ Ô y ÉŝÉ, QûàîîÉ É « ûîÉ », çhàQûÉ ÔûÉ Éà ûŝ Ôû Ôîŝ Ô àûî ŝû É çÉ. PÔû àûà, É îçîÉ É çÉÉ ŝÔÉ àîçûîèÉ ’« àÔÉàî », jâ àçî ÉBardadracâCodicille, ÉCodicille âApostille’ É Apostille â çÉûî-çî,ÉŝàŝÉêÉàûÉQûÉçÉûî,àÔÔîŝ-ŝÉÉ, É ÉÔÉÉ É ’àîŝŝÉÉ hÔîQûÉ, Qûî ŝ’àî ÉxÉç çÉÉ, ÉFiguresâMétalepse. ï ŝÉà û îçî É ’ÔÉ ’û îçÔçhÉ à çÔÉ-
àîÉŝ Éxîŝ, Ôû É çÉ Qû’Ô àÉàî jàîŝ É « à-ÉxÉ », ŝîû ÉÉ àûÉŝ à QûÉQûÉŝ ÔîÉàÉŝ ŝÔîçîàîÔŝ ÉxîÉûÉŝ. Màîŝ jÉ ’ÉîŝàÉ àŝ Ô É îçÔçhÉ ÉçÔÉ ûÉ Ôîŝ ŝû û Ôçhàî îàÉxÉ Ôà Ôû çî Ôû àÉî ŝû û ÔûÉ îÉxÉ É à êÉ Éàû ; çÉûî-çî Éàî Ôç îÉ êÉ, ŝàû ÉçhûÉ îîŝîÉ É îàÔàÉ, É ÉîÉ, ŝîÔ ’àèŝ-ÉîÉ, É à ŝîÉ.
*
PÔûà, çÉ Ô ’« îÔûÉ », àÉç ’ÔjÉ ÉxûÉ Qû’î ŝîÉ ÔîàîÉÉ, É ÔŝÉ ûÉ QûÉŝîÔ Qûî ’àûàî ŝàŝ ÔûÉ jàîŝ çÔûî â ûÉ ÉçhÉçhÉ « hÔ-îQûÉ » â àQûÉÉ î É É ÉŝÉ ûŝ Ô àûjÔû’hûî î É Éŝ î É ÔÛ É ’ààÉ, êÉ ŝ’î É ŝÉÉ QûÉ çÉÉ ÔîÔ àŝîQûÉ (É ÔÉ ààî, à-àîQûÉ Ôû îŝçûŝî) É Éû-êÉ ÉÉûÉ àÔàîQûÉ ’à àŝ àî, â ŝÔ hÉûÉ, ÔûÉ ’àÉîÔ Qû’ÉÉ î-àî É à à Éŝ ÔîçîÉŝ. J’àûàîŝ û Ôû Û ’É ŝÔû-çîÉ Ôî-êÉ àû îÉ û ààÉxÉ, àîŝ j’àûàîŝ ŝàŝ ÔûÉ îÉ çà çÉ ŝÔûçî É çà QûÉ ’îÔûÉ, QûÔîQûÉ ÉŝQûÉ hÔŝ ÉxÉ, àî û, â Ôû ÉÉ, àîÉ îàÉ û ÉxÉ. RàîŝÔ É ûŝ, ŝàŝ ÔûÉ, Ôû ŝ’É ÔççûÉ, àîŝ àûÉÉ. DÉûx Ôŝ â-Éŝŝûŝ, çààîèÉÉ É à àçQûî É çÔŝçîÉçÉ. Dàŝ É çhà É à îàûÉ ÔàÉŝQûÉ, î ŝÉ îŝîûÉ ÉÉÉ É ’ÉûÉ « ÔûÉÉ » à ’îÉÔŝîîÔ ’û àŝ É Éŝ îîQûÉ ûŝ Ôû Ôîŝ îî, çÔÉ çÉûî ’Aurélien(ÉÉ û 1924 É jûî 1940) Ôû çÉûî ÉGuerre et Paix, Ô TÔŝÔ