Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

DU MÊME AUTEUR
E GENRE ïTTÈRAïRE, Fààîô, çô. GF Côpûŝ, 2004. É E TEMPS DE ’ESSAï. HîŝôîÉ ’û gÉÉ É FàçÉ àû xx ŝîèçÉ, BÉî, çô. ’EXêÉ çôÉpôàî, 2006.
Marielle Macé
FàÇôŝ É îÉ, àîèÉŝ ’êÉ
Gallimard
Màç, MàîÉÉ (1973-) îàûÉ PîôŝôpîÉ É ôîÉ : àÉû, îlûÉçÉŝ, ÉffÉ ; çîûÉ É à içîô ; PîôŝôpîÉ : îîîû ; ÉXîŝÉçÉ ; Éŝîŝàîô.
© Éditions Gallimard, 2011.
La lecture, dans la vie
« J’ààîŝ ÉjôîÉ à îÉ, à fôîÉ àŝ Éŝ îÉŝ. [...] à jÉûÉ iÉ ŝ’pÉàî É ’ÉXpôàÉû ûî ûî ààî ŝàû à îÉ, ôû iîŝŝàî pà û àîàgÉ. DÉ çÉŝ àgàzîÉŝ É É 1 çÉŝ îÉŝ j’àî î à fààŝàgôîÉ à pûŝ îîÉ... » ôŝûÉ É jÉûÉ SàÉ èÉ àîŝî ûÉ pÉ îàgîàîÉ É ŝÉ êÉ É ôŝ àpèŝ àôî û Éŝ àÉûÉŝ É Pààîà, î É fàî îÉ É pûŝ àîà, î É èŝ îffÉ É çÉ ûÉ ôûŝ fàîŝôŝ ôûŝ ûà ôûŝ îŝôŝ, É ûÉ ôûŝ ôûŝ ôûôŝ pûîŝŝàÉ àîŝ Éŝ Éŝ pôŝŝîbîîŝ ’êÉ É Éŝ pôÉŝŝÉŝ ’ÉXîŝÉçÉ. E ŝî MàçÉ, É ôŝ É Pôûŝ, ŝÉ ôûÉ É pÉàÉçÉ Éŝ Éŝ îÉŝ, ŝ’î ŝ’ÉpôîÉ ûî àûŝŝî À Éŝ fàîÉ àôÉ àŝ ŝà îÉ, É ŝ’î ÉgàgÉ àŝ ŝÉŝ ÉçûÉŝ ôû ŝô Éffô ÉXîŝÉîÉ, çÉ ’Éŝ pàŝ ô pûŝ pàçÉ û’î ŝÉàî ’ûÉ àûÉ àûÉ — çÉ ’Éŝ pàŝ ŝÉûÉ-É pôû ÉÉî çîàî É ŝ’ ŝpàÉ Éŝ fôÉŝ É ’ÉXîŝÉçÉ çôûÉ. Nô, pôû ÉûX çôÉ pôû ôûŝ, ç’Éŝ àŝ à îÉ ôîàîÉ ûÉ Éŝ œûÉŝ ’à ŝÉ îÉÉ, û’ÉÉŝ pôŝÉ Éûŝ àçÉŝ É ÉXÉçÉ ûàbÉÉ Éû fôçÉ. ï ’ à pàŝ ’û çÔ à îàûÉ É É ’àûÉ à îÉ, àŝ û fàçÉ-À-fàçÉ bûà É ŝàŝ çàgÉŝ ûî Éàî îçôpÉŝîbÉ à çôàçÉ àûX îÉŝ — û fàçÉ-À-fàçÉ
1
0
Façons de lire, manières d’être
ûî fÉàî pà ÉXÉpÉ Éŝ ŝîŝ ôàÉŝûÉŝ É SàÉ (ôû É à fàÇô ô Eà Bôà ŝÉ àîŝŝÉ ÉpôÉ pà Éŝ ôèÉŝ) ûÉ ŝîpÉ çôfûŝîô ÉÉ à àî É à içîô, û ÉôçÉÉ À ’àçîô, ûÉ ûîîàîô û É, É pà çôŝûÉ û àffàîbîŝŝÉÉ É à çàpàçî À îÉ. ï  à pûÔ, À ’îîÉû É à îÉ ÉÉ-êÉ, Éŝ fôÉŝ, Éŝ àŝ, Éŝ îàgÉŝ É Éŝ àîèÉŝ ’êÉ ûî çîçûÉ ÉÉ Éŝ ŝûjÉŝ É Éŝ œûÉŝ, ûî Éŝ ÉXpôŝÉ, Éŝ àîÉ, Éŝ àffÉçÉ. à ÉçûÉ ’Éŝ pàŝ ûÉ àçîî ŝpàÉ, ûî ŝÉàî ûîûÉÉ É çôçûÉçÉ àÉç à îÉ ; ç’Éŝ ’ûÉ É çÉŝ çôûîÉŝ pà ÉŝûÉÉŝ, ûôîîÉÉ-É, ôûŝ ôôŝ ûÉ fôÉ, ûÉ ŝàÉû É êÉ û ŝÉ À ôÉ ÉXîŝÉçÉ. DôÉ û ŝÉ À ŝô ÉXîŝÉçÉ, û’Éŝ-çÉ À îÉ ? CÉ ’Éŝ pàŝ É ôôpôÉ Éŝ àîŝÉŝ, Éŝ ÉŝèÉŝ ôû Éŝ îÉŝ ôûÉŝ, àîŝ É pôpÉ É ’ûàî : ô pàçÉ û’î fàûàî Éçôûî ŝÉŝ çôpôÉÉŝ ’û Éîŝ ’-gàçÉ, àîŝ pàçÉ ûÉ ’ô ÉgàgÉ É ôûÉ pàîûÉ Éŝ fôÉŝ êÉŝ É à îÉ. ’ÉXpîÉçÉ ôîàîÉ É ÉXàô-îàîÉ É à îàûÉ pÉ àîŝî ŝà pàçÉ àŝ ’àÉûÉ Éŝ îîîûŝ, ôù çàçû pÉû ŝÉ àppôpîÉ ŝô àppô À ŝôî-êÉ, À ŝô àgàgÉ, À ŝÉŝ pôŝŝîbÉŝ : çà Éŝ ŝÉŝî-àîÉŝ ŝÉ pôpôŝÉ àŝ à ÉçûÉ çôÉ É îàbÉŝ fôÉŝ É îÉ, ÉgàgÉà Éŝ çôûîÉŝ, Éŝ àçÉŝ, Éŝ pûîŝŝàçÉŝ É fàÇôÉÉ É Éŝ àÉûŝ ÉXîŝÉîÉÉŝ.
« dans Le styLe des hI rondeLLes »
Oûà û ÉçûÉî É pôèÉŝ É Fàçîŝ PôgÉ, jÉ îŝ 2 pà ÉXÉpÉ çÉ îÉ : « Dàŝ É ŝÉ Éŝ îôÉÉŝ » , É É ôîçî çàpÉ pà ûÉ fôÉ ÉXîÉûÉ, îîÉ À É
La lecture, dans la vie
ŝûîÉ É ôûÉÉ É À ÉŝŝàÉ É ôî-êÉ çÉ ŝÉ, çÉÉ fôÉ pàîçûîèÉ û îÉ.
CàûÉ îôÉÉ îàŝŝàbÉÉ ŝÉ pçîpîÉ — îfàîîbÉ-É ÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ — À à ŝîgàûÉ, ŝÉô ŝô ÉŝpèçÉ, Éŝ çîÉûX. PûÉ àçÉ, ÉpÉ àŝ ’ÉçÉ bÉûÉ ôîÉ, ût’çîŝ ŝî îÉ! Sî àçÉ ’É ÉÉûÉ... Sîô, àŝ à ôîÉ, É ŝôûÉî ’û à fôûgûÉûX, ’û pôèÉ bîzàÉ, AÉç ÉôûÉÉŝ É îÉôÉŝ àîgûëŝ, pîgÉŝ À çÉÉûX, gîŝŝàÉŝ àpîÉŝ ŝû ’àîÉ, àççàîôŝ, ÉpîŝÉŝ, àgÉ É Éûî...
CÉ ’Éŝ pàŝ À ûÉ ÉŝîÉ ŝîàbÉ, î û pôgàÉ É îÉ ; ç’Éŝ à ŝîpÉ fôÉ ’û ô : « CàûÉ îô-ÉÉ îàŝŝàbÉÉ ŝÉ pçîpîÉ — îfàîîbÉÉ ÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ — À à ŝîgàûÉ, ŝÉô ŝô ÉŝpèçÉ, Éŝ çîÉûX ». CÉÉ ààûÉ û pôèÉ É À pôÉ É ÉçûÉ à ôî É ’ôîŝÉàû. ’îôÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ À ŝà ŝîgàûÉ — jÉ Éçô-àîŝ çÉà : Éŝ ŝîgÉŝ îgôûÉûX, Éŝ îgûÉŝ bÉû-ôî û’ÉÉ àçÉ É ôà. E çÉÉ ŝîgàûÉ ’Éŝ pàŝ û çîffÉ ŝ-îÉûX, pôŝ Éà ôî À à àîèÉ îôbîÉ ’ûÉ îgÉ, àîŝ ’àûÉ àîûÉ É ’ôîŝÉàû, ŝà fàÇô É ŝ’àçÉ, à ôàî pôpÉ É ŝô êÉ, É ŝÉ É çÉ ôûÉÉ ŝîgûîÉ ûÉ Éŝ pàŝÉŝ û pôèÉ pôû-ŝûîÉ, çàîÉ, ûàîiÉ, É ûî ÉpôÉ àîŝî Égî-ûÉÉ à çôpÉŝîô É ô ŝî. JÉ ŝÉŝ bîÉ çÉ ûÉ ŝîgîiÉàî, çÉ ûÉ ôûàî îÉ « êÉ îôÉÉ » : ûÉ çÉàîÉ àpîî, ûÉ çÉàîÉ ŝîÉçÉ, à îôÉçÉ ’ûÉ ôô É ’àççÉûàîô ’û çî...
Sôôŝ ôç û pÉû pûŝ ûàîŝ À Éû gà ; û pÉû pûŝ àÉîfŝ, çôŝîàîfŝ, ŝîÉûX. Éû îŝàçÉ À ôûŝ, Éû îffÉçÉ, É îÉàî-ÉÉ pàŝ, pçîŝÉ, û fàî ûÉ çÉ û’ÉÉŝ ô É pôçÉ É ôûŝ Éŝ
1
1
1
2
Façons de lire, manières d’être
ÉîbÉÉ îôÉ, çôàî pà Éû àûÉ pôXîî — çÉÉ À Éŝ ŝîgÉŝ àbŝàîŝ : làÉŝ ôû lèçÉŝ ?
CÉŝ îôÉÉŝ « pàÉ É ôûŝ É É pàÉ pàŝ É ôûŝ », ÉÉŝ ŝô « çôÉ » ôûŝ É ÉÉŝ ŝô ôû àûÉŝ ; ÉÉŝ ô ûÉûÉ çôŝÉ É pôçÉ É ôûŝ, É ç’Éŝ çÉ ûÉûÉ çôŝÉ, çÉ çôpààbÉ, ûî É ÉÉŝ Éŝ îôÉ, îû, ôîg. Pà çÉ ôîgÉÉ ÉÉŝ fô àŝ É çîÉ « çÉ ûÉ É ŝàçà fàîÉ, ôûŝ É pôûôŝ ûÉ ŝôûàîÉ ; ô ôûŝ É pôûôŝ àôî û’îÉ » ; àîŝ ô ôûŝ pôûôŝ jûŝÉÉ àôî « ’îÉ ». « CôçÉÉz çÉà ! », pôûŝûî PôgÉ, ûî ôûŝ çôûî àîŝî À çôpÉÉ Éŝ îÉŝîŝ É çÉŝ àçÉÉŝ, À É ŝàîŝî à ŝîgîiçàîô. Màîŝ àûŝŝî À É pôûÉ à pôŝŝîbîî ŝÉŝîbÉ, É êÉ À É ŝîûÉ îîÉûÉÉ ’àûÉ : « S’î ôûŝ fààî fàîÉ çÉ û’ÉÉŝ fô ! »... îÉ ŝûppôŝÉ É ÉffÉ ’ÉŝŝàÉ ûÉûÉ çôŝÉ É çÉÉ îÉŝŝÉ, É ŝÉ ŝÉî çôpààbÉ À ÉÉ É, É É ÉpÉà Éŝ ôŝ, ’ ÉÉÉ ûÉûÉ çôŝÉ É ŝà pôpÉ ŝîûàîô. Sî à ÉçûÉ ôûŝ fàî ŝûîÉ Éŝ îô-ÉÉŝ, çÉ ’Éŝ pàŝ ûÉ ôûŝ ôûŝ  çôûîîôŝ à fàçû É ôÉ, àîŝ pàçÉ û’ÉÉ àgîppÉ À ’îîÉû É ôûŝ ûÉûÉ çôŝÉ É çÉÉ çàpàçî-À, É ŝà ôàî, É ŝô à É Éŝ ôŝ pôû É îÉ. VôîÉ, û’ÉÉ à çÉ : à fôÉ û ô, àŝ à ŝûîÉ û ÉXÉ, ÉàçÉ É ÉçàgÉ çÉ à ûî ’àppÉÉ, ’ôÉ, ’ÉàÉ É É pàçÉ ; j’àî pàîŝî À  pôÉ, À ’ îÉÉ, çÉ ŝÉ Éŝ çôÉ ûÉ àîàîô àîàÉ ŝû ô pôpÉ ŝÉ. SàîŝîÉ É ŝûpîŝÉ pà çÉÉ pŝÉçÉ ÉXpÉŝŝîÉ çôÉ pà à îà-çî ’û gÉŝÉ, ŝûŝpÉûÉ À çÉÉ fôÉ ÉXîÉûÉ, j’É ÉŝûîŝŝÉ É ôî-êÉ à pôŝŝîbîî, ôû jÉ à çôÉŝÉ.
Sî çÉ pôèÉ ’ÉpôÉ, ç’Éŝ pÉû-êÉ àûŝŝî û’î ŝ’àŝ-ŝôçîÉ, àŝ ô ÉXpîÉçÉ pôpÉ, À ’îàgÉ ’ûÉ àûÉ « ŝîgàûÉ », ’û àûÉ gÉŝÉ Épûîŝ ôgÉpŝ ÉXçû
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin