Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 19,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

La quête de certitude
Une étude de la relation entre connaissance et action
par JOHN DEWEY
’  Traduit de l anglais (États Unis) par Patrick Savidan
BibliOthèque de PhilOsOphie
CôÉÇîô ôÈÉ pà JÉà-Pàû SàÉ É MàûîÇÉ MÉÉàû-Pô
JOHN DEWEY
L A Q U Ê T E D E C E RT I T U D E
U N E é T U D E D E L A R E L A T I O N E N T R E C O N N A I S S A N C E E T A C T I O N
Traduit de l'aNglais (États-UNis) par Patrick SaVidaN
G A L L I M A R D
La traductiON de cet OuVrage est publiéesOus la respONsabilité de JeaN-Pierre COmetti
Titre OrigiNal : t h e q u e s t f o r c e r t a i n t y
Extrait de t h e c o l l e c t e d w o r k s o f j o h n d e w e y . t h e l a t e r w o r k s v o l u m e 4 : 1 9 2 9 e d i t e d b y j o a n n b o y d s t o n
publié aVec l'autOr isatiON de SOutherN IlliNOis UNiVersity Press, 1915 UNiVersity Press DriVe MC 6806, CarbONdale, IlliNOis 62901 USA © 2008 by The BOard Of Trustees, SOutherN IlliNOis UNiVersity. © ÉditiONs Gallimard, 2014, pOur la traductiON fraNçaise.
P R É S E n TAT I o n D EPatrick SAvIDAn
P R é S E N TAT I O N D E L’ é D I T I O N F R A N ç A I S E
Là QûêÉ É ÇÉîûÉOu les leçONs d’uNe pratique
LÉ pàgàîŝÉ Éû É FàÇÉ, ûŝûÉ àŝ Éŝ àÈÉŝ 0, ûÉ ÇÉàîÉ àÉîô . O É pÉû pàŝ îÉ pôû àûà û’î ŝûŝÇîà àôŝ Éŝ îàôgûÉŝ èŝ ÈÇôŝ, î û’î ôà îÉû â Éŝ ÉàîÉŝ ’àppôpîàîô, â ’îŝà É ÇÉÉŝ ûî ŝÉ pôûîŝîÉ ŝû É ÇôîÉ ÉûôpÈÉ, É IàîÉ, É AÉàgÉ É êÉ É AgÉÉÉ, ôù Éŝ pîôŝôpÉŝ àûŝŝî îûÉŝ ûÉ BÉà RûŝŝÉ ŝÉ ŝÉô pôûà àppîûÈŝ, ŝû É ô, â ûî àîÉ ààgÉ. Qûà É Éàî pàŝ ŝ’ êÉ ûÉ ôÉ É Èpîŝ pôû ÇÉÉ ÈàgÉ pîôŝôpîÉ ÉûÉ ’AÈîûÉ, Éŝ ÇûîôŝîÈŝ É Éŝ ôàgÉŝ ûÉ É pàgàîŝÉ Çôà-àî ’ÈàîÉ ààîŝ Èpôûûŝ ’àîàÉÇÉ. Pôû É Çô-pÉÉ Éŝ Éŝŝôŝ, î àûàî pÉÉ à ÉŝûÉ Éŝ àîŝôŝ pîôŝôpîûÉŝ É pôîîûÉŝ ûî pôûàîÉ îûîÉ ÇÉŝ ôÉŝ ÈŝîŝàÇÉŝ, àŝ û ÇôÉÉ àîôà ôÉÉ àûÈ pà É ŝpîîûàîŝÉ, pà É pôŝîîîŝÉ, pà ûÉ pîôŝôpîÉ Éŝ ŝÇîÉÇÉŝ ŝûôû ŝôûÇîÉûŝÉ É ŝôûîgÉ ’àûôôîÉ Éŝ ŝÇîÉÇÉŝ ŝû ô É « ÇôûpûÉ ÈpîŝÈôôgîûÉ », àîŝ àûŝŝî pà ûÉ ÇÉàîÉ àîèÉ É pÉŝÉ Éŝ îÉû û ŝàôî. CÉ ô Çôû É ôî pàŝ pôû àûà ÇôûîÉ â É pàŝ îŝîgûÉ Éŝ pàgàîŝÉŝ. DÉ àî, ÇÉûî É DÉÉ Éŝ ô îÈÉ É ÇÉûî É CàÉŝ SàÉŝ PÉîÇÉ (83-), É ôàÉû, ôû É ÇÉûî É Wîîà JàÉŝ (8-0). CÉŝ pîôŝôpÉŝ ŝÉ îÈÉÇîÉ ŝû É ô, àîŝ àûŝŝî àŝ à
. Vôî ŝû ÇÉ pôî JÉà-PîÉÉ CôÉî,?Qu’est-ce que le pragmatisme , Pàîŝ, Gàîà, « Fôîô Éŝŝàîŝ », 00 ; Rôàî Pûà, « EÉû É ûŝàgÉŝ û pàgàîŝÉ É FàÇÉ (880-0). AppôÇÉ ŝôÇîôôgîûÉ É îŝôîûÉ ’ûÉ àÇÇûûàîô pîô-ŝôpîûÉ »,ReVue fraNçaise de sOciOlOgie, 0/, ô. 5, p. 77-775.
8
PréseNtatiON de Patrick SaVidaN
àîèÉ ô ÇàÇû ŝ’àîà ŝû à ŝÇèÉ pûîûÉ É àÇà-ÈîûÉ. À ÇÉ Ègà, Jô DÉÉ (85-5) Éŝ û Çàŝ â pà. Qûà, àŝ Éŝ àÈÉŝ 0, ô ÇôÉà É ŝ’àîŝÉ ÈÉÉÉ É ŝà Çôîûîô â à pÉŝÈÉ pàgàîŝÉ, Jô DÉÉ ôûîŝŝàî É ÉÉ Èâ ’ûÉ îpôàÉ ôôîÈÈ, É FàÇÉ É àŝ É ôÉ, É à ûÉ ÈôîÇîÉ É pàîÇîÉ É à pÈàgôgîÉ . Sî ŝà ÈÉîô pÈàgôgîûÉ ûî àû û ÇÉàî àîÉÉ É àÉû, ÇÉûî-Çî É û ôûÉôîŝ ûÉ Éàî É ’Égôà ààîŝ à ôÇîÉ î à ÈôÉ ûî, pôû ûî, É ÇôŝîûàîÉ pôûà É ô. I àûà àÉÉ à î Éŝ àÈÉŝ 50 pôû ûÉ ŝô œûÉ pîôŝôpîûÉ, gáÇÉ, ôû pàîÇûîèÉÉ, àû àûÇîôŝ É àû ààû É GÈà DÉÉàÉ, ÇôÉÇÉ â êÉ à îÉ ûÉ à pîŝÉ àû ŝÈîÉû É îŝÇûÈÉ, àŝ û ÇôÉÉ îÉ-ÉÇûÉ É îŝîûîôÉ ûî, ô É ŝàî îÉ, ’Èàî pàŝ Éŝ pûŝ pôÉûŝ. GáÇÉ â ûÉûÉŝ ÇÉÇÉûŝ, pôûŝûîà É FàÇÉ É gà œûÉ É DÉÉàÉ, à ŝîûàîô Éŝ Èŝôàîŝ ôû àûÉ : ’œûÉ É DÉÉ Éŝ àûôû’ûî àgÉÉ É èŝ îÉŝÉÉ ÈûîÈÉ ; ÇÉ ô ÈôîgÉ àûŝŝî, É ôgî-ûÉÉ, É ô pôgàÉ É àûÇîôŝ àûûÉ ÉÉ ôÉ îÉû Épûîŝ É Èû Éŝ àÈÉŝ 000 É, ŝû û É pûŝ 3 ŝôûÉû ÉÇôÉ, Épûîŝ 00 . Aûôû’ûî, É pîôŝôpîÉ, É ÉŝÈîûÉ, É ŝÇîÉÇÉŝ ŝôÇîàÉŝ, à pÉŝÈÉ É DÉÉ Éŝ ôîîŝÈÉ ôûŝ àzîûŝ . Dàŝ ÇÉ É àà-pôpôŝ, î ’Éŝ
. SÉŝ pÉîÉŝ ôûàgÉŝ àûîŝ É FàÇÉ ÈàîÉ ’àîÉûŝ ÉŝŝÉîÉÉÉ ÇôŝàÇÈŝ â à pÈàgôgîÉ :SchOOl aNd SOciety The à àî ’ôÉ ’ûÉ àûÇ- (00) îô pàîÉÉ É 0 É É  ;The Child aNd the Curriculumà ÈÈ àûî (0) É 3 ;HOw We ThiNkÉ 5, (00) My PedagOgic Creed(87) ÉSchOOls Of TOmOrrOw(5) É 3. . PÈÇîŝôŝ ôû É êÉ û’â ÇÉ ôû ô É ÇôpÉ ÉÇôÉ ûÉ Éû èŝÉŝ É pîôŝôpîÉ ŝpÈÇîîûÉÉ ÇôŝàÇÈÉŝ â ’œûÉ É DÉÉ : ÇÉÉ É JôëÉ ZàŝK, ŝôû-ÉûÉ É 8 (« EûêÉ ŝû Éŝ ÉÉû pôîîûÉŝ É ’ôpîîô pûîûÉ. Jô DÉÉ É à ŝÇîÉÇÉ pôîîûÉ É ŝô Épŝ »), É ÇÉÉ É RôÉô FÉgà, ŝôûÉûÉ É 00 (« PÉŝÈÉ, àÇîô, pàîûÉ : ÈûÉ ŝû à pîôŝôpîÉ É Jô DÉÉ É ŝÉŝ pôôgÉ-Éŝ ÇôÉpôàîŝ »). CÉŝ Éû èŝÉŝ ô ôÈ îÉû â pûîÇàîô : JôëÉ ZàŝK, L’opiNiON publique et sON dOuble,  ôÉŝ, Pàîŝ, L’Hààà, 000 ; RôÉô FÉgà, JOhN Dewey et la philOsOphie cOmme épistémOlOgie de la pratique, Pàîŝ, L’Hàà-à, 006, ÉPeNsée, expérieNce, pratique.Essai sur la théOrie du jugemeNt de JOhN Dewey, Pàîŝ, L’Hààà, 006. 3. E 003, JÉà-PîÉÉ CôÉî, pààèÉÉ â ŝÉŝ ààû ÇôŝàÇÈŝ àû pàgà-îŝÉ àÈîÇàî, à àÇÈ ’Èîîô ÉŝŒuVres philOsOphiquesÉ DÉÉ àû Èîîôŝ Fààgô, àŝ ûÉ pÉŝpÉÇîÉ ÉàÈÉ àûôû’ûî pà Éŝ Èîîôŝ Gàîà. . Pôû àôÉ à ûÉŝîô û pàgàîŝÉ, ôûŝ ÉÇôàôŝ É pàîÇûîÉ, É JÉà-PîÉÉ CôÉî,?Qu’est-ce que le pragmatisme ,Op. cit. Pôû Éŝ ûŝàgÉŝ É
Là QûêÉ É ÇÉîûÉOu les leçONs d’uNe pratique
ôûÉôîŝ pàŝ ûÉŝîô É àÇÉ Éŝ gàÉŝ îgÉŝ É ’îŝ-ôîÉ ’ûÉ ÈÇÉpîô . CÉŝ ÉàûÉŝ, ôÇÈÉ àÇûàîÉŝ, ô û ŝÉû ôÉÇî É ô îîÈ, ÇÉûî É àppÉÉ ÇôîÉ û ÉÉ É îîÇîÉ ’àÇÇîààîô pîôŝôpîûÉ É DÉÉ É FàÇÉ, É ’àÉî àîŝî É ÉÇÉû ô pÈÉû, àûûÉ pÉû ŝ’àÉŝŝÉ ÈÉÇîÉÉ, ôûŝ ŝÉÉ--î,The Quest fOr CertaiNty (), û’î pÉû ÉÇôÉ ÉŝÉ ûÉûÉ ÇôŝÉ É à ÈŝîŝàÇÉ ûî ûî û ôppôŝÈÉ àŝ ôŝ àîèÉŝ É É îÉ àûôû’ûî, É û’î ÇôîÉ É É pàŝ ’ôûîÉ. O É ŝÉ Èpà pàŝ ŝî àîŝÈÉ ’àÇîÉÉŝ àîûÉŝ É pÉŝÉ. Aû-Éâ É ÇÉ àÉîŝŝÉÉ, î ŝ’àgî ŝîpÉÉ ’îîûÉ É ôÉ àŝ ÉûÉ ŝ’îŝÇî ’ôûàgÉ É É àppÉÉ É ÇôÉÉ ûî ÇôîûÉ â ÈgÉ ŝà ôàîÈ pôpÉ . DÉ ÇÉ ÉÉ, î Éŝ ûîÇîÉû, É ÉÉ, É É pàŝ îÈÉ ôp ôgûÉÉ ’àô. TàÉŝÈ É îŝÇûŝŝîôŝ ûîpÉŝ, à-àîÈ pà ûÉ Éŝîô ÇÈàîÇÉ àûÈÉ pà ’îŝôîÉ Éŝ pô-èÉŝ ŝûÇÇÉŝŝîÉÉ ÉÇôÈŝ É ŝûôÈŝ pà DÉÉ, ô pÉû  ôî àûŝŝî, pàÇÉ ûÉ Ç’Éŝ îÉ àîŝî û’î ŝÉ pÈ-ŝÉÉ, ûÉ ÉpÈîÉÇÉ û’î àppàîÉ â ÇàûÉ ÉÇîÇÉ É â ÇàûÉ ÉÇÉû É àîÉ. La Quête de certitude, ô FÉÉîÇK WôôîgÉ, û Çô-ègûÉ É DÉÉ â ’ûîÉŝîÈ É Côûîà, àîàî â îÉ û’î Çôŝîûàî à ÉîÉûÉ ôûàîô É ŝà pôŝîîô, gàgÉ, ŝÉô ôûŝ, â êÉ àppÈÉÈ ôû ’àô « â àîŝ ûÉŝ », ŝàŝ ôûŝ àppàÉîàgÉŝ ÉÇîûÉŝ, ŝàŝ pÈÉîôŝ î îÈÉŝ pÈÇôûÉŝ. L’ôûàgÉ ÈîÉ ÇÉÉ àÉîô îÈîàÉ, ô ŝÉûÉÉ pàÇÉ û’î ÇôŝîûÉ, ÇôÉ ’ÈÇîî É 30 É ôgîÇîÉ É pîôŝôpÉ C. I. LÉîŝ, « ûÉ pÈŝÉàîô pûŝ
ŝÇîÉÇÉŝ ŝôÇîàÉŝ, ô pôûà ŝÉ ôûÉ àÉÇ pôî Éŝ Éŝ ààû É Lôûîŝ QûÈÈ É DàîÉ CÈà, É LûÇ BôàŝKî É LàûÉ TÈÉô. . CÉÉ îŝôîÉ Éŝ ÈÇÉpîôŝ û pàgàîŝÉ É FàÇÉ ÉîŝÉ ’àîÉûŝ. Nôûŝ à Éôŝ â Rôàî Pûà, ûî ûî à ÇôŝàÇÈ ûÉ èŝÉ : « LÉŝ ÈÇÉpîôŝ û pàg-àîŝÉ É FàÇÉ. HîŝôîÉ É ÉÉû (80-007) »,ŝôûÉûÉ â ’EHESS É 007. . Pôû û ÉàÉ àppôôî É ÇÉ ôûàgÉ, ô ŝûîà àÉÇ pôî Éŝ ààû É Màîàŝ GîÉ, ûî ûî ÇôŝàÇÉ Épûîŝ Èâ pûŝîÉûŝ àÈÉŝ û ŝÈîàîÉ â ’éÇôÉ ôàÉ ŝûpÈîÉûÉ (U). Vôî É pàîÇûîÉ É àîÉÉ û’î ÈŝÉÉ àÉÇ ’àûÉŝ â à ûÉŝîô É ’îÇÉîûÉ pàîûÉ É Éŝ ôàîÈŝ ûî pÉûÉ à àîÉ « ÈgÈÈ-É » É ûÉ ôÉ É ŝÇÉpîÇîŝÉ pàîûÉ É pôîîûÉ, àŝ É ôŝŝîÉ û’î à Çôû É ÇôôôÈ pôû ’EurOpeaN JOurNal Of Pragmatism aNd AmericaN PhilOsOphy, « Pàg-àîŝ à É SôÇîà DîÉŝîô ô Dôû : FÉŝ PÉŝpÉÇîÉŝ », ô. 5, ° , 03. Pôû ŝà Çôîûîô â à ÈÉîô, ôî É pàîÇûîÉ Éŝ pàgÉŝ 6 â 3. Sû ÇÉ èÉ, ôî ÈgàÉÉ CàûîÉ TîÉÇÉî,Le DOute eN questiON. Parades pragmatistes au défi sceptique, Pàîŝ, L’éÇà, 005.
0
PréseNtatiON de Patrick SaVidaN
ÇôpèÉ É îÉû ÉÈÇûÈÉ û pôî É ûÉ É ’àûÉû û’àû-ÇûÉ É ÇÉÉŝ ûî ’ô pÈÇÈÈÉ É, ŝû ÇÉàîŝ pôîŝ, ûÉ pÈŝÉàîô ÈgàÉÉ pûŝ ÇàîÉ », àîŝ pàÇÉ û’î pôŝ-ŝèÉ àûŝŝî ûÉûÉ ÇôŝÉ ’û îŝÇôûŝ É à ÈôÉ, à pà ŝô ôÉ ûÉ pà ŝô ôÉ ’Épôŝîîô — îŝÇôûŝ ûî, â ’îŝà û àîÉŝÉ ÇàÈŝîÉ, É ŝÉ Éû ÈÈÉàîÉ ûÉ pôû àÉ àû pûŝ pôô Éŝ ÇôŝÉŝ. DÉ àî, É îÉ ŝÉÉ îÉ ÇôÉÇÉ â ôù ’àûÉû ûî-êÉ pààï ŝÉ ôûÉ, â pÈÇîŝÈÉ ôù î îîÉ ŝô ÉÇÉû â Éî É ÉôîÉ. Pôûûôî, èŝ ôŝ, É pàŝ ÇôŝÉî â ÇÉ ûÉ à ÉÇôÉ ŝÉ àŝŝÉ àŝ Éŝ ÉÉŝ ûÉ DÉÉ Çôîŝî ? DÉŝ ÈÇàîÇîŝŝÉ-Éŝ ŝÉô ÇÉÉŝ ÉÇôÉ Éûîŝ, É àŝ ŝÉŝ ôûàgÉŝ ûÈ-îÉûŝ DÉÉ ûî-êÉ ŝ’ààÇÉà â Éŝ pôûîÉ, àîŝ Èâ îÇî ŝ’ôÉ à pôŝŝîîîÈ É ŝÉ ÇôôÉ â ûÉ pÉŝÈÉ ûî, pûîŝŝàÉ, ÉÉ É ŝÉ Éŝŝàîŝî àŝ ŝô ûîÈ. Sî, àŝ ’ÈÇôôîÉ É ’œûÉ É DÉÉ,La Quête de certitudepÉû ŝÉ ôî ÉÇôàïÉ û ŝàû pàîÇûîÉ, Ç’Éŝ ûÉ ôû É ôûà É ôûÉÉŝ pîŝÉŝ É ÈÉîô É É pôÈàîŝàîô, ÇÉ ÉÉ ŝÉ pÈŝÉÉ îÉ ÇôÉ û gà ôÉ É ÈÇàpîûàîô, É ÇôÉŝàîô Éŝ ààÇÈÉŝ àÈîÉûÉŝ. E ÇÉ ŝÉŝ, î pÉû êÉ Çôû ÇôÉ ûÉ ÉÈÉ pîîÈgîÈÉ àŝ à pîôŝôpîÉ É DÉÉ. O  ôŝÉÉ ûÉ ÉpîŝÉ É ŝÉŝ èÉŝ Éŝ pûŝ ÇààÇÈîŝîûÉŝ : à ÈôÇîà-îô îpàÇàÉ û ûàîŝÉ, à ÈÇôŝûÇîô É à Èô-îÉ îÉ « àîîôÉÉ » — àŝ û gÉŝÉ àûûÉ,mutatis mutaNdis, Éà ÈÇô ÇÉûî É Mà HôKÉîÉ, ŝ’àppîûà É 37 â ŝôûîgÉ, ÇôÉ ÇÉÉ ÉîèÉ, Éŝ ÈîÉŝ pôpÉŝ É à « ÈôîÉ ÇîîûÉ » —, É ÉÉ É à ŝàÇàîŝàîô É à ÇôÇÉpîô ÇôÉpàîÉ É à ÈîÈ, ôîÈÉ pà à îgûÉ û « ŝpÉÇàÉû », É É ŝô ÇôôàîÉ, à ÈôÇîàîô ŝŝÈ-àîûÉ û Èpîŝ pôû à pàîûÉ, ’îŝîŝàÇÉ ŝû É ÔÉ É ’ÉûêÉ, à ÉŝÇîpîô Éŝ pôÇÉŝŝûŝ É à ÇôàîŝŝàÇÉ àôŝŝÈÉ â ûÉ ÉÇÉÇÉ ’ààpàîô pûŝ àÈûàÉ â ’Éî-
. « BôôK RÉîÉ » É C. I. LÉîŝ, pûîÈ îîîàÉÉ É  àîÉ 30, àŝ The JOurNal Of PhilOsOphy, ô. XXVII, ° , Épîŝ àŝ SîÉ MôgÉÉŝŝÉ (È.), Dewey aNd His Critics : Essays frOm the JOurNal Of PhilOsOphy, LàÇàŝÉ (PA), HàÇ-KÉ Pûîŝîg, 77, p. 53. . Mà HôKÉîÉ,ThéOrie traditiONNelle et théOrie critique, à. É ’à. pà CàûÉ Màîà É SîÉ MûÉ, Pàîŝ, Gàîà, « LÉŝ Eŝŝàîŝ » (° 8), 7 ; « TÉ », 6.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin