Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

éditorial
chronique michel crépu Du Monstre
ouvertures frédéric beigbeder Hé bien ! La guerreroberto calasso Foi et raison miguel de unamuno Le mal du siècle
entretien alfred brendel, LE JOUEUR DE MUSIqUE
arts visuels jean-pierre naugrette Les Soviétiques face à la Shoah magali lesauvage Le sacre de l’art Entretien avec Bernard Lahire martin filler Rénovation scandaleuse à Chartres
f o n d é e e n 1 9 0 8
la
NOUVELLEREVUE FRANÇAISE
contemporains joseph cheneraille Que truites et ciel bleu… gaëlle obiégly La collaboration christophe langlois Lettre après le temps grégory schneider Le ballon à l’usage
documents isaac babel Biographie et lettre inédite à Eisenstein, par A. Le Bihan august von platen Lecture par E. de Rubercy
notes de lecture iMRE KERTÉSz pHILIPPE eNTREMONT rENàTO sERRà
n ° 6 1 2 / A v r i l 2 0 1 5
n° 612 – avril 2015
la nouvelle revue française
sous la direction de michel crépu
G A L L ï  A R D
É D I TO R I A L
ÇÉ ûô É àNRF, ÉîÉ ’ûÉ ôûÉÉ ŝîÉ, ÉôûÉ àÉ Éŝ ÉûX gàŝ ôàÉàûX É à ÉûÉ Éûîŝ ûŝ ’û ŝîèÉ : àîÉ ôàÉ à îàûÉ qûî Éŝ É àî É ŝ’îÉÉ, É àîîÉ àû bà îÉÉûÉ, àûX gàÉŝ qûÉŝîôŝ É ’ôqûÉ. Pôû Éà, à ÉûÉ Éŝ û ôî É ÉèÉ, û ôbjÉ É ŝî, ŝàŝ jûgŝ, ŝàŝ ôÉ -Éî. ÇÉ ŝô Éŝ ÉXÉŝ qûî ôûŝ ÉÉ É ôûÉÉ, ô ’îÉŝÉ : àÉ, ô, àûX ÉXÉŝ, â Éû ûîŝŝàÉ ’É-àÉÉ, É ŝàbîîŝàîô. Dàŝ É ôûÉàû ûô, ô Éà qû’î Éŝ àûŝŝî bîÉ qûÉŝîô É ôôbà É É yŝîqûÉ, É ôŝîÉ É É ûŝîqûÉ, ’îŝôîÉ É É îôŝôîÉ, É É bîÉ ’àûÉŝ ôŝÉŝ ÉôÉ. AÉ BÉÉ ŝ’ÉXîqûÉ ŝû ŝÉŝ Éàîôŝ àÉ Hày É BÉÉôÉ, ïŝàà BàbÉ î ûÉ ÉÉ â SÉgÉ EîŝÉŝÉî ŝû û ôjÉ É î, RôbÉô Çààŝŝô ôÉÉ û Éŝ É DàÉ É àŝŝà à Éŝ Vàŝ, É gà îgûÉ É Uàûô ôqûÉ « É à û ŝîèÉ », Fî BÉîgbÉÉ ŝÉ àî É ôî ’ûÉ ŝôî îŝÉ â ’ÉûÉ, Ggôy SÉîÉ ÉèÉ ŝô ÉÉû àûX Éŝ Fô àŝŝîŝÉ â û à îôbàbÉ, ÉêÉ îàÉûÉ ŝû É ôÉ qûî Éŝ É ÔÉ : à îŝÉ ŝîîûÉÉ, îŝÉ É îîîŝàîô, qûÉ ôûŝ îôŝ ÉàÉ â êÉ ôîŝÉ, îÉ-É,racontéeŝôûŝ ôûÉŝ ŝÉŝ ôÉŝ. U à É ôô Éû êÉ àûŝŝî îÉûX â « îÉ » qû’ûÉ àgÉ É à DîîÉ ÇôîÉ.
6
éditorial
ÇÉÉ àî É ŝûjÉŝ àŝîÉ â ôŝîûÉ, ôûŝ Éŝ ÉûX ôîŝ, ûrendez-vousûîqûÉ É ŝô gÉÉ. L’ôqûÉ ôù ôûŝ ŝôÉŝ àÉŝÉ ûÉ îŝÉ îîÉ ôû à ôŝîÉÉ Éûô-ÉÉ, ’EûôÉ qûî à  â ’ôÉ àÉ SàkÉŝÉàÉ É Dôŝ-ôÉŝkî É qûî àî àÉ àûjôû’ûî â ûÉ ôÉ É ôŝûôŝî ŝàŝ àÉîÉ. À à îàûÉ ’ÉÉÉÉ É îÉÉ É ÉÉ îŝÉ É îîîŝàîô àŝ û àgàgÉ qûî ûî Éŝ ôÉ, àûX àîôÉŝ û ôààgÉ É ’ûÉ îô-ôgîÉ ÉûîèÉ É ’îîà îûÉ É îàôîà. À à î-àûÉ ’ôôŝÉ â à ûîô û ÉŝŝàgÉ â ûÉ ôÉ ûîqûÉ à ôyôîÉ û àgàgÉ, ’îàgîàîô, à Iîô, à àîô É ôÉŝ ŝîgûîÉŝ. Ç’Éŝ É àŝ îî àÉ JôŝÉ ÇÉÉàîÉ, àÉ GàëÉ Obîgy. L’îûÉ, àîŝ àûŝŝî à ÉîûÉ, à ôôgàîÉ, É îà : ’îàgÉ àûŝŝî Éŝ ÉÉ àŝ ûÉ ôûÉÉ èÉ. LàNRFÉû àôÉ ÉÉ îŝôîÉ. Là ôûîô ûîqûÉ, àîÉ ûûÉ àÉ à ûûÉ ûàîŝÉ É GûÉbÉg, ÉàÉ ûÉ îûàîô ôî-gîÉûŝÉ Éŝ ÉXÉŝ É êÉ Éŝ qûÉ Éû îîÉîàîô. L’àÉîô É àNRFà îàûÉ â in progress Éŝ ûÉ ôŝÉ â É ôûÉÉ îîÉîàÉû. TÉXÉŝ ’àûÉûŝ qûî É IgûÉ àŝ ôûŝ àŝ à ûîèÉ îàîqûÉ àîŝ qûî ŝô Éŝ îôîÉŝ É ôûÉàûX àôŝ àû àgàgÉ, ôûÉ-ûÉ ’û bôg ÉbôààîÉ É bîÉÔ ’û ŝîÉ ÉîèÉÉ î â à ÉûÉ : ÉÉŝ ŝô Éŝ îŝÉŝ qûÉ ÉÉ ôûÉÉ Nouvelle Revue Françaiseôûàî ôûî. Pôû Éà, à NRF ôî ôîûÉ ’êÉ É qû’ÉÉ ’à jààîŝ Éŝŝ ’êÉ, àû ÉîÉû ’ÉÉ-êÉ : û ÉÉz-ôûŝ, ûÉ îŝôîÉ ô-ûÉ àÉ ŝÉŝ ÉÉûŝ.
La revue.
M I C H E L C R É P U
Du Monstre (Chronique)
É Dû xx ŝîèÉ, ôûŝ ŝôÉŝ ŝôîŝ ôÉ ôûŝ y îôŝ Éŝ : à îàÉàÉ. À ÉîÉ Éàî-ô É ÉÉîÉ Éŝ É îÉûX Gïŝ û D Dày É jûî 44, É xxi ŝîèÉ àî jâ àŝ ’ÉŝàîÉ, àû ô ’Aà. Pà ôààîŝô, à ûÉ û û, ôIîÉÉÉ ôŝîÉ ôÉ É Éîà û ŝîèÉ Éŝ àŝ, É Éàî ’àûÉ ’û ôÉ wàgîÉ ôû ôàÉŝ. SÉ jàîÉ 2015 : îX îûÉŝ É ûÉîÉ ôû bàŝûÉ ’ûÉ ôqûÉ àŝ ûÉ àûÉ. DÉ ’àîÉÉ àîX àŝ à ôûÉÉ gûÉÉ. Nô àŝ ôî â-bàŝ, àŝ Éŝ îàŝ, àîŝ àû ôî É à ûÉ,chez nous,â Pàîŝ, VîÉ LûîèÉ, ŝôûŝ Éŝ yÉûX É à àèÉ ûŝÉ. Çà bîÉ ŝÛ, ôû É ôÉ àîÉ à FàÉ. ÊÉ ÇàîÉ ôû É àŝ êÉ : ÉÉ à  à qûÉŝîô, É Éŝ ’û îÉ. àîŝ ’ÉûÉ ’àî àŝ â à ÉûÉ û jôûà ŝÉô HàÉ. L’ÉûÉ àî â àMarseillaiseûbîàîÉ èŝ ŝÉ ÉûÉŝ û àî Éz É àà É jôûàûX. Aîŝî É àôÉ É Lûz ôûŝ à--î IX ôûÉ ûÉ ŝàîŝô É ŝô œî àûî, ôù É àô îgûàî û ôbÉ ’îŝôÉÉ. Aû ô, û àôÉ ôûÉÉbÉqûîŝ, àÉî ûî àûŝŝî Éburn outŝîîûÉ, û àôÉ É ôŝ jôûŝ, àgîÉ ŝû ŝÉŝ bàŝÉŝ, qûôî qû’ô É ÉŝÉ. Là àîÉ, É bÉŝôî É ôûÉ à êÉ àû ÉîÉ Éû ŝô Éŝ ŝîgÉŝ É bîî. Qûà ô ÉôŝÉ ŝû ûÉ àî-îô ŝôîÉ, ÛîÉ à Éŝ ŝîèÉŝ ’ûÉ, É àîÉÉ, ô ’ôûÉ àŝ É bÉŝôî É îqûÉÉ Éŝ ÉîÉŝ IÉŝ.
8
Michel Crépu
O É qûî àÉ É ûŝ àŝ ’îŝà àûÉ, àŝ ŝà îÉ ÉîIàÉ, ’Éŝ ŝô àqûÉ É àîîô, É àî ŝô manque d’assurance. Où ŝô àŝŝŝ ’ûÉ, à àîÉÉ, à ûûÉ, Éŝ ŝûbîîŝ É à yŝîqûÉ ? Où ŝô àîŝ, ô àŝ ŝÉûÉÉ Éŝ ôŝ, àîŝ Éŝ ŝàgÉŝ, ÉûX qûî ôàîŝŝÉ É ô Éŝ ôŝÉŝ, ’àîqûÉ îèÉ û ûÉzzî qûî îŝàî ŝî bîÉ àdistance,? UÉ ÉqûêÉ’àî É à àŝÉàÉ ŝû ’ÉàÉÉ É ’îŝà ôÉ gàÉ ŝîîûàî ôû-àî àôî ŝô ûîî. E àÉà, ô Éû îŝîÉ àû LôûÉ É àÉÉ ’à îŝàîqûÉ : â ô ôî É qûÉ àŝÉ ûÉ àîîô ŝôîÉ É ôôÉ. ï àû bîÉ qû’ÉÉŝ îÉÉ É qûÉqûÉ à, Éŝ ôÉŝ ÉÉîÉûŝÉŝ, ÉÉ gôîÉ û Tèŝ Hàû. RàÉôŝ qûÉ É LôûÉ Éŝ û ûŝÉ ôûÉ ôûŝ Éŝ jôûŝ ŝàû É àî. E àîÉà É îÉŝ Éŝ â. LÉ àà É jôûàûX à Éôû ŝô yÉ, ûŝ ÉŝôÉ É ŝôÉ â ŝà ôÉ àû ŝô û àîô ûbîàî. ï ’y à ûŝ ’ÉûÉŝ ÉÉ ôîŝîŝ àû ô É à îbÉ ’ÉXÉŝŝîô. ÇôÉ ôû à àg, ûîÉûŝÉÉ, ŝàŝ qûÉ îÉ É àgÉ. LÉŝ ûÉîÉŝ û 7 É 9 jàîÉ ô ŝîÉÉ Éîŝ É àyŝ É àÉ É ûî-êÉ, É Éŝ ’û îàÉ àèŝ-îî. ÇÉà àîŝàî ûÉ àîÉ, Éûîŝ à I É à SÉôÉ GûÉÉ ôîàÉ, qû’î É ŝ’àî àŝ û É àÉ. O ààî bîÉ Éŝ ôŝÉŝ â ŝÉ àôÉ. SÉûÉÉ î ààî àîÉ îÉ. E jàîÉ à ûî ôbÉ É bôÉ ÉûÉ É à àèÉ û-ŝÉ ààî û àîô â ÉÉ.
À àî îÉ, àŝ É ÉîÉû Éŝ àŝ, HôûÉÉbÉq ÉÛ û ŝÉ-î É BàîŝÉ Pàŝà, àŝ É ÉÉŝ îôŝàÉŝ. àîŝ É buzz’ÉÉàî ’ûÉ àûÉ àîèÉ. Rà ôû àŝ ? ïŝàô-ôbÉ ôû îŝàôîÉ ? ÇôÉ ôû îôÉ ? O É à àŝ bîÉ ôî àÉ É ÉÉŝ àÉàîÉŝ qûî ô ŝôàîŝ ’ôî-àîÉ û Éàŝ îÉÉûÉ ôù Èî ZÉôû îgûÉ û HÉîÉggÉ É gàÉ ŝûàÉ. Sôûŝ yôŝÉ ôûÉÉbÉ-qûîÉÉ, à FàÉ ŝÉbÉ ûÉ É Éŝ ôûÉŝ É ’EîÉ ôàî, àgàÉ, gûÉà Éŝ ôàÉŝ, ôÉ â ŝÉ ŝàîŝî ’û « bôû » É àŝŝàgÉ. LÉŝ yôîŝŝ ŝÉ àÉÉ. Dîŝ-
éditorialchronique michel crépu Du Monstre ouvertures frédéric beigbeder Hé bien ! La guerreroberto calasso Foi et raison miguel de unamuno Le mal du siècle
entretien alfred brendel, LE JOUEUR DE MUSIqUE
arts visuels jean-pierre naugrette Les Soviétiques face à la Shoah magali lesauvage Le sacre de l’art Entretien avec Bernard Lahire martin filler Rénovation scandaleuse à Chartres
f o n d é e e n 1 9 0 8
la
N O U V ELLE REVUE FRA N Ç A ISE
contemporains joseph cheneraille Que truites et ciel bleu… gaëlle obiégly La collaboration christophe langlois Lettre après le temps grégory schneider Le ballon à l’usage
documents isaac babel Biographie et lettre inédite à Eisenstein, par A. Le Bihan august von platen Lecture par E. de Rubercy
notes de lecture iMRE KERTÉSz pHILIPPE eNTREMONT rENàTO sERRà
n° 61 2 / Av r i l 2 0 1 5
Collectifs Gallimard
La N.R.F. n° 612 (avril 2015)
Cette édition électronique du livre La N.R.F. n° 612 (avril 2015)a été réalisée le 01 avril 2015 par les Éditions Gallimard Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, (ISBN : 9782070149223 - Numéro d’édition : 282678). Code Sodis : N71934 - ISBN : 9782072597343. Numéro d’édition : 282890.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin