Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
On lit avec un ordinateur, une tablette ou son smartphone (streaming)
En savoir plus
ou
Achetez pour : 6,99 €

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

Du même publieur

PRÉPARER L’EXAMEN D’ENTRÉE SCIENCESPO cahier d’exercices Sous la direction d’Éric Cobast Ghanima Ghanem
Version ebook >ANGLAIS
La prépa,ça se prépare !
PRÉPARER L’EXAMEN D’ENTRÉE SCIENCESPO cahier d’exercicesANGLAIS
Présentation auteurs
Dréçéur dé çôlléçô :
Érc Cobasté prôfééur àgrg dé l’uér. Il éégé là lràuré é KhĀgé é là çuluré gràlé â l’Éçôlé àôàlé dé là màgràuré é là phlôôphé â l’Inseec Bué Sçhôôl. Il é l’àuéur d’ué dôuzàé d’ôu-ràgé dé çuluré gràlé àuPUF, dé lréEntrée en prépa HEC : le cahier de vacanceséRéussir Sciences poàu dôl’EtudiantPrpàrér Sçéçé pô» ur léudà.fr., é du lôg «
Côllàôràéur :
Ghanma Ghanemé prôfééuré d’àglà dà lé çlàé prpàràôré dé Sà-Jéà (Dôuà).
2
Avant-propos
S lé préué é lé môdàl dé l’çr dé l’éàmé d’éré àu Côllègé uéràré dé l’Iu d’udé pôl-qué dé Pàr ô prôfôdmé çhàg − là rfôrmé dé prôçduré d’àdmô ’é àpplqué dè 2013 −, é réàçhé, lé prôgràmmé ô ôujôur é çéu dé l’éégémé éçôdàré, é çélà plu qué jàmà.
Il é fà dôrmà àuçu dôué qué ur lé plà dé çôààçé â àçqurr, pô ’é éô d’àllér çhér-çhér àlléur qué dà lé çôur é lé màuél du lyçé. Lé prôgràmmé d’hôré é àdô â çélu dé là çlàé dé prémèré, lé ôpô çôrrépôdé prçmé àu dffréé flèré prôpôé (S, ES é L) ; quà â là làgué àé, éllé rçlàmé ué màîré çômpàràlé â çéllé qu é àédué â l’çr du àç L. L’çr, pru ur ué éulé jôuré àu mô dé màr, ’é pà u éàmé dé çôààçé mà pluÔ ué rfçàô du ô màémé dé pràqué.
C’é dôç du çÔ du àôr-fàré, é ô pà çéàrémé çélu du àôr, qu’l çôé, é éffé, dé é plàçér  l’ô éu é prpàrér çôrréçémé â dé préué qu, ràppélô-lé, é çôçéré qué là mô dé l’àluàô qu dérmé l’àdml é dôç là pôl – ôu ô – dé ur dé ôuéllé préué, â l’ôràl çéé fô-ç. Lé lôurd màuél é ô plu àdàp, lé «fçhàgé »çômpulf é dfémé ué péré dé émp : ç’é ér lé mhôdé é lé éérççé qu’l fàu àujôurd’hu é ôurér.
C’é pôur rpôdré â çé ôuéllé démàdé dé l’éàmé, é dà lé éul ôuç d’êré éffçàçé, qué ôu àô çôu âl’EtudiantCàhér d’éérççéçé «» − ué ôuéàu dà lé dômàé dé l’dô pàràçôlàré du up-réur − dé â àççômpàgér dà ôué lé dçplé là prpàràô dé lyçé çàddà â l’éàmé d’éré â Sçéçé pô.
Dé éérççé çôrrg ô à l’ôççàô, élô ué prôgréô pdàgôgqué rflçhé, dé rér lé prôgràmmé (qu é àu çélu du àç !) é dé fér lé mhôdé pçfqué qué rçlàmé dé préué àu fôrmà pàrfô dçô-çérà (ué héuré réé pôur là làgué àé, rô héuré pôur l’ôpô…). J’à dôç ôllç l’àdé é l’épéré dé çôllègué àéç léquél jé rààllé dépu lôgémp é dô jé à l’éçélléçé pdàgôgqué pôur çômpôér çé ôuràgé uqué é ô géré.
GrĀçé â çé «Càhér d’éérççé» ôré prpàràô érà plu éffçàçé; lé çôél dé mhôdé, lé àuçé, l’àpprôfôdémé dé çôààçé, lé éémplé rdg ôu pérmérô dé é prpàrér Sçéçé pô à (rôp) àlôurdr ôré hôràré hédômàdàré dé çàddà àçhélér é d’êré prê… àu mô dé màr ! Érç Cobast
3
Sommaire
Aà-prôpô d’Érç Côà Anglais - Méthodologie et entraînement
Chapitre 15Mhôdôlôgé ......................................................................................................................................... Chapitre 2 –................................................................................................................................... 7Thé érômé Chapitre 3 –9Blàçk  hé Uéd Sàé ................................................................................................................... Chapitre 4 –11Térrôrm ............................................................................................................................................... Chapitre 5 –13Déôluô àd hé référédum ô hé dépédéçé ôf Sçôlàd ..................................................... Chapitre 6 –Illégàl mmgràô  hé Uéd Sàé.............................................................................................. 15 Chapitre 7 –..................................................................................................................... 17Gu  hé Uéd Sàé Chapitre 8 –19Thé déàh péàly .................................................................................................................................. Chapitre 9 –Fréédôm ôf pééçh................................................................................................................................ 21 Chapitre 10Côél dé rdàçô............................................................................................................................ 23 Corrigés .........................................................................................................................................................................29
4
COURS
EXERCICES CORRIGÉS
>>Méthodologie<<
1>Épreuve d’anglais de l’IEP de Paris.
L’préué duré dôrmà 1 h 30 (çôéffçé 1). Ellé é â àluér là çàpàç dé l’udà â lré, çômprédré é çrré l’àglà. Sur lé é dé Sçéçé pô, lé jury prçé : « L’préué dô pérméré d’àluér là çàpàç dé çà-ddà â ulér ué làgué ràgèré é çôéé, â dé f dé çômmuçàô. Là àuré dé l’préué é prlgé àuçué fôrmàô àréuré é é çéé pà dé çôààçé pàrçulèré dà lé dômàé dé çéçé ôçàlé. Ellé égé çépédà ué ôé çuluré gràlé é ué ôuéruré d’épr â l’éràôàl, égéçé qu é plàçé àu çœur du prôjé duçàf dé Sçéçé pô. » C’é là ràô pôur làquéllé l fàu péér â lôg érmé, rààllér dà là duré é ô àu çôup pàr çôup ôu dà l’urgéçé. Il é çéàré dé éllér â ’épôér rgulèrémé â dé l’àglà ôràl é çr dé quàl àf qué çéé làgué ràgèré ôu dééé fàmlèré. Là çléf du uççè é àglà, çômmé dà ôué lé làgué ràgèré, répôé ur l’àçquô d’àuômàmé. Il fàu àçqurr dé rfléé ûr àf dé pôuôr àôrdér lé préué éréémé. Mà àéô, ôu çàddà â u IEP é péu é çôéér dé màîrér là làgué d’u pô dé ué éçhqué, l dô àu çôàîré là ôç àmrçàé é ràqué.
2>Les attentes des correcteurs à l’écrit. Lé jury àédé dé çàddà qu’l dmôré léur màîré dé là gràmmàré, pôèdé u ôçàulàré rçhé é àr, qué léur épréô çré é ôràlé ô pérôéllé é àuhéqué é qu’l dpôé dé çôààçé ôldé dé là ôç àmrçàé é ràqué (hôré, quéô pôlqué, fà dé ôç, fôrmàô çôômqué é fàçèré, çuluré). Ué préué çré dé làgué répôé ur lé çômpéçé uàé : çômprhéô çré é épréô çré. Cé déu çômpéçé péué êré éé dé pluéur màèré. A, dépu l’préué d’àglà dé 2013, là çôm-prhéô çré dé lèé é éé â pàrr dé quàré quéô dé çômprhéô du éé qu égé â là fô épr dé yhèé é rçhéé léçàlé. E éffé, lé lmé dé rpôé àu quéô péué êré dpér dà lé éé çé qu démàdé u rààl dé yhèé é ué réfôrmulàô pérôéllé (çàr l é ’àg pà dé réçôpér lé éé).
3>Les thématiques abordées. Cé çàhér d’éérççé prôpôé ué dmàrçhé prôgréé qu àôrdé lé hmàqué uàé : – L’érôémé (quéô dé çômprhéô). – Lé ôr àu Éà-U (quéô dé çômprhéô). – Lé érrôrmé (mhôdôlôgé dé l’éà – réçhérçhé d’dé é rdàçô). – Là dôluô é lé rfrédum ur l’dpédàçé dé l’Éçôé (l’éà é pré ôu fôrmé dé plà dàll àf dé rààllér là ruçuré). – L’mmgràô (éà éul). – Lé àrmé â féu àu Éà-U (éà éul). – Là péé dé môr (éà éul). – Là lér d’épréô (quéô dé çômprhéô é éà).
4>Les réflexes à avoir. La presse.Là léçuré dé éé dé préé àuhéqué péu êré drôuàé çàr éllé é d’u éàu plu dffçlé qué çé qu é gràlémé prôpô àu lyçé dà lé flèré gràlé. Il é fàu dôç urôu pà é làér dçôuràgér çàr, pàr màqué d’hàudé, lé émp pà â fàré çérà éérççé/Āçhé érà plu lôg àu du. E éffé, àu fl dé émàé, lé émp çéàré pôur lré u éé, àpprédré du ôçàulàré, rpôdré â dé quéô dé çômpr-héô é rdgér dé éà dérà dmuér.
La correcton grammatcale. Elléé d’ué mpôràçé çàpàlé. N’héz pà â àçhéér ué gràmmàré àéç dé éérççé çôrrg. Mà àpprédré là gràmmàré é uff pà â é l’ulér, l fàu çrré é pàrlér é ç’é çé éràîémé qu ôu pérmérà dé fér ô çôààçé dé màèré ôldé. Il é dôç dpéàlé dé rààllér àéç rgulàr é rguéur çàr çéé rguéur dô ôu àéz éô ’àçquér pàr là pràqué ; ôu é pôurréz pà là môlér lé jôur dé ô préué  ôu é ôu êé pà prpàr çôrréçémé é àmô. L’éràîémé rgulér é là çléf dé là rué :practice makes perfect.
5
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin