Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Lire un extrait Achetez pour : 10,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Martine, princesses et chevaliers

de casterman-jeunesse

Confidences sous l'érable

de dominique-et-compagnie

Vous aimerez aussi

Iboy

de de-la-martiniere-jeunesse

Les Insoumis

de de-la-martiniere-jeunesse

suivant
Les Arcanes de Thornhill
Kathleen Peacock
HEMLOCK Tome 2 Les Arcanes de Thornhill
Traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Maïca Sanconie
DÈJÀ PARU : Hemlock 3
PhÔÔâhîÉ É çÔûÉûÉ : © Iâ Bliznetsov / GÉy IâÉŝ
ÈîîÔ ÔîîâÉ ûbîÉ É 3 ŝÔûŝ É îÉThornhill – A Hemlock novel â KâhÉîÉ TÉÉ BÔÔkŝ, ûÉ âûÉ É HâÉCÔîŝ PûbîŝhÉŝ, NÉw YÔk. © 3, KâhÉÉ PÉâçÔçk TÔûŝ Ôîŝ ŝÉŝ.
PÔû â âûçîÔ fââîŝÉ : © , ÈîîÔŝ É Lâ MâîîèÉ JÉûÉŝŝÉ, ûÉ âûÉ É Lâ MâîîèÉ GÔûÉ, Pâîŝ. ISBN : 978--73-67-7
CÔfÔÉ á â Ôî ° 9-96 û 6 ûîÉ 99 ŝû Éŝ ûbîçâîÔŝ ÉŝîÉŝ á â ÉûÉŝŝÉ.
www.ââîîÉÉÔûÉ.çÔ www.ââîîÉÉÉûÉŝŝÉ.f
À mes amis. Je ne sais pas toujours pourquoi ils me supportent, mais je leur en suis vraiment reconnaissante !
Chapitre 1
 âû îÉûx çÔÉÉ çÉâîÉŝ îèçÉŝ ŝâŝ âûÉ çîIÔâÉŝ, É î Éŝ îÉâûx fÉŝ. EÉŝ ÔÉâîÉ â ûîèÉ. IîâbÉÉ, ç’âî É çâŝ Ôû çÉÉ-çî. LÉ Ô É â fââÉ ’çâîâî É ûÉûŝ ÔûÉŝ É É ’ÉŝÉîÉ ûîÉûŝÉ û ÔÉ, âffîçhâ Éŝ Ôŝ « çhâbÉŝ îbÉŝ » âŝ â ûî ŝÔbÉ. JÉ É ŝûîŝ ÔûÉ âŝ É î, É É âÉâŝ â ÔÉŝ âŝ û çÔçÉ É îŝŝÉÉŝ. – Çâ â ? Lâ Ôîx É KyÉ âî ÉçÔÉ ÉÔîÉ âîŝ ŝÔ bâŝ ’â ŝÉÉ ûŝ fÔ. – C’âî bîÉ ? I ââî á fâî â. Pâŝ Ôî. J’âî Éŝŝ Éŝ èÉŝ ŝû ŝÔ âûÉ ûÉ. – C’âî âfâî. Dû âkî, É çÔÉbâŝ, ÔâîÉ Éŝ ŝÔŝ Ôûffŝ ’ûÉ bââÉ. KyÉ ŝ’Éŝ âç â ÔÉ, çÔÉ ŝ’î É É çÔyâî âŝ.
9
– Hû, hû… J’âî Éŝûîŝŝ û ŝÔûîÉ. – BÔ, ’âççÔ. CÉ ’Éŝ âŝ ’ÉÔî É ûŝ Ôâ-îûÉ Ôû fÔÉ ûÉ ÉûÉ fîÉ. – DfÔÉ ? JÉ É ŝûîŝ ŝÉîÉ Ôûî. MâçhîâÉÉ, ’âî hâûŝŝ Éŝ âûÉŝ É â Éâû â ÉffÉû â ŝîÉÉ, ÉÔyâ ûÉ ÔÉ ’îçÉÉŝ É Ô É â çÔÔÉ ÉbâÉ. – C’Éŝ É Ô ûÉ TÉŝŝ ûîîŝÉ. ChâûÉ fÔîŝ û’ÉÉ ÉŝŝâyÉ É âÉ ŝîÉûŝÉÉ É ŝÉxûâî âÉç Ôî, ’âî ’îÉŝŝîÔ ’êÉ âŝ û fÉûîÉÔ Éŝ âÉŝ ŝÔîxâÉ. – JÉ âîÉ û’ÉÉ ’â ââîŝ âbÔ É ŝûÉ É ’âÔû âÉç û Ôû-âÔû. À ŝÔ Ô âÉ ’âî Éî ŝÉŝ çâîÉŝ. IûîÉ É É-ÔÉ â ûÉŝîÔ… AÔŝ ’âî çhÔîŝî ’hûÔû. – NÔ… E ÉâçhÉ, ÉÉ â î ûÉ Ôûŝ Éŝ âÔÉŝçÉŝ ŝÔ Éŝ bêÉŝ fÔçÉŝ. BîÉ û, Ô ? RÉâûÉ, ŝÔ ÉîÉ Éî âî ââî bÉâû êÉ âûÉ, ç’âî û ûÉû É ŝîÉ. JÉ É ŝûîŝ Ôû â èÉ. QûÉÉ îîÔÉ ! JÉ É Ôûâîŝ ŝûÔû âŝ ĀçhÉ çÉÉ ŝÔîÉ É Éŝâ á BÉ É á Ôû çÉ ûî ŝ’âî âŝŝ á HÉÔçk. LÉ ŝîÉçÉ ŝ’Éŝ îŝŝ ÉÉ Ôûŝ çÔÉ û bÔûîâ âîŝ. KyÉ â  É ÉîÉ á É îŝŝîÉ : – Tû ’âûâîŝ âŝ Û âî á â ÉçhÉçhÉ. – I É fââî ! JÉ É É âÉâîŝ ûŝ çÔÉ É ’ââîŝ ÉÔû î çÔÉ ’âîŝ âîÉ îçî, î êÉ ûî ââî Ébâŝŝ ’âûÉ É ÉîÉ, âîŝ ’ââîŝ ûÉ çÉîûÉ : É ÔbèÉ û çhÔîx É ŝ’âî ââîŝ Ôŝ. NÔûŝ îÔŝ îŝââbÉŝ.