Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Epilogue

De
208 pagesComme l'indique son titre, ce petit livre met un point final à la suite bardadraque qui l'a précédé, selon une fonction d'" examen " auto-critique et dans un après-coup plus ou moins tardif, que la tradition classique assignait comme définitive et forclusive. La sagesse populaire, qui craint à juste titre les suppléments inutiles et les promesses en l'air, dit en pareil cas : " N'épiloguons pas ", ou parfois, et plus bizarrement : " N'anticipons pas ". Je vais donc épiloguer un peu, mais pas trop, dans un autre désordre à bâtons rompus et sous le signe paradoxal de la convergence des temps, sans éviter quelques détours à fins de repentirs ambigus, d'aggravations provocantes ou de diversions hasardeuses, et non sans anticiper parfois, mais pas de beaucoup, on verra bien quoi.G.G.Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Le reste

de presses-universitaires-de-la-mediterranee

È P ï L O G U E
Fiction & Cie
G   à   G É  É   É
È P ï L O G U E
Seuil e 25, bd Romain-Rolland, Paris XIV
collection « Fiction & Cie » ÔÉ à DÉîŝ RÔçhÉ îîÉ à BÉà CÔÉ
isbn 978-2-02-114290-7
© ÈîîÔŝ û SÉûî, îÉ 2014
LÉ CÔÉ É à Ôî îÉÉçûÉÉ îÉî Éŝ çÔîÉŝ Ôû ÉÔûçîÔŝ ÉŝîÉŝ â ûÉ ûîîŝàîÔ çÔÉçîÉ. TÔûÉ ÉŝÉàîÔ Ôû ÉÔûçîÔ îàÉ Ôû àîÉÉ àîÉ à QûÉQûÉ Ôç QûÉ çÉ ŝÔî, ŝàŝ É çÔŝÉÉÉ É ’àûÉû Ôû É ŝÉŝ àyàŝ çàûŝÉ, Éŝ îîçîÉ É çÔŝîûÉ ûÉ çÔÉàÇÔ ŝàçîÔÉ à Éŝ àîçÉŝ L. 335-2 É ŝûîàŝ û CÔÉ É à Ôî îÉÉçûÉÉ.
www.ŝÉûî.çÔ www.îçîÔÉçîÉ.çÔ
– CÔÉîÉ, àîÉŝ çÉŝŝÉ çÉÉ çÔîÉ ! – LàQûÉÉ, ÔŝîÉû É àQûîŝ ? JÉà RÉÔî,La Règle du jeu
DÉ àî, Ô É ŝàî jààîŝ Ô â QûÔî ’Ô É î, ŝî à Éŝ Qû’Ô ŝàçhÉ ’y ÉÉ. JÉ ’àîŝ îÉ Ô-îŝ É É ÔÉ î ŝûîÉ, î çÔîûàîÔ, î ŝû-É â ûÉ jâ Ô ÔûÉ îàÉ àààQûÉ, ÉçÔÉ Ôîŝ ûÉ ÔûÉÉ ÉÔàçÉ àhàêîŝîèÉ, ŝî ’Ô É àŝŝÉ çÉŝ Éûx àjÉçîŝ ŝÔîÉûŝÉÉ hàŝàŝ. Màîŝ Ô ŝàî çÉ QûÉ àÉ Éŝ ÔÉŝŝÉŝ, É û ÔûÉàû Ôû É Ô àûÔ-çîîQûÉ (àÔîŝ àûÔçîîQûÉ, àîŝ ŝû É ÔÉ « J’ààÉ Ô çàŝ ») ’îçîÉ â QûÉQûÉŝ ÉxîÔŝ ’àèŝ çÔû à ÔîÉ ’îÔûÉ ŝû çÉŝ ÔjÉŝ îàîÉŝ à îÉîîŝ, çÔÉ ŝî à çÔŝîàîÔ É xÔûjÔûŝ ÔÉ É jÔû â û Éàî x + 1, É àîŝî É ŝûîÉ É çhÔŝ ŝûççÉŝŝîŝ, Qûî çÔèÉ â ’ÉŝÉÉ ’àûÉ QûÉ j’àî àûèÉ, ŝàŝ Ô y ÉŝÉ, QûàîîÉ É « ûîÉ », çhàQûÉ ÔûÉ Éà ûŝ Ôû Ôîŝ Ô àûî ŝû É çÉ. PÔû àûà, É îçîÉ É çÉÉ ŝÔÉ àîçûîèÉ ’« àÔÉàî », jâ àçî ÉBardadracâCodicille, ÉCodicille âApostille’ É Apostille â çÉûî-çî,ÉŝàŝÉêÉàûÉQûÉçÉûî,àÔÔîŝ-ŝÉÉ, É ÉÔÉÉ É ’àîŝŝÉÉ hÔîQûÉ, Qûî ŝ’àî ÉxÉç çÉÉ, ÉFiguresâMétalepse. ï ŝÉà û îçî É ’ÔÉ ’û îçÔçhÉ à çÔÉ-
àîÉŝ Éxîŝ, Ôû É çÉ Qû’Ô àÉàî jàîŝ É « à-ÉxÉ », ŝîû ÉÉ àûÉŝ à QûÉQûÉŝ ÔîÉàÉŝ ŝÔîçîàîÔŝ ÉxîÉûÉŝ. Màîŝ jÉ ’ÉîŝàÉ àŝ Ô É îçÔçhÉ ÉçÔÉ ûÉ Ôîŝ ŝû û Ôçhàî îàÉxÉ Ôà Ôû çî Ôû àÉî ŝû û ÔûÉ îÉxÉ É à êÉ Éàû ; çÉûî-çî Éàî Ôç îÉ êÉ, ŝàû ÉçhûÉ îîŝîÉ É îàÔàÉ, É ÉîÉ, ŝîÔ ’àèŝ-ÉîÉ, É à ŝîÉ.
*
PÔûà, çÉ Ô ’« îÔûÉ », àÉç ’ÔjÉ ÉxûÉ Qû’î ŝîÉ ÔîàîÉÉ, É ÔŝÉ ûÉ QûÉŝîÔ Qûî ’àûàî ŝàŝ ÔûÉ jàîŝ çÔûî â ûÉ ÉçhÉçhÉ « hÔ-îQûÉ » â àQûÉÉ î É É ÉŝÉ ûŝ Ô àûjÔû’hûî î É Éŝ î É ÔÛ É ’ààÉ, êÉ ŝ’î É ŝÉÉ QûÉ çÉÉ ÔîÔ àŝîQûÉ (É ÔÉ ààî, à-àîQûÉ Ôû îŝçûŝî) É Éû-êÉ ÉÉûÉ àÔàîQûÉ ’à àŝ àî, â ŝÔ hÉûÉ, ÔûÉ ’àÉîÔ Qû’ÉÉ î-àî É à à Éŝ ÔîçîÉŝ. J’àûàîŝ û Ôû Û ’É ŝÔû-çîÉ Ôî-êÉ àû îÉ û ààÉxÉ, àîŝ j’àûàîŝ ŝàŝ ÔûÉ îÉ çà çÉ ŝÔûçî É çà QûÉ ’îÔûÉ, QûÔîQûÉ ÉŝQûÉ hÔŝ ÉxÉ, àî û, â Ôû ÉÉ, àîÉ îàÉ û ÉxÉ. RàîŝÔ É ûŝ, ŝàŝ ÔûÉ, Ôû ŝ’É ÔççûÉ, àîŝ àûÉÉ. DÉûx Ôŝ â-Éŝŝûŝ, çààîèÉÉ É à àçQûî É çÔŝçîÉçÉ. Dàŝ É çhà É à îàûÉ ÔàÉŝQûÉ, î ŝÉ îŝîûÉ ÉÉÉ É ’ÉûÉ « ÔûÉÉ » à ’îÉÔŝîîÔ ’û àŝ É Éŝ îîQûÉ ûŝ Ôû Ôîŝ îî, çÔÉ çÉûî ’Aurélien(ÉÉ û 1924 É jûî 1940) Ôû çÉûî ÉGuerre et Paix, Ô TÔŝÔ
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin