Hemlock

De
Depuis qu'Amy a été assassinée, la petite ville d'Hemlock vit dans la peur et la suspicion. Le bruit court qu'un grand loup-garou blanc rôde, à la recherche de sa prochaine proie...Dans cette atmosphère trouble, Mackenzie, la meilleure amie d'Amy, ne parvient pas à faire son deuil et décide de mener sa propre enquête. Son instinct la trope-t-il en lui soufflant que la mort de son amie n'a pas livré tous ses secrets ? Pour découvrir la vérité, Mac devra compter sur deux garçons : Kyle son meilleur ami, et Jason, le petit copain d'Amy. Deux garçons dont elle ne pensait pas qu'ils puissent être à ce point opposés. Et séduisants.Terriblement séduisants... Car à Hemlock, les apparences, trompeuses, cachent souvent d'inavouables secrets...
Publié le : jeudi 6 juin 2013
Lecture(s) : 30
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782732459530
Nombre de pages : 319
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
HEMLOCK
Kathleen Peacock
HEMLOCK
Traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Nathalie Azoulai
PhÔÔâhîÉ É cÔûvÉûÉ : © Jâŝîâ / GÉy IâÉŝ
ÈîîÔ ÔîîâÉ ûbîÉ É  ŝÔûŝ É îÉHemlockâ KâhÉîÉ TÉÉ BÔÔkŝ, ûÉ âqûÉ É HâÉCÔîŝ PûbîŝhÉŝ, NÉw YÔk. © , KâhÉÉ PÉâcÔck TÔûŝ Ôîŝ ŝÉvŝ.
PÔû â âûcîÔ fâçâîŝÉ : © , ÈîîÔŝ É Lâ MâîîèÉ JÉûÉŝŝÉ, ûÉ âqûÉ É Lâ MâîîèÉ GÔûÉ, Pâîŝ. ISBN : 78--74-55-
CÔfÔÉ á â Ôî ° 4-56 û 6 ûîÉ 4 ŝû Éŝ ûbîcâîÔŝ ÉŝîÉŝ á â ÉûÉŝŝÉ.
www.ââîîÉÉÔûÉ.cÔ www.ââîîÉÉÉûÉŝŝÉ.f
Prologue
Ôû ÔÉ cÉÉ ÔbÉ, î fââî âvÔî Éŝ fÔÉŝ PvâîÉ Û É âchÉÉ ûÉ, âî-É â- J’âûâîŝ É É â ÔîîÉ, É cÔÉ É ’É âvâîŝ âŝ ÉÉ fÔâî ŝû Ô vÉÉ É ŝû Éŝ hâchÉŝ. Ô É ââchâ û fî. Ay É ’âûâî ââîŝ âîŝŝÉ ŝÔî cÔÉ çâ. J’âî Éâ KyÉ âŝ É â îÔî. I âî âÔ ŝû Ô î, Éŝ âîŝ ÉîèÉ â êÉ, Éŝ yÉûX fîXŝ âû âfÔ. AvÉc ŝÔ cÔŝûÉ âhâcîÉ, É ÔcâîÔ Ôû cÔÉ â ÔbÉ, î Ôâî cÔèÉÉ ŝû Ô Éŝŝûŝ-É-î ÔŝÉ. I â Ôû â êÉ. – Tû Éŝ bîÉ, É ÔûÉ fâçÔ ÉŝÔÉ É Éâ-qûÉâ îÉ. – Sî, Ay. KyÉ â ŝÔûî É ŝÉ ÉÉâ á fîXÉ É âfÔ. – Oûî, Éû-êÉ, âîŝ qûÉÉ îÔâcÉ âîÉ-â ? – Mâîŝ…
7
– S’î É âï, Mâc… Çâ vâ êÉ ŝûffîŝâÉ û cÔÉ çâ… J’âî Éâ Ô îâÉ âŝ â âcÉ ; É Évâîŝ êvÉ É ’ââîŝ ŝÛÉÉ É vÉîÉ. IvÔÔâîÉÉ, Éŝ yÉûX ŝÉ ŝÔ Ôŝŝ ŝû â hÔÔ âccÔchÉ âŝ ’âÉ û îÔî : ÉûX fîÉŝ âûŝŝî îffÉÉŝ qûÉ É Ôû É â ûî. MÔî âvÉc â îâŝŝÉ bÔÉ ââchÉ É qûÉûÉ-É-chÉvâ, Éŝ hâchÉŝ ÔîÉŝ É Ô âî âch. Ay, âvÉc ŝÉŝ chÉvÉûX Ôî châbÔ, ŝâ ŝîhÔûÉÉ É î-û É ŝÔ ŝÔûîÉ ÉvÔÛâ. Sî É Ôâîŝ Ôû ûŝÉ qû’Ô É ÉÉ É hÔÔ, Ay fâîŝâî Éŝ yÉûX ÔûX Évâ ’ÔbÉcîf, cÔÉ ÔûÔûŝ. CÉ ’âî âŝ ÔŝŝîbÉ. JÉ Éfûŝâîŝ â âî. C’âî ŝÛÉÉ û âûvâîŝ êvÉ…
*
LÉ vÉ qûî ŝ’ÉÔûffâî âŝ Ô âÉâû É fâîŝâî âÔyÉ. MÉ vÔyâ fîŝŝÔÉ, KyÉ ’â îŝÉ âŝ ŝÉŝ bâŝ. LÉ Ôîŝ ’âvî âî âûŝŝî âc qûÉ É fÔî qûî âî âŝ Ô ĀÉ. LÉ âŝÉû ŝ’Éŝ û. – C’Éŝ ÉŝqûÉ fîî ? âî-É ûû á KyÉ. AvÉc ŝÔ èÉ qûâÉ-vîŝ, î vÔyâî îÉûX qûÉ Ôî. NÔûŝ Ôûŝ îÔŝ îŝ âû îXîèÉ â ; ûŝ èŝ, É ’âûâîŝ âŝ û ÉŝîÉ. DÉ Ôî, Ô ’âÉcÉvâî qûÉ û bÔîŝ cî É Éŝ bâŝŝÉŝ É fÉûŝ bâchÉŝ. DÉ ÔûÉ fâçÔ, î y âvâî ûÉ ÉÉ fÔûÉ âŝ É cîÉîèÉ
8
É FÉ RîÉ qû’Ô ’âûâî âŝ Ôûv É âcÉ ûŝ èŝ. Ay âvâî-ÉÉ vâîÉ cÔû Ôûŝ cÉŝ Éŝ ? JÉ É ŝûîŝ ŝÉÉ cÔÉ KyÉ É É fîchâ bîÉ, Ôû ûÉ fÔîŝ, qû’Ô Ôûŝ ÉÉ Ôû û cÔûÉ. J’âvâîŝ bÉŝÔî É ŝÉŝ bâŝ Ôû É âŝ ’Éfûî á ÔûÉŝ âbÉŝ. – Tû vÔîŝ JâŝÔ ? âî-É Éâ. JâŝÔ, c’âî É Éî âî ’Ay É É ÉîÉû âî É KyÉ. TÔûŝ Éŝ qûâÉ, Ay, JâŝÔ, KyÉ É Ôî, Ôûŝ fÔîÔŝ ûÉ vâîÉ qûîÉ Éûîŝ ’âÉ Ôù ’âvâîŝ Éâ á HÉÔck. Sî cÉ ÔÉ âî âûŝŝî ÔûÔûÉûX Ôû Ôî, ’îâîâîŝ qûÉ c’âî ÉcÔÉ îÉ Ôû ûî, âîŝ JâŝÔ, qûâ î ââî â, É ŝâvâî qûÉ ŝÉ âîÉ Ôû ÉXÔŝÉ. KyÉ ŝ’Éŝ hîŝŝ ŝû â ÔîÉ Éŝ îÉŝ. – JÉ vÔîŝ ’âîèÉ É ŝâ êÉ, c’Éŝ Ôû. AÉŝ, îŝ ŝÉ ÉÔûÉ. LÉ âŝÉû âvâî cÔcû ŝÔ hÔâÉ ŝû cÉÉ ŝÉ-ÉcÉ fûÉŝÉ : « Tû ÉÔûÉâŝ á â ÔûŝŝîèÉ. » Lâ fÔûÉ â âvÉŝ â ÉÔûŝÉ Ôû ÉÔîÉ Éŝ vÔî-ûÉŝ É ŝÉ ÉÉ chÉz Ay. Lá-bâŝ, Ô Éû ŝÉvîâî Éŝ bÔîŝŝÔŝ, Éŝ cââŝ qû’îŝ ûŝÉâîÉ É vÔ-qûâ â bÉâû ’Ay. IÔŝŝîbÉ É ŝûÔÉ Éû cÔîÉ. LÉŝ âÉŝ É ÔâîÉ âûX yÉûX âîŝ É É âÉâîŝ ’îîÉû Éŝ ÔûÉŝ Ôû É âŝ ÉûÉ. JÉ Éŝâîŝ ÉûÉ Évâ Éŝ âûÉŝ, êÉ Évâ KyÉ. E ûîŝ É Évâîŝ êÉ fÔÉ, Ôû JâŝÔ.
KyÉ ŝ’Éŝ êch ’âvâcÉ Ôû châÉ á â fÔûÉ. JÉ ’âî ŝûîvî. NÔûŝ âvÔŝ Ô Éŝ âÉŝ ÔîÉŝ û cîÉîèÉ ûŝqû’á cÉ qû’î ŝ’âÔŝŝÉ á û Ôc ’âbÉ Ôû cÔ. – Tû vâŝ ŝâî Ô cÔŝûÉ. JÉ ŝâvâîŝ bîÉ qû’î ŝ’É fîchâî, Ôûâ cÉ ÉÉ É bââî É cââî Éûîŝ ŝîX Ôûŝ. E É cÔcÉ-â ŝû Éŝ chÔŝÉŝ Éŝ ûŝ îŝîîfîâÉŝ, ’âîvâîŝ á ûÉ cÔÉ É ŝî É hûÉ qûî É Éâî û-îèÉÉ. – Tû cÔîŝ qûÉ Éŝ ÔûâîŝÉŝ ŝÔ ÉcÔÉ Ôŝŝ á â ŝÔîÉ ? À cÉŝ Ôŝ, ŝÉŝ âûÉŝ ŝÉ ŝÔ âîîÉŝ. – Oûî, ŝÛÉÉ, îŝ vÔ Ôûŝ cÔÉ ûŝqû’á â âîŝÔ. Lâ Ô ’Ay âvâî fâî â ûÉ Éŝ ÔûâûX. Lâ ŝÉâîÉ qûî âvâî ŝûîvî É ÉûÉ, Éŝ bûÉîŝ ’îfÔ-âîÔ É ââîÉ ûŝ qûÉ É çâ. C’âî â ÉûvîèÉ âÉŝŝîÔ á HÉÔck, É É ÔîŝîèÉ ÉûÉ. Nâ-Ôîŝ, çâ É ŝûffîŝâî âŝ á ÉXîqûÉ qûÉ É bûzz âî Ô cÔÉ ûÉ âyÔâîŝÉ. Lâ vâîÉ âîŝÔ, c’Éŝ qû’Ay ŝ’âÉâî Ay Wâŝh É ’âî âûÉ qûÉ â ÉîÉ-fîÉ û ŝâÉû JÔh Wâŝh. J’âî Ôŝ ûÉ âî îîÉ ŝû É bâŝ É KyÉ. – Iŝ É âîŝŝÉÔ ŝÛÉÉ âqûîÉ âûÔû’hûî. Lâ fâîÉ ’Ay Éfî ŝÔîÉ É ŝâ cûŝîÔ, â ÉŝŝÉ âvâî îÉûX á châŝŝÉ qûÉ Ôûŝ, ŝÉŝ âîŝ. KyÉ âî ŝcÉîqûÉ.
– RâÉÉ-Ôî qû’ÉÉ ’â âîŝŝ û ÉŝŝâÉ îX îûÉŝ âvâ É Ôûî. TÔû É ÔÉ ÉŝÉ qûÉ É ŝûîŝ ÉŝÔŝâbÉ, qû’ÉÉ ’âûâî âŝ  âÉŝŝÉ ŝî ’âvâîŝ cÔch. E îŝ ’Ô âŝ Ô. JÉ vÔyâîŝ â cÔèÉ ŝû ŝÔ vîŝâÉ âîŝ ŝûÔû ûÉ cûâbîî qûî ûî Ôâî îX âŝ É ûŝ. – PÉŝÔÉ É ÉŝÉ çâ. KyÉ ’âî âŝ ûÉ É Ô ÉŝÔÉ. – ÈcÔûÉ, cÉ ’Éŝ âŝ â fâûÉ. J’É ŝûîŝ ŝÛÉ, JâŝÔ âûŝŝî. Tû ’âŝ îÉ fâî É â. À cÉ cÔÉ-á, îŝ ÉûvÉ Ôû âûŝŝî bîÉ Ôûŝ âccûŝÉ, JâŝÔ É Ôî. Sî É ’âvâîŝ âŝ âû Ôŝ ÔÉŝ á â ÉîèÉ îûÉ Ôû âvâîÉ, Ay É Ôî ŝÉîÔŝ âÉŝ âû cîâ cÉ ŝÔî-á. EÉ ’âûâî ââîŝ Éû á âÉÉ KyÉ âcÉ qûÉ Ôûŝ âûîÔŝ  É âî É âÉ ÔÉ Ô-cÔ Évâ û fî ’hÔÉû. EÉ É ŝÉâî âŝ ŝÔîÉ ÔûÉ ŝÉûÉ. EÉ ’âûâî âŝ  âÉŝŝÉ. E ÉÉ É ŝÉâî âŝ âû fÔ É cÉ cÉcûÉî É bÔîŝ cî. FÉ RîÉ ŝÉ Ôûvâî ŝû Éŝ hâûÉûŝ É â vîÉ. J’Éŝŝâyâî É ÉÉ É Ôî É Ô îÉûbÉ Ôû ’îâîÉ chÉz Ôî É ÔûbîÉ É cîÉîèÉ. L’, á câûŝÉ Éŝ âbÉŝ, â vûÉ ’âî âŝ âûŝŝî âÉ ; á, É vÔyâîŝ êÉ â îvîèÉ ŝîûÉ ûŝqû’âû cÉÉ É â vîÉ. L’Éâû âî ’û îŝ âûŝŝî Ôb qûÉ É cîÉ. HÉÔck âvâî Éû ŝÉŝ cÔûÉûŝ É É Éŝ ÉÔûvÉâî Éû-êÉ ûŝ ââîŝ. J’âî ŝûŝâû É ŝÉâ É bâŝ É KyÉ ŝû É îÉ. D’û ÉŝÉ û ÉÔ, î É Ôâî JâŝÔ qûî ŝ’âvâçâî vÉŝ Ôûŝ.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

La saison du Citrobulles

de dominique-et-compagnie

Le Big Bang

de dominique-et-compagnie

La chasse à l'amoureux

de editions-actes-sud

Irrésistible alchimie

de la-martiniere-jeunesse

La Forêt d'Arborium

de la-martiniere-jeunesse

suivant