Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
On lit avec un ordinateur, une tablette ou son smartphone (streaming)
En savoir plus
ou
Achetez pour : 6,99 €

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

PRÉPARER L’EXAMEN D’ENTRÉE SCIENCESPO cahier d’exercices Sous la direction d’Éric Cobast Cédric Tellenne
Version ebook >HISTOIRE
La prépa,ça se prépare !
PRÉPARER L’EXAMEN D’ENTRÉE SCIENCESPO cahier d’exercicesHISTOIRE
Présentation auteurs
Dréçéur dé çôlléçô :
Érc Cobasté prôfééur àgrg dé l’uér. Il éégé là lràuré é KhĀgé é là çuluré gràlé â l’Éçôlé àôàlé dé là màgràuré é là phlôôphé â l’Inseec Bué Sçhôôl. Il é l’àuéur d’ué dôuzàé d’ôu-ràgé dé çuluré gràlé àuPUF, dé lréEntrée en prépa HEC : le cahier de vacanceséRéussir Sciences poàu dôl’Etudiant» ur léudà.fr.Prpàrér Sçéçé pô, é du lôg «
Côllàôràéur :
Cédrc Tellenne éprôfééur àgrg d’hôré, l éégé là gôpôlqué dà lé çlàé prpàràôré àu çôlé dé çômmérçé dé Sàé-Gééèé (Véràllé).
2
Avant-propos
S lé préué é lé môdàl dé l’çr dé l’éàmé d’éré àu Côllègé uéràré dé l’Iu d’udé pôl-qué dé Pàr ô prôfôdmé çhàg − là rfôrmé dé prôçduré d’àdmô ’é àpplqué dè 2013 −, é réàçhé, lé prôgràmmé ô ôujôur é çéu dé l’éégémé éçôdàré, é çélà plu qué jàmà.
Il é fà dôrmà àuçu dôué qué ur lé plà dé çôààçé â àçqurr, pô ’é éô d’àllér çhér-çhér àlléur qué dà lé çôur é lé màuél du lyçé. Lé prôgràmmé d’hôré é àdô â çélu dé là çlàé dé prémèré, lé ôpô çôrrépôdé prçmé àu dffréé flèré prôpôé (S, ES é L) ; quà â là làgué àé, éllé rçlàmé ué màîré çômpàràlé â çéllé qu é àédué â l’çr du àç L. L’çr, pru ur ué éulé jôuré àu mô dé màr, ’é pà u éàmé dé çôààçé mà pluÔ ué rfçàô du ô màémé dé pràqué.
C’é dôç du çÔ du àôr-fàré, é ô pà çéàrémé çélu du àôr, qu’l çôé, é éffé, dé é plàçér  l’ô éu é prpàrér çôrréçémé â dé préué qu, ràppélô-lé, é çôçéré qué là mô dé l’àluàô qu dérmé l’àdml é dôç là pôl – ôu ô – dé ur dé ôuéllé préué, â l’ôràl çéé fô-ç. Lé lôurd màuél é ô plu àdàp, lé «fçhàgé »çômpulf é dfémé ué péré dé émp : ç’é ér lé mhôdé é lé éérççé qu’l fàu àujôurd’hu é ôurér.
C’é pôur rpôdré â çé ôuéllé démàdé dé l’éàmé, é dà lé éul ôuç d’êré éffçàçé, qué ôu àô çôu âl’EtudiantCàhér d’éérççé» − ué ôuéàu dà lé dômàé dé l’dô pàràçôlàré du up-çé « réur − dé â àççômpàgér dà ôué lé dçplé là prpàràô dé lyçé çàddà â l’éàmé d’éré â Sçéçé pô.
Dé éérççé çôrrg ô à l’ôççàô, élô ué prôgréô pdàgôgqué rflçhé, dé rér lé prôgràmmé (qu é àu çélu du àç !) é dé fér lé mhôdé pçfqué qué rçlàmé dé préué àu fôrmà pàrfô dçô-çérà (ué héuré réé pôur là làgué àé, rô héuré pôur l’ôpô…). J’à dôç ôllç l’àdé é l’épéré dé çôllègué àéç léquél jé rààllé dépu lôgémp é dô jé à l’éçélléçé pdàgôgqué pôur çômpôér çé ôuràgé uqué é ô géré.
GrĀçé â çé «Càhér d’éérççé» ôré prpàràô érà plu éffçàçé; lé çôél dé mhôdé, lé àuçé, làpprôfôdémédéçôààçé,lééémplérdgôupérmérôdééprpàrérSçéçépôà(rôp) àlôurdr ôré hôràré hédômàdàré dé çàddà àçhélér é d’êré prê… àu mô dé màr ! Érç Cobast
3
Sommaire
Aà-prôpô d’Érç Côà Histoire - Méthodologie et entraînement
é Chapitre 1èçlé ..........................................................................5Prôgràmmé Quéô pôur çômprédré lé xx Chapitre 2 –8Dfr lé érmé du ujé é dlmér lé ujé ..................................................................................... Chapitre 3 –..................................................................................................................... 9Fôrmulér là prôlmàqué Chapitre 4 –Chôr u plà ......................................................................................................................................10 Chapitre 5 –Rdgér ué rôduçô...................................................................................................................... 13 Chapitre 6 –........................................................................................................................ 14Rdgér ué ôu-pàré Chapitre 7 –Ulér dé rfréçé ...........................................................................................................................15 Chapitre 8 –16Rdgér là çôçluô ............................................................................................................................ Chapitre 9 –................................................................................................................... 17Eémplé dé çômpôô Chapitre 10Éudé çrqué dé dôçumé() hôrqué() ........................................................................................18 Corrigés......................................................................................................................................................................... 21
4
COURS
EXERCICES CORRIGÉS
>>Programme Questions pour comprendre e leXXsiècle<<
Pôur l’préué d’hôré du çôçôur d’éré é prémèré àé dé Sçéçé pô Pàr, ôu éréz érrôg ur lé prôgràmmé dé prémèré, çômmu àu dffréé çlàé (S, ES, L). Déu ujé àu çhô ôu ô prôpô. Cé prôgràmmé rfôrm é plu réérr é léçf qué l’àçé, l jéé là lumèré ur u ômré réré dé quéô é éééllé qu pérméé dé çômprédré lé xxèçlé. Cé quéô ô dé àuré pôlqué é gôpôlqué, mà gàlémé çôômqué, ôçàlé é çuluréllé. Lé prôgràmmé ôu làé lé émp dé lé àpprôfôdr. Là dér dé çé àpprôçhé mplqué fôrçmé ué çuluré hôrqué ôldé é édué, mà pôur rur l’préué l fàu urôu é màîrér l’éérççé dé là çômpôô. U déuèmé éérççé ôu é prôpô, dà lé émp mpàr â l’préué (quàré héuré), é ç’é ué ôuéàu : lé çômméàré d’u ôu pluéur dôçumé hôrqué. Il préé déu dffçul màjéuré : là mé é éé é l’udé çrqué. C’é çé qué ôu àllô ôr.
1>Le programme officiel. Lé prôgràmmé ’àrçulé àuôur dé çq gràd hèmé (Bulletin officiel spécial° 9 du 30 épémré 2010, àççé-lé ur www.éduç.gôu.fr), dçl é quéô « mé é œuré » â ràér dffré ujé :
e Thème 1 – Crossance économque, mondalsaton et mutatons des socétés depus le mleu du xixsècle Questions Miseen œuvre – La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850. Croissance et mondialisation – Les économies-monde successives (britannique, américaine, multipolaire). – La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux : Mutations des sociétésl’exemple de la France depuis les années 1850. e – Une étude : l’immigration et la société française auXXsiècle.
e Thème 2 – La guerre au xxsècle Questions Miseen œuvre – La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale. Guerres mondiales– La Seconde Guerre mondiale : guerre d’anéantissement et génocide des Juifs et espoirs de paixet des Tziganes. – Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l’ONU. – La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise (Cuba 1962), un conflit armé (la guerre du Vietnam). De la guerre froide – De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide : un conflit armé à de nouvelles conflictualités (la guerre du Golfe 1990-1991) ; un lieu (Sarajevo 1992-1995) ; un acte terroriste (le 11 septembre 2001).
Thème 3 – Le sècle des totaltarsmes Questions Miseen œuvre Genèse et affirmation des régimes– Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres : genèse, points communs totalitaires (soviétique, fascisteet spécificités. et nazi)– Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 1930. – La dénazification de l’Allemagne et le procès de Nuremberg. La fin des totalitarismes– La sortie progressive du totalitarisme en URSS : Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites ; Gorbatchev, de la Glasnost à la disparition de l’URSS.
Thème 4 – Colonsaton et décolonsaton Questions Miseen œuvre e – Le partage colonial de l’Afrique à la fin duXIXsiècle. Le temps des dominations – L’Empire français au moment de l’exposition coloniale de 1931, réalités, coloniales représentations et contestations. Deux études : La décolonisation– La fin de l’empire des Indes. – La guerre d’Algérie.
5
COURS
EXERCICES CORRIGÉS
Thème 5 – Les Franças et la Républque Questions Miseen œuvre – L’enracinement de la culture républicaine (les décennies 1880 et 1890). La République,– Les combats de la Résistance (contre l’occupant nazi et le régime de Vichy) trois républiqueset la refondation républicaine. – 1958-1962, une nouvelle République. – La République et la question ouvrière : le Front populaire. La République et les évolutions – La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880. de la société françaisee – La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France auXXsiècle.
Lé prôpré dé là prpàràô é hôré ’é pà à d’éàyér dé prôr lé ujé qu ômé é dé mmôrér pàr çœur dé çôrrg, qué dé màîrér ué mhôdé qu ôu pérmérà dé ràér ôu lé ypé dé ujé, quél qué ô lé hèmé çôçér é lé éàu dé dffçul. E grô, déér «ôu-érrà ».Lé éérççé prôpô ç ô çôu dà çé é : l ’àg d’ué prémèré àô. Il é dôé pôur àmô dé àlàyér l’éémlé du prô-gràmmé du çôçôur, pôur é dôér u prémér àpéru.
Là règlé mhôdôlôgqué dé àé : ’lôgér dé là mplé rçàô dé çôààçé pôur prôpôér ué rfléô pérôéllé é ôrgàlé ur lé ujé dô,  pôlé àppuyé ur quélqué rfréçé hôrôgràphqué é plu làrgémé çuluréllé é màîré. Ué mé é gàrdé ’mpôé à dè lé dpàr : dà çé éérççé, là rçà-ô péu déér ôré pré éém, lé çôààçé àçqué ô u môyé é ô ué f. Ellé é ô qué lé uppôr pôur Ār ué dmôràô prôlmàé é àrguméé,  é qué ôu dééz lé àçqurr dé màèré rè prôgréé é àéç rgulàr pôur àrrér àu çôçôur àéç lé màmum dé réçul pàr ràppôr â çéllé-ç. Il fàu dôç ’y méré Ô é ér ôu àçhôàgé àçhàr dé dérèré mué ! Cé rémàrqué ô éçôré plu ràé pôur lé çômméàré dé dôçumé çàr l fàu àôlumé ér là pàràphràé pôur prôpôér ué léçuré çrqué du dôçu-mé, çé qu çéé u çérà réçul.
2>Outils de travail. Vôu dééz çhôr àéz Ô u pé ômré d’ôul dé rààl, qué ôu àlléz ulér lé plu ôué pôlé é dôç é màîrér. Ééz àôlumé dé ôu pàrpllér dà ô léçuré.
A. Vôré màuél d’hôré dé prémèré â màîrér pàrfàémé, éé é dôçumé (pôur lé éémplé). À fçhér mpràémé.
B. U ôuràgé dé prpàràô plu pçàl, pôur àpprôfôdr é çômplér ô fçhé : e – Béré (Sérgé), Mlzà (Pérré),Histoire duXXsiècle, Pàr, Hàér, çôlléçô « Iàl », 3 ôl. e – Drôz (Béràrd), Rôwléy (Aôy),Histoire générale duXXsiècle, Pàr, Séul, çôlléçô « Pô », 4 ôl. e – Rmôd (Ré),Introduction à l’histoire de notre temps. 3, leXXsiècle, de 1914 à nos jours, Pàr, Séul, 1974. – Tôuçhàrd (Pàrçé) dr.Le Siècle des excès, de 1870 à nos jours,Pàr, PUF, çôlléçô « Màjôr », 2010 (rd.).
é C. Sur là Fràçé àu xxèçlé, ô péu é rfrér â l’ôuràgé rè çlàr é yhqué dé Chàrlé Gôl,Histoire de e France auXXsiècle, de Jaurès à Sarkozy, Pàr, PUF, çôlléçô « Màjôr », 2008.
D. U màgàé méuél,L’Histoire, fà lé pô ur lé dà hôrôgràphqué é lé ààçé dé là réçhérçhé hôrqué, dà u ylé rè àççélé. Il é àm dépu lé dpàr pàr dé éégà dé Sçéçé pô (M. Wôçk, J.-P. Azmà, J. Jéàééy).
E. Lé réôurçé dé l’Iéré, mà pôur çhérçhér dé réégémé plu prç (é à dé é ôyér dà l’àôdàçé dé fôrmàô dpôlé) : dé dàl ur çérà émé hôrqué ; urôu, dé rfréçé d’ôuràgé hôrqué, dé ôurçé lràré, dé flm, dé dôçuméàré…
3>Règles méthodologiques de base. «Toute connaissance est une réponse à une question. Rien ne va de soi, rien n’est donné. Tout est construit»,çrà lé àà é phlôôphé dé çéçé Gàô Bàçhélàrd.
Célà ’àpplqué àu çéçé duré (ôu éàçé) çômmé àu çéçé « môllé » (lé çéçé humàé, dô fà pàré là çéçé hôrqué). Dà çéé ôpqué, là çômpôô hôrqué é ué dmôràô àrguméé é llu-ré qu prôgréé ér là rôluô d’u prôlèmé. Lé quéôémé dé dpàr (ôu prôlmàqué) é ééél, çàr ç’é lu qu réd là dmôràô plu ôu mô réàé.
6
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin