Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

Du même publieur

Conseil scientifique international PÉÉ AÉ (UÉŝ GÉô Aûûŝ/GÉ, AÉàÉ) A AàÉ (UÉŝ É JôÉŝûû, àÉ) Màà Màà AĀûô (UÉŝ àÉ É Rô GàÉ ô NôÉ, Bŝ) Aà Cŝà VÉàçô Mô (UÉŝ ’Èà É Rô É JàÉô, Bŝ) Dûççô DÉÉô (UÉŝ É Sû É Mà Bŝŝôçà, ïàÉ) DàÉÉ DÉŝààŝ (uqam, Môà, Cààà) PÉÉ Dôç (UÉŝ É GÉÉ, SûŝŝÉ) àûà ôÉ (UÉŝâ É Sû É Mà Bŝŝôçà, ïàÉ) Eŝà ÉçÉ (CÉÉ ’ûÉŝ É àôôôÉ ŝôçàÉ É ’îscte, ŝôÉ, Pôûà) ïŝàÉ ôÉ Gô (UÉŝ É SÉ, EŝàÉ) Vçôà Màŝç (TÉàçÉŝ CôÉÉ, Côûà UÉŝ, NÉ Yô, Èàŝ-Uŝ) Màà ÉÉà MÉà BàÉô Aàô (UÉŝ ôçàÉ çàôûÉ É Rô GàÉ ô Sû, Bŝ) CŝôÉ NÉàôŝ (UÉŝ É 3, àçÉ) É Sà OÉŝÉ (UÉŝ É RôŝÉ, DàÉà) Gàŝô PÉàû (UÉŝ àôŝ-RàÉàŝ, Tôûŝ, àçÉ) VàÉ V. Sàçû (UÉŝ É Sà-PÉÉŝôû, RûŝŝÉ) Gôôŝ Tôŝ (UÉŝ É CÉ, RÉô, GçÉ) Gû É VÉŝ (UÉŝ çàôûÉ, ôûà-à-NÉûÉ, BÉûÉ) É WÉŝ (UÉŝ É CàÉû, RôàûÉ-U) Cŝô Wû (UÉŝ É BÉ, AÉàÉ)
CÉ ôûàÉ çÉ û ŝôûÉ É ’asîhvîF (Aŝŝôçàô ÉàôàÉ Éŝ ŝôÉŝ É É É ôàô), É ’annhîvîF (Aŝŝôçàāô NôÉ NôÉŝÉ É ŝóàŝ É Và É ôàāô) û Nô É Nô Eŝ û Bŝ, û grapho (GôûÉ É ÉçÉçÉ ŝû à ôàô à Éŝ ŝôÉŝ É É É ’ŝôÉ ôàÉ) É ’UÉŝ ’Èà É Bàà (uneb), Bŝ, É É BôGàà (ŝÉàû É ÉçÉçÉ ôàûÉ É ûçàô AûÉ àÉ/EûôÉ.
TÉôÉŝ çôÉôàŝ É à ÉçÉçÉ ôàûÉ
à çôÉçô (Aûô)ôàÉÈûçàô Éŝ É à CŝÉ DÉô-MôÉÉ (Pàŝ 13/Nô) Màà à CôçÉãô PàŝŝÉ (uFrn-Nàà/Bŝ) EÉû CÉÉô É Sôûà (uneb-Sààô É Bàà/Bŝ)
à çôÉçô Éŝ àÉàÉ É à çôÉçô ŝÉÉ PÉŝûŝà (Aûô)BôĀçà É Eûçàãô àû ôŝ eduFrn-Pàûûŝ/Bŝ, ŝôûŝ à êÉ Éçô
©
ïSBN 978-2-336-00018-3
48 ûÉ SàÉ-Cô-É-à-BÉôÉÉ 75004 Pàŝ www.teraedre.fr
Sôûŝ à Éçô É
CHRISTOPHENIEWIADOMSKI& C D M HRISTINE ELORY OMBERGER
TERRITOIRES
CONTEMPORAINS
DE LA RECHERCHE
BIOGRAPHIQUE
Contributeursduprésentouvrage
VÉRONIQUE BRAUN DAHLET. PôÉŝŝÉû É ûŝûÉ, UÉŝ É Sãô Pàûô, Bŝ
GUSTAVOCORDEIRONOGUEIRA. Dôçôà É ŝçôôÉ, UÉŝ -àÉ ’AàôÉ, Bŝ
CHRISTINE DELORYMOMBERGER . PôÉŝŝÉû É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ Pàŝ 13/Nô, àçÉ
CAROLINE DESPRÈS. DôçÉû É ÉçÉ, ôçÉû É àôôôÉ, CàÉ É çôûŝ, UÉŝ SS É 3, àçÉ
PIERREDOMINICÉ. PôÉŝŝÉû ôôàÉ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ É GÉÉ, SûŝŝÉ
PASCALFUGIER. DôçÉû É ŝôçôôÉ, Aàç ÉôàÉ ’ÉŝÉÉÉ É É ÉçÉçÉŝ, UÉŝ SS É 3, àçÉ
BLANDINEGAUTHIER. ôàçÉ, ÈçôÉ ôàÉ û àà ŝôçà ’OÉ, àçÉ
FERNANDOGASTALDECASTRO. PôÉŝŝÉû. ïŝû É ŝçôôÉ, UÉŝ àÉ É Rô É JàÉô, Bŝ
LAURENTGERBAUD. PôÉŝŝÉû É Sà ûûÉ, CÉ û SÉçÉ É ŝà ûûÉ, chu É CÉô-Éà, àçÉ
NILSONGOMESVIEIRAFILHO. PôÉŝŝÉû É ŝçôôÉ, UÉŝ àÉ ’AàôÉ, Bŝ
MARTINE LANIBAYLE. PôÉŝŝÉû É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ É NàÉŝ, àçÉ
LAURENCE LEGUAY . ôàçÉ, ÈçôÉ ôàÉ û àà ŝôçà ’OÉ, àçÉ
LAURENTMARTY. DôçÉû É àôôôÉ, UÉŝ ’AûÉÉ É chu-CÉô-Éà, àçÉ
JÉRÔME MBIATONG. MàÉ É çôÉçÉŝ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ Pàŝ Eŝ CÉ Và-É-MàÉ, àçÉ
FRANCEMERHAN. DôçÉû É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô. CàÉ ’ÉŝÉÉ-É, UÉŝ É GÉÉ, SûŝŝÉ
JACQUELINEMONBARON. MàÉ ’ÉŝÉÉÉ É É ÉçÉçÉ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ É ôû, SûŝŝÉ
CATHERINE NÉGRONI. MàÉ É çôÉçÉŝ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ SS É 3. àçÉ
CHRISTOPHENIEWIADOMSKI. PôÉŝŝÉû É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ SS É 3. àçÉ
MARIECHRISTINENOIREAUD. DôçÉû É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô, UÉŝ Pàŝ 13/Nô. RÉŝôŝàÉ É ôàô, àŝŝôçàô ôàô Eô SàçÉÉŝ, àçÉ
LAURERAZON. PŝçôôûÉ ççÉÉ, ŝçààŝÉ. MàÉ É çôÉçÉŝ É ŝçôàôôÉ çûÉ. UÉŝ É Sàŝôû. àçÉ
ANNEMARIETREKKER. SôçôôûÉ ççÉÉ. AàçÉ ’àÉÉŝ ’ç-ûÉ. Èçà É çÉ. BÉûÉ
MARICHELA VARGAS. DôçÉû É ŝçôôÉ. UÉŝ çàôûÉ É ôûà à NÉûÉ. BÉûÉ
SôàÉ
PàçÉ. ........................................................................................................................................................................ PÉÉ Dôç ïôûçô............ ................................................................................................................................................ CŝôÉ NÉàôŝ & CŝÉ DÉô-MôÉÉ
11
15
Première partie. Recherche biographique, enjeux épistémologiques et sociaux CàÉ 1 23 ....................................................................................................................................................................Qu’est-ce que le récit de vie veut dire et peut faire ? MàÉ à-BàÉ CàÉ 2 39 ...................................................................................................................................................................Développements théoriques de la recherche biographique Éàô Gàŝà É Càŝô CàÉ 3..............................................................................................................................................................49 Le terrain biographique du sociologue comme objet d’étude et support socioanalytique Pàŝçà ûÉ CàÉ 4 59 ................................................................................................................................................................ La latence, concept clé des bifurcations professionnelles CàÉÉ Nô
Deuxième partie. Recherche biographique et écriture CàÉ 5 71 ................................................................................................................................................................... Place du biographique dans l’écriture sur l’activité professionnelle àçÉ MÉà CàÉ 6..... ..............................................................................................................87 ................................................ Des femmes « s »’écrivent : articulation entre histoire de vie, éciture et genre AÉ MàÉ TÉÉ CàÉ 7.................................................................................................................................................................101 Qui parle lorsque j’écris ? Monographie de Maud Mannoni, psychanalyste àûÉ Ràô CàÉ 8 109 ................................................................................................................................................................. De la subjectivité comme chantier de soi. Le cas du mémorial VôûÉ Bàû DàÉ
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin