//img.uscri.be/pth/5d1b785587ab29f70c04514e0e29e165eb5565f7
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : MOBI - EPUB - PDF

sans DRM

Juècs d'Espacis e de Temps

De
112 pages

Dins lo sieu recuèlh Retorns, pareissut en lo 2013, mesclant invencion leterària e sovenirs de familha ò d’enfança, Reinat Toscano avia recampat de tèxtos sieus en occitan l’entorn de doi temas principals estrechament ligats: l’espaci e lo temps, quora tot s’entremescla e si confonde per complicar li cauas. E coma Reinat Toscano es professor d’italian, li venguèt l’envuèia de partatjar m’ai lectors occitanofònes quaucu tèxtos italians causits de la mema vena, quora lo temps s’arrèsta ò s’accelèra, de Dino Buzzati à Gianni Rodari ò à Stefano Benni, en lu adaptant en niçard.

Son de tèxtos que demòron universals, perqué l’espaci e lo temps, justament, an pas de frontiera. Lo traductor a temptat de restar lo mai pròche possible de la version originala, ma a finda adaptat lu tèxtos à l’esperit occitan, eventualament au particularisme niçard, per exemple dins lu noms d’unu personatges e d’unu luècs.

Reinat Toscano, naissut à Niça en lo 1959, Grand Prèmi de Literatura dau Comitat dei Tradicions Niçardi, ensenha l’italian e l’occitan. La sieu òbra en occitan es rica e variada, despí lo sieu poema Regrelh (1984). À costat de la poesia, en occitan e en italian, s’es fach conóisser per li sieu comèdias e per lu sieus romans : negres ò umoristics m’ai aventuras dau policier Matieu Sampeyre. Sensa denembrar li sieu cançons, en particulier per lo Corou de Bèrra. Es parie-rament conoissut per lo sieu travalh sobre la lenga, mé la Gramàtica dau niçard ò encara per l’elaboracion d’un Diccionari tot en niçard.


Voir plus Voir moins

M e d i s h a u t o r , m e d i s h e d i t o r :
1i s b n
Tous droits de traduction de reproduction
et d’adaptation réservés pour tous les pays
Conception, mise en page et maquette : © Eric Chaplain
Pour la présente édition :© EDR/EDITIONS DES RÉGIONALISMES ™ — 2017
Editions des Régionalismes : 48B, rue de Gâte-Grenier — 17160 CRESSÉ
I S B N 9 7 8 . 2 . 8 2 4 0 . 0 7 2 0 . 5 ( p a p i e r )
I S B N 9 7 8 . 2 . 8 2 4 0 . 5 1 8 7 . 1 ( n u m é r i q u e : p d f / e p u b )
Malgré le soin apporté à la correction de nos ouvrages, il peut arriver que
nous laissions passer coquilles ou fautes — l’informatique,outil merveilleux,
a parfois des ruses diaboliques N’hésitez pas à nous en faire part : cela
nouspermettrad’améliorerlestextespubliéslorsdeprochainesrééditions
2
.....A U T O R
R E I N A T
T O S C A N O
3T Í T O U
J U È C S
D ’ E S P A C I SE D E T E M P S
4U N R E S C Ò N T R E M A N C A T
a t u l i è r e s a q u e u j o r n ? M ’ a s a s p e r a t ?
E s e m ’ a s a s p e r a t , q u a n t ? I e u c o r r i i p e rM a r r i b a r à t e m p s , d e s a l e n a t , e n m ’ a c i p a n t ,
m i p o d í o n p i l h a r p e r u n f o a l M a m i s e m b l a v a d e
v o l a r
E n s i n d a , q u o r a l o r e l ò r i a u g u è t c a m i n a t t a n t q u ’ è r a
i m p o s s i b l e d e p e n s a r q u e t u s i g u e s s e s e n c a r a e n
l à , c e s s è r i d e c ó r r e r e p l a n p l a n i n s i é u a r r i b a t
s o l a m e n t e n c u è i , m a t u n o n l i s i é s p l u s
N o n l i s i é s p l u s p e r q u é s o n p a s s a t s t o t p l e n d ’ a n s ,
d o t z e a n s d ’ u n a r o t a j a m a i i n t e r r o t a e n d i r e c c i o n
d a u r e t o r n
I e u d e m a n d i :
— E x c u s a t z , p e r a z a r d , n o n a v è t z v i s t ?
— Q u o r a ? d e m à n d o n
— F a j u s t d o t z e a n s
— A í , r e s p o a n d e u n I e u m i s o v è n i È r a d r e c h a
a q u í q u ’ a s p e r a v a A v i a u n m a n t e u b l a u , u n a c a p e l i n a
à f l o r s È r a g r a c i o a , t o t p l e n g r a c i o a
5
..................— V e r a m e n t , v ’ e n s o v e n è t z ? A p r è s d o t z e a n s
v o s s o v e n è t z ?
— N ’ i e n s i g u é s s o n p a s s a t s f i n d a c i n q u a n t a , m i
s o v e n d r i i f o a r ç a b e n p a r i e r a m e n t , p e r s e m p r e
m ’ e n s o v e n d r a i L ’ a i c o n o i s s u d a p r e c i s a m e n t
a l o r a , a q u e u j o r n , a í , m e n t r e a s p e r a v a a q u í s o t a l o
p ò r t e g u e P l o u í a A a s p e r a t p a u c ò p r o n u n a o r a
P i i e u l ’ a i a c o m p a n h a d a a u s i e u m ’ a u p a r a p l u è i a
E s l a m i e u f r e m a , s é n h e r , p e r d o n a t z - m i
D i n o B U Z Z A T I ,
S i a m o s p i a c e n t i d i . . . ,
M o n d a d o r i .
6
..........L ’A U T O M O B I L A
I N C O N T E N T A B L A
a pichina « Cinquecento » de Monsur Ros
n’avia una forra de viure en vila Non voliaL plus obeïr ai senhaus rotiers, ai semafòres,
au policier, au sieu mèstre N’avia una forra de
durmir foara mé doi ròdas sobre lo marchapen e
doi ròdas en bas Alora decidèt de s’en anar de
la vila
Après un lòng viatge arribèt en campanha e foguèt
encantada per la natura, lo silenci, l’ària pròpra
Coma venguda foala, comencèt à córrer sus lu
prats e sus li rotas peiroï, fins tant que sentèt lu
promiers signes de la fatiga
Ralentissèt la corsa per si repauar ma, quora èra
per repartir, si metèt à petear e s’arrestèt
Capissèt qu’èra una crisi de set — set d’essença — e
alora comencèt à regarjar à l’entorn
Li èra pas de policiers, pas de fuècs, pas de lòngui
filas de veituras, e pas mai de distributors d’essença
Alora comencèt à li venir la paur d’estaire soleta
7
.........a u m i t a n d e l a c a m p a n h a s e n s a p l u s s i p o d e r
b o l e g a r S i m e t è t a l o r a à g a c i l h a r l a s è r v a f i n s t a n t
q u e l ’ u l t i m a r e s è r v a d ’ e s s e n ç a l i p e r m e t è t d e s i
r e m e t r e e n m o v e m e n t D e c o r s a s i p r e c i p i t è t à
l a v i l a e a u g u è t t o t j u s t l o t e m p s d ’ a r r i b a r d a v a n t
u n a p o m p a d ’ e s s e n ç a
A n t o n i o S A N T O N I R U G I U ,
G i o r n i d i s c u o l a ,
L a t e r z a .
8
...L ’A U T O B Ú S N ° 1 0
n matin, l’autobús n° 10, en partença de
Sant Laurenç per lo Poart de Niça, enU plaça d’anar vèrs Var, s’endralhèt vèrs
lo vilatge, pilhèt la rota de Sant Joanet e en cap
à quauqui minutas corria foara de Sant Laurenç
au travèrs dei camps coma una lèbre en vacanças
Lu viatjaires, à-n-aquela ora, èron esquasi toi
d’emplegats, e liegíon lo jornal, finda aquelu que
l’avíon pas crompat perqué lo liegíon sobre
l’espatla dau vesin Un òme, en virant la pàgina, aucètlu uèlhs un moment, regargèt foara e si metèt à
cridar :
— Recevèire, que si debana ? Tradiment,
tradiment !
Lu autres viatjaires aucèron finda elu lu uèlhs dau
jornal, e li protèstas venguèron un còro tempestós :
— Ma per aquí si va à Montalenha !
— Que fa lo conductor ?
— Es vengut foal, estacatz-lo !
9
..— Q u e r a ç a d e s e r v i c i !
— E s n ò u o r a s m a n c o d è t z e à n ò u o r a s p r e c i s i
d e v i è s t r e a u T r i b u n a l , c r i d è t u n a v o c a t ; s e p e r d i
l o p r o c é s , a t a q u i l a c o m p a n h i a
L o r e c e v è i r e e l o c o n d u c t o r t e m p t à v o n d e r e p o s -
s a r l ’ a s s a u t , d e c l a r a n t q u e n ’ e n s a b í o n r e n , q u e l o
c a r o b e ï s s i a p l u s a i c o m a n d s e f a í a à l a s i e u t è s t a
E d ’ e f è c t e , e n a q u e u m o m e n t , l ’ a u t o b ú s s o r t è tc o m p l e t a m e n t d e l a r o t a s ’ a n è t a r r e t a r s u s
l ’ ò r l e d ’ u n b o s q u e t f r e s c e p e r f u m a t
— V e ! L u c i c l a m e n s , e x c l a m è t u n a f r e m a , t o t a
c o n t e n t a
— E s p r ò p i l o m o m e n t d e p e n s a r a i c i c l a m e n s ,
r e s p o n d è t l ’ a v o c a t
— F a p a s r e n , d e c l a r è t l a f r e m a ; a r r i b e r a i t a r d i
a u b u r e u , m i f a r a i c r i d a r , m a t a n t e s p a r i e r , e t a n t
q u e l i s i é u m i v o a l i l e v a r l ’ e n v u è i a d e i c i c l a m e n s
F a r à d è t z a n s q u e n ’ a i p l u s c u l h i t s
C a l è t d e l ’ a u t o b ú s , r e s p i r a n t m é l a b o c a g r a n d
d u b è r t a l ’ à r i a d ’ a q u e l e s t r a n g e m a t i n e s i m e t è t à
f a i r e u n b o q u e t d e c i c l a m e n s
V i s t q u e l ’ a u t o b ú s v o l i a r e n s a u p r e p e r r e p a r t i r , u n
a p r è s l ’ a u t r e l u v i a t j a i r e s c a l è r o n p e r s i d e s g o r d i r
l i c a m b a s ò f u m a r u n a c i g a r r e t a , e e n t a n t l a s i e u
m a r r i d a u m o r d i s p a r e i s s i a c o m a l a n è b l a a u s o l e u
U n c u l h i a u n a m a r g a r i d a e l a s ’ i n f i l a v a à l a b o t o -
n i e r a , u n a u t r e d e s c u r b i a u n a f r a g a v è r d a e c r i d a v a :
1 0
.........— L’ai trovada ieu Aüra li meti la mieu carta de
visita e quora serà madura la vèni culhir, e mèfi
se non la tròvi !
E sortèt dau poartafuèlh una carta de visita,
l’infilèt dins un curadents e plantèt lo curadents à
costat de la fraga Sus la carta èra escrich : «
Doctor Jousé Bolat »
Doi foncionaris de l’Educacion Nacionala plan-tèrn aquí l sieu jornal e comecèron u partida
de balon E cada còup que donàvon una ponchapen
au balon cridàvon :
— Au Diau !
En soma, semblàvon plus lu memes emplegats
qu’un moment avant volíon lapidar aquelu de
l’autobús E aquestu s’èron pi partejats una
panhòta m’au rèsta d’una meleta e si faíon un picnicsus l’èrba
— Mèfi ! cridèt d’un còup solet l’avocat
L’autobús, m’una gacilhada, èra à repartir solet,
au pichin tròt Auguèron à pena lo temps de sautar
sobre, e la darriera fuguèt la frema dei ciclamens
que protestava :
— Òu, ma alora aquò vau pas Avii à pena
començat à mi divertir
— Quant es d’ora ? demandèt quauqu’un
— Ma cu saup quant de retard aurèm pilhat !
11
.............E t o i s i r e g a r g è r o n l o p o n h e t S o r p r e s a : l i m o a s -
t r a s m a r c à v o n e n c a r a n ò u o r a s m a n c o d è t z S i v e
q u e p e r t o t l o t e m p s d e l a p a r t i d a d e c a m p a n h a l i
a g u l h a s a v í o n p a s b o l e g a t È r a e s t a t u n t e m p s r e g a -
l a t , u n p i c h i n s u p l e m e n t , c o m a q u o r a s i c r ò m p a u n
p a q u e t d e s a b o n e n p o d r a e d i n t r e l i a u n j u g u e t
— M a e s p a s p o s s i b l e ! s ’ e s t o n a v a l a f r e m a d e i
c i c l a m e n s , d a u t e m p s q u e l ’ a u t o b ú s r e p i l h a v a l o
s i e u p e r c o r s e p a s s a v a l o P o a n t d e V a r
N ’ e n f u g u è r o n t o i m e r a v i l h a t s M a s e g u r a v í o n
l o j o r n a l s o t a l u u è l h s e e n a u t d a u j o r n a l l a d a t a
è r a e s c r i c h a , b e n c l a r a : 2 1 d e m a r ç L o p r o m i e r
j o r n d a u p r i n t e m p s , t o t e s p o s s i b l e
G i a n n i R O D A R I ,
F a v o l e a l t e l e f o n o ,
E i n a u d i .
1 2
........L A R O T A Q U E M E N A V A
E N M I N G A L U È C
l a s o r t i d a d a u v i l a t g e s i p a r t e j à v o n t r e s
r o t a s : u n a a n a v a v è r s l a m a r , l a s e g o n d aA v è r s l a v i l a e l a t è r ç a n o n a n a v a e n m i n g a
l u è c
M a r t i n l o s a b i a p e r q u é l ’ a v i a d e m a n d a t u n p a u c
e n t o i , e d e t o i a v i a a u g u t l a m e m a r e s p o a s t a :
— A q u e l a r o t a d ’ a q u í ? V a e n m i n g a l u è c E s p a s
l a p e n a d e l i m e t r e l u p e n s
— E f i n s d o n t a r r i b a ?
— A r r i b a e n m i n g a l u è c
— M a a l o r a p e r q u é l ’ a n f a c h a ?
— D e g u n l ’ a f a c h a , e s s e m p r e e s t a d a a q u í
— M a d e g u n e s j a m a i a n a t v è i r e ?
— S i é s u n a b è l a t è s t a d u r a : s e t i d i è m q u e l i a
p a s r e n à v è i r e …
— L o p o d è t z p a s s a u p r e , s e n o n l i s i a t z j a m a i
a n a t s
1 3
......È r a t a l a m e n t o b s t i n a t q u e c o m e n c è r o n à l o
s o n a r M a r t i n T è s t a d u r a , m a e u n o n l i f a í a c a s e
c o n t u n h a v a à p e n s a r à l a r o t a q u e m e n a v a e n
m i n g a l u è c …
Q u o r a f u g u è t p r o n g r a n d p e r t r a v e r s a r l a r o t a
s e n s a d o n a r l a m a n à s o n p a i g r a n d , u n m a t i n s i
a u c è t d ’ o r a , s o r t è t d a u v i l a t g e e s e n s a e s i t a r
s ’ e n c a m i n è t p e r l a r o t a m i s t e r i o a e a n è t t o t j o r n
d e l ’ a v a n t L o f o n d è r a p l e n d ’ o r n i e r a s e d ’ e r b a s -
s a s , m a p e r b o n u r p l o u í a p a s d e s p í u n m o m e n t , e
e n s i n l i è r a p a s d e l o a n a s À d r e c h a c o m a à s e n e c a
s ’ a l o n g a v a u n a b a r a n h a , m a b e n v i t o c o m e n c è r o n
l u b o a s c s L i b r a n c a s d e i a u b r e s s ’ e n t r e ç à v o n e n
d e s s o b r e d e l a r o t a e f o r m à v o n u n a g a l e r i a e s c u r a
e f r e s c a , d o n t p e n e t r à v o n s o l a m e n t , d ’ a q u í d ’ a i à ,
q u a u c u r a i s d e s o l e u q u e s e r v í o n d e f a n a u s
C a m i n a q u e c a m i n e r à s , l a g a l e r i a l a f i n i s s i a p l u s ,
l a r o t a l a f i n i s s i a p l u s , M a r t i n a v i a m a u d e p e n s , e
c o m e n ç a v a j a à p e n s a r q u ’ a u r i a b e n f a c h d e s ’ e n
t o r n a r , q u o r a v e g u è t u n c a n
— D o n t l i a u n c a n l i a u n a m a i o n , p e n s è t M a r t i n ,
ò a u m a n c o u n ò m e
L o c a n l i c o r r è t d a r r i e r e n b o l e g a n t l a c o a e l i
l e q u è t l i m a n s , p i s ’ e n c a m i n è t p e r l a r o t a e à c a d a
p a s s i r e v i r a v a p e r v e r i f i c a r s e M a r t i n è r a e n c a r a
d a r r i e r
— V è n i , v è n i , d i í a M a r t i n e n c u r i o s i t
1 4
........F i n a l a m e n t , l o b o a s c c o m e n c è t à s ’ e s c l a r c i r ,
d a m o n t s i v e g u è t m a i l o c i e l e l a r o t a f i n i s s è t s u s
l o s o a l d ’ u n g r a n d p o r t a u d e f è r r e
A u t r a v è r s d e i b a r r a s , M a r t i n v e g u è t u n c a s t e u
m é t o t i l i p o a r t a s e l i f e n è s t r a s g r a n d d u b è r t i , e
l o f u m s o r t i a d e t o t i l i c h a m i n è i a s , e d ’ u n b a l c o n
u n a d ò n a s o b r e b è l a s a l u d a v a d e l a m a n e c r i d a v a
a l e g r a m e n t :
— V è n e , v è n e , M a r t i n T è s t a d u r a !
— V e ! s i r a l e g r è t M a r t i n , i e u n o n s a b i i d ’ a r r i b a r ,
m a e l a l o s a b i a
B o t è t l o p o r t a u , t r a v e r s è t l o p a r g u e e i n t r è t d i n s
l o s a l o n d a u c a s t e u à t e m p s p e r f a i r e l a r e v e r e n ç a
à l a b è l a d ò n a q u e c a l a v a p e r l ’ e s c a l i e r È r a b è l a ,
v e s t i d a e n c a r a m a i b e n q u e l i f a d a s e l i p r i n c e s s a s ,
e p i è r a p r ò p i a l è g r a e s i r i í a :
— A l o r a , l i a s p a s c r e s u t ?
— À q u e ?
— À l ’ i s t ò r i a d e l a r o t a q u ’ a n a v a e n m i n g a l u è c
— È r a t r ò u p n è s c i a E d ’ a p r è s i e u , l i a f i n d a m a i
d e l u è c s q u e d e r o t a s
— S e g u r , b a s t a a v e r l ’ e n v u è i a d e s i b o l e g a r A ü r a ,
v è n e , t i f a r a i v i s i t a r l o c a s t e u
L i è r a m a i d e c e n t s s a l o n s , c l a f i t s d e t e s a u r s
d e t o t a m e n a , c o m a a q u e l u c a s t e u s d e i f a d a s
1 5
......... . .
d o n t d u è r m o n l i b è l a s e n d u r m i d i e d o n t l u ò g r e s
a m o l ó n o n l i s i e u r i q u e s s a s L i è r a d e d i a m a n t s , d e
p è i r a s p r e c i o ï , d ’ a u r , d ’ a r g e n t , e à c a d a m o m e n t l a
b è l a d ò n a d i í a :
— P i l h a , p i l h a c e n q u e v o a l e s T i p r e s t e r a i u n a
c a r r e t a p e r p o r t a r t o t a q u e u p e s
P e n s a t z s e M a r t i n s i f a g u è t p r e g a r ! L a c a r r e t a è r a
b e n p l e n a q u o r a
1 6
...