Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Going Places

De
128 pages
Twelve-year-old Jess and her friends have been playing hockey with the boys in Fort Desperation, Northwest Territories, since they were six years old. They'd like to start a girls' team in their community, but is tiny Fort Desperation ready for it? Somebody is trying to scare them off through acts of vandalism. Not only do Jess and her friends have to organize a team, find a coach and learn to play together, they have to unmask the Hockey Vandal. Can they do it before the Vandal destroys their team's hopes?
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Going Places

de orca-book-publishers

TJ and the Quiz Kids

de orca-book-publishers

My Time as Caz Hazard

de orca-book-publishers

Going Places
Fran Hurcomb
Orca Book Publishers
Text copyright © 2008 Fran Hurcomb
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system now known or to be invented, without permission in writing from the publisher.
Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Hurcomb, Fran, 1949 Going places / written by Fran Hurcomb.
(Orca young readers) ISBN 9781554690190
I. Title. II. Series.
PS8565.U72G63 2008 jC813'.54 C20089030591
First published in the United States, 2008 Library of Congress Control Number: 2008928574
Summary: Girls’ hockey has finally come to Fort Desperation, Northwest Territories, along with vandalism, a mystery and the possibility of a road trip.
The author would like to acknowledge the support of the Northwest Territories Arts Council.
Orca Book Publishers gratefully acknowledges the support for its publishing programs provided by the following agencies: the Government of Canada through the Book Publishing Industry Development Program and the Canada Council for the Arts, and the Province of British Columbia through the BC Arts Council and the Book Publishing Tax Credit.
Cover artwork by Gary Alphonso Author photo by Kathleen Smith
Orca Book Publishers PO Box 5626, Stn. B Victoria, BC Canada V8R 6S4
Orca Book Publishers PO Box 468 Custer, WA USA 982400468
www.orcabook.com Printed and bound in Canada.
11 10 09 08 • 4 3 21
ô à ô e Hôçkey Gîs àçôss e Nô.
Acknowledgments
àks às àwàys ô Dàe à Kàee ô eîg sûôîe à eû wî eçîçà eàîs. àks àsô ô A Wesàke ô eày eîîg à eçôûàgee à Sàà Hàey ô Oçà Bôôk Pûîses ô e skîû eîîg, wîç ààge ô e ô eûçàîôà à ejôyàe.
This page intentionally left blank
Chapter One
Wî ôû seçôs e î e îà gàe, Hàyey Wîçkeeîse sçôe ô Cààà ô à ey e, à à wàs î. Gàe ôe. Cààà à eàe e Uîe Sàes 2–0 ô wî e Fôû Nàîôs Cû. “Wôw,” sàî y ô, “wà à gàe.” “Yeà,” ï eîe, eàxîg àçk îô e çôûç î e çôe ô ôû çàé. “hey àe sô gôô. Hôw çà ey ày îke à?” Mô eàçe û à ûe ôf eTv; e se see ôw ô e sôô eî e çôûe. Se’s e ôû ôwe à ôîeô ô Càsey’s Càé, e ôy esàûà î à ô eàûîû Fô Deseàîô, Nôwes eîôîes. Càsey wàs y à, wôse eà e wôe îg wàs, wày àçk î e eîgîes.
He îe ee yeàs àgô, à Mô eçîe ô kee e àçe gôîg. ï à e ûe-ôe àssîsà, wîç eàs wàîess, îswàse à çeàîg ày, we eqûîe. “Yeàs ô àçîçe, Jess. Wô kôws? Màye sôeày yôû’ ày ô eà Cààà.” ï àûge. “Yeà, îg. Yôû kôw wà ï îke es? ï îke e wày ey àss e ûçk àôû. Wày ôe à î e’s ôçkey.” “ï îke à ee’s ô ôyçeçkîg,” àe Mô. “ï àe seeîg e eîg ôûe îô e ôàs. hîs îs ûç ôe çîîîze.” ï eàe ûe àçk îô e çôûç. “ï wôe wà î wôû e îke ô ày gîs’ ôçkey?” ï sàî. “Dô yôû îk yôû’ îke î?” àske Mô. “ï ô’ kôw, û sôeîes ï ge îe ô e ôys. Sôe ô e àe geîg àwûy îg à eà.” “We,” se sàî, “ï wàs àkîg wî Mîy Sîes…yôû kôw, e wîe ô à ewrcmpçôôà. hey àe ee gîs wô à àye gîs’ ôçkey àçk î Newôûà.” ï’ see e gîs à sçôô. Oe ô e, e îe gî, Dàîsy, wàs î y çàss. Oû sçôô îs sà—à ôà ô àôû wô ûe sûes ô gàe ôe ô wee—
sô ew àçes eày sà ôû. Dàîsy à e sîses wee e ôîç ô ày çôesàîôs. hey seee îey, û ey ke ô esees. Hàîg àrcmpà ôày eà ey à ôe ûes ô ôôw à ôs ô e kîs î Fô Deseàîô. “Jûs eçàûse î àes î Newôûà ôes’ àûôàîçày eà à î wî àe ee, Mô,”ï ôîe ôû. “hîs îs e Nôwes eîôîes. We’e, îke, îy-Ie yeàs eî e es ô e çôûy î eeyîg, îçûîg gîs’ ôçkey.” “Nôw yôû kôw à’s ô ûe. We ô àe e ïee ôw.” Se î àe à ôî. he ïee à àîe î Fô Deseàîô wô yeàs àgô. ï wàs sôw, û î wàs ee. “Aywày,” se çôîûe, “î yôû’ îke, ï çôû ô à îe eseàç ôîe. ï îk Yeôwkîe às gîs’ ôçkey ôw.” “Mô, Yeôwkîe îs îg. ey ee àe à Wà-Mà. We àe Geôge’s àîg Pôs à Vîeô Reàs. ï’s jûs ô e sàe. Yôû çà’ çôàe ûs ô Yeôwkîe.” “Hôey, çôû’ yôû y ô kee à ôe î ô à ew àys? Ask àôû. Yôû ee kôw. hee îg e sôe ôe gîs wô’ e îeese. Pàyîg wî
gîs îg àçûày e û, à esîes, yôû’e ess îkey ô ge û.” Aàààà…ee î wàs…e eà eàsô ô îs sûe îees î gîs’ ôçkey. Làs yeà ï’ ôke y çôàôe î à ôy’s gàe àgàîs Hày Rîe. hà Meî Làôqûe àys sô îy. ï ee ee sàw î çôîg. He làee e îô e ôàs à skàe àwày wî à îg gî ô îs àçe. hey ôôk e ôf ô à seçe. ï wàs sô eààssîg. ï àe e ee à îe ee ô eà à y eààe Mîçàe Geyeyes eà î û àte e gàe. Bû sî…ï wàs ôû ô e es ô e seàsô, à à sûçke. Bôys’ ôçkey wàs ôûg, û ï wàs ûse ô î. he ôys î ôw y ô ô kî e à e ôe gîs, û î e às yeà ô sô sôe ô e àe gôw sô ûç à î ee ûs we ey eà ô e î e çôes. ï sôeîes ee îke ï’ sûôûe y gîà àîes. Bôys ô ôe çôûîîes àe’ àwàys sô îçe. ï àç, î sôeîes ees îke ey’e ôû ô ge e gîs, jûs ô e ûs kôw à ey îk we sôû’ e àyîg ôçkey. “Mô, gîs’ ôçkey îg e ôày wîy. hey ô’ ee àôw ôyçeçkîg. ï wôû e…” ï îe ô îk ô e îg wô. “Dàîy!” ï sàî Iày.
4
Se àûge. “ï çà’ îàgîe yôû ô Sà ô Geàîe ee eîg àîy, eà. Sôy. Aywày, îk àôû î à î à àk ô e ôes. Yôû ee kôw, î îg wôk.”