Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

GesteS

de editions-prise-de-parole

La lenteur du monde

de editions-david

LectureS

de editions-prise-de-parole

Du même publieur

É m o t i o n S
HERMÉNÉGILDECHIASSON
ÉmotionS VII A U TO P O RT R A I T
PIŝe deparole Récits
AçÉŝ dàŝ É NôUvÉ-Oàîô, Éŝ Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ àppUîÉ Éŝ àUÉUŝ É Éŝ çàÉUŝ d’ÉxpÉŝŝîô É dÉ çUUÉ fàÇàîŝÉŝ àU Cààdà, É pîvîgîà dÉŝ œUvÉŝ dÉ fàçUÉ çôÉpôàîÉ.
Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ C.P. 550, SUdUy (Oàîô) Cààdà P3E 4R2 www.pîŝÉdÉpàôÉ.çà
NôUŝ Éçôàîŝŝôŝ ’àîdÉ fiàçîèÉ dU gôUvÉÉÉ dU Cààdà pà ’ÉÉîŝÉ dU Fôdŝ dU îvÉ dU Cààdà (FLC), dU pôgàÉ DvÉôp-pÉÉ dÉŝ çôUàUŝ dÉ àgUÉ ôffiçîÉÉ dÉ PàîôîÉ çààdîÉ, É dU CôŝÉî dÉŝ Aŝ dU Cààdà pôU ôŝ àçîvîŝ d’dîîô. Là àîŝô d’dîîô ÉÉçîÉ gàÉÉ É CôŝÉî dÉŝ Aŝ dÉ ’Oàîô É à VîÉ dU Gàd SUdUy dÉ ÉU àppUî fiàçîÉ.
ÈmotionS
Du même auteur
Poésie Solstices, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2009. Béatitudes, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2007, pîx Càpàî. Conversations, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, « BCF », 2006 [1999], pîx dU GôUvÉÉU gà. Parcours, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 2005. Répertoire, Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ / Càî-ŝôUŝ-Éŝ-OÉàUx (FàçÉ), LÉ d ÉU, 2003. L’oiseau tatoué, Môà, Là çôUÉ çÉÉ, 2003. Émergences(dîîô dÉMourir à ScoudoucÉRapport sur l’état de mes illusions), Oàwà, Èdîîôŝ L’IÉîgÉ, « BCF », 2003 [1974] [1976]. Légendes,QUÉç, Èdîîôŝ J’àî vU, 2000. Actions, Môà, Èdîîôŝ Tàî d’Uîô, 2000. Brunante, Môà, Èdîîôŝ XYZ, 2000, pîx ÈôîzÉŝ. Climats, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1996. Miniatures, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1995, pîx dÉ pôŝîÉ dÉŝ TÉàŝŝÉŝ Sàî-SUpîçÉ / EŝUàîÉ. Vermeer, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ /Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1992. Existences, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ /Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1991. Vous, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1991, pîx FàçÉ-AçàdîÉ. Prophéties, Môçô, Èdîîôŝ MîçÉ HÉy, 1986. Rapport sur l’état de mes illusions, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1976. Mourir à Scoudouc, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1974.
Théâtre Laurie ou la vie de galerie, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2013 [2001]. Pierre, Hélène & MichaelŝUîvî dÉCap Enragé, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2012. AvÉç LôUîŝ-DôîîqUÉ LàvîgÉ,Le cœur de la tempête, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2011. Le Christ est apparu au Gun Club, SUdUy, Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ, 2005. Aliénor, Môçô, Èdîîôŝ d’AçàdîÉ, 1998. L’exil d’Alexa, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1993.
En collaboration
L’événement Rimbaud, àvÉç Gàd LÉàç É CàUdÉ BÉàUŝôÉî, pôŝîÉ, Môçô, Èdîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ /Tôîŝ-RîvîèÉŝ, Èçîŝ dÉŝ FôgÉŝ, 1991. Le tapis de GrandPré, àvÉç RjÉà AUçôî É JÉà-CàUdÉ TÉày, îUŝàÉU, Èdîîôŝ pdàgôgîqUÉŝ dÉ à NôUvÉÉ-ÈçôŝŝÉ, 1986, pîx FàçÉ-AçàdîÉ. L’antilivre, àvÉç JàçqUÉŝ SàvôîÉ É GîÉŝ SàvôîÉ, îUŝàÉU, Môçô, Èdîîôŝ dÉ ’ôîÉ àgàÉ, 1972.
HerménégildeCHiasson
ÈmotionS
a u to p o rt r a i tVii Èdîîôŝ PîŝÉ dÉ pàôÉ SUdUy 2014
DÉ ôUvÉàU fàçÉ À à vÉdUÉ. L’ÉŝpàçÉ àvÉŝ dU çà dÉŝ ôîŝÉàUx. CÉ àî, dàŝ ’çàîàgÉ à É ÉÉ dÉŝ fÉUîÉŝ, dàŝ à îŝÉ fôîdÉ qUî dpàçÉ À pÉîÉ Éŝ àçÉŝ, ŝÉ fàUfiàî djÀ à pôÉŝŝÉ d’U àUôÉ, U àUÉ, À à vÉîÉ d’àdvÉî À ôÉ îŝU. DÉ ’àUÉ çÔ, ÉàUçôUp pUŝ ôî, UÉ fôîŝ àvÉŝÉ à vÉdUÉ, ô ÉÉd à É É ŝô îŝîŝîÉ ôU-vÉÉ, ŝô ÉdUÉ ŝàÉ ŝî pèŝ dÉŝ àÉŝ dàŝ ÉU dô-dÉÉ Éxàvàgà. I à pU îÉ É à jôUÉ îŝqUÉ dÉ É pàŝ ŝ’É ÉÉÉ. TôUjôUŝ çÉÉ ôŝÉŝŝîô dÉ ’àôŝpèÉ, É çÉÉ çôyàçÉ À ’îdÉ qU’î ÉxîŝÉàî ÉÉ Éŝ Éŝ UÉ ŝôÉ dÉ fUŝîô îUîîvÉ, UÉ ŝôÉ d’àî ôUŝ Uîŝŝà àU-dÉÀ dÉŝ ôŝ É dÉŝ gÉŝÉŝ qUî ôUŝ çôîÉÉ ŝàŝ dôUÉ àU É îÉ qUÉ à pUîÉ.
Ω
LÉ Épŝ É ŝôî fàî pàçÉ À U ŝÉîÉ d’ààdô. NôUŝ ŝôÉŝ Évàîŝ dÉ vîŝîÉUŝ qUî çôîÉ, àvÉç àîŝô, qUÉ ’ Éŝ à pUŝ ÉvÉîÉUŝÉ dÉŝ îvÉîôŝ, çÉ qUî pôdUî ôUjôUŝ U îàîÉÉ À ’îdÉ dÉ É pàŝ É ŝUffiŝàÉ dîŝpô-îÉ, dÉ É pàŝ àvôî àŝŝÉz dÉ Épŝ À dôÉ, d’É îfidèÉ àUx ÉŝpàçÉŝ d’àUÉfôîŝ, dô ôUŝ fiîŝŝôŝ ôUjôUŝ pà ôUŝ ôîgÉ. QUÉqU’U É ôÉ ŝô jàdî dîŝŝîU ÉÉ Éŝ àÉŝ É É pàÉ dU Épŝ qU’î fàU çôŝàçÉ À à vÉdUÉ pôU qU’ÉÉ pUîŝŝÉ ŝÉ àîfÉŝÉ àvÉç ôUÉ ’ôpUÉçÉ É à UxUîàçÉ qU’ô Uî çôàï. I Éŝ àd. Là UàÉ dÉŝçÉd ŝU à É. EÉ Éŝ àÉŝ, É Uî dÉŝ vàgUÉŝ ôUŝ àèÉ À à Uî ôUÉ pôçÉ.
Ω
|47
J’EçOUTe çeTTe vOIx çONfONdUe dàNŝ le ŝOUffle, çeŝ veINeŝ çOMMe UNe çàTe gEOgàhIqUe OjeTEe ŝU le vIŝàge, çeTTe INŝIŝTàNçe À ŝe eMEMOe leŝ MeNUŝ dETàIlŝ çOMMe UNe vEIfiçàTION UlTIMe, eT je eNŝe À MON èe, àŝŝIŝ ŝU ŝON deNIe lIT, egàdàNT devàNT lUI là lONgUe vIe qUI fUT là ŝIeNNe, le ŝIleNçe eNàNT qUI eNvàhIŝŝàIT là çhàMbe Où Il àllàIT dEçEde UNe ŝeMàINe lUŝ Tàd. Je Me dIŝ qU’Il eŝT eUT-êTe TeMŝ de àŝŝe UNe àTIe de Mà vIe À EçOUTe çeŝ hIŝTOIeŝ, qUI N’ONT àŝ lUŝ de dIeçTION qU’elleŝ N’ONT de ŝeNŝ, MàIŝ qUI TEMOIgNeNT d’UN àŝŝàge, d’UN àçOUŝ, d’UN TàjeT, d’UNe eàNçe ŝI ŝeMblàble À là MIeNNe, À là NôTe àU fONd, edUe eT eTOUvEe dàNŝ çelle deŝ àUTeŝ.
ÉmotionS eŝT le ŝeTIèMe d’UNe ŝEIe de dOUze OUvàgeŝ INTITUlEe Autoportrait, UblIEŝ àU yThMe d’UN à MOIŝ eN 2014. ChàqUe OUvàge EONd À UNe çONŝIgNe ŝINgUlIèe eT ŝON TITe dEbUTe à UNe leTTe dU ENOM de l’àUTeU. Le EŝUlTàT eŝT OfONdEMeNT lUMINeUx.
Artiste multidisciplinaire prolifique (poésie, théâtre, arts visuels, cinéma), HERMÉNÉGILDE CHIASSONpublié de nombreux recueils, a dontConversationsdu Gouverneur général) et (prix Béatitudes (prix Champlain). Il recevait en 2012 le Prix Molson du Conseil des Arts du Canada pour l’ensemble de son œuvre.
www.IŝedeàOle.çà
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin