Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Debout sur le côté des choses

de editions-triptyque

La pelle de la terre

de harmattan

Questions d'écriture

de editions-hurtubise

Du même publieur

HERMÉNÉGILDECHIASSON
EspaceS II A U TO P O RT R A I T
PîŝÉ parole Récits
AnçÉŝ dànŝ lÉ NôUvÉl-Onàîô, lÉŝ Èdîîônŝ PîŝÉ dÉ àôlÉ àUîÉn lÉŝ àUÉUŝ É lÉŝ çàÉUŝ d’ÉxÉŝŝîôn É dÉ çUlUÉ fànÇàîŝÉŝ àU Cànàdà, Én îvîlgîàn dÉŝ œUvÉŝ dÉ fàçUÉ çônÉmôàînÉ.
Èdîîônŝ PîŝÉ dÉ àôlÉ C.P. 550, SUdbUy (Onàîô) Cànàdà P3E 4R2 www.îŝÉdÉàôlÉ.çà
NôUŝ Éçônnàîŝŝônŝ l’àîdÉ fînànçîèÉ dU gôUvÉnÉmÉn dU Cànàdà à l’ÉnÉmîŝÉ dU Fôndŝ dU lîvÉ dU Cànàdà (FLC), dU ôgàmmÉ DvÉlô-ÉmÉn dÉŝ çômmUnàUŝ dÉ làngUÉ ôffîçîÉllÉ dÉ PàîmôînÉ çànàdîÉn, É dU CônŝÉîl dÉŝ Aŝ dU Cànàdà ôU nôŝ àçîvîŝ d’dîîôn. Là màîŝôn d’dîîôn ÉmÉçîÉ gàlÉmÉn lÉ CônŝÉîl dÉŝ Aŝ dÉ l’Onàîô É là VîllÉ dU Gànd SUdbUy É Éû àûî fiàçîÉ.
EspaceS
Du même auteur
Poésie Solstices, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2009. Béatitudes, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2007, î Cààî. ConversationsBCF », , Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, « 2006 [1999], î û GôûvÉÉû gà. Parcours, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 2005. Répertoire, Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôgÉŝ / Càî-ŝôûŝ-Éŝ-OÉàû (FàçÉ), LÉ  Éû, 2003. L’oiseau tatoué, Môà, Là çôûÉ çÉÉ, 2003. Émergences(îîô ÉMourir à ScoudoucÉRapport sur l’état de mes illusions), Oàwà, Èîîôŝ L’IÉîgÉ, « BCF », 2003 [1974] [1976]. Légendes,QûÉç, Èîîôŝ J’àî vû, 2000. Actions, Môà, Èîîôŝ Tàî ’ûîô, 2000. Brunante, Môà, Èîîôŝ XYZ, 2000, î ÈôîzÉŝ. Climats, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1996. Miniatures, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1995, î É ôŝîÉ Éŝ TÉàŝŝÉŝ Sàî-SûîçÉ / EŝûàîÉ. Vermeer/Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôgÉŝ, 1992., Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ Existences/Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôgÉŝ, 1991., Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ Vous, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1991, î FàçÉ-AçàîÉ. Prophéties, Môçô, Èîîôŝ MîçÉ HÉy, 1986. Rapport sur l’état de mes illusions, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1976. Mourir à Scoudouc, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1974.
Théâtre Laurie ou la vie de galerie, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2013 [2001]. Pierre, Hélène & Michaelŝûîvî ÉCap Enragé, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2012. AvÉç Lôûîŝ-DôîîqûÉ LàvîgÉ,Le cœur de la tempête, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2011. Le Christ est apparu au Gun Club, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2005. Aliénor, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1998. L’exil d’Alexa, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ, 1993.
En collaboration
L’événement Rimbaud, àvÉç Gà LÉàç É CàûÉ BÉàûŝôÉî, ôŝîÉ, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîgÉ /Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôgÉŝ, 1991. Le tapis de GrandPré, àvÉç RjÉà Aûçôî É JÉà-CàûÉ TÉày, îûŝàÉû, Èîîôŝ àgôgîqûÉŝ É à NôûvÉÉ-ÈçôŝŝÉ, 1986, î FàçÉ-AçàîÉ. L’antilivre, àvÉç JàçqûÉŝ SàvôîÉ É GîÉŝ SàvôîÉ, îûŝàÉû, Môçô, Èîîôŝ É ’ôîÉ àgàÉ, 1972.
HerménégildeCHiasson
E
s
pac
e
a u to p o rt r a i tii Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ Sûûy 2014
S
CônçÉîôn dÉ là ÉmîèÉ dÉ çôUvÉUÉ : OlîvîÉ LàŝŝÉ MîŝÉ Én àgÉŝ d’àèŝ UnÉ îdÉ ôîgînàlÉ dÉ HÉmngîldÉ Chîàŝŝôn.
TôUŝ dôîŝ dÉ àdUçîôn, dÉ ÉôdUçîôn É d’àdààîôn ŝÉvŝ ôU ôUŝ àyŝ. Imîm àU Cànàdà.
Côyîgh © Oàwà, 2014 DîffUŝîôn àU Cànàdà : Dîmdîà
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada Chîàŝŝôn, HÉmngîldÉ, 1946-, àUÉU EŝàçÉŝ / HÉmngîldÉ Chîàŝŝôn. (AUôôàî) PôèmÉŝ É çîŝ Én ôŝÉ. PUblî Én fômàŝ îmîm(ŝ) É lÉçônîqUÉ(ŝ). ISBN 978-2-89423-917-9. – ISBN 978-2-89423-372-6 (df ). – ISBN 978-2-89423-895-0 (ÉUb)
I. TîÉ. II. CôllÉçîôn : Chîàŝŝôn, HÉmngîldÉ, 1946-. AUôôàî.
PS8555.H465E77 2014
C841’.54
ISBN 978-2-89423-917-9 (PàîÉ) ISBN 978-2-89423-372-6 (PDF) ISBN 978-2-89423-895-0 (ÉPUb)
C2013-908623-4 C2013-908624-2
Pour rejoindre cet instant disparu,pour restituer sa formidable puissance jubilatoire,il nous faut recomposer un monde de langagequi abolisse les discriminations entre les termes qui renvoientau toucher, à l’odorat, au goût, à l’ouïe et à la vue. JÉàn-YvÉŝ PôUîllôUx
Au hasard du temps
EÉ É îàÉ É É fàî qû’ô vÉûîÉ É ÉçôÉ.
EÉ à ôîô É ’ôÉ É ŝô ÉÉŝŝîô àŝ É àgÉÉ.
EÉ É Éfûŝ É à ô É É Éfûŝ Éŝ àÉŝ.
EÉ ’îÉ û yŝîçîŝÉ É à çôÉàîô Éŝ ÉffÉŝ çàgÉàŝ É à ûîÉ ŝû à ÉîgÉ.
EÉ É çôÉ É à îŝÉŝŝÉ û ôÉ É à çôûÉû îŝîîÉ Éŝ àûôôîÉŝ.
EÉ É fàî É fàîÉ fôçîôÉ à ôçôôîvÉ É É çôçÉ É à çôûîÉ ûîqûÉÉ, ôû É fàî É ôûvÉ É çàô, É ’ÉàîÉ É à ÉÉ, É É ÉÉÉ àŝ É fôûÉàû, É fàîÉ fôçîôÉ ’Égî É, àfôîŝ, à û îvîgÉ îÉŝÉ Éàà, ’É àûôîŝ À à çôûîÉ.
|9
EnÉ l’înjUŝîçÉ qUÉ vîvÉn çÉUx qUî ŝôn fôçŝ À l’Éxîl É l’àôgànçÉ dÉ çÉUx qUî àlÉn lÉUŝ îçhÉŝŝÉŝ àU gànd jôU.
EnÉ çhàngÉ lÉ ŝyŝèmÉ Én gàdàn À ŝà êÉ çÉUx qUî l’ôn çôômU É àvôî Un àbÉ màlàdÉ dànŝ ŝà çôU, dôn ôn ŝÉ çônÉnÉ d’àôŝÉ lÉŝ fÉUîllÉŝ ŝànŝ Én ŝôîgnÉ lÉŝ àçînÉŝ.
10 |
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin