Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

HERMÉNÉGILDECHIASSON
HistoireS A U TO P O RT R A I T1
PIŝÉ parole Récits
AnçÉŝ danŝ lÉ NôuvÉl-OnTaIô, lÉŝ ÈdITIônŝ PIŝÉ dÉ paôlÉ appuIÉnT lÉŝ auTÉuŝ ÉT lÉŝ çaTÉuŝ d’ÉxpÉŝŝIôn ÉT dÉ çulTuÉ fanÇaIŝÉŝ au Canada, Én pIvIlgIanT dÉŝ œuvÉŝ dÉ façTuÉ çônTÉmpôaInÉ.
ÈdITIônŝ PIŝÉ dÉ paôlÉ C.P. 550, Sudbuy (OnTaIô) Canada P3E 4R2 www.pIŝÉdÉpaôlÉ.ça
Nôuŝ ÉçônnaIŝŝônŝ l’aIdÉ fInançIèÉ du gôuvÉnÉmÉnT du Canada pa l’ÉnTÉmIŝÉ du Fôndŝ du lIvÉ du Canada (FLC), du pôgammÉ DvÉlôp-pÉmÉnT dÉŝ çômmunauTŝ dÉ languÉ ôffIçIÉllÉ dÉ PaTImôInÉ çanadIÉn, ÉT du CônŝÉIl dÉŝ ATŝ du Canada pôu nôŝ açTIvITŝ d’dITIôn. La maIŝôn d’dITIôn ÉmÉçIÉ galÉmÉnT lÉ CônŝÉIl dÉŝ ATŝ dÉ l’OnTaIô ÉT la VIllÉ du Gand Sudbuy É Éû àûî fiàçîÉ.
HistoireS
Du même auteur
Poésie Solstices, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2009. Béatitudes, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2007, î Cààî. Conversations2006 [1999], î ûBCF », , Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, « GôûvÉÉû à. Parcours, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ, 2005. Répertoire, Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôÉŝ / Càî-ŝôûŝ-Éŝ-OÉàû (FàçÉ), LÉ  Éû, 2003. L’oiseau tatoué, Môà, Là çôûÉ çÉÉ, 2003. Émergences(îîô ÉMourir à ScoudoucÉRapport sur l’état de mes illusions), Oàwà, Èîîôŝ L’IÉîÉ, « BCF », 2003 [1974] [1976]. Légendes,QûÉç, Èîîôŝ J’àî vû, 2000. Actions, Môà, Èîîôŝ Tàî ’ûîô, 2000. Brunante, Môà, Èîîôŝ XYZ, 2000, î ÈôîzÉŝ. Climats, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1996. Miniatures, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ, 1995, î É ôŝîÉ Éŝ TÉàŝŝÉŝ Sàî-SûîçÉ / EŝûàîÉ. Vermeer/Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôÉŝ, 1992., Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ Existences/Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôÉŝ, 1991., Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ Vous, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1991, î FàçÉ-AçàîÉ. Prophéties, Môçô, Èîîôŝ MîçÉ HÉy, 1986. Rapport sur l’état de mes illusions, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1976. Mourir à Scoudouc, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1974.
Théâtre Laurie ou la vie de galerie, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2013 [2001]. Pierre, Hélène & Michaelŝûîvî ÉCap Enragé, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2012. AvÉç Lôûîŝ-DôîîqûÉ LàvîÉ,Le cœur de la tempête, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2011. Le Christ est apparu au Gun Club, Sûûy, Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ, 2005. Aliénor, Môçô, Èîîôŝ ’AçàîÉ, 1998. L’exil d’Alexa, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ, 1993.
En collaboration
L’événement Rimbaud, àvÉç Gà LÉàç É CàûÉ BÉàûŝôÉî, ôŝîÉ, Môçô, Èîîôŝ PÉçÉ-NÉîÉ /Tôîŝ-RîvîÉŝ, Èçîŝ Éŝ FôÉŝ, 1991. Le tapis de GrandPré, àvÉç RjÉà Aûçôî É JÉà-CàûÉ TÉày, îûŝàÉû, Èîîôŝ àôîqûÉŝ É à NôûvÉÉ-ÈçôŝŝÉ, 1986, î FàçÉ-AçàîÉ. L’antilivre, àvÉç JàçqûÉŝ SàvôîÉ É GîÉŝ SàvôîÉ, îûŝàÉû, Môçô, Èîîôŝ É ’ôîÉ ààÉ, 1972.
Cinquante exemplaires de cet ouvrage ont été numérotés et signés par l’auteur.
HERMÉNÉGILDECHIASSON
HistoireS
A U TO P O RT R A I T1 Èîîôŝ PîŝÉ É àôÉ Sûûy 2014
CôçÉîô É à ÉîÉ É çôûvÉûÉ É îŝÉ É àÉŝ : OîvîÉ LàŝŝÉ ’àŝ ûÉ îÉ ôîîàÉ É HÉîÉ Cîàŝŝô.
Tôûŝ ôîŝ É àûçîô, É Éôûçîô É ’àààîô ŝÉvŝ ôû ôûŝ àyŝ. Iî àû Cààà.
Côyî © Oàwà, 2014 Dîûŝîô àû Cààà : Dîîà
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada Cîàŝŝô, HÉîÉ, 1946-, àûÉû HîŝôîÉŝ / HÉîÉ Cîàŝŝô. (Aûôôàî) PôÉŝ É çîŝ É ôŝÉ. Pûî É ôàŝ îî(ŝ) É ÉçôîqûÉ(ŝ). ISBN 978-2-89423-911-7. – ISBN 978-2-89423-757-1 ( ). – ISBN 978-2-89423-886-8 (Éû)
I. TîÉ. II. CôÉçîô : Cîàŝŝô, HÉîÉ, 1946-. Aûôôàî.
PS8555.H465H58 2014
C841’.54
ISBN 978-2-89423-911-7 (PàîÉ) ISBN 978-2-89423-757-1 (PDF) ISBN 978-2-89423-886-8 (ÉPû)
C2013-908625-0 C2013-908626-9
Il n’y a pas de pays sans histoires. Nôô FyÉ
Tant que nous pouvons mettre le monde en récits, même pour narrer nos pires malheurs, nous sommes vivants. Pàŝçà BûçkÉ
La chute des anges
JÉ É Éàîŝ Éôû ŝû ûÉ àçÉ É ôîŝ àŝ à àîŝŝÉ àû-Éŝŝûŝ ’û ÉŝçàîÉ. Tôû ’û çôû, jÉ ŝàîŝ àŝ ôù j’àvàîŝ à É, j’àî Éû îÉ ûîŝ À, É ’ÉŝàçÉ ’ûÉ ŝÉçôÉ, j’àî vû àŝŝÉ àŝ à É ôû çÉ qûÉ à vôûàî îÉ ŝî jÉ É ààŝŝàîŝ àŝ É ôû É-Éŝŝôûŝ. Tû ŝàîŝ, qûà û àŝ ûÉ àîÉ À àîÉ vîvÉ. C’Éŝ àŝ jûŝÉ à, É îÉ ç’Éŝ qûÉ jÉ ’É vôûàîŝ É àŝ àvôî àî ûŝ àÉîô. JÉ É ŝôûvîÉŝ É àŝ ŝî j’àî Éŝ àû à qûÉ jÉ ôûvàîŝ É àîÉ. J’àîŝ vàîÉ àû. E ôà, j’àî àvîŝ ûÉ ôîî É û ÉÉ ôî ûîŝ ’Éôî ôù j’ààîŝ ’çàŝÉ. J’àî àŝ Éŝ ûŝ qûÉ à. JÉ É ŝûîŝ î, Fàû qûÉ jÉ É ôîÉ À-Éŝŝûŝ. J’àvàîŝ àûçûÉ îÉ ŝî ç’àî àŝŝÉz ŝôîÉ ôû É ŝûôÉ. JÉ ŝàvàîŝ É àŝ ŝî Éŝ àçÉŝ àîÉ ààçÉŝ. Pà îàçÉ – ôî jÉ É îŝ, Çà ôî É qûÉ ô ÉûÉ àî àŝ àîvÉ – Éŝ àçÉŝ àîÉ ààçÉŝ. JÉ É ŝûîŝ Éôûv ŝûŝÉû à Éŝ àîŝ, Éŝ jàÉŝ àŝ É vîÉ. JÉ É îŝ qûÉ j’àvàîŝ ’àî ôû. J’àûàîŝ àŝ vôûû qûÉ qûÉqû’û É vôîÉ çôÉ à. LÀ, jÉ É ŝûîŝ ô À à ôçÉ Éŝ ôîÉŝ ûîŝ j’àî fiî à É ÉôûvÉ ŝû à àÉ-ôÉ. Çà ’à îŝ û ôû É Éŝ ôû ÉvÉî À ôî. JÉ É ŝûîŝ àû ûÉ çîàÉÉ. J’àî Éà É vîÉ ôù j’àûàîŝ û ’çàŝÉ. J’àî ÉÉŝ À à àîÉ ûîŝ j’àî Éû çôÉ îÉ qûÉ qûÉqû’û ’àvàî ô. JÉ É îŝ qûÉ û É ŝÉŝ àŝ ôŝ àŝ ûÉ ààîÉ É É. J’àûàîŝ û É ûÉ. Fàû çôîÉ qûÉ ç’àî àŝ ô ÉûÉ. LÀ, jÉ Éû É àÉ, ûîŝ jÉ Éû É É îÉ, àîŝ qûà à ’àîvÉ, û ôûvÉŝ àŝ à ÔÉ. Nô. VàîÉ àŝ ÔÉ.
|9
Le crépuscule des dieux
Dàŝ çÉ Éŝ-À, ç’àî û jÉûÉ ôÉ. I Évàî àvôî àŝ Éŝ î-ûî àŝ. C’àî à ûî. Pàŝ ôû À àî à ûî. I àîàî àîÉ É à vîÉŝŝÉ. Sûôû àŝ É ôîŝ. I àîàî àîÉ É à vîÉŝŝÉ àŝ É ôîŝ. Çà ŝ’Éŝ àŝŝ àŝ ôî ’îçî. Iŝ àîÉ ûŝîÉûŝ ŝû Éŝ ôû-Éàîŝ. Iŝ ŝÉ ŝûîvàîÉ. Iŝ ààîÉ vîÉ. I çôÉàî À àîÉ ôî. Iŝ ààîÉ ô vîÉ ôû çÉ qû’îŝ ôûvàîÉ vôî. Tôû ’û çôû, Éŝ àûÉŝ ô çî É àîÉ Éî-ôû. Lûî, î àî É ÉîÉ. PÉû-É àŝ É ÉîÉ àîŝ àŝ à É àîÉ Éŝ àûÉŝ. I ŝ’Éŝ ôûv àçÉ À àçÉ àvÉç qûÉqû’û qûî ŝ’É vÉàî Évà ûî. SÉŝ Éîŝ àîÉ àŝ îÉ ôŝ. L’àûÉ à ô û çôû É ôûÉ É î à àŝŝ À çÔ, àîŝ î à àŝ vû Éŝ àûÉŝ, qûî àvàîÉ çî É ŝ’àÉ. Sà ôûÉ ’É àvà à àŝŝ ŝû à ôûÉ àîÉ É çÉûî qû’î ŝûîvàî. Iŝ ’ô Éôûv À çÉ îÉŝ É À. I ŝ’àî çàŝŝ ôûŝ Éŝ ôŝ û çôŝ. Çà àî qûîzÉ àŝ É à. I Éŝ àŝ ô ŝû É çôû, àîŝ Éû-É qû’î àûàî Û. LÀ, î Éŝ ààyŝ, àŝ ûÉ çàîŝÉ. C’Éŝ À ÉîÉ ŝ’î çôÉ qûà ô ûî àÉ, É ûîŝ à É û Éŝ. I Éŝ ÉÉvÉû çôÉ û Éà. Çà ûî É ÉçôÉ ûŝ É Éŝ À ôÉ. Pôû ŝÉ àçÉ, î ûî ÉŝÉ û ŝÉû ôî. C’Éŝ çôÉ à qû’î àî ôû àvàçÉ ôû ÉçûÉ ŝà çàîŝÉ. C’Éŝ àÉÉû, çÉŝ ààîÉŝ-À. UÉ ŝÉûÉ àçÉ, ûÉ àçîÉ àŝ ô çÉî. Çà É àŝ É Éŝ qûÉ û É ÉôûvÉŝ ÉÉ à vîÉ É à ô. C’Éŝ ÔÉ à vîÉ, Éŝ ôîŝ… Lûî qûî àîàî à àîÉ É à vîÉŝŝÉ. Qûà ’Éŝ jÉûÉ, jÉ çôîŝ îÉ, û ÉŝÉŝ àŝ Éàûçôû À çÉ qûî ôûàî ’àîvÉ.
10 |
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin