Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Le vent te prendra

de rageot-editeur

Ça déménage au 6B

de editions-thierry-magnier

Du même publieur

tome 1
Les lunettes magiques
ÉJacqueline West
ûŝ àPoly Bernatene
àû É ’àgàŝ (Èàŝ-Uŝ) à Jakuta Alikavazovic
Édition originale :he Books of ElsewHere - he SHadows Texte ©JàçqûÉÉ WÉŝ, 2011 Illustrations ©Poy BÉàÉÉ, 2011 Toûŝ oŝ ŝÉvŝ.
Pûb àDial Books for Young Readers, ûÉ àqûÉ ÉPenguin Young Readers Group, 345 Hûŝo SÉÉ, NÉw Yok, NY 10014 www.Égû.ço/yoûgÉàÉŝ
© Editions du Seuil, 2011 ISBN :978-2-02-104714-1
www.ŝÉû.ço
À tous ceux qui m’ont fait la lecture, avant tout mes parents. JW
Les lunettes magiques
1
ISSMcMartin étaitoÉ É bÉ oÉ. AŝŝÉz M ogÉŝ, Éŝ voŝŝ É ŝÉ oûèÉ É É :  ’y àvà jààŝ Éû bÉàûçoû ’àÉŝ É vÉûÉŝ àŝ à vÉÉ àŝo É ÉÉ É É SÉÉ. CÉÉà, ûŝÉûŝ çÉŝ É àÉ ŝûggàÉ qûÉ qûÉqûÉ çoŝÉ, çÉz Éŝ MçMà, É oûà àŝ o. à boÉ àûX ÉÉŝ oûÉ ŝÉ Éŝŝà â çàqûÉ É çàà-ogûÉŝ çoÉçàûX ŝoÉŝ, qû IÉ à boÉ û bàà É àûû oû ŝÉ vÉŝÉ àŝ à ûÉ. à oûgèÉ oçàÉ gàÉ qû Éà ŝoûŝ É Éo ŝÉ àà, àûÉ ’Éàû. Éŝ oŝ çàŝ É Mŝŝ MçMà, qûÉqûÉ à â ’Éû, ŝÉ É â oûŝŝÉ Éŝ àû-ÉÉŝ ÉbÉŝ : çÉÉ boÉ vÉÉ ûÉ çàÉ qû’à É SÉÉ É û oûÉ ŝÉçoûÉ. Aèŝ qûÉqûÉŝ joûŝ, Éŝ voŝŝ É ÉûÉ àŝŝÉz.
9
Éŝ àûoŝ àvèÉ àŝ ûÉ gàÉ çàoÉÉ bàçÉ. Éŝ àgÉŝ oèÉ Éŝ àçÉŝ, àèÉ â à oÉ, àÉÉ û oÉ, ûŝ oçèÉ à ŝÉ-ûÉ àvÉç û oû gÉÉàÉ o àqûÉ, ŝÉvà çŝÉ â oçÉ Éŝ ŝÉûÉŝ. QûÉqûÉŝ ûÉŝ ŝ’çoûèÉ. Toûŝ Éŝ voŝŝ ÉÉàÉ Éû ŝoûlÉ, û œ ÉèÉ Éûŝ ÉàûX. PÉû àèŝ, É goûÉ É û-oÉ ààû, oûŝŝà ŝû É Éo û bàçà çoûvÉ ’û à bàç. ïŝ vÉoûèÉ à vÉÉ oÉ ’ÉÉ É àÉ àvÉç à çvèÉ. Éŝ ûÉûŝ ŝÉ oàgèÉ çoÉ û Éû É àÉ : çoÉ Mŝŝ MçMà àvà-ÉÉ  ŝà vÉçÉ ? â qûÉ Éo ? Mŝ NvÉŝ, ŝà ûŝ vÉÉ voŝÉ,  â Mŝ DÉwÉy qûÉ É àÉ ŝ’à oû àŝ ’ÉÉ, où qûÉqû’û – oû qûÉqûÉ çoŝÉ – ’àvà ÉfàyÉ àû o É à àÉ obÉ àŝ ’ÉŝçàÉ. M FÉgûŝ, û,  â M BûÉ qûÉ Mŝŝ MçMà ŝ’à ÉfoÉ ŝû É àŝ û ŝào, Évà à çÉÉ, àŝ qû’ûÉ àŝŝÉ É àÉŝ É àÉ àà É ûÉ. SÉo M Hàà ÉÉ à oû ŝÉÉ oÉ É vÉÉŝŝÉ – o ŝà qû’ÉÉ àvà çÉ çqûàÉ àŝ, àèŝ oû. E çàçû àvà ŝà ÉÉ É ŝû à àÉ çŝÉ É ŝo vŝàgÉ qû àvà  àgÉ à ŝÉŝ çàŝ. Mŝŝ MçMà ’àvà àŝ É àÉŝ oçÉŝ. Sà àÉ ŝÉ à â û çoûŝ og qû vÉà É ç-É â Sàgà, àèŝ ûÉ ŝvèÉ àço àÉgqûÉ â û bo É ŝoûÉ â à oûÉ É â ’àŝÉç. ï ’y àvà ÉŝoÉ
10
oû çàÉ ’àgÉ oû oû oûÉ É gÉÉ â à ÉçÉçÉ É ŝoŝ Éûŝ. à vÉÉ àŝo É ÉÉ, àÉ É ÉÉ Évàŝŝà, û àŝŝÉ ÉÉ qûÉÉ, ÉÉ É obÉ àçÉ É É bbÉoŝ àgÉŝ. RÉ É ŝo É çÉz Mŝŝ MçMà ŝo ŝÉŝ çàŝ gŝŝàŝ qûÉ oŝ àgÉŝ É à SPA, gfŝ àû ŝàg, ÉûÉ É ûŝ gà à â àÉ ÉÉ àŝ Éŝ àÉŝ. D’àèŝ Mŝ NvÉŝ, qû Éŝ obŝÉvà É ŝà çûŝÉ, jûŝÉ àvà ’êÉ ŝÉŝ àŝ É và, Éŝ oŝ çàgÉŝ ŝ’oûvÉ ’û ŝÉû çoû – É àû êÉ oÉ. U o É àoûŝ oÉŝ Ià ŝû à ÉoûŝÉ, Éŝ Éŝ boûÉŝ É çào â oûûÉ. É ÉçÉû É à SPA, É àgÉ, Éŝŝûyà û Éû É ŝàg ŝû ŝà joûÉ, àûŝŝà Éŝ àûÉŝ É  àûX ÉûX àûÉŝ : – Bo ! à voûŝ à ’àÉ jÉûÉ ? RàÉÉ, qûÉqû’û ÉÉ É qûÉ à vÉÉ àŝo É ÉÉ à É vÉÉ, â û X Ià oûÉ çoçûÉçÉ, É çÉ qûÉqû’û çà É ’àçÉÉ. ï ŝ’àgŝŝà ’û M AÉç É ’ûÉ Mŝ AçÉ Dûwooy, û çoûÉ É ààçÉŝ û Éû oûŝ. ïŝ àvàÉ ûÉ IÉ oÉ OvÉ – qû ’à oû É àŝ ’àçà É à àŝo. EÉ àvà ozÉ àŝ É, É ào gàÉ, ŝo oo ’à àŝ ŝoûvÉ ŝoçÉ. SÉŝ oÉŝ É àŝ, àèÉ où ÉÉ àvà oûjoûŝ çoû â bÉ, àvàÉ çoû ŝÉŝ àÉŝ â çoÉ qû’ÉÉ à ûÉ ŝoÉ ’àbÉào gqûÉ – ŝ û ààÉ àvÉç àÉçÉ, çoÉ ŝ ÉÉ à ûÉ èvÉ àgèÉ vÉûÉ ’û É àyŝ çoû.
11
F jû, M HàbÉ, àgÉ obÉ, I vŝÉ à àŝo àûX Dûwooy. É Éŝ à oû çÉ joû-â, àŝ â ’Éû É à vÉÉ báŝŝÉ  àŝà ŝobÉ É àŝ. Tàà Éŝ Éŝ ÉèÉ Éŝ àûÉŝ, OvÉ ŝÉ É É ûvÉ É ŝÉŝ àvà-bàŝ ŝÉ ÉŝŝÉ. M HàbÉ, É ÉvàçÉ, àŝà çoÉ û vÉÉ É ŝoà àû ŝoÉ. ï àboà û gà ŝoûÉ É É boÉŝ joûÉŝ bÉ oûgÉŝ. ï ŝÉà qûÉ à vÉÉ àà ŝÉ çoçûÉ, É oû û à ŝÉà àûŝŝ bo qû’û ŝàwç àŝ àû bàço, â à àûÉ É â à oàÉ. E àÉà É à ’ÉÉ,  àà É oû É É É, ŝàŝ ŝ’àêÉ : – Où voûŝ êÉŝ-voûŝ Éçoŝ ? Éàà-- â M É Mŝ Dûwooy É à à çàÉÉ oû àû-É û ûŝÉ oûŝŝÉûX. – À à bboèqûÉ É PçÉo, o Mŝ Dûwooy, o Éŝ yÉûX bàÉ â à ŝÉ voçào É çÉ ŝoûvÉ. O ŝà à êÉ ÉvûÉ : Le Journal Épuisant des Nouvelles Idées Algébriques Laborieuses… – É JÈNïA – voûŝ àvÉz ŝàŝ ? Év M Dûwooy. – A, « Gà ». Tèŝ à. – … É AÉç ’à Éà: « AvÉz-voûŝ vû ’ÉÉû àgÉ vg-çq ? » ï à ç qûÉ à CoŝàÉ É hÉooûŝ… – … à à àçÉ çàÉ É ÉûX ! çoà M Dûwooy. CoÉ à--o û àŝŝÉ àŝŝÉ à – ç’Éŝ ŝÉŝ !
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin