Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

La Parole présidentielle. De la geste gaullienne à la frénésie médiatique

De
489 pages

En un demi-siècle, le paysage politique et médiatique français a subi une métamorphose totale. La communication, outil essentiel du pouvoir – qui l'a longtemps dirigée – est désormais une arme à double tranchant, formidablement rapide mais insaisissable, dont les retournements inattendus rendent l'usage plus complexe et plus éphémère.


De Charles de Gaulle à François Hollande, Joseph Daniel nous fait revivre les grands moments de la communication du pouvoir, à travers les écrits et les écrans, les discours et les duels en direct, les styles et les corps, les mots et les gestes, sans oublier les coulisses. Il compose un tableau fourmillant d'anecdotes et de situations souvent saisies sur le vif, dans un style élégant et précis.


Ces exemples multiples étayent une analyse rigoureuse et novatrice des bouleversements apportés par la domination de la télévision, puis l'irruption d'Internet. Bouleversements qui s'accompagnent d'un éclatement des repères : du temps maîtrisé et organisé au " temps réel " et aux contraintes de l'immédiateté ; des décors des palais de la République à l'obsession du " terrain " et aux échanges mondialisés.


Le pouvoir est-il encore maître de sa communication ?
Joseph Daniel a consacré une grande partie de sa carrière à la communication politique, notamment comme dirigeant du SID (actuel SIG, Service d'information du Gouvernement) de 1981 à 1986, puis responsable de la Communication de la Présidence de l'Assemblée Nationale de 1988 à 1992. Membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de 1999 à 2005, il a enseigné à Sciences Po Paris.


Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

A PAROE PRÈSïDENTïEE DÉ â ÉŝÉ âûîÉÉ á â fŝîÉ îâîûÉ
DU MÊME AUTEUR
Guerre et cînéma. Grandes îllusîons et petîts soldats Pâîŝ, Aâ CÔî, CâhîÉŝ É â FÔâîÔ âîÔâÉ Éŝ SçîÉçÉŝ ÔîîûÉŝ, 1972.
JOSEPH DANIEL
A PAROE PRÈSïDENTïEE
DÉ â ÉŝÉ âûîÉÉ á â fŝîÉ îâîûÉ
ÉDITIONS DU SEUIL e 25, bd Romaîn-Rolland, Parîs XIV
ISBN9782021213485
© ÈîîÔŝ û SÉûî, ÔçÔÉ 2014
É CÔÉ É â Ôî îÉÉçûÉÉ îÉî Éŝ çÔîÉŝ Ôû ÉÔûçîÔŝ ÉŝîÉŝ á ûÉ ûîîŝâîÔ çÔÉçîÉ. TÔûÉ ÉŝÉâîÔ Ôû ÉÔûçîÔ îâÉ Ôû âîÉÉ fâîÉ â ûÉûÉ Ôç ûÉ çÉ ŝÔî, ŝâŝ É çÔŝÉÉÉ É ’âûÉû Ôû É ŝÉŝ âyâŝ çâûŝÉ, Éŝ îîçîÉ É çÔŝîûÉ ûÉ çÔÉfâÇÔ ŝâçîÔÉ â Éŝ âîçÉŝ . 335-2 É ŝûîâŝ û CÔÉ É â Ôî îÉÉçûÉÉ.
www.ŝÉûî.çÔ
Pour Gîlles, quî cultîve les jeunes pousses. Pour Fanette, quî dîalogue avec les racînes.
ïÔûçîÔ
â RûîûÉ Éŝ ŝîÉŝ
C’Éŝ ûÉ fÔÉ É çÔûîçâîÔ û ÔûÔî ûî ÔÉ ŝÉŝ âçîÉŝ âŝ ’Aîûî, ûâ â ÉÔûçîÔ Éŝ âîŝ û îîÉâ, ŝû Éŝ ŝâûÉŝ É îèçÉŝ É ÔâîÉ, Ôâî á Ôî á â fÔîŝ ŝâ ÉŝÉâîÔ îŝîûîÔÉÉ É ŝÔ âûÉ çÔÔÉÉ, Éxââî ŝâ îîî Ôû É Éxîâ ŝâ ÉŝÔâî. NÔûŝ çÔîûÔŝ á É çÔîŝÉ îÉ fÔîŝ Éŝ âîIçâîÔŝ çÔÉÔ-âîÉŝ, ŝâŝ ûèÉ y êÉ âÉîÔ. AêÔŝ-Ôûŝ Ôç ŝû Éŝ Ôâîŝ ÔfIçîÉŝ Éŝ ŝÉ ŝîÉŝ É É â V RûîûÉ. Râî É â â hÔÔ, âîŝ îâîŝÉ â â îŝÉ É ŝçèÉ. ïâÉŝ ÔŝÉŝ É IÉŝ, çÔfÔÉŝ á ûÉ îIî É îŝÉŝ É ûÉ « ÉÉŝ », ŝâîŝîÉŝ âû I É ’âçûâî ûî ÔûÉ É û Éŝ ûî âŝŝÉ. ChâÉŝ É GâûÉ É GÉÔÉŝ PÔîÔû ’Ô ûèÉ ÔîI É ÔèÉ âî Éûîŝ Ôûîŝ-NâÔÔ BÔââÉ : ûÉ îâÉ hîâîûÉ Ôù â fÔçîÔ ŝÉÉ ’ÉÔÉ ŝû â ÉŝÔÉ. É çhÉf É ’Èâ Éŝ ÉÔû, É hâî Ôî É çÔîÉ, Ô-â ûâŝ É âîÉŝ, ûÉ âî âûyÉ ŝû ûÉ âÉ. â îîÔhèûÉ É ’ÈyŝÉ fÔûî á çÉŝ Éûx hÔÉŝ É çûûÉ ŝÔ çÔ ’ÔûâÉŝ îçhÉÉ Éîŝ. Dîâ--Ô ûÉ çÉŝ Éûx Ôâîŝ É Ôûŝ îŝÉ îÉ É ŝçîIûÉ ŝû çhâçû ’Éûx fâçÉ âû ÔûÔî ? JÉâ-MâîÉ MâçÉ, âûÉû û Ôâî É DÉ GâûÉ, ÔÉ Ôû â ÉîèÉ fÔîŝ É çhÉf É ’Èâ É çÔûÉûŝ : ŝÔûŝ ’âçâ-îŝÉ ÔîÉ ’îÔâîÔ. O É ÉÔûÉ âŝ É ŝÔûîÉ
10
La parole présîdentîelle
û’âÔâî É Ô RÉ CÔy : É Éâ âîÉ, ûî â ŝû ŝâ âûçhÉ, â ûÉûÉ çhÔŝÉ É « ŝÛ É ûî-êÉ É ÔîâÉû ». É ŝîÉ âÔÉ É çÔîÉ É ’ÔÉ É â îâîÔ, û’î â ç, çÉ ûî É îŝîûÉ á jââîŝ. BÔûÔŝ âîûÉŝ É âûÉÉŝ ÔÉŝ âÉÉ û’î Éŝ ’âÔ û îîâîÉ. AÉç FâÇÔîŝ Pâèŝ, hÔÔâhÉ áParîs Match, GÉÔÉŝ PÔîÔû ŝ’Éŝ çÔû âŝ É êÉ ÔûÉ, âîŝ âÉç É ŝû-îÉŝ ûâçÉŝ. SÔûŝ â ÔîŝÔ Éŝ ŝÔûçîŝ, É Éâ ââ ûŝ âÉâ. â âî ÔîÉ, ÔûÉÉ, É ÔûçhÉ â âÉ ûÉ û Ôû Éŝ Ôîŝ, âÔŝ ûÉ ç’Éŝ û Ôî fÉ ûÉ É Gâ – É ûŝ hâûÉ ŝâûÉ É É ûŝ âÉ ÉîâîÔ – âûyâî ŝû Éŝ îÉŝ. Pûŝ É ÔûÉŝ : Ô â âffâîÉ á û çîî, ’âî-Éûŝ âûÉÉ Éû – É âîf É MÔÔûîf (Cââ), ûî ÉîÉ á ÉŝŝÉÉ á « MÔŝîÉû TÔû-É-ÔÉ », ââ ûîŝ âŝ ŝâ ÉûÉ ’âââ. Vây Gîŝçâ ’Eŝâî ŝûÉî Ôûŝ Éŝ çÔÉŝ û âÉ Ôâî ÔfIçîÉ. ’îâÉ âî ÉîçâÉ, â Ôîçî hÔîzÔâÉ : É û Ô, îŝûÉÉ. É â çhÔîŝî Éŝ « Éî çâÉ », á âî Éŝ âûÉŝ. É ŝîÉ ’Éŝ ûŝ çÉ, âîŝ çâ ŝû â âûçhÉ. ’hâî çÔŝÉ Éŝ Éâç â û çÔŝûÉ ŝÔÉ âÉ ’ûÉ îŝçèÉ ÔŝÉÉ. ’îâÉ çÔîÉ Éûx Éŝ ’âÉ âÉû ÉâîûÉ : É ŝîÉ É É âÉâû îçÔÔÉ ûî, É îâÔâÉ, ŝÉÉ lÔÉ. ’û ââ ââçÉ É ŝÔûîÉ âûx èÉŝ. É Ôâî Éŝ çÔI – Ô É fâî âÉÉ ŝâÔî – á û hÔÔâhÉ É ÔÔî ÔîâÉ, JâçûÉŝ-HÉî âîûÉ, 80 âŝ, ûî ŝâî çÔÉ ÉŝÔÉ ŝâî-ŝî Éŝ âÉÉŝ É â îÉ. VÔîçî É ŝÉÉâ îŝçî ŝÔûŝ Éŝ ŝîÉŝ É â ÔÉî É É â jÉûÉŝŝÉ. SÔ âîûÉû, FâÇÔîŝ MîÉâ, É É âÉû ŝâ É-ŝÔâî É É É ’hÔÉ ûî Éû « ÔÉ û Éŝ âû Éŝ ». CÔI á GîŝèÉ FÉû, âÉ ÔâîîŝÉ É 87 âŝ, ÉâûçÔû Ôîŝ çÔûÉ ûÉ âîûÉ, çÉ Ôâî ÉÔûÉ âÉç Éŝ fÔâÉâûx– Éîçâî, îâÉ çÉÉ, îîÔhèûÉ – âîŝ Ô îÉ âââÉ. PÔû â ÉîèÉ fÔîŝ, É ŝîÉ Éŝ âŝŝîŝ ; î É ŝ’âûîÉ âŝ ŝû û îÉ, âîŝ É îÉ ÔûÉ çÔÉ û ÉçÉû ûî ŝ’îÉÔ ; ŝÔ Éâ ÉxîÉ â îâîÔ ûŝ ûÉ â ÉîâîÔ. Hâîâ ŝÔ ÔûÉâû ÉŝÔâÉ
Introductîon
11
É « fÔçÉ âûîÉ », ’û Éû ŝîîIÉ ’hûâîŝÉ É â çûûÉ : É îÉ ÉŝLes Essaîs É MÔâîÉ Ô, á fâû É ’âÔî û, çhâçû â ÉÉû âÉ ŝû Éŝ âçŝ É ’çÔÉ. JâçûÉŝ Chîâç çÔîÉ Éŝ çÔÉŝ É û çûîÉûx ŝyçîŝÉ. ï çÔIÉ ŝÔ Ôâî á BÉîâ RhÉîŝ, 43 âŝ, ûî îÉ á ’ÔûÉ ŝâ ÉÔÉ É ŝÉŝ hÔÔŝ É ûŝ É É ŝÉŝ ÉÔ-âÉŝ âûèŝ É âŝŝÉxûÉÉŝ. O fâî â : ûîâ, çÔÉ ŝÔ îÉî ÉÉî Gîŝçâ, Éŝ ŝâÔŝ É ’ÈyŝÉ, Chîâç ÔŝÉ – ç’Éŝ ûÉ ÉîèÉ – âŝ Éŝ jâîŝ, Éâ É Pââîŝ, ŝû ÉûÉ lÔÉ îŝçèÉÉ É âÉâû. SÔ çÔŝûÉ Éŝ É ûŝ çâî ’û ŝîÉ âŝ û Ôâî ÔfIçîÉ, É ŝâ çhÉîŝÉ Éŝ ÉûÉ çÔÉ çÉÉ ’û ââÉ.ExîtÔûÉâû â ŝyîÉ : á î Éŝ çâ ŝû â ÔîÉ. Éŝ âîŝ É É Éâ, ûî îçâÉ hâîûÉÉÉ ’âûÔî, ŝÔ âÉÉ âîŝ : Éŝ âîŝ ÉûÉŝ ÉîèÉ É Ôŝ É â êÉ ÉçhÉ ŝû É ç ÔÉ âû ŝîÉ ’âî ’û ÉŝÉîâ îÉÉîâ âŝŝâ ŝÉŝ èÉŝ É ÉûÉ. O çÔîâî û ÉÔâÉ ÔûParîs Match« É : ŝîÉ Ôûŝ ÔûÉ ’ÈyŝÉ ». NîçÔâŝ SâkÔzy âîûÉ ûî âûŝŝî â ŝyhèŝÉ ÉÉ Éŝ çÔâîÉŝ. ï -âçâîŝÉ É Ôâî : ÉÔû á â îîÔhèûÉ, á â ÔŝûÉ É Ôîŝ ûâŝ, ÉÔû É îÉ Ôî – î çhÉçhÉ já á « fâîÉ ŝîÉ ». Mâîŝ î y îîÉ âûŝŝî ŝâ É-ŝÔâî hÔŝ ÔÉŝ. ï çÔIÉ â âîŝâîÔ É â hÔÔ á PhîîÉ Wâî, çÔû Ôû ŝâîŝî Éŝ hèÉŝ ÉÉÉŝ É â « âî », á ûî, ÔûjÔûŝ Éŝŝ, î ’âççÔÉ ûÉ î îûÉŝ. ’ÉŝÉÉ â û Éî ç « á ’âîçâîÉ », âÉç Éŝ Éûx âÉâûx Ixŝ ŝû Éû hâÉ : ’ÉèÉ âîÔâ É – Ôû â ÉîèÉ fÔîŝ âŝ û Ôâî ÔfIçîÉ – çÉûî É ’UîÔ ÉûÔÉÉ. â hâûÉû Éŝ âÉâûx É É çââÉ âîçûîèÉÉ âÉ ŝÔûîÉ îÔÔâîÉÉ â ÉîÉ âîÉ û ŝîÉ. SÔ îŝâÉ âÔûî âîfÉŝÉ ûÉ âÉçÉ û ÔûÔî ûÉ ŝÉŝ çÉŝŝÉûŝ âŝûâîÉ âââÉ. PŝîÉ « Ôâ » É Ôîçîâ âŝŝû, FâÇÔîŝ HÔâÉ çhÔîŝî É ûŝ Ôâ É É ûŝ Ôîçîâ Éŝ hÔÔâhÉŝ É çîâŝÉŝ fâÇâîŝ : RâyÔ DÉâÔ, ûî âîÉ á É ûÉ FâçÉ ÔûâîÉ É ÔÉŝÉ. CÔÉ Chîâç, î ŝÉ fâî hÔÔâhîÉ âŝ É âç. Mâîŝ î Éŝ ŝâîŝî âŝ ûÉ zÔÉ
12
La parole présîdentîelle
ÔâÉ É âçhÉ, çÔÉ ŝ’î ûîâî É ChĀÉâû, Ôîâî É ŝûÉxÔŝ, Ôû âÉ Éŝ Ôûŝ, Éŝ âîŝ ââÉŝ – ’Ôù â çûîÉûŝÉ îÉŝŝîÔ ûÉ ’û É ŝÉŝ âŝ Éŝ ûŝ Ô ûÉ ’âûÉ. À ’ÉxêÉ âûçhÉ É ’îâÉ, Ô âÉÇÔî á ÉîÉ Éûx âÉÔÉŝ, ’ûÉ îçÔÔÉ É ’âûÉ ÉûÔÉÉ, ÔûÉŝ ŝû û ĀîÉ. Aûŝŝî ŝûÉâ ûÉ É çââÉ « îŝûÉ » É Gîŝçâ Éŝ É fÔâ çâ, çÉûî Éŝ PÔâÔî, çÔÉ « û 1 çî ’œî á â hÔÔ ââÉû ».
EçÔÉ âûjÔû’hûî, çÉÉ fÔÉ âçhâûÉ É â çÔûîçâ-îÔ ÔîîûÉ Ôûŝ âÉ É çhâçû É çÉŝ ÉŝÔâÉŝ É É â fâÇÔ Ô î ŝ’âÉŝŝÉ á ŝÉŝ çÔçîÔyÉŝ. D’û É GâûÉ ŝÔûÉâî á û HÔâÉ ÔâîÉ É âŝŝâ â Gîŝçâ É ŝûçÉû É â « SÉÉy-SâkÔ », çhâçû â âççÔî, âÉç ŝâ ÉŝÔâî, çÉ ÉxÉçîçÉ Ôî. ExÉçîçÉ îîâîŝÉ, ÉxÉçîçÉ îâûûâ, ÉxÉçîçÉ ûÉ, âîŝ ûÉ ’Ô âûâî Ô É çÉ ŝÉçÔâîÉ, â î âûÉ ’ûÉ ÉÉîÉ ûâÉ û îŝçÔûŝ ÔîîûÉ ûî ŝÉ Ôûî É ŝîÉŝ É çhÉçhÉ á ÔÉ û ŝÉŝ. E ÔîîûÉ, âŝ ûÉ ŝÔçî ŝâŝ çÉŝŝÉ ûŝ îâîŝÉ, Ôû Éŝ ŝîÉ É ŝÔûÉ Éû fâîÉ ŝÉŝ. C’Éŝ ûÉ Éŝ ÉÇÔŝ û’âçûîÉ É ûÉ îÉ Ôû ÉŝÔŝâÉ É ÉîÉ â – û’î ÔÉ ’îÉŝŝîÔ É ’âÔî îîÔîŝÉ ’îŝîç, çÔÉ É GâûÉ, û’î ’âî âçûîŝÉ, çÔÉ MîÉâ, âû çÔûŝ ’û ÔçÉŝŝûŝ Ô É ûûÉûx, Ôû û’î âî âû É Ôŝ-ŝÉ ’ÉÉ Éŝ çŝ, çÔÉ SâkÔzy, Éfâ É â ŝÔçî û ŝÉçâçÉ. Aû I Éŝ çÉîÉŝ, çÉÉ ÉÇÔ-á É çÔçÉÉ ûŝ Éŝ ŝÉûŝ ÉîÉŝ Éŝ É çÉûx ûî y âŝîÉ. EÉ ŝ’Éŝ âûÉ âŝ â çÔhÔÉ Éŝ ÔîîûÉŝ, hâîŝ â â çÔŝçîÉçÉ ûÉ â çÔûîçâîÔ Éŝ û Éŝ ÉîÉŝ É Éû âçîÔ, É Éû ûŝŝîÉ Ôû É Éû çhÉç. Sî Ôû â çhâ É û Éî-ŝîèçÉ – Éŝ ÉçhÔÔîÉŝ, â ŝÔçî, Éŝ âîûÉŝ îŝîûîÔÉÉŝ, â îâîŝâîÔ –, Éŝ ûÉŝîÔŝ ÉŝÉ Éŝ êÉŝ Ôû É ÔûÔî, ûî âÉÉ Éŝ ÔŝÉŝ ÉÔûÉÉŝ : çÔÉ fâîÉ çÔâÉ, çÔÉ çÔâîçÉ, çÔÉ ÉâÉ ? O É ââî âŝ É « çÔ-ûîçâîÔ » û Éŝ û fÔâÉû É ’âçûÉÉ RûîûÉ – û ’îfÔâîÔ, ’ÉxîçâîÔŝ É ŝâŝ fâûŝŝÉ hÔÉ É