Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Le Pemîe Veû
DU MÊME AUTEUR
Devant ma mère, Gaîma, 2007. Loîn de Parîs, Deôë, 2006. L’Amour dans le temps, Cama-Lévy, 2005. Aux aguets, Essaîs sur la conscîence et l’hîstoîre, é. Maûîçe Naeaû, 2002. Adîeu, é. Cîçé, 2001. L’Œuvre des jours, é. Cîçé, 1999. Conversatîons à Jassy, Maûîçe Naeaû é., 1997. Aveç Jea-Lôûîs Faûe,Bêtîse de l’întellîgence(sû Ahû Kôese, Sae e S. e Beaûvôî), Jôça seîa é., Naes, 1995. Le Grand Âge, é. Le Temps qû’î faî, 1993. Un à un, de l’îndîvîdualîsme en lîttérature (Mîchaux, Naîpaul, Rushdîe), Seûî, 1993. Les Baromètres de l’âme, naîssance du journal întîme, Haîe, Bèves/ Lîéaûe, 1990 (éîîô evûe e çômmeée, Pôçhe/pûîe, 2001). La Force de dormîr, études sur le sommeîl en lîttérature, Gaîma, 1988. Autobîographîe de mon père, Beî, 1987. Nôûvee éîîô, aveç ûe pôsfaçe e J.-B. Pôaîs, é. Aûeme, 1994. Le Voyageur d’Occîdent, Gaîma, 1983. La Vîolence du temps, Fîodorov et Mourjenko, o camp n 389/36, Seûî, 1982. Nuîts étroîtement surveîllées, éûes psyçhôôgîqûes, Gaîma, 1981. De quoî j’aî peur, essaî, Gaîma, 1980. Du bon usage des fragments grecs, Le Nôûveaû Cômmeçe, 1976 e 1980.
Pîee Paçhe
Le Pemîe Veû
Essai sur la pensée de Baudelaire
Édîtîon revue et augmentée
Ue pemîèe éîîô e çe ôûvage es paûe çhez Deôë e 1976 as a çôeçîô « Les Lees ôûvees » îîgée pa Maûîçe Naeaû.
© Édîtîons Denoël, 2009
« Le pemîe veû »
« Le pemîe veû » : ôûs pôpôsôs e ômme aîsî e pesôage pîçîpa e ’essaî qû’ô va îe. L’epes-sîô es empûée à Baûeaîe. O saî çômbîe e fasçî-aîe e passa, ôû a passae, çe êe îçôû, qûe-çôqûe, qûe e hasa eaî mômeaéme e a fôûe ûbaîe; î a paé e « ’âme qûî se ôe ôû eîèe, pôésîe e çhaîé, à ’împévû qûî se môe, à ’îçôû 1 qûî passe » (« Les Fôûes », « Le Spee e Paîs »); î a appeé e pesôage e « L’Hômme es fôûes » ’E. Pôe, qûî « se péçîpîe à aves çee fôûe à a eçheçhe ’û îçôû ô a physîôômîe ’a, e û çî ’œî, fasçîé » 2 (« Le Peîe e a vîe môee »). O çôa ’aûe pa sô aîaçe pôû e « ’împôe ôù », pîçîpe à a fôîs eshéîqûe e môa, haîçap eveîqûé qûî ehaûs-sea e sûççès e ’aîse e e bôheû e ’êe sesîbe : 3 « N’împôe ôù hôs û môe » e : « Je peû çômmeçe Mon cœur mîs à nu ’împôe ôù, ’împôe çômme... 4 pôûvû qûe ’îspîaîô sôî vîve »; « Débû ’û ôma,
1. Baûeaîe,Œuvres complètes, é. C. Pîçhôîs, Péîae, 1975, ï, p. 291. 2. Péîae, 1976, ïï, p. 690. 3. « Le Spee e Paîs », Péîae ï, p. 356. 4. « Mô çœû mîs à û », Péîae ï, p. 676.
8
Le Premîer Venu
çômmeçe û sûje ’împôe ôù, e, pôû avôî evîe 1 e e iî, ébûe pa e ès bees phases » ; ôû bîe : « Cômmeçe ’abô, e pûîs ses-ôî e a ôgîqûe e e ’aayse. N’împôe qûee hypôhèse veû sa 2 çôçûsîô . » Ce passa eçôé ’împôe ôù, ç’es péçîséme « e pemîe veû », qûî peû êe eçôû e eû faÇôs : aÔ î s’agî e e émasqûe eîèe es faûsses gaeûs, aîsî « a gae gôîe e Napôéô ïïï aûa éé e pôûve qûe e pemîe veû peû, e s’em-paa û éégaphe e e ’ïmpîmeîe aîôae, gôû-3 vee ûe gae aîô » ; e « e pemîe veû, pôûvû 4 qû’î saçhe amûse, a e ôî e pae e ûî-même ». TaÔ û môûveme îvese, ’eaaîô e e asi -gûaîô, évèe a gaeû ûîqûe û pemîe veû : e vîîe ’es qûe « a pemîèe pesôe qûe j’apeÇûs as a ûe », maîs ç’es ûî qûî, sas ’avôî vôûû, va 5 ôûvî « ’îiî e a jôûîssaçe » ; e êveû saî qûe « e paîsî e e bôheû sô as a pemîèe aûbege veûe, 6 as ’aûbege û hasa, sî féçôe e vôûpés ». Le mageû e hasçhîsçh, ei, aeî « ’éa myséîeû e empôaîe... ôù e pemîe ôbje veû evîe sym-bôe paa », ôù ôû « — a pemîèe phase veûe, sî vôs yeû ômbe sû û îve —, ôû ei, ’ûîvesa-îé es êes se esse eva vôûs aveç ûe gôîe ôû-7 vee ô sôûpÇôée jûsqû’aôs ». O vea e Ôe qûe ôûs ésevôs, à a sûîe pesôs-ôûs e Baûeaîe, à çe îçôû çhôîsî pa e hasa.
1. « Fûsées », Péîae ï, p. 663. 2. « Hygîèe », Péîae ï, p. 670. 3. « Mô çœû mîs à û », Péîae ï, p. 692. 4.Ibîd., p. 676. 5. « Le Maûvaîs Vîîe », « Le Spee e Paîs », Péîae ï, p. 286-287. 6. « Les Pôjes », Péîae ï, p. 315. 7. « Les Paaîs aîiçîes », Péîae ï, p. 430-431.
IntroductIon
Saçîiçe, peîe e mô, sôîûe
Les îées e Baûeaîe sû e saçîiçe méîe-ees ’êe pîses aû séîeû ? O se çôee sôûve e es aaçhe à a pesée e Jôseph e Maîse ; ô pôûaî aûssî, pûs gééaeme, es appôçhe es éûçûba-îôs pûs ôû môîs éîaes qûe a péîôe pôs-évô-ûîôaîe a vûes leûî e Eûôpe ès a pemîèe e môîîé û xIx sîèçe, e qûî se sô sôûve çôçeées sû ’îsîûîô e a peîe e mô e sû sô îsûme ypîqûeme faÇaîs, a gûîôîe : çômme sî çe ôbje émîemme môee — ç’es ûe îveîô eçhîqûe esîée à ésôûe û pôbème pôîîqûe sas sôûf-façes îûîes — îçîaî çeaîs espîs à ûe îve-îô égae as a jûsîiçaîô e es môes ’empôî. Le pôèe Jôûkôvsky, as es çôvesaîôs aveç Gôgô, « epôsaî çeaîes e ses îées favôîes çôçea ’améîôaîô û môe, ee pa eempe a asfô-maîô e a peîe çapîae e û mysèe eîgîeû, aveç a peaîsô aççômpîe as û eôî çôs... L’éîiçe, es eûes, es vôî çhaûes û çegé e es çhœûs (ôya ôû bûî îçôgû) empêçheaîe e çôamé e ôe aû assîsas e speçaçe çîmîe ’û hômme qûî affôe a mô aveç e çôûage ’û fa-faô. » V. Nabôkôv, qûî appôe çes êveîes, a aîsô
10
Le Premîer Venu
e s’e môqûe, bîe qûe ûî-même aî çhôîsî û hème ôû à faî sembabe pôû ’îîgûe e sô ôma 1 Invîtatîon au supplîce. E Façe, ô pôûaî çîe pesqûe aû hasa Gabîe Gaa, ô es éçîs paûe ee 1827 e 1851 : « ï evaî môûî e çômme Jésûs-Chîs essûsçîe ; çômme Jésûs-Chîs, î evaî se saçîie pôû ’hûmaîé ; ç’es pôûqûôî a gûîôîe evaî êe “çôse-vée jûsqû’à a i û môe... pôû çeûî qûî se péseea e saçîiçe”. » R. Qûeeaû es ûî aûssî fôé à îége çe aûeû à a gaeîe e « fôûs î-éaîes » qû’éûîe sô pesôage Chambeaç ; maîs 2 ô ôî emaqûe qûe e ôma ôû eîe s’appesaî ôûôûeûseme sû a qûesîô e ’îîvîûaîsaîô as a sôçîéé ; à çe éga e éîe e e ôû e îûmîé appaa aûssî aéqûa à û aspeç paaôa e a vîe sôçîae qûe es avaas pûs ôû môîs absûes e aveûges û esî e e pesôage épûé pûs sesé. L’aîûe e Nabôkôv çômme çee e Qûeeaû îçîe ôç à çôsîée a qûesîô û saçîi çe as e môe môee as e çae ’ûe qûesîô pûs vase e môîs aaçhôîqûe : à qûe pî es-î pôssîbe, pôû û îîvîû vîva as ûe sôçîéé môee, fôée sû e pîçîpe e ’égaîé, e s’îîvîûaîse, e eveî « qûeqû’û » ? Ce qûî sembe ôe sa ôaîé à çee ôûvee « qûesîô û saçîiçe » ’es pas e ap-pô aveç û Absôû, pîçîpe ôû îvîîé à qûî e saçî-içe es ôffe, maîs e appô û saçîia ôû û saçîié aveç sô sembabe. U eveseme hîsôîqûe sembe s’êe pôûî : as es sôçîéés ôûveeme saçîiçîees, çees ôù û açe qû’ô peû ômme saçîi çe es fé-qûe e égemeé, e saçîiçe hûmaî es gééaeme ae; as a pûpa es ças, ç’es û ôbje ôû ûe vaeû, môîs sôûve û aîma, qûe e saçîia ôffe à a es-
1. T. f. Gaîma 1960 ;Gogol, . f. 10-18, 1971, p. 41. 2.Les Enfants du lîmon, Gaîma 1938 ; Gabîe Gaa, çh. CXXXï, p. 232.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin