Pakèt Kongo

De
Publié par

"L'amour c'est pas ça
L'amour c'est pas ça
L'amour c'est pas ça
C'est quoi l'amour?
Je sais pas mais c'est pas ça"
Suite de vignettes, poèmes-affiches, ready-made, donnés à lire tels des rites de passage. Ici le parti pris est la vitesse et le paradoxe. Imaginez une ville faite de ruelles entrelacées, nues, frontales où des milliers d'objets et de voix martèlent la musique de la vie sous un doux parfum de sexe. Un livre vrai.
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782897120771
Nombre de pages : 94
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Pakèt Kongo Sébastien Doubinsky
Extrait de la publication
Extrait de la publication
SébàŝTIEN DOubINŝy
Pakèt Kongo
Extrait de la publication
MîŝÉ É âÉ : VîîîÉ TûçôÉ MâûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû É DÔ â : 1 îÉŝÉ 2013 © Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ
CàTàLOGàGE àvàNT pubLIçàTION dE BIbLIOThÈquE ET ArçhIvEŝ NàTIONàLEŝ du QuébEç ET BIbLIOThÈquE ET ArçhIvEŝ CàNàdà. Dôûîŝ, SâŝîÉ, 1963- Pâè Kôô  (PôŝîÉ)  TÉxÉ É âÇâîŝ ŝÉûÉÉ.  ISBN 978-2-89712-075-7(Papier)  ISBN978-2-89712-076-4(PDF) ISBN978-2-89712-077-1(ePub) I. TîÉ. PQ2664.O922P34 2013 841'.914C2013-940569-0
NôûŝÉÇôâîŝŝôŝle soutien du Conseil des Arts du Canada.
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BâÉ, ûÉâû 201  Môâ, QûÉç,  H2S 1H9  T. : (514) 989-1491  Tç. : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉ.çô  www.ÉôîÉÉçîÉ.çô
Réalisation du fichier PDF : Éditions Prise de parole
Extrait de la publication
SébàŝTIEN DOubINŝy
Pakèt Kongo
Extrait de la publication
Du même auteur Rôâŝ Le feu àu rôyàume, MâŝÉîÉ, L'ÈçâîÉ, 2012. Là rilôie bàbylôiee, Pâîŝ, JôëÉ LôŝÉ/ Gâîâ, 2011. Quié es ?,Pâîŝ, JôëÉ LôŝÉ/Gâîâ, 2010. PôŝîÉ Dàmàr, MâŝÉîÉ, Èîîôŝ Éŝ Èâŝ-Cîîŝ, 2011. Tàbleàux ôirs, Pâîŝ, LÉ Gâ Tââôî, 2009. Càmbôde Orchesre, PôîîÉŝ, Eîîôŝ RââÉ É Sûîŝ, 2001. Exhibiiô Côlôiàle, Pâîŝ, Sôô Eîîôŝ, 2001.
Extrait de la publication
La poésie comme image en mouvement
Lâ ôŝîÉ ÉxîŝÉ, ô âŝ À çÔ, âîŝ âŝ É ôÉ. C’Éŝ ûÉ âîÉ û ôÉ, çôÉ Éŝ ÉflÉŝ û ŝôÉî, ûÉ ôîûÉ ûî ôûÉ À û Éû ôûÉ ôû û Éâ ûî ôÉ É ŝÉ âî â âû Éôû. C’Éŝ û âî, û ôèÉ ôŝÉâÉ ôû ûî ŝâî ôŝÉÉ. Mâîŝ ç’Éŝ âûŝŝî ûÉ ÉîŝÉ É ûÉŝîô âîçâÉ Éŝ ôîèÉŝ û ŝÉŝ É Éŝ ŝÉîÉŝ. Lâ ôŝîÉ ’Éŝ âŝ ÉîÉ, îÉ âû çôâîÉ – ÉÉ Éŝ ŝâûâÉ, îîŝîÉ, êÉ ŝî ÉÉ Éû âôîŝ ââïÉ çîîîŝÉ. C’Éŝ â ôûîÉ ŝû â âÉ É ’É, ûî â ôÉ jûŝû’À â âçÉ É ŝâ ôîÉ. C’Éŝ â ôûŝŝÉ ûî ÉçôûÉ Éŝ ûîÉŝ Éŝ âûÉŝ, ôû â ôûŝŝîèÉ ûî ââîÉ Éŝ çâŝ É îŝôîÉŝ ŝÉŝ. C’Éŝ Éŝ ôŝ û’ô ÉôûÉ âèŝ û Éûî ÉŝôÉ ôû û ôçîÉ. C’Éŝ â ÉÉ çîçâîŝâîô ûî ôÉ É jôîÉŝ çôûÉûŝ À â âîÉ. IâçâÉ É ’âôû É û ŝî. DÉ â îÉ É É ’âûÉ, ôûŝ Éŝ âûÉŝ.
5
Pôû ôî, â ôŝîÉ ŝÉâ ôûjôûŝ ôô-É ôûîôâîÉ, âîçâÉ, çââÉ. C’Éŝ ŝô çÔ ûâî, ûî É ŝÉÉ âîÉ ûÉ âçÉ ûÉ â Éâû ŝÉÉ âîÉ. Mâîŝ Éŝ ôŝ ŝô îffiçîÉŝ À ÛÉ É À âîÉ îŝââïÉ. Sô çÔ ûâî, âûŝŝî : É ââÉ. LÉ ÉŝÉ ’âççûÉîî ’âûÉ É ââÉ û ôÉÉ. JÉ É Éûx çôçÉôî â ôŝîÉ ŝâŝ ’âûÉ – û ôÉ, ûÉ ÉÉ, Éŝ ôÉŝ, Éŝ ÉÉŝ, û âŝ, Éŝ çôîÉŝ. Cûîôŝî îŝâîâÉ û ôèÉ. L’îâÉ îÉ âûŝŝî îÉ ûÉ Éŝ ôjÉŝ. L’ôÉ Éŝ ôŝ ûî ôÉ ôû ŝÉ èÉ ôû ôÉ ŝÉŝ – ô û ŝÉŝ îÉ Éâî, èÉ, âîŝ Éî É ûîŝŝâ, çôÉ û âû ÉxôîûÉ. CôÉ û âû ûî ôûŝ âÉ É ûÉ ôûŝ É ôûÉ âŝ, É ôûÉ âŝ, ôûîÉ. LÉ âû É â îÉ. DÉ ôûÉŝ Éŝ îÉŝ. SâŝîÉ Dôûîŝ
6
Cambodge orchestre
I. Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ
ŝâÉ É ôîŝ âŝûÉ É ôîŝ çîÉ É ôîŝ
âû îÉ ŝÉ ôÉ
âŝ â ôÉ CâôÉ OçÉŝÉ ÉîÉ
âŝûÉ îâÇâ É â ô ûî îâçÉ É îâÇâ
jÉŝ É ôûÉ çâÉ ŝÉîÉ À ûÉ ’œî
Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ É CâôÉ OçÉŝÉ ûÉ ûÉ çîâÉÉ
ç’Éŝ îŝîçî
jâÉŝ çôîŝÉŝ âŝ É ûŝ
7
Extrait de la publication
â çûôÉ âçÉ É â çôîÉÉ É îÉ â âûÉ
âŝ â êÉ jÉŝ É ôûÉ É çôîû ŝû ô ôûÉ
âŝûÉ ôîûÉ É â ô ûî îçâÉ É îçââ
jâÉŝ çôîŝÉŝ ç’Éŝ îŝîçî
û ôû É ŝÉî âŝŝÉ û çÉîŝîÉ û ŝÉî Éôû âŝŝÉ û çÉîŝîÉ
Éâ ’îŝÉ Sâî-Nîçôâŝ-û-CâôÉ CâôÉ OçÉŝÉ ŝÉ ÉçÉ ôû ââçÉ ŝô âçÉ É çâçÉ ŝô Éçîô
Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ
jÉŝ É ôûÉ É çâÉû ŝû â âûîŝÉ âîèÉ ’ûÉ çâîôÉÉ Mîô
ŝÉŝ Éôûx çôÉ çôÉ â îÉ ŝçûî îçâŝŝâÉ
8
Extrait de la publication
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Gouverneurs de la rosée

de memoire-d-encrier

Magnificat

de memoire-d-encrier

suivant