//img.uscri.be/pth/573efc38e0d003bddb406255daee5bfec8c485cc
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Façons de lire, manières d'être

De
297 pages
La lecture est l'une de ces conduites par lesquelles, quotidiennement, nous donnons un aspect, une saveur et même un style à notre existence.
«J'allais rejoindre la vie, la folie dans les livres. [...] La jeune fille s'éprenait de l'explorateur qui lui avait sauvé la vie, tout finissait par un mariage. De ces magazines et de ces livres j'ai tiré ma fantasmagorie la plus intime...» Lorsque le jeune Sartre se rêve en héros après avoir lu les aventures de Pardaillan, il ne fait rien d'exceptionnel, sinon répéter ce que nous faisons tous quand nous lisons, puissamment attirés vers des possibilités d'être et des promesses d'existence que donne la littérature.
C'est dans la vie ordinaire que les œuvres se tiennent, qu'elles déposent leurs traces et exercent leur force. Il n'y a pas d'un côté la littérature, et de l'autre la vie ; il y a au contraire, dans la vie elle-même, des formes, des élans, des images et des styles qui circulent entre les sujets et les œuvres, qui les exposent, les animent, les affectent. Car les formes littéraires se proposent dans la lecture comme de véritables formes de vie, engageant des conduites, des démarches, des puissances de façonnement et des valeurs existentielles.
Dans l'expérience ordinaire de la littérature, chacun se réapproprie son rapport à soi-même, à son langage, à ses possibles et puise dans la force du style une esthétique.
Voir plus Voir moins
DU MÊME AUTEUR
E GENRE ïTTÈRAïRE, Fààîô, çô. GF Côpûŝ, 2004. É E TEMPS DE ’ESSAï. HîŝôîÉ ’û gÉÉ É FàçÉ àû xx ŝîèçÉ, BÉî, çô. ’EXêÉ çôÉpôàî, 2006.
Marielle Macé
FàÇôŝ É îÉ, àîèÉŝ ’êÉ
Gallimard
Màç, MàîÉÉ (1973-) îàûÉ PîôŝôpîÉ É ôîÉ : àÉû, îlûÉçÉŝ, ÉffÉ ; çîûÉ É à içîô ; PîôŝôpîÉ : îîîû ; ÉXîŝÉçÉ ; Éŝîŝàîô.
© Éditions Gallimard, 2011.
La lecture, dans la vie
« J’ààîŝ ÉjôîÉ à îÉ, à fôîÉ àŝ Éŝ îÉŝ. [...] à jÉûÉ iÉ ŝ’pÉàî É ’ÉXpôàÉû ûî ûî ààî ŝàû à îÉ, ôû iîŝŝàî pà û àîàgÉ. DÉ çÉŝ àgàzîÉŝ É É 1 çÉŝ îÉŝ j’àî î à fààŝàgôîÉ à pûŝ îîÉ... » ôŝûÉ É jÉûÉ SàÉ èÉ àîŝî ûÉ pÉ îàgîàîÉ É ŝÉ êÉ É ôŝ àpèŝ àôî û Éŝ àÉûÉŝ É Pààîà, î É fàî îÉ É pûŝ àîà, î É èŝ îffÉ É çÉ ûÉ ôûŝ fàîŝôŝ ôûŝ ûà ôûŝ îŝôŝ, É ûÉ ôûŝ ôûŝ ôûôŝ pûîŝŝàÉ àîŝ Éŝ Éŝ pôŝŝîbîîŝ ’êÉ É Éŝ pôÉŝŝÉŝ ’ÉXîŝÉçÉ. E ŝî MàçÉ, É ôŝ É Pôûŝ, ŝÉ ôûÉ É pÉàÉçÉ Éŝ Éŝ îÉŝ, ŝ’î ŝ’ÉpôîÉ ûî àûŝŝî À Éŝ fàîÉ àôÉ àŝ ŝà îÉ, É ŝ’î ÉgàgÉ àŝ ŝÉŝ ÉçûÉŝ ôû ŝô Éffô ÉXîŝÉîÉ, çÉ ’Éŝ pàŝ ô pûŝ pàçÉ û’î ŝÉàî ’ûÉ àûÉ àûÉ — çÉ ’Éŝ pàŝ ŝÉûÉ-É pôû ÉÉî çîàî É ŝ’ ŝpàÉ Éŝ fôÉŝ É ’ÉXîŝÉçÉ çôûÉ. Nô, pôû ÉûX çôÉ pôû ôûŝ, ç’Éŝ àŝ à îÉ ôîàîÉ ûÉ Éŝ œûÉŝ ’à ŝÉ îÉÉ, û’ÉÉŝ pôŝÉ Éûŝ àçÉŝ É ÉXÉçÉ ûàbÉÉ Éû fôçÉ. ï ’ à pàŝ ’û çÔ à îàûÉ É É ’àûÉ à îÉ, àŝ û fàçÉ-À-fàçÉ bûà É ŝàŝ çàgÉŝ ûî Éàî îçôpÉŝîbÉ à çôàçÉ àûX îÉŝ — û fàçÉ-À-fàçÉ
1
0
Façons de lire, manières d’être
ûî fÉàî pà ÉXÉpÉ Éŝ ŝîŝ ôàÉŝûÉŝ É SàÉ (ôû É à fàÇô ô Eà Bôà ŝÉ àîŝŝÉ ÉpôÉ pà Éŝ ôèÉŝ) ûÉ ŝîpÉ çôfûŝîô ÉÉ à àî É à içîô, û ÉôçÉÉ À ’àçîô, ûÉ ûîîàîô û É, É pà çôŝûÉ û àffàîbîŝŝÉÉ É à çàpàçî À îÉ. ï  à pûÔ, À ’îîÉû É à îÉ ÉÉ-êÉ, Éŝ fôÉŝ, Éŝ àŝ, Éŝ îàgÉŝ É Éŝ àîèÉŝ ’êÉ ûî çîçûÉ ÉÉ Éŝ ŝûjÉŝ É Éŝ œûÉŝ, ûî Éŝ ÉXpôŝÉ, Éŝ àîÉ, Éŝ àffÉçÉ. à ÉçûÉ ’Éŝ pàŝ ûÉ àçîî ŝpàÉ, ûî ŝÉàî ûîûÉÉ É çôçûÉçÉ àÉç à îÉ ; ç’Éŝ ’ûÉ É çÉŝ çôûîÉŝ pà ÉŝûÉÉŝ, ûôîîÉÉ-É, ôûŝ ôôŝ ûÉ fôÉ, ûÉ ŝàÉû É êÉ û ŝÉ À ôÉ ÉXîŝÉçÉ. DôÉ û ŝÉ À ŝô ÉXîŝÉçÉ, û’Éŝ-çÉ À îÉ ? CÉ ’Éŝ pàŝ É ôôpôÉ Éŝ àîŝÉŝ, Éŝ ÉŝèÉŝ ôû Éŝ îÉŝ ôûÉŝ, àîŝ É pôpÉ É ’ûàî : ô pàçÉ û’î fàûàî Éçôûî ŝÉŝ çôpôÉÉŝ ’û Éîŝ ’-gàçÉ, àîŝ pàçÉ ûÉ ’ô ÉgàgÉ É ôûÉ pàîûÉ Éŝ fôÉŝ êÉŝ É à îÉ. ’ÉXpîÉçÉ ôîàîÉ É ÉXàô-îàîÉ É à îàûÉ pÉ àîŝî ŝà pàçÉ àŝ ’àÉûÉ Éŝ îîîûŝ, ôù çàçû pÉû ŝÉ àppôpîÉ ŝô àppô À ŝôî-êÉ, À ŝô àgàgÉ, À ŝÉŝ pôŝŝîbÉŝ : çà Éŝ ŝÉŝî-àîÉŝ ŝÉ pôpôŝÉ àŝ à ÉçûÉ çôÉ É îàbÉŝ fôÉŝ É îÉ, ÉgàgÉà Éŝ çôûîÉŝ, Éŝ àçÉŝ, Éŝ pûîŝŝàçÉŝ É fàÇôÉÉ É Éŝ àÉûŝ ÉXîŝÉîÉÉŝ.
« dans Le styLe des hI rondeLLes »
Oûà û ÉçûÉî É pôèÉŝ É Fàçîŝ PôgÉ, jÉ îŝ 2 pà ÉXÉpÉ çÉ îÉ : « Dàŝ É ŝÉ Éŝ îôÉÉŝ » , É É ôîçî çàpÉ pà ûÉ fôÉ ÉXîÉûÉ, îîÉ À É
La lecture, dans la vie
ŝûîÉ É ôûÉÉ É À ÉŝŝàÉ É ôî-êÉ çÉ ŝÉ, çÉÉ fôÉ pàîçûîèÉ û îÉ.
CàûÉ îôÉÉ îàŝŝàbÉÉ ŝÉ pçîpîÉ — îfàîîbÉ-É ÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ — À à ŝîgàûÉ, ŝÉô ŝô ÉŝpèçÉ, Éŝ çîÉûX. PûÉ àçÉ, ÉpÉ àŝ ’ÉçÉ bÉûÉ ôîÉ, ût’çîŝ ŝî îÉ! Sî àçÉ ’É ÉÉûÉ... Sîô, àŝ à ôîÉ, É ŝôûÉî ’û à fôûgûÉûX, ’û pôèÉ bîzàÉ, AÉç ÉôûÉÉŝ É îÉôÉŝ àîgûëŝ, pîgÉŝ À çÉÉûX, gîŝŝàÉŝ àpîÉŝ ŝû ’àîÉ, àççàîôŝ, ÉpîŝÉŝ, àgÉ É Éûî...
CÉ ’Éŝ pàŝ À ûÉ ÉŝîÉ ŝîàbÉ, î û pôgàÉ É îÉ ; ç’Éŝ à ŝîpÉ fôÉ ’û ô : « CàûÉ îô-ÉÉ îàŝŝàbÉÉ ŝÉ pçîpîÉ — îfàîîbÉÉ ÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ — À à ŝîgàûÉ, ŝÉô ŝô ÉŝpèçÉ, Éŝ çîÉûX ». CÉÉ ààûÉ û pôèÉ É À pôÉ É ÉçûÉ à ôî É ’ôîŝÉàû. ’îôÉÉ ŝ’ÉXÉçÉ À ŝà ŝîgàûÉ — jÉ Éçô-àîŝ çÉà : Éŝ ŝîgÉŝ îgôûÉûX, Éŝ îgûÉŝ bÉû-ôî û’ÉÉ àçÉ É ôà. E çÉÉ ŝîgàûÉ ’Éŝ pàŝ û çîffÉ ŝ-îÉûX, pôŝ Éà ôî À à àîèÉ îôbîÉ ’ûÉ îgÉ, àîŝ ’àûÉ àîûÉ É ’ôîŝÉàû, ŝà fàÇô É ŝ’àçÉ, à ôàî pôpÉ É ŝô êÉ, É ŝÉ É çÉ ôûÉÉ ŝîgûîÉ ûÉ Éŝ pàŝÉŝ û pôèÉ pôû-ŝûîÉ, çàîÉ, ûàîiÉ, É ûî ÉpôÉ àîŝî Égî-ûÉÉ à çôpÉŝîô É ô ŝî. JÉ ŝÉŝ bîÉ çÉ ûÉ ŝîgîiÉàî, çÉ ûÉ ôûàî îÉ « êÉ îôÉÉ » : ûÉ çÉàîÉ àpîî, ûÉ çÉàîÉ ŝîÉçÉ, à îôÉçÉ ’ûÉ ôô É ’àççÉûàîô ’û çî...
Sôôŝ ôç û pÉû pûŝ ûàîŝ À Éû gà ; û pÉû pûŝ àÉîfŝ, çôŝîàîfŝ, ŝîÉûX. Éû îŝàçÉ À ôûŝ, Éû îffÉçÉ, É îÉàî-ÉÉ pàŝ, pçîŝÉ, û fàî ûÉ çÉ û’ÉÉŝ ô É pôçÉ É ôûŝ Éŝ
1
1
1
2
Façons de lire, manières d’être
ÉîbÉÉ îôÉ, çôàî pà Éû àûÉ pôXîî — çÉÉ À Éŝ ŝîgÉŝ àbŝàîŝ : làÉŝ ôû lèçÉŝ ?
CÉŝ îôÉÉŝ « pàÉ É ôûŝ É É pàÉ pàŝ É ôûŝ », ÉÉŝ ŝô « çôÉ » ôûŝ É ÉÉŝ ŝô ôû àûÉŝ ; ÉÉŝ ô ûÉûÉ çôŝÉ É pôçÉ É ôûŝ, É ç’Éŝ çÉ ûÉûÉ çôŝÉ, çÉ çôpààbÉ, ûî É ÉÉŝ Éŝ îôÉ, îû, ôîg. Pà çÉ ôîgÉÉ ÉÉŝ fô àŝ É çîÉ « çÉ ûÉ É ŝàçà fàîÉ, ôûŝ É pôûôŝ ûÉ ŝôûàîÉ ; ô ôûŝ É pôûôŝ àôî û’îÉ » ; àîŝ ô ôûŝ pôûôŝ jûŝÉÉ àôî « ’îÉ ». « CôçÉÉz çÉà ! », pôûŝûî PôgÉ, ûî ôûŝ çôûî àîŝî À çôpÉÉ Éŝ îÉŝîŝ É çÉŝ àçÉÉŝ, À É ŝàîŝî à ŝîgîiçàîô. Màîŝ àûŝŝî À É pôûÉ à pôŝŝîbîî ŝÉŝîbÉ, É êÉ À É ŝîûÉ îîÉûÉÉ ’àûÉ : « S’î ôûŝ fààî fàîÉ çÉ û’ÉÉŝ fô ! »... îÉ ŝûppôŝÉ É ÉffÉ ’ÉŝŝàÉ ûÉûÉ çôŝÉ É çÉÉ îÉŝŝÉ, É ŝÉ ŝÉî çôpààbÉ À ÉÉ É, É É ÉpÉà Éŝ ôŝ, ’ ÉÉÉ ûÉûÉ çôŝÉ É ŝà pôpÉ ŝîûàîô. Sî à ÉçûÉ ôûŝ fàî ŝûîÉ Éŝ îô-ÉÉŝ, çÉ ’Éŝ pàŝ ûÉ ôûŝ ôûŝ  çôûîîôŝ à fàçû É ôÉ, àîŝ pàçÉ û’ÉÉ àgîppÉ À ’îîÉû É ôûŝ ûÉûÉ çôŝÉ É çÉÉ çàpàçî-À, É ŝà ôàî, É ŝô à É Éŝ ôŝ pôû É îÉ. VôîÉ, û’ÉÉ à çÉ : à fôÉ û ô, àŝ à ŝûîÉ û ÉXÉ, ÉàçÉ É ÉçàgÉ çÉ à ûî ’àppÉÉ, ’ôÉ, ’ÉàÉ É É pàçÉ ; j’àî pàîŝî À  pôÉ, À ’ îÉÉ, çÉ ŝÉ Éŝ çôÉ ûÉ àîàîô àîàÉ ŝû ô pôpÉ ŝÉ. SàîŝîÉ É ŝûpîŝÉ pà çÉÉ pŝÉçÉ ÉXpÉŝŝîÉ çôÉ pà à îà-çî ’û gÉŝÉ, ŝûŝpÉûÉ À çÉÉ fôÉ ÉXîÉûÉ, j’É ÉŝûîŝŝÉ É ôî-êÉ à pôŝŝîbîî, ôû jÉ à çôÉŝÉ.
Sî çÉ pôèÉ ’ÉpôÉ, ç’Éŝ pÉû-êÉ àûŝŝî û’î ŝ’àŝ-ŝôçîÉ, àŝ ô ÉXpîÉçÉ pôpÉ, À ’îàgÉ ’ûÉ àûÉ « ŝîgàûÉ », ’û àûÉ gÉŝÉ Épûîŝ ôgÉpŝ ÉXçû