Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 62,00 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Du même publieur

Chez le même éditeur
Rétine, çôéçîô îîé à Sàôô Yéŝ Côé é Aàî Gàûîç Vôûé 1. Téçîqûéŝ ’éxôàîô é à îé Vôûé 2. Hôéŝçéçéŝ îîééŝ Vôûé 3. Pàôôîé àŝçûàîé û ô ’œî  Rîôàîé îàîqûé Vôûé 4. Iààîô Vôûé 5. Œî é ààîéŝ ŝŝîqûéŝ  Aôàîéŝ é àéçîôŝ ô àûçôàéûŝéŝ û é ôîqûé Vôûé 6. Dçôéé é à îé  Cîûîé àçûàîé Vôûé 7. Déŝçéçé àçûàîé îé À ’âé (DMLA)  Môîé é îôôîéŝ é à ôàŝçûàîŝàîô çôôîéé Vôûé 8. Tûéûŝ çôôîééŝ é îîééŝ  Dîéŝ
Œil et maladies systémiques, à P. SÈé é L. Kôjîîà Cas cliniques en ophtalmologie, à C. Oŝŝàû é M. Rôé Atlas de poche d’ophtalmologie, à T. Sçôé, M. Gü, J. Mîéé é M. Rôàç Ophtalmologie, à S. Mààà, T. Swééé é D. Gûé Les urgences ophtalmologiques, à R. A. Càààô Traité des maladies et syndromes systémiques, à L. Gûîéî, O. Méé, J. Sîîîà Traité de médecine, à P. Gôéàû, S. Héŝô, P. Càçôû é J.-C. Pîéé Principes de médecine interne Harrison, à E. Bàûwà, A.S. Fàûçî, D.L. Kàŝé, S.L. Hàûŝé, D.L. Lôô é J.L. Jàéŝô La petite encyclopédie médicale Hamburger, à M. Léôîé Dictionnaire français-anglais/anglais-français des termes médicaux et biologiques et des médicaments, à G. S. Hî L’anglais médical : spoken and written medical English, à C. Côû é X.-F. Côû Guide de conversation médicale français, anglais, allemand, à C. Côû, F.-X. Côû é K. Kàŝŝà
Ophtalmologie pédiatrique et strabismes
Sous la direction de
Mitra Goberville Ophtalmologiste Centre Ophtalmologique Lauriston, Paris
Pascal Dureau Ophtalmologiste, Chef de Service Adjoint Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris
Examen ophtalmo-pédiatrique
Coordonné par Claude Speeg-Schatz, Pascal Dureau
Préface du Professeur Jean-Louis Dufier
Ophtalmologie pédiatrique et strabismes (Mitra Goberville, Pascal Dureau) Vôûé 1. Exàé ôàô-îàîqûé (Càûé Séé-Sçà, Pàŝçà Dûéàû) Vôûé 2. Séé àîéû é àéxéŝ (Pàŝçà Dûéàû) Vôûé 3. Séé ôŝîéû – Néûô-ôàôôîé (Géôéŝ Càûô, Fôéçé Méé-Gààôîé, FàÇôîŝ Aûé, Màîéû Rôé) Vôûé 4. Aôîé é ôûéŝ ôçûôôéûŝ (Càéŝ Hààû, Mîà Gôéîé, Nîçôàŝ Gàîé) Vôûé 5. Tàîéé é ’àôîé é û ŝàîŝé – Dîéŝ (Mîà Gôéîé)
Pour visionner les vidéos relatives aux différents volumes du coffretOphtalmologie pédiatrique et strabismesscannez les QR codes situés en fin de chapitre et section concernés, ou allez à l’adresse suivante :
://éîîôŝ.àôîŝîé./çôéé_ôûàé/ôéîé-ûéàû/îéôŝ.
Directeur scientifique :Sàôô Yéŝ Côé
Direction éditoriale :Fàîéé Rôûéàûx Édition :Bîîé Péô Fabrication :Eŝéé Péé-Lé Dû Couverture :Iŝàéé GôéÈçé
Composition :Nô Côô, Vîééûé-’Aŝçq Impression et brochage :SNEL, Vôé, Béîqûé
© 2014, Làôîŝîé, Pàîŝ
ISBN : 978-2-257-20587-2
Liste des collaborateurs
Aûé Affortit-Demoge, Oàôôîŝé, Pàîçîé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. FàÇôîŝ Audren, Oàôôîŝé, Pàîçîé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. Cŝàî Basdekidou, Oàôôîŝé, Aŝŝîŝàé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ.
Oîîé Bergès, Ràîôôûé, Cé é Séîçé Ajôî, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ.
Jéà-Lôûîŝ Bourges, Oàôôîŝé, Màïé é Côéçéŝ éŝ Uîéŝîŝ-Pàîçîé Hôŝîàîé, Séîçé ’Oàôôîé, HÔé-Dîéû, Pàîŝ.
Dôîîqûé Bremond-Gignac, Oàôôîŝé, Pôéŝŝéû éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Hôŝîàîé, Séîçé ’Oàôôîé, CHU ’Aîéŝ, Uîéŝî Pîçàîé Jûéŝ-Véé, Aîéŝ. Eàûé Bui Quoc, Oàôôîŝé, Pàîçîé Hôŝîàîé, Cé é Séîçé, Séîçé ’Oàôôîé, HÔîà Rôé-Dé, Pàîŝ. Jôŝé Bursztyn, Oàôôîŝé, Pàîçîé Aàç, Séîçé ’Oàôôîé, HÔîà Néçé-Eàŝ Mààéŝ, Pàîŝ.
Géôéŝ Caputo, Oàôôîŝé, Cé é Séîçé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. Héî Copin, Gçôôûé, Séîçé é Gçôôîé, CHU ’Aîéŝ, Uîéŝî Pîçàîé Jûéŝ-Véé, Aîéŝ. Éîàé Delouvrier, Oàôôîŝé, Pàîçîé Aàç, Séîçé ’Oàôôîé, HÔîà Rôé-Dé, Pàîŝ.
DàîÈé Denis, Oàôôîŝé, Pôéŝŝéû éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Hôŝîàîé, Séîçé ’Oàôôîé, CHU Nô, Màŝéîé. Jéà-Mîçé Devys, Aéŝŝîŝé, Cé é Séîçé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. Pàŝçà Dureau, Oàôôîŝé, Cé é Séîçé Ajôî, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ.
Càéîé Edelson, Oàôôîŝé, Pàîçîé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. Séîé Gras, Aéŝŝîŝé, Aŝŝîŝàé, Fôàîô Oàôôîqûé Rôŝçî, Pàîŝ. Cîŝîà Hamel, Oàôôîŝé, Pôéŝŝéû éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Hôŝîàîé, Céé Nàîôà é Réçé Mààîéŝ Ràéŝ, Aéçîôŝ ŝéŝôîééŝ îqûéŝ, CHU Gûî-é-Càûîàç, Môéîé. Aîé Kostas, Oôîŝé, Céé Hôŝîàîé Nàîôà ’Oàôôîé éŝ Qûîé-Vîŝ, Pàîŝ.
VI  Liste des collaborateurs
MîçÈé Leite, Oàôôîŝé, Càîé ’Oàôôîé, Nôé-ŝû-Màé. Iŝàéé Meunier, Oàôôîŝé, Pàîçîé Hôŝîàîé, Céé Nàîôà é Réçé Mààîéŝ Ràéŝ, Aéçîôŝ ŝéŝôîééŝ îqûéŝ, CHU Gûî-é-Càûîàç, Môéîé. Pîéé Quartier, Rûàô-îàé, Pôéŝŝéû éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Hôŝîàîé, Uî ’Iûôôîé-Hàôôîé é Rûàôôîé îàîqûéŝ, Uîéŝî Pàîŝ-Déŝçàéŝ, HÔîà Néçé-Eàŝ Mààéŝ, Pàîŝ.
Fôéçé Rigaudière, Néûôŝîôôîŝé, Màïé é Côéçéŝ ôôàîé éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Aàç ôôàîé, Séîçé é Pŝîôôîé çîîqûé, Exôàîô é à Fôçîô îŝûéé, HÔîà Làî-ôîŝîÈé, Pàîŝ.
Màîéû Robert, Oàôôîŝé, Pàîçîé Hôŝîàô-Uîéŝîàîé, Séîçé ’Oàôôîé, HÔîà Néçé-Eàŝ Mààéŝ, Uîéŝî Pàîŝ-Déŝçàéŝ, Pàîŝ.
Aàû Sauer, Oàôôîŝé, Pàîçîé Hôŝîàîé, Séîçé ’Oàôôîé, Hôŝîçéŝ Cîîŝ é Sàŝ-ôû.
Vàéŝŝà Sebag, Oôîŝé, Céé Oàôôîqûé Làûîŝô, Pàîŝ.
Càûé Speeg-Schatz, Oàôôîŝé, Pôéŝŝéû éŝ Uîéŝîŝ, Pàîçîé Hôŝîàîé, Séîçé ’Oàô-ôîé, Hôŝîçéŝ Cîîŝ é Sàŝôû.
Xàîé Zanlonghi, Oàôôîŝé, Cîîqûé Sôûîé, Nàéŝ
Sommaire
PréfaceXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Liste des abréviations . XV. . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre1. Développement de l’œil et de la vision. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Embryologie oculaire,par Dominique Bremond Gignac, Henri Copin . . . . . . . . . . . . . . 1 Développement de l’ébauche neurale . . . . . 2 Développement de l’ébauche cristallinienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Développement des autres structures oculaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Contrôle génétique et moléculaire du développement oculaire. . . . . . . . . . . . . . 6 Applications cliniques des anomalies embryologiques du développement oculaire7 Croissance post-natale du système visuel,par Emmanuel Bui Quoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Croissance anatomique de l’œil : longueur axiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Croissance de l’orbite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cornée : diamètre, pachymétrie, puissance. . . 9 Cristallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Processus d’emmétropisation . . . . . . . . . . . . 10 Rétine et fovéa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nerf optique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Développement post-natal des voies visuelles et du cortex visuel. . . . . 12 Période sensible du développement visuel. . 13 Amblyopies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Plasticité cérébrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagittalisation des yeux . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Système musculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Développement de la fonction visuelle,par Emmanuel Bui Quoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Acuité visuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fonction visuelle à l’âge préverbal : regard préférentiel, potentiels évoqués visuels, nystagmus optocinétique . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Champ visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Vision des couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Accommodation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Fonction de sensibilité aux contrastes . . . . . 24 Vision binoculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Oculomotricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Chapitre 2. Examen clinique. . . . . . . . 29 Interrogatoire,par Claude Speeg-Schatz . . . . 29 Antécédents néonatals et périnatals. . . . . . . 29 Antécédents familiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Développement de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . 30 Réfraction,31par Joseph Bursztyn. . . . . . . . . . . . Définitions31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troubles de la réfraction : amétropies . . . . . 32 Croissance du globe et réfraction32. . . . . . . . Cycloplégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Méthodes de mesure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Évolution de la réfraction . . . . . . . . . . . . . . . 34 Étude épidémiologique : quelques chiffres . . 35 Géographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Anisométropie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VIII  Sommaire
Réfraction et strabisme . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hérédité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Facteurs favorisant la myopie36. . . . . . . . . . . . Quelques syndromes associés à une forte hypermétropie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Correction optique des troubles de la réfraction37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement de la myopie . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Dépistage visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Acuité visuelle,par Catherine Edelson, François Audren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mesure de l’acuité visuelle. . . . . . . . . . . . . . 39 En pratique courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Spécificités de l’examen clinique oculomoteur chez l’enfant,par Éliane Delouvrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Interrogatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Motilité intrinsèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Test aux reflets (test de Hirschberg). . . . . . 48 Motilité extrinsèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Recherche de strabisme. . . . . . . . . . . . . . . . 55 Mouvements oculaires anormaux. . . . . . . . . 56 Enregistrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Examen de la vision binoculaire,par Danièle Denis58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Définitions58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Structures anatomo-fonctionnelles qui sous-tendent la binocularité et son installation58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Étude de la sensorialité en pratique clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bilan orthoptique,par Aline Kostas, Vanessa Sebag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bilan moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bilan sensoriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Autres examens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Coordimétrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Quelques astuces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vision des couleurs chez l’enfant,par Xavier Zanlonghi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Principes et classification des dyschromatopsies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tests disponibles et utilisables chez l’enfant et l’adolescent76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Circonstance de l’examen de la vision des couleurs chez un enfant . . . . . . . . . . . . . 82 Mesure de la pression intraoculaire chez l’enfant,par Arnaud Sauer, Claude Speeg-Schatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Moyens de mesure de la PIO . . . . . . . . . . . . 84
Effets de l’anesthésie générale sur la mesure de la PIO84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeurs de la PIO en fonction de l’âge . . . . 84 Corrélation entre l’épaisseur cornéenne centrale et la PIO chez l’enfant. . . . . . . . . . 84 Examen clinique du segment antérieur et du segment postérieur,par Pascal Dureau, Georges Caputo86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segment antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Segment postérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Chapitre 3. Examens complémentaires90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spécificités de l’électrophysiologie visuelle chez l’enfant,par Florence Rigaudière . . . . . . 90 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Matériel et méthodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Variations des signaux avec l’âge94. . . . . . . . . Exemples97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pachymétrie chez l’enfant,par Chrysanthi Basdekidou . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Facteurs influençant la pachymétrie chez l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Influence sur la mesure de la pression intraoculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Topographie cornéenne,par Chrysanthi Basdekidou . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Topographie cornéenne par réflexion spéculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Topographie par balayage par fentes lumineuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Topographie par caméra rotative Scheimpflug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Utilisation pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 OCT du segment antérieur,par Chrysanthi Basdekidou . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Imagerie rétinienne,par Aude Affortit-Demoge . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Clichés couleur, monochromatiques et en autofluorescence. . . . . . . . . . . . . . . . . 112 OCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Angiographie à la fluorescéine. . . . . . . . . . . 116 Angiographie au vert d’indocyanine. . . . . . . 117 Appareils particulièrement utilisés chez l’enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Scanner et IRM de l’œil et de l’orbite,par Olivier Bergès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Considérations techniques. . . . . . . . . . . . . . 122 Principales indications pour l’examen de l’œil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Principales indications pour l’examen de l’orbite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Principales indications en neuro-ophtalmologie. . . . . . . . . . . . . . . . 128 Échographie de l’œil et de l’orbite chez l’enfant : techniques, indications, résultats,par Olivier Bergès. . . . . . . . . . . . . . . 128 Considérations techniques. . . . . . . . . . . . . . 128 L’œil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 L’orbite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Anesthésie en chirurgie ophtalmologique pédiatrique,par Séverine Gras, Jean-Michel Devys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Choix de la technique anesthésique. . . . . . . 138 Évaluation préopératoire. . . . . . . . . . . . . . . . 138 Jeûne et prémédication . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Induction de l’anesthésie . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Prise en charge des voies aériennes. . . . . . . 139 Effets systémiques des collyres . . . . . . . . . . . 139 Quelques cas particuliers. . . . . . . . . . . . . . . 140
Chapitre 4. Apport de l’examen pédiatrique en ophtalmologie,par Pierre Quartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Anamnèse familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Antécédents du patient . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Histoire de la maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Examen clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Enquête étiologique, diagnostic et suivi. . . . 145
Chapitre 5. Examens biologiques en ophtalmologie pédiatrique,par Pierre Quartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Sommaire IX
Examens biologiques à visée étiologique . . . 147 Examens biologiques évaluant le retentissement d’une pathologie associée à une atteinte ophtalmologique. . . . . . . . . . 149 Examens biologiques utiles pour le suivi de l’évolution de la maladie et de la tolérance des traitements . . . . . . . . 150
Chapitre 6. Indications des études génétiques chez l’enfant,par Isabelle Meunier, Matthieu Robert, Jean-Louis Bourges, Christian Hamel. . . . . . . . . 152 Quand évoquer une pathologie héréditaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Quand faut-il demander une consultation génétique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Consultation génétique ou ophtalmogénétique ?. . . . . . . . . . . . . . . . 162 Difficultés et limites des études génétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Conseil génétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Perspectives des séquençages à haut débit et des puces à façon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Chapitre 7. Épidémiologie164 . . . . . . . . . . Épidémiologie des troubles visuels chez l’enfant,par Pascal Dureau. . . . . . . . . . . 164 Handicap visuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Épidémiologie des pathologies non cécitantes de l’enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Épidémiologie des strabismes,par Michèle Leite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Préface
L’éà ’éŝ àŝ û àûé é îîàûé. Léŝ àîçûàîŝ ààôîqûéŝ, îŝôôîqûéŝ, -ŝîôôîqûéŝ, ôîqûéŝ é ŝô œî îûé ŝéŝî-éé ŝû éŝ ôàîŝ éŝ éxàéŝ çîîqûéŝ é àà-çîîqûéŝ qûî ûî ŝô ôéŝ é îé îéé ŝû ŝéŝ àôôîéŝ ô éŝ àî-ééŝ îçàûx, çîûîçàûx é ôôîqûéŝ ààŝ ééé à àîîàîô àîé é ŝéŝ ôçîôŝ îŝûééŝ ôû ôîé ’çûéî éôûàé é ’àôîé. Côé é ŝôûîàî jÀ D. Gôé-Jô é 1992, é éŝ ’éŝ ûŝ ôù éŝ àéçîôŝ ôçûàîéŝ é ’éà îûàîé çôé é ŝîéŝ ôéŝ çîîqûéŝ é à àô-ôîé é ’àûé. Eéŝ ô éûŝ ŝçîîçîŝ qûî ô é ’Oàôôîé îàîqûé ûé ŝû-ŝçîàî.
Pàîçîà éŝ ôîŝ éûîéŝ éôôîqûéŝ, ’œî é ŝéŝ àéxéŝ ŝô àû çàéôû é à àô-ôîé îàîqûé ô éŝ àîéŝàîôŝ ôà-ôôîqûéŝ ’çàé àŝ À ’œî éxîé é ’Oàôôîŝé qûî àôé àîŝî ûé àîé çîéûŝé àû Pîàé. Dû àî û éçû éŝ ààîéŝ îéçîéûŝéŝ é çàéîééŝ, ôû àû ôîŝ ŝôûŝ ôŝ çîàŝ, qûàé-îŝ ôû çé éŝ ççîŝ é ’éàçé ŝô îqûéé éîéŝ. Léŝ éàîôŝ éé ’œî é ’î ŝô àçîééŝ é çôûéŝ éûîŝ à ûŝ àûé Aîqûî, îé àà qûé é
ôîé ôàé Géô Méé ’àîŝŝé é 1865 éŝ ôîŝ é ’î. Dé ôŝ jôûŝ, ’àôéé é ’âé é à ô-çàîô, qûî à é àî àéç çéûî é ’éŝàçé é îé, àôîŝé éŝ ûàîôŝ ôîàéŝ é ôô çé éŝ éàŝ ŝ é Èéŝ ûŝ âŝ é éŝ àé-àîôŝ çôôŝôîqûéŝ çé éŝ éàŝ ŝ é Èéŝ àû-éÀ é qûààé àŝ. Sôûŝ ’àûéŝ çîéûx, à ôé îçîéçé éŝ ûîôŝ çôŝàûîéŝ, ôû éŝ àîŝôŝ ŝôçîàéŝ ôû àîôîàéŝ, çôŝî-ûé ûé ŝôûçé àjéûé é ààîéŝ çéŝŝîéŝ àûôŝôîqûéŝ çôé ô éû ’ôŝéé àŝ éŝ àûçôéŝ çôîàûx îîîŝ é çéàîéŝ ôéŝ é éŝçéçéŝ îîééŝ.
I é éŝé À àççôî é ûŝ ààé éŝ éôîŝ, çéûî é ééçîé ôûŝ éŝ Aûéûŝ qûî ô çôîû À à àçîô é çé àî é é î-çîé çàéûéûŝéé é Dôçéû Pàŝçà Dûéàû é é Dôçéû Mîà Gôéîé qûî é ô àŝŝû îàé à éŝôŝàîî îôîàé. Té qû’î ŝé ŝéé, çé àî ŝé ŝîûé ŝû é ôî î éŝ ôûàéŝ çàŝŝîqûéŝ é çôŝîûé ûé -éçé îîŝéŝàé àûx Oàôôîŝéŝ é àûx Pîàéŝ, àîŝ àûŝŝî À ôûŝ çéûx qûî ô À çôàïé é ’éà : Méçîŝ àîŝéŝ, Oôîŝéŝ é IîîÈéŝ. Tôûŝ ŝéô ééàéŝ àûx Éîîôŝ Làôîŝîé é çôîûé àîŝî À à îûŝîô éŝ çôàîŝŝàçéŝ é Oàôôîé îàîé.
Professeur Jean-Louis Dufier é ’Açàîé Nàîôàé é Méçîé
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin