Retrait de marché

De
Publié par

France, années cinquante. Louis Lémure est ingénieur dans l'industrie pharmaceutique. À l'image du général de Gaulle, son obsession, il se voit comme un sauveur. La chance veut qu'il mette au point un antibiotique fabuleux, une panacée presque universelle. Hélas, le médicament miracle, produit à très grande échelle et prescrit par les médecins aux quatre coins du pays, a des effets secondaires catastrophiques : près de deux cents morts, des malformations en pagaille, des rescapés grièvement atteints qui s'associent pour comprendre les raisons du désastre. Lémure doit fuir en Algérie. En France, la justice l'attend de pied ferme.
Clément Caliari donne sur un sujet inattendu une satire au style corrosif qui nous entraîne au centre d'un kaléidoscope dont nous sommes les heureux spectateurs : une préfiguration romanesque et documentée des grands scandales qui touchent les entreprises d'aujourd'hui.
Publié le : vendredi 4 février 2011
Lecture(s) : 69
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072423895
Nombre de pages : 270
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
r e t r a i t d e m a r c h é
C  È M E N T C A  ï A R ï
R E T R A ï T D E M A R C H È
 ô  à 
G A   ï M A R D
©Éditions Gallimard, 2011.
UÉ çàbÉ ’ÔÉ pôûîÉ. DÉŝ àÉŝ ÉŝŝÉŝ àŝ Éŝ àÉŝ ’û àpîŝ. U jôû jàûÉ ûîÉ çôûp É àçÉŝ pà Éŝ ŝôÉŝ. DÉ GàûÉ ûÉûÉ, qûààÉ-çîq ôûŝ bôqû : « Fà-àîŝÉŝ, Fààîŝ ! FààîŝÉŝ, Fààîŝ ! FààîŝÉŝ, Fà-àîŝ ! Eç. » ôûîŝ ûÉ ôbÉ â Éôûx àŝ à pôŝûÉ ’û ûbÉçûÉûx â ôûÉŝ É É àû àpîŝ çÉ qûÉ É ôû-bô ûî à ô. Éŝ ôîŝ pÉŝàŝ ôû àûÉŝ – lÉûŝ, ôûÉŝ – îŝpààîŝŝÉ ŝôûŝ Éŝ ûÉàûx, î ŝÉ ÉèÉ. U à çôûp É ôûîŝ îàîàîÉ É pôpûŝÉ çôÉ É pôÉàÉàû. ï ŝ’y àlÉ É çôû É çàî pôû ŝà çàôîÉ. DÉ àÉ, î ààçÉ É pôÉàÉàû É àûÉ jûŝqû’àû bîÉ ôù lôÉ û îŝqûÉ É ’àppÉ û 18 jûî àŝ û àçàÉ É ŝôûŝ-êÉÉŝ çôûpîŝ. Rôûà, ôà, î bàŝçûÉ àÉç ’àîî û çû-É-jàÉ pà-Éŝŝûŝ É bô É à bàîôîÉ, ôù î ÉŝÉ ŝô, jôûÉ çôÉ àî, pÉà îx îûÉŝ. À ’àÉûÉ, â-bàŝ É àû, ŝà àî ĀôÉ É ôûÉ É ôbîÉ. UÉ àÉ îçÉ pôàîÉ ûî îŝŝÉ É çÉÉàû àŝ É bô ŝÉŝ. ï y ÉŝÉ, àjôûÉ û pÉû ’Éàû çàûÉ, î Éŝ bîÉ
7
qûÉqûÉŝ ŝÉçôÉŝ ŝôûŝ çÉ jÉ àŝŝûà. ï ŝ’àŝŝîÉ àŝ à bàîôîÉ, ŝÉ ŝàbîÉ, jÉÉ ŝô pààô É ŝà çÉ-îŝÉ Épŝ àŝ à çàbÉ – É pààô ÉŝÉ É ŝûŝpÉŝîô ŝû à pôîÉ. à ôûçÉ ûÉ ûÉ ÉûÉ, pÉû-êÉ pûŝ, pÉû-êÉ ôîŝ. Eî î ŝÉ pîÉ, à àŝ à çàbÉ, ŝÉ ŝîÉ É ŝ’ÉôÉ àŝ É àû-Éûî – ôŝ çôû â à çèÉ. DÉ à àî ôîÉ, î àî àîÉ É GàûÉ, É É ’àûÉ î ŝÉ ôÉ É îŝàÉ. Pûîŝ îÉ. à îÉ ŝÉ pŝÉÉ, àŝŝÉz pçîŝÉ, ŝôûŝ à ôÉ ’ûÉ pàûpîÉÉ. UÉ pàûpîÉÉ É bœû ààîÉ É ŝà-ûîôÉÉ, qû’ôûÉ ûÉ àçÉ É çôûÉÉ IçÉÉ àŝ à îôçî Éŝ jÉûx É àŝà. Qûà î àÉ ŝôûŝ à pàûpîÉÉ ç’Éŝ ÉçôÉ pûŝ ŝôbÉ : Éŝ Ébyôŝ â Éûx êÉŝ, Éŝ àôàîôŝ É ôû pôî, Éŝ ô-çÉàûx É çààÉŝ çàîŝ pà Éŝ lÉûÉŝ É Éûx ûÉÉŝ ôîàÉŝ qûî ÉôÉ â à ŝûàçÉ, ç’Éŝ û Sî É pààîÉ àà Éŝàîô, û œèÉ ûàîÉ É î ŝôûpÉŝ pà û pàŝÉû ôûÉ É ŝôûàÉ. Màîŝ Éŝ îÉàûx qûî ŝÉ çôûÉ É àçÉŝ É pÉàû ÔîÉŝ â à ôôîŝÉ, àîŝ É îîôô, àîŝ É GàûÉ, àîŝ à çbî çàŝŝÉ É Éûx, àîŝ ôû qûî ŝ’ÉbôûîÉ, à ’àîÉ îÉ. Tôû Éŝ ôî, ôû Éŝ ŝôîÉ, à îÉ àû à pÉîÉ ’êÉ ôûÉ ’ûÉ àîèÉ ôû ’ûÉ àûÉ. EÉ É îÉ êÉ pàŝ ’êÉ ÉîÉ. O à à àÉ, çÉÉ çîÉÉ É îÉ, çÉÉ pàûpîÉÉ É îÉ, ŝû Éŝ çàîŝÉŝ É àkî, ŝû Éŝ bàîŝÉŝ àÉÉŝ, ŝû Éŝ pÉxÉŝ É pàpîÉ É ÉÉ, jûŝqû’â çÉ qûÉ ŝà çôûÉÉ pôÉçîçÉ ŝ’ÉlÉ É çàÉ, pàÉ É qûÉôûîÉŝ É àbÉàûx, É àîŝŝà pûŝ ’ÉÉ-êÉ qûÉ Éŝ pôîÉŝ îŝôÉŝ, pûîŝ Éŝ àçîÉŝ àîŝ çîà ĀçÉ. Tôû û pôàÉ.
8
Tôû û pôàÉ, àîŝ Éŝ àçîÉŝ àîŝ ô Éŝ àà-yŝÉ, ô É àî Éŝ ôçûÉŝ, àîŝ Éŝ ôçûÉŝ ô Éŝ ÉŝÉ, àîŝ Éŝ îçàÉŝ à çûÉ, àîŝ qû’É pÉŝÉ à ŝÉûÉ IÉ, àîŝ qûÉ ŝ’Éŝ-î pàŝŝ ?
i L e s f e r m e n t e u r s Mars1952Novembre1952
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant