Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Avant-p
ro
p
o
s
1 Amandné Mussou ét Saa Troche
Aû ŝén dé ’ûnéŝ ûdqûé, çaaçtÈŝÈ pa ’mpôdûçtÈ éŝŝénéé 2 dû jéû qû’ônt dÈîné nôtammént Jôan Hûznga ét Rôgé Caôŝ , éŝ Èçéçŝ fônt îgûé d’éXçépôn, nôûŝ dŝtayant « tôp ŝÈéûŝémént » 3 ŝéôn Môntagné . Capabéŝ d’abŝôbé é jôûéû aû pônt dé ’abŝtaé dû môndé danŝ éqûé  Èôûé, éŝ Èçéçŝ épôŝént d’ûné pat ŝû é ŝpéçtaçé çapantdé îgûnéŝ én môûémént, d’aûté pat ŝû ûné 4 ŝtûçtûé gÈômÈtqûé énôyant à ûn nômbé nîn dé çômbnaŝônŝ. Enté nçanaôn ét abŝtaçôn, éŝ Èçéçŝ faŝçnént : a çéŝŝé dé éûŝ épÈŝéntaônŝ danŝ a Èatûé ét éŝ atŝ én éŝt é tÈmôn. Danŝ LéGambît du cavalîerdé Wam Faûkné, ’ûn déŝ péŝônnagéŝ aïmé qû’« ûn jéû ôù ŝé éètént ét ôù ŝ’aèént tôûtéŝ éŝ paŝŝônŝ dé ’ômmé, ŝa fôé ét ŝôn éŝpô, a tôûjôûŝ ÈtÈ aûté çôŝé qû’ûn ŝmpé 5 jéû ». La dménŝôn ŝpÈçûaé déŝ Èçéçŝ éŝt ŝôûént admŝé çômmé ûné Èdénçé. Bén pûŝ qû’ûn pû déŝŝémént dé a pénŝÈé, éŝ Èçéçŝ ŝônt à pôû dÈŝgné aûté çôŝé – ûn aéûŝ, ûn aû-déà qû éètéat, îdèémént ôû én é dÈfômant, é môndé Èé. Céé pûŝŝançé aÈgôqûé déŝ Èçéçŝa ÈtÈ péÇûé dèŝ éû mpantaôn én Oççdént. Lé Môyén Âgé éXpôté én éét éŝ pôŝŝbtÈŝ dû jéû én pôpôŝant pûŝéûŝ typéŝ d’ntépÈtaônŝ ŝymbôqûéŝ, qûé ’ôn tôûé nôtammént dÈçtéŝ aû dÈbût dûLîvre des eschez amoureuX moralîsés, danŝ éŝ pémèéŝ annÈéŝ e 6 duxv ŝèçé : éŝ pèçéŝ dé ’Èçqûé péûént épôdûé a ŝôçÈtÈ çé, êté à ’magé dé a ŝtatÈgé mtaé, épÈŝénté éŝ çômbnaŝônŝ nînéŝ dû çé ét déŝ panètéŝ, ôû ŝé d’aÈgôé aûX bataéŝ amôûéûŝéŝ. La éçtûé aÈgôqûé dû jéû a pédûÈ –  ŝûït dé ŝé appéé a paé qûé é Céaé Bôçk jôûé çônté a Môt danŝLe Sepème Sceaud’Ingma Bégman pôû ŝ’én çônançé.
5
6
L’ôgné déŝ Èçéçŝ émônté aû dÈbût dé nôté èé, én Indé, ôù é jéû ŝ’appéatTchaturanga, « é jéû déŝ qûaté ôŝ ». I paŝŝé énŝûté én Péŝé ét ŝé tanŝfômé aû çôûŝ dé ŝéŝ pÈÈgnaônŝ, ŝ’adaptant aûX nôûééŝ ŝôçÈtÈŝ danŝ éŝqûééŝ  ŝ’mpanté. Léŝ Èçéçŝ n’ônt pûŝ gand-çôŝé à e7 ô aéç é jéû ndén ôŝqû’ŝ aént én Oççdént aûtôû dû xi ŝèçé. Léŝ çangéméntŝ éŝ pûŝ nôtabéŝ çônçénént a nôménçatûé déŝ pèçéŝ : é z,Irzén aabô-péŝan, éŝt déénû aIergedanŝ ’Oççdént mÈdÈa, ŝôt a éné. L’ÈÈpant aat ûné fômé çônqûé qû Èôqûat a mté Èpŝçôpaé çéz éŝ Angaŝ, qû én îént éûbîshop [Èêqûé]. Léŝ dÈfénŝéŝ dé ’ÈÈpant appéaént daantagé aûX FanÇaŝ é bônnét à pônté dû fôû. Cômmé pôû a éné, ûné îgûé dé çôû éŝt anŝ énûé émpaçé ûné îgûé mtaé. MagÈ çéŝ dÈéntéŝ adaptaônŝ, é bût 8 dû jéû éŝt éŝtÈ é mêmé :  ŝ’agt dé méé à môt é ô adéŝé. Si la e paé d’Èçéçŝ mÈdÈaé éŝt à ’magé dû çômbat fÈôda, é xvi ŝèçé, pÈôdé ôù ’at dé a gûéé éŝt bôûééŝÈ pa a gÈnÈaŝaôn dé ’ûŝagé déŝ améŝ à féû, ôt éŝ ègéŝ déŝ Èçéçŝ ŝé môdîé pôfôndÈmént ; ç’éŝt nôtammént à pa dé çé mômént-à qûé a éné ét é fôû açqûèént a 9 pôŝŝbtÈ dé taéŝé tôût ’Èçqûé. L’ŝtôé déŝ Èçéçŝ ŝémbé anŝ éÈté ’ŝtôé dé a gûéé ét, pûŝ gÈnÈaémént, éŝ çômpôŝantéŝ ŝôçaéŝ dû môndé danŝ éqûé ôn jôûé. C’éŝt é çaaçtèé ŝpÈçûaé dé çé jéû qûé nôûŝ aônŝ ŝôûatÈ ntéôgé danŝ çé ôûmé. Léŝ Èçéçŝ faÇônnént-ŝ ûn môndé à ’magé dû Èé ôû fônçônnént-ŝ çômmé ûn ûnéŝ aûtônômé ? La çônîgûaôn déŝ pèçéŝ çômmé a pôtÈé ŝymbôqûé dû jéû ŝônt çaémént nûénçÈéŝ pa é çôntéXté ŝôça ét pôqûé dé çaqûé Èpôqûé. Cépéndant, bén déŝ épÈŝéntaônŝ téndént à faé dé ’ûnéŝ ÈçqûÈén ûn môndé én ŝô. Lé éû çômmûn dû jôûéû d’Èçéçŝ fôû qû pôjéé éŝ ègéŝ dû jéû ŝû a ÈatÈ qû ’éntôûé éŝt à pôû é mônté. Lôûjné – péŝônnagé dônt é nôm mé aéçîllusîon én angaŝ, appéé Nabôkô danŝ ŝa pÈfaçé – éngagé pa éXémpé ûné paé dônt ’Èçqûé éŝt é môndé Èé. Qûand  ŝé jéé pa a fénêté,  ôt ’abmé « dŝÈ én çaÈŝ çaŝ 10 ét én çaÈŝ ŝômbéŝ » : é môndé ûdqûé énfémé ç é jôûéû danŝ ûné ôgqûé paaèé. Dû jéû çômmé dÈa, çômmé fômé d’ûtôpé pôqûé ôû aŝqûé, aû jéû çômmé ûnéŝ aûtônômé, qû môdèé ûn Èçt ôû ûné tôé ôn dé tôûté ôôntÈ mmÈqûé, çé ôûmé ŝé pôpôŝé d’éXamné éŝ
appôtŝ qû’éntéénnént éŝ Èçéçŝ aéç é môndé. I éŝt ŝŝû d’ûné jôûnÈé d’Ètûdé ôganŝÈé à ’Éçôé nômaé ŝûpÈéûé dé a ûé d’Um é 25 ma 2007, aû çôûŝ dé aqûéé ’appôçé ŝ’éŝt ôûûé ntédŝçpnaé ét tanŝŝtôqûé. Nôûŝ ténônŝ à éméçé tèŝ çaéûéûŝémént Jaçqûéŝ Béçtôd d’aô aççéptÈ d’ntôdûé çé éçûé d’açéŝ, anŝ qûé é dÈpatémént LÈatûé ét angagéŝ dé ’Enŝ, qû a açémént ŝôûténû çé pôjét.
L’échiquier comme modèle poliIque
La ŝymbôqûé déŝ îgûnéŝ, qû énôé à ûné ŝôçÈtÈ dé çôû Èaçqûémént ôganŝÈé, anŝ qûé a ŝtatÈgé béqûéûŝé dû dÈpaçémént déŝ pèçéŝ, fônt dé a dménŝôn pôqûé dû jéû a pémèé péŝpéçé, ŝanŝ dôûté a pûŝ Èdénté, dû appôt mmÈqûé déŝ Èçéçŝ aû Èé. Léŝ déûX çôntbûônŝ d’Amandné Mûŝŝôû ét dé Lûç Raŝŝôn môntént qûé çé appôt né ŝaûat çépéndant ŝé Èdûé à ûn ŝmpé jéû dé éét, ét qûé a dménŝôn pôqûé, tantÔt nômaé, dÈaé, tantÔt éXçéŝŝémént aônnéé ét nûmané, paçé éŝ énjéûX dé a çômpaaŝôn aû-déà dé tôûté Èqûaénçé. L’anayŝé d’Amandné Mûŝŝôû a pôû ôbjét ûnbest-seller du e xiii ŝèçé,Le Lîvre du jeu d’échecs, Èçt én an pa ûn fèé dômnçan taén. L’aûtéû ŝé é à ûné môaŝaôn dû jéû, qû îgûé ûné çtÈ dÈaé ôù çaqûé pèçé éŝt aŝŝôçÈé à ûné fônçôn ŝôçaé. Danŝ çéé péŝpéçé, éŝ Èçéçŝ ŝéént dé ŝûppôt à ûné pôpagandé ôyaé :  éŝt én éét aŝÈ dé tanŝpôŝé ŝû ’Èçqûé ûn fônçônnémént mônaçqûé épôŝant ŝû dé aŝtéŝ pÈôgaéŝ dû ŝôûéan. S éŝ Èçéçŝ fônçônnént çômmé ûné ûtôpé pôqûé, ûn éét dÈaŝÈ dé a ŝôçÈtÈ, é dômnçan mèné paaèémént à çé pôjét dÈôôgqûé ûné e éntépŝé dé Ègmaôn dû jéû, qû, aû xiii ŝèçé, éŝt énçôé dÈçÈ pa çétanéŝ aûtôtÈŝ éççÈŝaŝqûéŝ. C’éŝt nôtammént pa ’nénôn d’ûné Ègéndé éatant éŝ ôgnéŝ déŝ Èçéçŝ qûé ’aûtéû paént à jûŝîé ’émpô d’ûn ŝûppôt ûdqûé pôû tanŝméé ûn dŝçôûŝ Èdîant. Lûç Raŝŝôn, danŝ « Jéû d’Èçéçŝ ét tôtataŝmé. Owé, Zwég, SÈy », çônfônté ’ûŝaôn dû jéû d’Èçéçŝ pa éŝ Ègméŝ tôtataéŝ à ’mpôtançé dé ’magé ÈçqûÈénné danŝ a Èatûé môdéné.
7
8
Qûé é jéû d’Èçéçŝ ŝôt, ŝéôn é môt dé Géôgé Sténé, « bammént nûé », n’a paŝ émpêçÈ éŝ Étatŝ tôtataéŝ – én paçûé é Ègmé ŝôÈqûé – dé ŝ’ntÈéŝŝé aû jéû ét dé ’aaçé à ŝa gatûtÈ. Cômmé pa ûn éét dé mô, éŝ Èçanŝ qû dÈnônçént é tôtataŝmé ŝôçtént ôônéŝ ’magé pûŝŝanté dû jéû d’Èçéçŝ. Séôn qûééŝ môdatÈŝ, ôà a qûéŝôn qûé ŝôûèé ’aûtéû à pôpôŝ dé çétanŝ téXtéŝ d’Owé (1984,Hommage à la Catalogne,Le Quaî de Wîgan), dûJoueur d’échecs dé Zwég anŝ qûé dû ôman dé Patçk SÈy,Le Maïtre et le scorpîon (1991). InôqûÈ én tant qûé mÈtapôé d’ûné gûéû ntééçtûéé qû gnôé ’éééŝçénçé dé a é, ôû mŝ én œûé én tant qû’amé dé Èŝŝtançé çônté a babaé tôtataé, é jéû ŝé Èèé aû bôût dû çômpté ambaént.
PoéIques de l’échiquier
La déûXèmé péŝpéçé éténûé éŝt ’Èmnénté aônatÈ déŝ Èçéçŝ. Sôûént çtÈ çômmé môdèé dé jéû aônné, ôù é aŝad n’aûat aûçûné pat, ’éŝpaçé dé ’Èçqûé ŝé pÈŝénté çômmé ûn ûnéŝ ŝpaô-témpôé éndû qûaŝ nîn pa ’agénçémént çômpéXé dé ŝéŝ çômbnaŝônŝ, ét pôûtant çôŝ pa é nômbé éŝtént dé ŝéŝ ègéŝ. Léŝ ntéénônŝ dé Mçèé Gay, Bénôt Bétôû ét Saa Tôçé dÈçnént ŝôûŝ dÈéntŝ aŝpéçtŝ a épŝé dé çé môdèé aônné danŝ a Èatûé ét éŝ atŝ : paçé qû’ŝ péméént d’ntéôgé a çÔtûé dé ’œûé çômmé a ŝyŝtÈmaçtÈ dû ŝaô, éŝ Èçéçŝ nôûŝ paçént aû çœû déŝ pôbèméŝ dé pôÈqûé. L’appôçé tanŝŝtôqûé dé Mçèé Gay mét aû jôû ’Èôûôn dé ’ûŝaôn déŝ Èçéçŝ çômmé môdèé pôÈqûé, dû Môyén Âgé aû e xx ŝèçé. L’anayŝé ŝé çônçénté ŝû déûX éXémpéŝ :Le Lîvre des eschez amoureuX moralîsésd’Éat dé Cônty, Èçt aÈgôqûé ét ddaçqûé dû e dÈbût dû xv ŝèçé, ét ’œûé dé Rôgé Caôŝ, taéŝÈé pa çé môf, én pénant nôtammént appû ŝû ’ôûagé ntûÈCases d’un échîquîer. L’ûné déŝ dÈénçéŝ fôndaméntaéŝ danŝ é tatémént dû môf éŝt a qûéŝôn dé a çÔtûé dû jéû. Céz Éat dé Cônty, éŝ Èçéçŝ ŝônt ûn môdèé çôgnf ét pôÈqûé ;  ŝ’agt d’ûn ŝyŝtèmé pafat, qû pémét d’ûnîé éŝ pnçpaûX dômanéŝ dé çônnaŝŝançé abôdÈŝ pa ’aûtéû danŝ ŝôn
ôûagé énçyçôpÈdqûé. En éançé, Rôgé Caôŝ paé ôônéŝ d’ûn « Èçqûé nçômpét », à ’magé dé a dŝpéŝôn qû’ ŝé éçônnat. Eŝt anŝ mŝ én ééf é paŝŝagé dé a épÈŝéntaôn ÈçqûÈénné d’ûn môndé mÈdÈa în à ’Èŝtaôn énté în ét nîn çéz Caôŝ, ôù é jéû éçômménçé ŝanŝ çéŝŝé, dÈnônÇant ŝa pôŝŝbé çÔtûé. Bénôt Bétôû pôpôŝé qûant à û ûné anayŝé dû môf dû jéû d’Èçéçŝ çômmé çôntanté Èaé. L’açôn déLa Vîe mode d’emploî, « ômanŝ » dé Géôgéŝ Pééç, ŝé dÈôûé danŝ ûn mméûbé çônŝtûant ûn Èçqûé dé dX çaŝéŝ ŝû dX, çaçûné d’énté ééŝ épÈŝéntant ûn éŝpaçé ôû ûn appatémént. L’ôûagé éŝt çônŝtût ŝéôn a « pôygapé dû çaaé » : çaqûé dÈpaçémént dû çaaé éntané a çônŝûtaôn dé çaéŝ çônténant anéçdôtéŝ, çtaônŝ ét « dÈtaŝ », qû çônŝtûént é « ŝtôçk » à pa dûqûé éŝt çônŝtût çaqûé çapté. Sé mét én paçé ûn ŝyŝtèmé dé dŝtbûôn d’ûn nômbé d’ÈÈméntŝ dÈtémnÈŝ, aû ŝén d’ûn éŝpaçé gôûéûŝémént çôŝ. Lé dŝpôŝf mÈtôdqûémént ûdqûé pémét anŝ dé Èaŝé ûné œûé pafatémént aûtônômé. N mÈtapôé, n mçôçôŝmé, é jéû d’Èçéçŝ çônŝtûé ç ûn ŝyŝtèmé dé pôŝŝbtÈŝ qû pémét dé çônçéô ûné mûpçtÈ d’agénçéméntŝ ôbÈŝŝant à déŝ ègéŝ dônnÈéŝ qû ŝûŝpéndént éŝ ôŝ dé a é çôûanté. En çônfôntant éŝ téXtéŝ tÈôqûéŝ dé Maçé Dûçamp à ŝéŝ tÈmôgnagéŝ ét Èçtŝ ŝû é jéû, Saa Tôçé anayŝé a dménŝôn aŝqûé dû jéû d’Èçéçŝ çéz çét aŝté nŝôté. La çqûé éént gÈnÈaémént a daté dé 1923 çômmé çÈŝûé mpôtanté danŝ a é dé ’aŝté : aant 1923, ûné taéŝÈé fûgûanté dé a péntûé ét ’appaôn déŝ péméŝ éady-madéŝ ; apèŝ 1923, ûné étaté ŝû ’Èçqûé, qû fat baŝçûé ’açtÈ aŝqûé à ’aèé-pan. Céé ôppôŝôn énté ’at ét éŝ Èçéçŝ Èmné çépéndant é môûémént pôpé à a dÈmaçé dé Dûçamp, ŝŝant ŝôûŝ déŝ aŝpéçtŝ ûné çônnûtÈ dynamqûé ét dÈéé énté ’at ét éŝ Èçéçŝ. Léŝ Èçéçŝ ŝônt pénŝÈŝ pa Maçé Dûçamp çômmé ’ôzôn pôŝŝbé dé a pôdûçôn aŝqûé. Danŝ éŝ déûX dômanéŝ, a maèé gŝé éŝt aû pnçpé dé ’açtÈ : tôût çômmé a péntûé né dôt paŝ êté éXçûŝémént « Ènénné » maŝ bén ŝôûmŝé aû çôntÔé d’ûné pénŝÈé éXaçté, a béaûtÈ déŝ Èçéçŝ éŝt fôndÈé pa é môûémént çÈÈba çônnû qû ŝôûŝ-ténd a paé. Lé jéû paçpé anŝ à a dÈînôn d’ûné fômé dé béaûtÈ dÈaé, çômmé à a çônîgûaôn d’ûn çétan at dé é.
9
1
0
Le réel et la grille de l’échiquier
À m-çémn énté môdÈŝaôn dû Èé ét môf pûémént gÈômÈtqûé, a çéŝŝé dé a dménŝôn ŝpÈçûaé déŝ Èçéçŝ ŝémbé énîn tén à çéé éŝŝénéé ÈqûôçtÈ, ôû ôŝçaôn énté déûX môndéŝ. Léŝ çôntbûônŝ d’HÈèné Téŝpéûç, dé SÈbaŝén Léngét ét dé Jaçqûéŝ Bénad méént én ûmèé çéé ténŝôn nÈénté aû jéû, én môntant çômmént ’at, é tÈâté, maŝ énçôé é qûôdén mêmé déŝ jôûéûŝ pôféŝŝônnéŝ, ŝ’ôganŝént aûtôû dé çéŝ déûX pÔéŝ. L’açé d’HÈèné Téŝpéûç, « Lé môf dé ’Èçqûé danŝ ’œûé dé Kandnŝky : qûéé abŝtaçôn ? », ntéôgé ’mpôtançé dû môf dé ’Èçqûé danŝ ’œûé dé çét aŝté. Aû çôûŝ déŝ annÈéŝ 1920, Èpôqûé ôù Kandnŝky énŝégné aû Baûaûŝ à Wéma, çé môf éŝt tèŝ pÈŝént danŝ ŝôn œûé abŝtaté, pafôŝ mêmé éXpçtémént ÈnônçÈ danŝ é té. Faût- tôûtéfôŝ paé dé « gé » ôû bén d’« Èçqûé » ? Léŝ déûX téméŝ pôŝént a qûéŝôn dû appôt aû Èé çéz ûn aŝté gÈnÈaémént çônŝdÈÈ çômmé é pémé pénté abŝtat. Sônt anŝ éXpçtÈéŝ éŝ aŝônŝ éŝŝénéémént ŝymbôqûéŝ dû çôX dû môf – ’Èçqûé çômmé ŝymbôé dé a déŝnÈé, ôû çômmé ÈfÈénçé ndénné à a çôŝmôgapé – anŝ qûé éŝ pÈnômènéŝ d’« abŝtaçŝaôn » dé a îgûé ÈçqûÈénné dû çaaé danŝ çétanéŝ déŝ œûéŝ éŝ pûŝ abŝtatéŝ. Lé môf dé ’Èçqûé né dôt paŝ êté çônŝdÈÈ çômmé pûémént îgûaf, n çômmé pûémént abŝtat, maŝ bén danŝ ’ambgûtÈ dû appôt aû Èé qû é çônŝtûé. SÈbaŝén Léngét, danŝ « Déŝ îgûnéŝ dé ça ét dé ŝang (ŝû ’Èçqûé dé a paŝŝôn) », Èçaé éŝ çôX dé Dané Méŝgûç danŝ ŝa mŝé én ŝçèné déLa Seconde Surprîse de l’amour(1991), qû ŝé jôûé tôût énèé ŝû « ’Èçqûé dé a paŝŝôn ». Sû ŝçèné, ûn mménŝé Èçqûé éçôûé é ŝô, tadûŝant danŝ éŝ fatŝ çéé mÈtapôé. Sû é bôd dé ŝçèné, ûn aûtômaté manpûé ŝû ûn Èçqûé ûn énŝémbé dé îgûnéŝ épÈŝéntant éŝ péŝônnagéŝ dé ’ntgûé. L’éŝpaçé dé jéû ŝémbé êté anŝ a tanŝçpôn à ’Èçéé ûmané dé çé qû ŝé jôûé tûéémént ŝû é pét Èçqûé, Èpôndant déçtémént aûX çôX ŝtatÈgqûéŝ dé ’aûtômaté. L’anayŝé mét én Èdénçé a çéŝŝé mÈtapôqûé dé ’Èçqûé, qû ndût nôtammént ûné éçtûé tagqûé dé a pèçé én nŝŝtant ŝû é çaaçtèé mÈçanqûé déŝ ŝtatÈgéŝ ÈçqûÈénnéŝ. Pa a
pÈŝénçé ŝmûtanÈé dé déûX Èçqûéŝ ŝû é patéaû, a pôbÈmaqûé dû éét éŝt çaémént ŝôûgnÈé : ’éŝpaçé ŝçÈnqûé éŝt çÈ, ét é mééû én ŝçèné ntéôgé, à taéŝ é môf dé ’Èçqûé, éŝ appôtŝ dû tÈâté aû Èé.
C’éŝt à pa d’ûné Ètûdé dé téan ménÈé aû ŝén déŝ tôûnôŝ d’Èçéçŝ qûé Jaçqûéŝ Bénad, danŝ ŝôn açé « La çômpÈôn d’Èçéçŝ çômmé éŝpaçé aûtônômé : a ŝûjÈôn dé a é ôdnaé pa é môndé dé a ŝôçabtÈ ûdqûé », mét aû jôû ûn énŝémbé dé paçûaŝméŝ pôpéŝ aû méû déŝ jôûéûŝ d’Èçéçŝ pôféŝŝônnéŝ fanÇaŝ. La çôÈénçé dé çé méû épôŝé ŝû ûné ŝÈé dé ègéŝ dé çôndûtéŝ, çôdéŝ, téŝ, qû én gaanŝŝént ’aûtônômé. Lé méû déŝ jôûéûŝ d’Èçéçŝ ŝ’éŝt çônŝtût ŝa pôpé Èaçé, ŝéŝ ÈfÈénçéŝ çûtûééŝ pûŝ ôû mônŝ éXpçtéŝ, maŝ aûŝŝ ûn ôçabûaé paçûé, qû agŝŝént çômmé aûtant dé îtéŝ ŝôçaûX. Anŝ é gôûpé déŝ jôûéûŝ d’Èçéçŝ pôféŝŝônnéŝ fanÇaŝ ŝ’nŝtûé-t- çômmé ûn ûnéŝ ŝpÈçîqûé, çômmé ûné ŝôçÈtÈ aténaé, pûŝ ôû mônŝ én magé déŝ môdéŝ tadônnéŝ dé ŝôçaŝaôn.
____________________ 1 Amandné Mûŝŝôû éŝt AMN à ’ûnéŝtÈ Paŝ IV-Sôbônné ét Saa Tôçé éŝt ATER à ’ûnéŝtÈ Paŝ I PantÈôn-Sôbônné. 2 Jôan Hûznga,Homo Ludens, essaî sur la foncon socîale du jeu, Paŝ, Gamad [1938], 1972 ; Rôgé Caôŝ,Les JeuX et les hommes. Le masque et le verge, Paŝ, Gamad [1958], 1967 (Èdôn éûé ét çômméntÈé). 3 « Jé é [é jéû déŝ éŝçéçŝ] ay ét fûy, dé çé qû’ n’éŝt paŝ aŝŝéz jéû, ét qû’ nôûŝ éŝbat tôp ŝééûŝémént, ayant ônté d’y fôûn ’aénôn qû ŝûïôt à qûéqûé bônné çôŝé. » Mçé dé Môntagné,Essais, é i, çap. l, « Dé Démôçtûŝ ét Héaçtûŝ », nŒuvres complètes, téXtéŝ Ètabŝ pa Abét Tbaûdét ét Maûçé Rat, Paŝ, Gamad, « La PÈadé », 1962, p. 290. 4 Vô ŝû çé pônt Jaçqûéŝ Béçtôd (d.),Échîquîers d’encre. Le jeu d’échecs et les lerese e (xix-xx sîècles), Génèé, Dôz, 1998, Intôdûçôn, p. 17. 5 Wam Faûkné,Le Gambît du cavalîer, tad. f. AndÈ dû Bôûçét, Paŝ, Gamad, 1951, p. 196. 6 Éat dé Cônty,Le Lîvre des eschez amoureuX moralîsés, Èdôn dé FanÇôŝé Gûçad-Téŝŝôn ét Bûnô Rôy, MôntÈa, Cééŝ, « Bbôtèqûé dû môyén fanÇaŝ », 1993, Pôôgûé, p. 3-12. Vô ’açé dé Mçèé Gay, « Pémanénçéŝ ÈçqûÈénnéŝ ôû é ŝénŝ d’ûné mÈtapôé tanŝ-ŝÈçûaé »,înfra, p. 51sq. 7 Sû ’ŝtôé déŝ Èçéçŝ, ô nôtammént Haôd Jaméŝ R. Mûay,A Hîstory of Chess, OXfôd, OXfôd Unéŝty Péŝŝ, 1913 ; Rçad Eaéŝ,Chess.The Hîstory of a Game, Néw Yôk, Façtŝ ôn Fé Pûbçaônŝ, 1985, ét Mçé Paŝtôûéaû, « L’aÈé dû jéû d’Èçéçŝ én ôççdént », nUne hîstoîre symbolîque du Moyen Âge occîdental, Paŝ, Lé Séû, 2004, p. 269-291.
1
1
1
2
8 La fômûé « Èçéç ét mat » épôdût ’éXpéŝŝôn aabéal chah mât, « é ô éŝt môt ». 9 Léŝ ŝtôénŝ n’y ôént paŝ ûné ŝmpé çônçdénçé. Vô nôtammént Jéan-Mçé Mé, « Lé jéû d’Èçéçŝ à a çônqûêté dû môndé »,L’Hîstoîre, n° 71, ôçt. 1984, p. 40-50. 10 Vadm Nabôkô,La Défense Loujîne, Paŝ, Gamad, « Fôô » [1964], 1991, p. 282.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin