Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Vous aimerez aussi

suivant
soraya bassil, michel allard et rené binette Sur les traces de JOSEPHVENNE Architecte, 18581925
Septentrion Extrait de la publication
Extrait de la publication
Sur les traces de Joseph Venne, architecte (18581925)
O U V R A G E D I R I G É PA R Soraya Bassil, Michel Allard et René Binette
SU RL E ST R A C E SD EJOSEPHVENNE Architecte (18581925)
D é c o u v r i r M o n t r é a l
S E P T E N T R I O N
Extrait de la publication
Pôû ÉfÉçûÉ ûÉ ÉçÉçÉ îÉ â ô-ç á ’îîÉû É çÉ ôûâÉ, ÉÉz-ôûŝ ŝû ôÉ ŝîÉ ïÉÉ âû www.ŝÉÉîô.ç.çâ
Éŝ îîôŝ û SÉÉîô ÉÉçîÉ É CôŝÉî Éŝ Aŝ û Câââ É â Sôçî É ÉôÉÉ Éŝ ÉÉîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (SODEC) ôû É ŝôûîÉ âççô á Éû ôâÉ ’îîô, âîŝî ûÉ É ôûÉÉÉ û QûÉç ôû ŝô PôâÉ É çî ’îÔ ôû ’îîô É îÉŝ. Nôûŝ Éçôâîŝŝôŝ âÉÉ ’âîÉ IâçîèÉ û ôûÉÉÉ û Câââ â ’ÉÉîŝÉ û Fôŝ û îÉ û Câââ (FC) ôû ôŝ âçîîŝ ’îîô.
Éŝ âûÉûŝ ÉÉçîÉ É GôûÉ É ÉçÉçÉ ŝû ’ûçâîô É Éŝ ûŝÉŝ, UîÉŝî û QûÉç á Môâ.
ïûŝâîôŝ É â çôûÉûÉ : CâÉ ôûâîÉ á â ôîÉ É JôŝÉ VÉÉ, âî 95, Wîîâ Nôâ, 94. ÈçôûŝÉ û IÉ ôÉ ; Dâî É ’âîô É â âîÉ ŝûîÉûÉ û çœû, çâÉÉ û Sâç-Cœû, îŝÉ NôÉ-DâÉ, Môâ, PÉâû, MÉŝâ É VÉÉ, âçîÉçÉŝ, Éŝ 888-889, ÉçÉ ôîÉ ŝû ôîÉ, 66,9  9,7 ç. Fôŝ É â FâîûÉ NôÉ-DâÉ-É-Môâ,  ARC 7. Pôô © CCA.
ïûŝâîô É â ûâîèÉ É çôûÉûÉ : RÉz-É-çâûŝŝÉ, UîÉŝî ââ á Môâ, MÉŝâ É VÉÉ, âçîÉçÉŝ, çÉÉ /. Dîîŝîô É â Éŝîô É DôçûÉŝ É Éŝ AçîÉŝ, UîÉŝî É Môâ, Dîîŝîô Éŝ âçîÉŝ É ’UîÉŝî É Môâ, ôŝ û Éçôâ, D5.
CâÉ É ôjÉ : SôîÉ ïÉâû Rîŝîô : SôâÉ DÉŝçêÉŝ CôÉçîô ’ÉûÉŝ : MâîÉ-MîçèÉ RÉâû MîŝÉ É âÉŝ É âûÉÉ É çôûÉûÉ : PîÉÉ-ôûîŝ Câûçô DÉŝî âîûÉ Éŝ çâÉŝ Éŝ çîçûîŝ : PîîÉ Éîŝ
Sî ôûŝ ŝîÉz êÉ Éû âû çôûâ Éŝ ûîçâîôŝ Éŝ ÈDïTïONS DU SEPTENTRïON ôûŝ ôûÉz ôûŝ çîÉ â çôûîÉ, â çôûîÉ á ŝÉ@ŝÉÉîô.ç.çâ, â çôîÉû âû 48 57-4978 ôû çôŝûÉ ôÉ çââôûÉ ŝû ïÉÉ : www.ŝÉÉîô.ç.çâ
© Éŝ îîôŝ û SÉÉîô , â. MâûîÉ QûÉç (QûÉç) GT Z DÔ â : BîîôèûÉ É AçîÉŝ âîôâÉŝ û QûÉç,  ïSBN âîÉ : 978--89448-74- ïSBN PDF : 978--89664-76-7 ïSBN EPUB: 978--89664-764-4
Dîfûŝîô âû Câââ : Dîfûŝîô DîÉîâ 59, ôû. ÉÉâû Sâî-âûÉ (QûÉç) 4N S
VÉÉŝ É EûôÉ : Dîŝîûîô û NôûÉâû MôÉ , ûÉ GâY-ûŝŝâç 755 Pâîŝ
Michel Venne lors de l’exposition Jos. Venne, architecte Photographie, Jacques Pharand, 2001.
À la mémoîre de Mîcel Venne
Petît-ils de Josep Venne, Mîcel Venne a grandement contrîbué à la commémoratîon de l’arcîtecte Venne. Il est maleureusement décédé au moment où nous entreprenîons ce projet de publîcatîon. Il en auraît été ier.
Extrait de la publication
Exposition Jos. Venne, architecte Photographie, Jacques Pharand, 2001.
Extrait de la publication
Avantpropos
René Binette, directeur de l’Écomusée du fier monde
’Éŝ É 999 ûÉ MîçÉ Aâ É MîçÉ VÉÉ ô C ôôŝ á ’ÈçôûŝÉ û IÉ ôÉ û ôjÉ îŝâ á âîÉ çôâÉ Éû âçêÉ çôû, ’âçîÉçÉ JôŝÉ VÉÉ. â çîŝîô É ŝÉÉ ûÉ Éôŝîîô ŝ’Éŝ îŝÉ âîÉÉ, çâ É ôjÉ Éjôîâî â îŝŝîô É ’ÈçôûŝÉ. D’ûÉ â, î Éâî É âÉû ’îŝôîÉ É É âîôîÉ û ûâîÉ CÉÉ-Sû. JôŝÉ VÉÉ, Iŝ É çÉ û’ô âÉâî âôŝ É ûâîÉ SâîÉ-MâîÉ, â ’âîÉûŝ âîŝŝ á ôÉ ûâ-îÉ Éŝ ĀîÉŝ îôâŝ, ô ’îŝÉ û Sâç-Cœû, ûÉ Oâîô. D’âûÉ â, ’œûÉ É çÉ âçîÉçÉ ÉÉ-âî É îÉû çôÉÉ â îôÉ ’îûŝîâîŝâîô É ’ûâîŝâîô âŝ É ûâîÉ É âŝ â îÉ É Môâ. TôûÉôîŝ, ’â Éŝ çôâîŝŝâçÉŝ ÉâîÉŝ á JôŝÉ VÉÉ É á ŝô œûÉ âîŝŝâî ûÉûÉ Éû á ŝîÉ. É ôî É â É ôÉ ŝYôŝîŝ ’Éôŝîîô ŝÉ ŝûâî ’âîÉûŝ âŝ ûÉ ûÉŝîô âÉŝŝÉ âû ûîç :quîÉŝ JôŝÉ VÉÉ ? U çôŝâ ŝ’îôŝâî : ŝô ô É îŝâî îÉ á â âÉ âjôî Éŝ Môââîŝ. É I çôŝîŝâî á âîŝÉ ûÉ Éôŝîîô çÉÉ ŝû û ÉŝôâÉ îŝôîûÉ Éû çôû. ï â âû É ââî âçâ É â ûŝôôûÉ SôâYâ Bâŝŝî, ÉçâÉ â ’îŝôîÉ MîçÉ Aâ É âûYÉ â Éŝ ÉÉŝ Éŝ âîÉŝ Aâ, Dôûî, âÉÉ É VÉÉ É â ôîÉ ôîîÉûŝÉÉMîçÉVÉÉ,ôûîÉôîÉÉôçûÉÉÉŝ ĀîÉŝ ŝû ÉŝûÉŝ JôŝÉ VÉÉ ââî ââî. Nôûŝ ôûîôŝ âûŝŝî ôIÉ É ’ÉÉîŝÉ É ’îŝôîÉ É ’âçîÉçûÉ JâçûÉŝ âçâÉÉ ôû âîŝÉ û ââî ’ââYŝÉ É ’œûÉ É VÉÉ. D’ûÉ çôûÉ îŝÉ É ûÉûÉŝ œûÉŝ âîûÉŝ á VÉÉ, ôûŝ ŝôÉŝ âŝŝŝ á ûŝ ’ûÉ çÉâîÉ. Câ, îÉ û’î âî ôÉÉ âç âŝ ŝô ûâ-îÉ ’ôîîÉ, çÉ âçîÉçÉ â âîŝŝ Éŝ âçÉŝ âîÉûŝ âŝ â ôôÉ, û Éû âôû âû QûÉç, âû Câââ âÇâîŝ É jûŝûÉ âŝ Éŝ « PÉîŝ Câââŝ » É â NôûÉÉ-AÉÉÉ. GĀçÉ á ’âûî û îîŝèÉ û PâîôîÉ çââîÉ, û ôâÉ « ÈâÉz ôÉ ŝçîÉçÉ » û ôûÉÉÉ û
10SUR LES TRACES DE JOSEPH VENNE
QûÉç, É â VîÉ É Môâ, û SÉîçÉ âû çôÉçîîŝ É ’UîÉŝî û QûÉç á Môâ É É ’OÉ Éŝ âçî-ÉçÉŝ û QûÉç, ’ÉôŝîîôJosep Venne, arcîtecte, âççô-âÉ ’û ôâÉ ûçâî, â  ŝÉÉ á ’Èçô-ûŝÉ û IÉ ôÉ û 6 ŝÉÉÉ  âû  jûî . U ôâÉ É îŝîÉŝ ûîÉŝ âîÉŝ â ’AûÉ Môâ çôâî ’Éôŝîîô. CÉÉ-çî â ’âîÉûŝ É-ô ûÉ Éîô ôôâÉ âŝ â çâôîÉ « Éôŝîîô » ôŝ É â ÉîŝÉ, É , Éŝ î ’ÉçÉÉçÉ É ’Aŝŝôçîâ-îô Éŝ ûŝÉŝ çââîÉŝ. Mâîŝ Éŝ ŝûâŝ É ôÉ ôjÉ âŝŝÉ âÉÉ çÉÉ ŝÉâîô. Nôûŝ ôûŝ ŝôÉŝ Éâŝ âŝ ûÉ çââÉ îŝâ á âîÉ çôâÉ É ÉçôâÉ ’âçîÉçÉ JôŝÉ VÉÉ. UÉ âûÉ ’ôôâ â  ôîÉ á ’UîÉŝî û QûÉç á Môâ. DÉŝ ûîçâîôŝ ô âûŝŝî çôîû á âîÉ îÉû çôâÉ ’œûÉ É VÉÉ : û ûô É â ÉûÉARQ, arcîtecture Québecûî â  çôŝâç, ûÉ âÉ ÉŝŝîÉ â âû âŝ â ÉûÉLes débrouîllardsÉ ÉjôîÉ Éŝ ûŝ jÉûÉŝ, û âI çâîÉ ŝçîâ û jôûâLe Devoîrûî â  î. UÉ îŝ-ŝîô É â ŝîÉHîstoîres oublîéesâ  çôŝâçÉ á JôŝÉ VÉÉ. CÉÉ Éôŝîîô Éû û â âYôÉÉ. EÉ û -ŝÉÉ âû Cââû É PÉç, û  jûî âû  ôçôÉ , âû MûŝÉ îôâ É Rîôûŝkî, û 7 ôçôÉ  âû 7 jâîÉ , âû Mâôî GôÉŝkî É Sâî-EûŝâçÉ, É jâîÉ á âî 4, á â Mâîŝô Éŝ ĀîŝŝÉûŝ ’Aâ, û 4 îÉ âû 7 âî 5, É á â Mâîŝô ôûîŝ-îôYÉ-â FôâîÉ É BôûçÉîÉ, û 9 îÉ âû  âî 6. CÉÉ ôûÉ â Éîŝ É ÉjôîÉ Éŝ î-îÉŝ É ÉŝôÉŝ, É ôûŝ Éŝ çôîŝ û QûÉç. É ôjÉ É ŝ’Éŝ âŝ âê âÉç â I É ’îîâçÉ É ’Éôŝîîô. GĀçÉ á ’âûî û îîŝèÉ û PâîôîÉ çââ-îÉ (PôâÉ É çôôâîôŝ çôûâûâîÉŝ), É ôûŝ âôŝ ŝôûî É 5 âîÉŝâîÉ É âîŝŝâçÉ É ’â-çîÉçÉ á ’ 8. DÉŝ îŝîÉŝ ûîÉŝ âŝ É ûâîÉ ô  ôfÉÉŝ âû ûîç É û âÉâû ’îÉâîô â  ôî á ’îŝÉ û Sâç-Cœû-É-Jŝûŝ á ’ôççâŝîô ’ûÉ ÉŝŝÉ çôôâîÉ çâÉ á â ôîÉ É JôŝÉ VÉÉ. CÉ ôjÉ âûâ Éîŝ É îÉû âîÉ çôâÉ Môâ âû Éŝ É ’îûŝîâîŝâîô É É ’ûâîŝâîô – É âô-â, ÉÉ âûÉŝ, Éŝ ûÉŝîôŝ É â ŝçûî É É â
Extrait de la publication
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin