Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Partagez cette publication

Publications similaires

Vous aimerez aussi

tirA, PAre bAt PintzelAdA etA kito.
kito!
3
ArdoA edAndA mozkortzen nAiz…
PiPA erretA txorAtzen nAiz, kortejAtziAn lotsAtzen nAiz…
Ummm…
hobe izAngo diAt PintUrA jAso, ezer zikindU ez dezAdAn.
Alde hemen-dik, zomorro horrek!
Uff, zorte gAlAntA izAn diAt!
hArtArA, etxeko nAgU-siA AzAltzen deneAn, ko-brAtU behA-rrekoA kobrAtU…
4
etA etxerA…
eiii!
Uiii, A zer txikizioA! etA nAgUsiA iristeko zoriAn!
zer modUz, AdiskideA? nAhi zenUke sArtU etA ikUsi nolA gerAtU den nire etxeA, PintAtU berri?
??
sAnto kristo!
etA, diotenez, ikArAgArrizko gUstU onA dU koloreAk nAhAsteko.
5
e?!
hobe izAngo diAt AnAbAsA hAU nolAbAit disimUlAtU, ikUs ez dezAn.
nolA? AmAitU dU delAko mUtil hArk? hAin Arin?
bAi, ezAgUtzen dUdAn Pintorerik AzkArrene-tAkoA dA…
ez dAkit, bAdA, zer Ulertzen ote dUzUn zUk gUstU onA esAnez.
Ufff, nolA hAse-rretU den ere, ikUsi dUeneAn.
orAin etxerA, Atseden hArtzerA. bihAr ere ArgitUko dik egUnA.
AUtorik bAzetorrek?
ez, bAt ere ez zeto-rrek.
jAkin liteke zer ArrAio den hAU?
6
glUPs… Arte moder-noA…
bihAr itzUli etA di-dA bAteAn konPondUko diAt.
zer ArrAio??
mmm… goyAri eskAinitAko erA-kUsketA, hAlAko gUnetAn, hAlAko ordUtAn… bUfff…
ezAbA-tU nAhi bAdUzU… biP…
A zer egU-nA! zoroAk berAk ere zorAtzeko modUkoA!
bAi, horixe ergel hori! esAn begirAtzeko esAn didAk, diAt, AUtorik otebAinA zetorren! fUrgonetA zetorreAn, ez AUtoA!
7
erAkUsketA? bAdiAt beste egitekorik!
biP, biP… ez dUzU mezUrik… biP, biP…
e? zer ArrAio?
hobe diAt dUtxA bero bAt!