Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

INTRODUCTION
1 RÉàû Alexandre, CàÉs Guérin, MàîÉû Jacotot
Rûî pÉà pûsîÉûs àÉs â ’ÈçôÉ ômàÉ sûpîÉûÉ É à ûÉ ’Um, É smîàîÉ « PÉsÉ É môÉs É pÉsÉ â RômÉ » vîsàî â ûîÉ ’àçîvî îÉÉçûÉÉ É mÉàÉ És Rômàîs sôûs sÉs îfÉÉs ômÉs, qûÉ qû’àî  sô îvÉàû ’àbôàîô ôû ’àbsàçîô, É ôbsÉvà à pÉsÉ â ’œûvÉ às És ômàîÉs îvÉs, qûî É ÉÉvàîÉ pàs çÉssàîÉmÉ É à sÉûÉ pôûçîô ôîqûÉ. S’î àîàî É ’àbôàîô És ôçîÉs É És çôçÉps, î à gàÉmÉ àbô à màîèÉ ô s’ÉXÉÇàî É sÉ vàî à pÉsÉ sû És Éàîs môîs pôpÉmÉ LÉXîs És qûÉ ’îmàgîàîô, És çôyàçÉs, És vàÉûs ôû És pàîqûÉs pôpÉs àûmosômàî. ’àppôçÉ É à pÉsÉ ômàîÉ pà É bîàîs ÉXçûsî És çôçÉps É És ÉXÉs sîçÉmÉ ôîqûÉs àûàî  ûçîçÉ, çà ÉÉ ’àûàî ô àççès qû’â û sÉû môÉ É pÉsÉ, ô É çôÉû É à ômÉ É ÉpsÉÉ qû’û pà É à çûûÉ ômàîÉ. ï împôàî ôç É pÉÉ É çômpÉ à îvÉsî És môîgàgÉs, qûî pÉûvÉ àîssÉ pàçÉ â îfÉs Égs É çôçÉpûàîsàîô. Aîsî, û ÉXÉ pîôsôpîqûÉ pÉû pÉÉ sÉs É ÉçÉ â ûÉ pôûçîô îàîÉ çôÉmpôàîÉ àîà û mêmÉ ôbjÉ É â à màîèÉ ô çÉ ôbjÉ És ûî-mêmÉ vçû às à pàîqûÉ qûôîîÉÉ És Rômàîs. Pûs ÉçôÉ, î çôvÉàî É îôûîÉ çÉÉ îvÉsî àû îvÉàû û ÉXÉ ûî-mêmÉ : û ÉXÉ É çôsîûÉ pàs û ôbjÉ môôîîqûÉ, màîs pÉû Évêî pûsîÉûs sàûs çôçûÉs ôû çômpmÉàîÉs. DôçûmÉ îsôîqûÉ sûsçÉpîbÉ É ôûs ÉsÉîgÉ sû ûÉ pàîqûÉ ôû û ÉsÉmbÉ Éreaia, É ÉXÉ îàîÉ, îsçî às sô pôqûÉ, pôûsûî àûssî És Is ÉsîqûÉs ôû îôôgîqûÉs. ï pÉû ÉI vÉ ’àXîôôgîÉ àû môyÉ É àqûÉÉ ’àûÉû jûgÉ É çôsûî û ôbjÉ àû mômÉ mêmÉ ôù î É ÉpsÉÉ â sÉs ÉçÉûs. E îàîsô àvÉç çÉs ôîs pàîÉs ÉXûÉs, ôûs àvôs É ’ôbsÉvÉ És màîÉsàîôs É à pÉsÉ ômàîÉ â ôîs îvÉàûX îfÉs. E çôjûgûà
1. R. AÉXàÉ, C. Gûî É M. Jàçôô sô ÉspÉçîvÉmÉ îgîÉû É ÉçÉçÉ â ’ïRHT ; màÉ É çôÉçÉs É àgûÉ É îàûÉ àîÉs â ’ûîvÉsî Pàû-Vày MôpÉîÉ ïïï É mÉmbÉ jûîô É ’ïsîû ûîvÉsîàîÉ É FàçÉ ; pôÉssÉû àgg É ÉÉs çàssîqûÉs É çàssÉs ppààôîÉs àû yçÉ HÉî-Pôîçà É Nàçy.
7
Renaud Aexandre, Cares Guérin, Matieu Jacotot
És àppôçÉs É ’îsôîÉ És îÉs É É ’îsôîÉ çûûÉÉ, ôîs ômàîÉs ’ûÉ ô  àssôçîs É çôôs. • ïÉs É çôçÉps : à pÉsÉ LÉXîvÉ É îÉÉçûÉÉ ï s’àgî â û îvÉàû É pûs qûÉmmÉ àbô qûà î És qûÉsîô É à pÉsÉ ômàîÉ. C’És É ômàîÉ É à pÉsÉ çôsçîÉÉ É àbsàîÉ. PÉsÉ És pîôsôpÉs, És màÉs É ôîqûÉ ôû És sàvàs (mÉçîs, àûà-îsÉs...), ÉÉ àbôÉ, ôîsÉ É çôçÉpûàîsÉ. CÉÉ àppôçÉ pÉmÉàî É çômpÉÉ çômmÉ És çôçÉps sô çôsûîs, mîs É sysèmÉ pûîs ûîîss. • ïmàgîàîÉs É îôôgîÉs : à pÉsÉ ô sàvàÉ CÉÉ ÉûXîèmÉ sàÉ És çÉÉ É à pÉsÉ qûî, ôû É và ûÉ àçîvî îÉÉçûÉÉ îÉsÉ É sûçûÉ, É sÉ psÉÉ pàs çômmÉ LÉXîvÉ. PÉsÉ És àîsÉs, És môàîsÉs ôû És pômîsÉs, çÉÉ pÉsÉ ô sàvàÉ É vîsÉ pàs à çôsîûîô ’û çôps É çôàîssàçÉs. Pûs àgÉmÉ ÉçôÉ, ÉÉ pÉû s’îçàÉ sôûs à ômÉ ’ûÉ pÉsÉ pûs çômmûÉ É pûs qûôîîÉÉ, qûî É pô pàs â És ômÉs É pôûçîô àûssî çàîÉmÉ IîÉs qûÉ çÉÉs És gÉÉs îàîÉs çàôîqûÉs, pà ÉXÉmpÉ. C’És àîsî qûÉ ’ô pôûvàî ÉÉ ’ôbsÉvÉ És pôûçîôs àîsîqûÉs, És çôyàçÉs, És ômÉs, És vàÉûs môàÉs ôû sôçîàÉs. • SÉsîbîîs É mÉàîs : à pÉsÉ pàîqûÉ CÉ ÉîÉ îvÉàû çôçÉÉ à pÉsÉ ÉÉ qû’ô pÉû ’ôbsÉvÉ â àvÉs à çôûîÉ És îîvîûs, És mœûs É És ûsàgÉs ômàîs ; î s’àgîssàî, às çÉ çàs, ’ûîîsÉ És çômpôÉmÉs çômmÉ És vàÉûs É à pÉsÉ. És ûsàgÉs, És îÉs É És çôûûmÉs ÉvÉàîÉ àîsî És sîgÉs ’ûÉ çûûÉ pààgÉ. ’ÉjÉû àî àôs É pàvÉî â ûîÉ û mêmÉ ôbjÉ â çÉs ôîs îvÉàûX ’àbôàîô àI ’àbôÉ à pÉsÉ ômàîÉ É àssôçîà çÉs ôîs àçÉÉs. TÉÉ qûÉ ôûs ’àvîôs IîÉ, çÉÉ àppôçÉ pÉmÉàî ’àfôÉ É pôbèmÉ É ’ûî É à pÉsÉ ômàîÉ às sô ÉsÉmbÉ : à qûÉsîô É sô vôûîô çôôôgîqûÉ, bîÉ qû’ÉÉ sôî sôûvÉ pÉÇûÉ çômmÉ îsçîÉ às à ôgûÉ ûÉ – É sÉmbÉ ôç pÉû pôpîçÉ â És çàgÉmÉs àpîÉs – Évàî É ÉfÉ êÉ pôsÉ. Fààî-î àbî, pà ÉXÉmpÉ, ûÉ îsîçîô ÉÉ ûÉ pÉsÉ ômàîÉ pàÉÉ É ûÉ pÉsÉ ômàîÉ çîÉÉ ? à pôssîbîî É vàîàîôs gôgàpîqûÉs Évàî gàÉmÉ êÉ pîsÉ É çômpÉ. Pà àîÉûs, à ôîô mêmÉ É « pÉsÉ ômàîÉ » Évàî êÉ mîsÉ É qûÉsîô. ÈûîÉ És màîÉsàîôs ’û mêmÉ ôbjÉ sôûs sÉs îfÉÉs ômÉs çôûîsàî â îsîgûÉ És ÉpsÉàîôs îîvîûÉÉs (pôpÉs â û àûÉû) É És ÉpsÉàîôs çôÉçîvÉs (pôpÉs àûX Rômàîs). Pôûvàî-ô àôs pôsûÉ ’ÉXîsÉçÉ ’ûÉ « pÉsÉ » sîgûîèÉmÉ ômàîÉ ? Pôû ÉÉ É pôÉ â çÉs qûÉsîôs É pôû ÉXpôÉ És ôîs ômàîÉs pçÉmmÉ mîs É vîÉçÉ, És àppôçÉs îvÉsÉs ô  çômbîÉs : És sôûçÉs ÉXûÉÉs ô  pîvîgîÉs, màîs ÉÉs ô  sôîçîÉs É màîèÉ pûîÉÉ, û pôî É vûÉ îgûîsîqûÉ, pîôôgîqûÉ, îàîÉ, pîôsôpîqûÉ ôû àôpôôgîqûÉ.
8
Introduction
La honte à Rome C’És às çÉ çàÉ É àvàî qû’à  ûî É èmÉ É à ôÉ às à RômÉ àîqûÉ. CÉ ÉîÉ pÉû É ÉfÉ sÉ pêÉ àûX ôîs àppôçÉs pç-ÉmmÉ îÉîIÉs. à ôÉ És û çôçÉp ômàîs pà És sàvàs, qû’îs sôîÉ Éûs, pîôsôpÉs, mÉçîs ôû jûîsÉs. EÉ És ôû àûà û ôbjÉ îàîÉ É îôôgîqûÉ : às É ômàîÉ îàîÉ, ÉÉ çôsîûÉ ûÉ ôpîqûÉ màjÉûÉ É à pôsîÉ gîàqûÉ ôû É à çômîÉ, sôûs És môàîs îvÉsÉs, çômmÉ à ôÉ É à jÉûÉ IÉ às ’gîÉ ôû à ôÉ ûiuuenisbàûç às à çômîÉ ; sû É pà îôôgîqûÉ, ÉpudorÉs vàôîs çômmÉ ’ûÉ És vÉûs àçÉsàÉs. EI, à ôÉ És ûÉ ÉXpîÉçÉ vàîçÉ É çÉàîs môÉs É pÉsÉ ômàîs : ÉÉ És û sÉîmÉ pîbÉ É à àûÉ ôÉûsÉ pôvôqûÉ ûÉ ômÉ ’ôsàçîsmÉ sôçîà pôû çÉûî qûî à çômmÉ. AàysàbÉ â çàçû És îvÉàûX É çôçÉpûàîsàîô qûî vîÉÉ ’êÉ Iîs, çÉÉ ôîô É ôÉ sôûèvÉ îfÉs pôbèmÉs môôôgîqûÉs qûÉ És çôîbûîôs qûî sûîvÉ sô çôàîÉs ’àfôÉ. O ôî ÉmàqûÉ, É pÉmîÉ îÉû, qû’î ’ÉXîsÉ pàs É àî É ÉmÉ àbsô-ûmÉ îÉîqûÉ â çÉûî É « ôÉ ». CÉ ÉîÉ sÉ ôûvÉ çà É îfÉÉs ûîs ÉXîçàÉs,pudorpîçîpàÉmÉ, màîs àûssîrubor,turpitudoôûuerecundia ÉÉ àûÉs. UÉ ûÉ ôômàsîôôgîqûÉ És ôç îîspÉsàbÉ, àI É ÉmîÉ çômmÉ És Rômàîs sÉ ÉpsÉÉ É IîssÉ É pômèÉ É à ôÉ É qûÉ ôûs É çômpÉôs. ï împôÉ gàÉmÉ É pçîsÉ à Éàîô ÉÉÉûÉ pà çÉ ôbjÉ àvÉç ’àûÉs ôîôs ômàîÉs çômpÉXÉs, màîs ’ûÉ gàÉ împôàçÉ às É pàysàgÉ mÉà És Rômàîs, çômmÉ à îgî, ’ôÉû, à çûpàbîî ôû à àûÉ. PààèÉmÉ â çÉÉ pÉmîèÉ àppôçÉ, î És çÉssàîÉ ’vàûÉ ’ômôg-î ôû, â ’îvÉsÉ, ’ôgî É à ôÉ às És mÉàîs É à pÉsÉ ômàîÉs. à ôÉ ôîsÉ pà És mÉçîs, ÉpsÉÉ pà És pôèÉs É ÉssÉîÉ pà É sîmpÉ çîôyÉ És-ÉÉ à mêmÉ às çàqûÉ çàs, ôû y à--î îÉû ’ôpÉ És îsîçîôs ÉÉ çÉs îvÉsÉs màîÉsàîôs ? à ôÉ çômmÉ pômèÉ vçû ôî-ÉÉ êÉ îsîgûÉ É à ôÉ çômmÉ ôbjÉ É pÉsÉ ? E qûÉ îÉ pÉû-ô vîàbÉmÉ àbî ÉÉ És pàîqûÉs çôçèÉs É à ôÉ É sà ôîsàîô ? Pûs àîçàÉmÉ, î àû s’îÉôgÉ sû à gîîmî ’ûÉ àppîçàîô É à ôîô môÉÉ É ôÉ â ’Aîqûî ômàîÉ. PÉû-ô çôsîûÉ îfÉÉs àîs ômàîÉs É û ôbjÉ ûîqûÉ ôû ôî-ô psÉvÉ Éû îvÉsî ? à ôîô É ôÉ pôssèÉ--ÉÉ ûÉ vàÉû pîsmôôgîqûÉ É ÉûîsîqûÉ pôû ’ûÉ É ’Aîqûî ? PÉû-ô É àîÉ û ôbjÉ ’ûÉ çôÉ ôû àû-î sÉûÉmÉ à sîûÉ â ’ôîzô É ôÉ àvàî ? QûÉÉ qûÉ sôî à pôsÉ â çÉs qûÉsîôs, î pàà çÉssàîÉ, pôû ôÉ ûÉ, É pàî É ’îîÉû É à çûûÉ ômàîÉ É Éà É sÉ pÉÉ û pôî É vûÉ môÉÉ :
9
Renaud Aexandre, Cares Guérin, Matieu Jacotot
ô s’àppûîÉà àîsî sû ûÉ ôbsÉvàîô És ÉXÉs É ô sû ûÉ Iîîô pçôÇûÉ É à ôÉ. Màîs à ôîô É ôÉ pôsÉ gàÉmÉ És pôbèmÉs ’îÉpàîô qûî ûî sô spçîIqûÉs. à pÉmîèÉ qûÉsîô qûî s’împôsÉ És çÉÉ É ’vôûîô çôôôgîqûÉ û pômèÉ â à ôîs psyçôôgîqûÉ, sôçîà É çûûÉ qû’És à ôÉ sû ûÉ ûÉ àûssî ôgûÉ qûÉ çÉÉ É ’èÉ ômàîÉ É MîÉàÉ. ’ûÉ É çÉ ôbjÉ çÉz És àûÉûs àûssî ôîgs às É Émps qûÉ Cîçô, CÉsÉ, CypîÉ ôû ïsîôÉ É SvîÉ pÉmÉ, às És pàgÉs qûî sûîvÉ, ’àppôÉ És mÉs É pôsÉ. à ôÉ És û çôçÉp sôçîôôgîqûÉ qûî à ÉÇû ûÉ pàçÉ pàîçûîèÉ às És àvàûX 'E. R. Dôs sû É môÉ gÉç àîqûÉ. RÉpÉà ûÉ îsîçîô É àbîÉ pà R. BÉÉîç, às sô ûÉ û Jàpô û mîîÉû û xx sîèçÉ, ÉÉ « çûûÉs É à ôÉ »(same cutures)çûûÉs É à çûpàbîî É « » (guit cutures),Dôs à mô qûÉ à GèçÉ ômîqûÉ ÉèvÉ ’ûÉsame 2 cuture : ’àçîô y És gôûvÉÉ pà É sôûçî É ’ÉsîmÉ É ’ÉôûàgÉ É pà És sàçîôs ÉXîÉûÉs. És ôs vîvÉ às û môÉ qûî îgôÉ É Émôs ôû à çûpàbîî É ègÉ Éû çômpôÉmÉ â ’àîÉ É ’αἰδώϚ: îs ÉôûÉ É pÉÉ à àçÉ Évà Éûs pàîs. À à ûmîèÉ É çÉs ûÉs, ô pÉû àôs s’îÉôgÉ sû É sàû É à çûûÉ ômàîÉ : ÉèvÉ--ÉÉ ’ûÉ same cutureôû ’ûÉguit cuture? Màîs É pôbèmÉ sôûÉv pà Dôs, qûî És É sômmÉ çÉûî É ’îîôî, pÉû àûssî àvÉsÉ à ôîô mêmÉ É ôÉ. à ôÉ És-ÉÉ â RômÉ û àî sôçîà ÉXîôîs, ôçàîs às É Égà É ’àûÉ sû sôî ? Oû ÉpsÉÉ--ÉÉ û pômèÉ îqûÉ îîôîs (à ôÉ É sôî) ? CÉs ÉûX môÉs É ôçîôÉmÉ ô pû sÉ sûççÉ, vôîÉ çôÉXîsÉ â çÉàîÉs pôqûÉs. EI, à ôÉ És qûÉmmÉ pÉsÉ çômmÉ ûÉ àî gàîvÉ, û sÉîmÉ sàgàbÉ, s’àççômpàgà ’ûÉ gêÉ pysîqûÉ. Màîs ÉÉ ÉçèÉ gàÉmÉ û àspÉç pôsîî : à ÉÉûÉ – qûÉ ôÉ ’àîÉûs É ÉmÉ É pudor –É ’îîôîsàîô É à çôàîÉ sôçîàÉ. Nôûs àûôs â ÉXàmîÉ çômmÉ à ôÉ à pû êÉ gàÉmÉ pÉsÉ çômmÉ û sÉîmÉ pôsîî, psÉvà pà ÉXÉmpÉ çÉûî qûî à ÉssÉ É à ûÉsÉaudacia.
Contributions du volume À à ôîs ôbjÉ ôîqûÉ, ôpîqûÉ îàîÉ É àî môîôÉÉ ôû sôçîàÉ vçûÉ, à ôÉ àppÉÉ û Égà çômpÉXÉ, qûî ôî sÉ àîÉ â à ôîs ÉXîçôô-gîqûÉ, ôîqûÉ, îàîÉ, jûîîqûÉ, mîçà É pîôsôpîqûÉ. C’És çÉ Égà vàî qûÉ pôÉ sû ôÉ ôbjÉ És çôîbûîôs îçî ûîÉs.
2. R. BÉÉîç,he Crysantemum and te Sword : Patterns of Japanese Cuture, ôÉs, SÉçkÉ & Wàbûg, 1947 ; E. R. Dôs,Les Grecs et ’irrationne, Pàîs, Fàmmàîô, 1977, p. 11-70.
10
Introduction
à pÉmîèÉ ’ÉÉ ÉÉs (J.-F. hômàs, « Sû à ÉXîçàîsàîô É ’îÉ É ôÉ É àî ») çôsîûÉ ûÉ ûÉ smàîqûÉ çômpàÉ É ôîs ÉmÉs ûîîss É àî pôû sîgÉ à ôÉ,pudor,uerecundiaÉrubor. EÉ jÉÉ És îîspÉsàbÉs bàsÉs ÉXîçàÉs É ’ÉqûêÉ, ààysÉ És Éàîôs É çÉs ÉmÉs àvÉç É vôçàbûàîÉ û sôÉû É bôûçÉ sû ûÉ îÉpàîô pûs gàÉ É çÉ pômèÉ, É mÉà ôàmmÉ É àvà à pà qû’y pÉÉ à çôsçîÉçÉ îîvîûÉÉ É É jûgÉmÉ É à çôÉçîvî. Dàs û ÉûXîèmÉ Émps, ôîs çôîbûîôs pôpôsÉ ûÉ àppôçÉ É à ôÉ â RômÉ qûî çôôÉ pÉsÉ ôîqûÉ É pÉsÉ ô sàvàÉ àû sÉî É ÉXÉs ÉçîqûÉs. F. Dûpô (« ÉpudorÉ Càssûs, â pàî ûDe oratoreÉ Cîçô ») ’ÉvîsàgÉ É àssôçîà ÉûX ômàîÉs : çÉûî És pàîqûÉs É sôçîàbîî pôpÉs àûX gàsnobiesÉs àÉs 90 àv. J.-C. É çÉûî És ômÉs gîssà Éûs îÉvÉîôs pûbîqûÉs. Épudor, qûî ÉpsÉÉ ’ûÉ És qûàîs ÉssÉîÉÉs É ’ôàÉû, àî gàÉmÉ pàîÉ És ègÉs É à çôvÉsàîô. F. Dûpô môÉ àîsî qûÉ ûsàgÉ És îÉôçûÉûs ûDe oratoreô û pudoràI É Éî És pôpôs màg ôû ÉçîqûÉs (qû’És-çÉ qû’û ôàÉû ? qû’És qûÉ ’ôqûÉçÉ ?) sàs pôû àûà ÉÉîÉ És ègÉs É à bîÉsàçÉ É êÉ àvàs àû îvÉàû És Éûs pîvs Édignitas. S. Aàû-Ésô (« És àspÉçs mîçàûX É à ôÉ às ÉDe medicinaÉ CÉsÉ ») ûîÉ à ôÉ sôûs ’àgÉ mîçà. EÉ môÉ çômmÉ à ôÉ àppàà çÉz CÉsÉ çômmÉ û àçÉû qûî pÉûbÉ ’ÉXÉçîçÉ É à mÉçîÉ, qû’ÉÉ sôî ÉssÉîÉ pà É mààÉ qûî s’ôfÉ àû Égà û mÉçî ôû pà É mÉçî ûî-mêmÉ : ÉpudorÉs ààys pà CÉsÉ çômmÉ ûÉ ÉàvÉ â ’ars. A. RûÉÉ (« É çîôyÉ àçÉ àûX pàîqûÉs çôÉçîvÉs É à ôÉ â RômÉ : É ôî É És îÉûX, ôû ÉûX pôîs, ÉûX mÉsûÉs ») ôûs îvÉ ûÉ àppôçÉ jûîîqûÉ É à ôÉ. Sô pôpôs És ’ûîÉ sû à ôgûÉ ûÉ És màîÉsàîôs çôÉçîvÉs ’ôsîî â û îî-vîû (obuaguatio,endoporatio,lagitium,conuicium, Éç.) qûî vîsÉ â sûsçîÉ à ôÉ çÉz çÉ ÉîÉ, qûÉ çÉs pàîqûÉs sôîÉ gûÉs ôû ô ÉçôûÉs pà É ôî. CÉÉs-çî sô ÉpàçÉs às ’àôpôôgîÉ jûîîqûÉ É ÉîgîÉûsÉ ômàîÉ, pûîs ÉvîsàgÉs sÉô à ÉçûÉ qû’É ô àîÉ És àûÉûs çîÉs. Dàs û ÉîÉ Émps, ôîs çôîbûîôs ààysÉ à ôÉ É s’îÉssà â És àpÉs îôôgîqûÉs ÉssÉîÉÉs É ’îsôîÉ ôgûÉ É RômÉ : pîçîpà, mîsÉ É pàçÉ És môÉs É pÉsÉ çîÉs, çîsîàîsmÉ àbî. S. BÉôîs (« HôÉ àû màûvàîs pîçÉ, ôû à çôsûçîô ’û îsçôûs É mîôî ») ûîÉ à pàçÉ É à ôÉ às à çôsûçîô É à IgûÉ û bô ôû û màûvàîs ÉmpÉÉû, Épûîs És Jûîô-CàûîÉs jûsqû’àûX SvèÉs. ’ûÉ És îsçôûs É bámÉ É ’ôgÉ û sôûvÉàî É ’ààysÉ É à LÉXîô sû És vÉûs qûÉ ’ô àÉ É ûî pÉmÉÉ É Iî çÉ qû’És â çÉÉ pôqûÉ É bô ÉXÉçîçÉ û pôûvôî. Sô ôàmmÉ ÉXàmîÉs És œûvÉs ÉÉs qûÉ à àgîÉ pÉXÉ Octavie, És bîôgàpîÉs É SûôÉ É ’Histoire Auguste. . Cîççôîî (« HôÉ É çôvÉsîô çÉz TÉûîÉ É CypîÉ ») ÉvîsàgÉ É ÔÉ qûÉ És àûÉûs çîÉs àççôÉ â à ôÉ às É çàÉ É à vîÉ môàÉ É spîîûÉÉ. E
11
Renaud Aexandre, Cares Guérin, Matieu Jacotot
s’îÉssà àûX îfÉs çôÉXÉs ’ûsàgÉ É à ôÉ, ÉÉ ààysÉ à màîèÉ ô sÉs ÉpsÉàîôs ô pû vôûÉ qûà çÉÉ-çî à  mîsÉ É Éàîô àvÉç És ôîôs É àûÉ, É çôvÉsîô É É sàû : ô pÉû àîsî pÉçÉvôî çômmÉ à ôîô à  môîIÉ É ÉîçîÉ pà sÉs ûsàgÉs çîÉs. CÉ pôbèmÉ És gàÉmÉ àbô pà J. Eàssî («DÉ à ôÉ çàssîqûÉ â à ôÉ çîÉÉ ? QûÉqûÉs LÉXîôs ’àpès ’œûvÉ ’ïsîôÉ É SvîÉ »), qûî gàgÉ És àspÉçs spçîIqûÉs É à ôîô É ôÉ ÉÉ qûÉ ’ÉmpôîÉ ïsîôÉ, É îsîgûÉ pàmî ÉûX çÉûX qûî pÉûvÉ êÉ çôsîs çômmÉ pôpÉmÉ çîÉs É çÉûX qûî çôsÉvÉ ûÉ vàÉû ès pôçÉ É çÉÉ qûî àî à Éû às É môÉ pàÉ. ï ÉmpèÉ àîsî ’ôppôsîîô ôàÉ ÉÉ û ûîvÉs pàÉ qûî sÉàî çÉûî É ’ÉXîôî É û ûîvÉs çîÉ màqû pà ’îîôî. J. DàgÉ àvàî psÉ às É çàÉ û smîàîÉ ûÉ çômmûîçàîô pôà sû É èmÉ ÉssÉîÉ É ’àmôû ôÉûX às ’gîÉ ômàîÉ É sû É àîÉmÉ És vàÉûs àîîôÉÉs ômàîÉs àû sÉî É çÉ gÉÉ îàîÉ. à mààîÉ É ûî à pàs pÉmîs ’àçÉvÉ ’àîçÉ qû’ÉÉ sôûàîàî pûbîÉ às çÉ vôûmÉ.
12
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin