Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 11,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Le Val d'absinthe

De
219 pages
Années 80. L., 40 ans, mariée, deux enfants, décide de faire partie d'un programme qui prépare des détenus en maison d'arrêt à l'examen spécial d'entrée à l'université. La guerre d'Algérie, le franquisme, les dictatures d'Amérique Latine lui ont appris la prison politique. Mais elle n'est jamais entrée dans une prison française.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

L'enfance politique

de gallimard-jeunesse

Analphabètes

de gallimard-jeunesse

R O M A N
Anna Roman
Le val d’absinthe
l’aube
e vaL d’absInthe
CoécîoRegards d’îcî îrîgÈé pàr Màrîo Hééér SÈrîél’Aube noîre àîmÈé pàr Pîérré SÈrîŝî
’àuéur à ÈÈicîÈ, pour à rÈàcîo é cé ouràgé, u ŝouîé u Céré àîoà u îré.
Cé icîér à ÈÈ gÈÈrÈ pàr é ŝérîcé àrîcàîo éŝ Èî-îoŝ é ’Aué. Pour oué rémàrqué ou ŝuggéŝîo, ’Èŝîéz pàŝ À ouŝ Ècrîré À ’àréŝŝé àué.um@oràgé.r © Éîîoŝ é ’Aué, 2011 www.àué.u ïSBN 978-2-8159-0344-8
Aà Romà
LE vàl ’àbSINThE
ROàN
éditions de l’aube
Du E àuTEuR : Morceaux de Choîx, é Fééc, Càŝààcà, 2003 ; ’Aué, 2006 ; ’Aué pocé, 2007 Grâce à Jean de la Fontaîne, é Fééc, Càŝààcà, 2004 Le Bonheur des moîneaux, é Fééc, Càŝààcà, 2008 ; ’Aué, 2009 ; ’Aué pocé, 2010
6
« U jour é à i é 1115[ouzé moîéŝ] àrrîèré… àŝ ué àrgé càîrîèré, péîé é umîèré pàrmî ’Èpàîŝŝé céîuré ’ué orê. é îéu Èàî î « à ’àŝîé » ; î ààî ééîr îuŝré ŝouŝ é om é Càîràux. » Dàîé-Ropŝ,Saînt Bernard et ses Ils
în memorîam Vàràoucé é Rài Arîé, Wîo
Maison d’arrêt
Eé àé ogémpŝ, àŝ ’îér, éà à poré îÈé qué puŝîéurŝ pérŝoéŝ, é uîormé ou é cîî, ràcîŝŝé ŝàŝ pàràré àurémé Èmuéŝ. Eé oî ’Èormé poràî oîr ŝé ŝouéér commé u po-éîŝ é ŝé réérmér ŝur ’u éŝ càmîoŝ gàrÈŝ é og é à orê. Eé éŝ ŝéué éà é guîcé orŝqu’o ’àuorîŝé éi À érér. O ouîé ŝoîgéuŝémé ŝo ŝàc ; éé Èpoŝé éŝ ojéŝ mÈàîquéŝ quî ŝo àŝ ŝéŝ pocéŝ, pàŝŝé ŝouŝ é porîqué é ŝé réroué àŝ ué àÈé grîàgÈé quî ràérŝé u érràî u. Dé groŝ coréàux oîrŝ, àuŝŝî gràŝ, péŝé--éé, qué céux é à Tour é oréŝ, ŝo pàÈŝ îmmoîéŝ pàrmî éŝ làquéŝ é éîgé. éŝ âîméŝ érŝ éŝquéŝ éé ŝé îrîgé pàràîŝŝé ŝ’éocér àŝ é ŝo é éé àpérçoî éux màîŝ quî ŝé cércé ’ué éêré À ’àuré, pàr-éÀ éŝ àrréàux, pour ŝé ràŝméré u ojé. C’éŝ ’éroî é puŝ ÈŝoÈ u moé. Eé à roî é ŝogé À ’îérà àpoÈoîé é ŝo éàcé. ï uî pàrà ŝouàî càéuréux, àéc ŝà oué gàérîé ’àrcàéŝ é ŝà cour àrrÈé ’u mur é cîq mèréŝ é
9
àu, qué éŝ pààéŝ, gorîéux commé éŝ àrréŝ é à îérÈ, Èpàŝŝàîé àéc îŝoécé. ïcî, à orê éŝ réŝÈé é ’àuré côÈ é ’écéîé. O à îrîgé érŝ é ogŝ couoîrŝ ŝouérràîŝ, érmÈŝ pàr éŝ grîéŝ, Èoucà ŝur éŝ rooéŝ où éîé gàrîéŝ é càmÈràŝ. U càucémàr uurîŝé, àrîcuÈ é Èoîé, pocuÈ é àuéŝ càgéŝ – ’éxpréŝŝîo é uî à jàmàîŝ pàru àuŝŝî éxàcé – ’éŝcàîér. Eé ŝé qué céé Èormé màcîé igÈé é pourrà jàmàîŝ ŝé rÈcàufér ; éé éxŝué é gé é pàrou. éŝ grîéŝ càqué, éŝ oîx càqué, éé ŝoé, éé éxpîqué, u gàrîé îé à cércér, ’àccompàgé juŝqu’À ué ŝàé où îg Èuîàŝ ’àéé. « Vouŝ ’àéz pàŝ péur ? » uî émàé--î. à quéŝîo uî pàrà ÈpàcÈé. No, éé éŝ ŝîm-pémé Èmué. Quéquéŝ éuréŝ puŝ àr, rérà céz éé, éé ŝ’împàîéé éà à poré oquÈé pàr ŝà ié quî joué À ’Èàŝîqué. ExcîÈé é oué roŝé, Èà Èmoé ŝà àrrîcàé é crîà : « Màmà, màmà, j’àî ué ér ouéé copîé ! à màréŝŝé ràcoé Fràçoîŝ 1 é Bàyàr, ouŝ o ŝé régàré u coî é ’œî, o àî pf, commé ŝî o Èéruàî. O rî. O éŝcé éŝémé, ŝur éŝ mêméŝ màrcéŝ, o ŝé pouŝŝé u péu, o ŝé ouŝcué. O rî. Démàî, jé ŝàîŝ où éé àîé. » E éé répré ŝo jéu é puŝ éé.
Aŝŝîŝé À ŝo uréàu, péà qué Èà coîué é ŝàuér é é rîré, éé réî à îŝé éŝ omŝ, ŝ’ààré ŝur éŝ ŝîgàuréŝ. Eé ’à oŝÈ émàér î icé î
10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin