Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

Gaspard Muheme
Systèmes  économiques de la mondialisation
SŝÉŝ çôôûÉŝ É à ôàŝàô
MŝÉ É àÉ : VçÉ AàÉ – Sûô PÉŝŝÉ
D/2015/4910/14
© AçàÉà – ’ààà ŝ.à. Gà’PàçÉ, 29 B-1348 ôûà-à-NÉûÉ
SBN : 978-2-8061-0218-8
Tôûŝ ôŝ É Éôûçô, ’àààô ôû É àûçô, à ûÉûÉ ôç ûÉ çÉ ŝô, ŝÉŝ ôû ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûôŝàô É ’Éû ôû É ŝÉŝ ààŝ ô.
.Éôŝ-àçàÉà.É
Gàŝà MûÉÉ
Systèmes économîques de La mondîaLîsatîon
À Françoîse, mon épouse
« Ce quî appartîent au tout est dû à a partîe ». (AûÉÉ  çàçû àçÉ â ŝà ÉŝûÉâ ’ÉçŝŝÉÉ çôÉç )[Hôàŝ ’Aû]
ôûçô àÉ
CÉ ôûàÉ ŝûes systèmes économîques de a mondîaîsatîonÉŝ ŝ Éŝ ÉçÉçÉŝ ôû ôŝ ÉŝÉÉÉŝ É ŝçÉçÉŝ çô-ôûÉŝ, ’àô â ’UÉŝ CàôûÉ É Bûàû (UCB) [1997, 1998, 1999, 2000, 2001], â ’UÉŝ CàôûÉ û GàÉ (UCG) [1999, 2000, 2001 É 2002] àà É àçôû ’àûÉŝ ûÉŝŝ û ŝàô â ûûàŝ É â Kŝàà, ÉŝûÉ â ’UÉŝ OIçÉÉ É Bûàû [2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015] àû-Éâ É ôŝ çôÉŝ É ôàô É ààŝÉ çôôûÉ ’AÉŝ, É ôûà É É ’ûÉŝ àà àû QûÉç û ôûŝ à Ô àû Dôçôà É 1995. Aŝ àô ôûç â Éŝ ôàÉŝ û ŝàô : Éŝ ûÉŝ çàŝ-ŝûÉŝ, Éŝ ôàÉŝ É AûÉ, É EûôÉ, É AûÉ û Nô (USA, Cààà) É û Sû (Côŝà Rçà), ôûŝ àôŝ ûÉ ŝô û ôÉ àûôû û çààŝÉ àŝ ŝÉŝ àçÉÉŝ É àŝÉ É ’ÉÉôŝÉ. NôÉ çôÉ, çôÉ É à MôàÉ, ç’Éŝ É ôàÉ â àÉŝ Éŝ àŝ É Éŝ ôŝ ’û àŝ à çôÉ à RûûÉ ôçàûÉ û Côô. Dàŝ ôŝ ÉŝÉÉÉŝ, à ûÉŝô ÉàÉÉ çÉ ôŝ ûàŝ ŝ’Éŝ çàûÉ ôŝ ôçàŝÉ, É É àÉ çûÉÉ, ŝû à FÉçÉ ÉÉ à àûçÉ É à ôÉ. E ôû Éŝ çôôŝÉŝ, à àûÉ É à çôàŝŝàçÉ çûÉ à çÉàŝ çôûÉŝ ÉŝÉàŝ û
7
Systèmes économîques de a mondîaîsatîon
É ôû Éŝ ’àô Éû Éû àû çààŝ Éŝ ŝçÉçÉŝ çôôûÉŝ É àààÉŝ ûà É/ôû çôÉ ’çôôÉ ôûà ÉÉ Éŝ êŝ É àûçÉ ôû É ôÉ, É ÉçôÉ ôŝ ûà à ôàŝàô Éûà É/ôû ÉôÇà à àÉû É É ŝàû û çààŝÉ É û ŝôçàŝÉ. Nôûŝ àôŝ  ôûôûŝ àŝ à ûÉ çÉàÉ ŝô û ôÉ ŝà â çô-ÉÉ, çôŝûÉ É ÉûÉ çÉ û’ É à. Pûŝ, ôÉ ô-çÉŝŝûŝ ’ÉûÉ É É àÉ çôÉÉ çÉ ôçôÉÉ û çôûÉ çààŝÉ-ŝôçàŝÉ ŝ’Éŝ ôàŝ à ôÉ ÉÉçÉ É ôÉŝŝÉû ’ààŝÉ Éŝ ŝŝÉŝ É ŝûçûÉŝ çôôûÉŝ Éûŝ  àŝ. MàÉà, ôûŝ ôûôŝ ûÉ çÉ É ô É çôÉû ŝÉ ŝûÉ àŝ çÉÉ ÉÉ àŝŝÉô û ŝàà EÉŝ TÉàç ŝÉô àûÉÉ «   à Éû ŝŝÉŝ çôôûÉŝ É  É Éû  É àô ûÉ Éû… ». Éŝ Éû àÉÉŝ û çààŝÉ : É àŝÉ É ’ÉÉôŝÉ, çààô ’Aà S É É Kà Mà, Éû ÉÉçûÉŝ É à ôÉ É É à àûçÉ, Éû ÉŝÉûŝ àûôû ÉŝûÉŝ Éŝ àûÉŝ àÉ ôû ôûŝ ŝûÉ Éŝ Éŝ Éŝ ŝŝÉŝ û ÉûÉ êÉ ôûÉŝ (Éŝ ôÉŝ çôôûÉŝ É ŝôçàÉŝ) ôû É Éŝ (Éŝ ôçÉŝ çôôûÉŝ É ŝôçàÉŝ). CÉÉ ûçàô çôûÉ àû ÉôûÉÉÉ É à lÉô ŝû ’ÉÉçÉ, ’ôûô É à àŝôàô Éŝ àŝ ŝŝ-Éŝ çôôûÉŝ àŝ ’ŝôÉ û Éŝ ŝÉ. ’ôÉç É ’ôûàÉ Éŝ É ÉÉÉ àû ûàŝ É ŝçÉçÉŝ çôôûÉŝ É àààÉŝ É ŝ’É É à çôôàô û çààŝÉ É û ŝôçàŝÉ çôÉ Éû Éŝ çÉàû É ’ôûô É à ÉŝÉ çôôûÉ. É çô û ôŝôÉÉ ŝôôûÉ, çôÉ Éà ôû û çÉçÉû, ÉÉ ’àŝŝÉô à à É à  É ôŝ ÉçÉçÉŝ, ’ÉŝÉà É ôÉ çôûÉÉ à ’àû É à àçÉ ôôôûÉ ôûŝûÉ. CÉÉ-ç ÉôŝÉ ŝû ûÉ ôûÉ É ÉçûÉ ôû ÉçûÉ ’ôàô ôÉ ŝû ’àIàô ŝÉô àûÉÉ Éû ŝŝÉŝ çôô-ûÉŝ ŝÉ çôôÉ, É  ’ É à Éû ûÉ Éû, Éŝ àûÉŝ à ŝô Éŝ ôàŝ ŝô Éŝ Éŝ. ’àôçÉ Éŝ ’ààŝÉ ŝŝ-ûÉ ÉÉ à ’ûÉ É Nàŝ É à ’ûÉ É PàÉô û É ŝ’ôôŝÉ  â à çôààŝô ûààÉ  â çÉÉ ûààÉ. à ôÉ çôààÉ Éŝ ŝ ôŝ É ŝÉ ôû àôÉ Éŝ ûÉŝôŝ û ŝôûÉ çàÉ â à ŝçÉçÉ çôô-ûÉ ûÉ. EÉ à ÉÉ É çôÉ à Éŝ ŝôûÉ
8
ïntroductîon générae
É ôûçÉ ŝû ’àIàô, à ÉÉÉ, É à ŝçiç É ’çôôÉ àôàŝÉ àŝ Éŝ àÉŝ 1920 â 1980, ÉÉ Éŝ àŝ ŝû Éŝ çààŝÉŝ àŝàûÉŝ, É ôÉ àô-ŝàô, à ààŝàô É ’AûÉ, É Éŝ çôŝûÉçÉŝ É ’ûiçàô ÉûôÉÉ àŝ Éŝ ÉŝÉçÉŝ É à ôàŝàô. CÉÉ àôçÉ ŝŝûÉ çôààÉ ôûçÉ É ûŝ ŝû ’ôŝÉ çôôÉŝÉ É à çôÉÉçÉ ŝûôÉÉ ÉŝÉ â çàûŝÉ É ’ÉÉàçÉ É É à àŝô Éŝ û ôûÉàû ŝŝÉ çôôûÉ É ŝôçà Éûŝ É û Éŝ àÉŝ 1990. Aôŝ Éŝ àŝ ô-àçàŝ ŝû à ôŝô-É, çôÉ ôÉ ’àÉ, ôûÉ çôû àû ôi Éŝ ààŝÉŝ iÉŝ ŝû à çÉŝŝ ’ûÉ ûàô ûÉÉÉ û ŝŝÉ ôàÉ Éàôà É Éŝ àçŝ iàçÉŝ ôàŝŝ. ÉÉôŝÉ É àŝÉ, ŝôûŝ Éû ÉŝçÉŝ ŝŝûÉŝ ’û êÉ ÉÉ, ŝô àŝ çôÉ ôàŝà-ô iàçÉ É ŝûŝ çôÉ ôàŝàô çôôûÉ.Dàŝ çÉŝ çôôŝ û É ŝ’ÉŝŝÉ ûŝ û’àû çôÉôà àŝ Éŝ çàÉŝ çôôûÉŝ. ’ôà É à ûçàô ŝ’ŝç àû çôŝÉÉ Éŝ ŝçÉŝ ŝôûŝ ûÉ ÉàôàÉ çôlûÉçÉ ’àôŝ û àûô Éà Éŝ ûŝ ŝû Éŝ àûÉŝ ôû àÉÉ É ôÉ ÉŝŝÉÉ É à çôàŝŝàçÉ çô-ôûÉ, çôûà àŝ â ’ûÉ Éŝ ŝŝÉŝ, Éŝ ŝûçûÉŝ É Éŝ ŝûÉŝ çôôûÉŝ. CÉÉ-ç ÉôŝÉ ŝû à ôÉ É çôààŝô ûààÉ ôû ŝÉÉ ’ààŝÉ çôààÉ û É ŝ’ôôŝÉ É É â à çôààŝô ûààÉ çôÉ àà-É ŝŝûÉ É çôôÉ. EÉ ÉÉ ûÔ É ôŝÉ Éŝ ûÉŝôŝ É ’àôÉ Éŝ ôÉŝ ûÉ à ŝçÉçÉ çôôûÉ É àààÉ, êÉ É ŝÉ àÉà à Éŝ ŝçÉçÉŝ « ûÉŝ » à ôŝàô ôû ôàŝàô ààûÉ, É ŝàûà àÉ àûÉÉ. É çôûÉ ŝŝûÉ çààŝÉ-ŝôçàŝÉ ôûÉ É ààÉ ŝŝûÉ çààçŝ à ôŝ Éŝôŝ : ’àô ’É ûÉ ôûŝ Éŝ ŝŝÉŝ ô Éûŝ àûŝ ôÉŝ, ÉŝûÉ à ôÉ É à çôààŝô ûààÉ, Éi ûÉ àôçÉ àÉ à Éŝ ŝçÉçÉŝ çôôûÉŝ É àààÉŝ àŝ ûÉ Éàô ôÉ ÉÉ ’ŝôÉ É à ôÉ çôôûÉ çôààÉ Éŝ àŝ ŝŝÉŝ à à ûÉŝô çÉàÉ É à ôàô, É ’Éàçô ’ÉŝÉÉ, É ’ôûô É É à ŝ-ŝôûô Éŝ ŝûôŝ çôôûÉŝ àŝ àûŝŝ Éŝ ŝûôŝ ô çôôûÉŝ. ’àôçÉ ŝÉ û ôÉŝŝÉÉ â ŝà ûŝ ŝÉ ÉÉŝŝô ’û ôçÉŝŝûŝ, ûÉ àûÉ û çààŝÉ
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin