Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Pakèt Kongo Sébastien Doubinsky
Extrait de la publication
Extrait de la publication
SébàŝTIEN DOubINŝy
Pakèt Kongo
Extrait de la publication
MîŝÉ É âÉ : VîîîÉ TûçôÉ MâûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû É DÔ â : 1 îÉŝÉ 2013 © Èîîôŝ MôîÉ ÉçîÉ
CàTàLOGàGE àvàNT pubLIçàTION dE BIbLIOThÈquE ET ArçhIvEŝ NàTIONàLEŝ du QuébEç ET BIbLIOThÈquE ET ArçhIvEŝ CàNàdà. Dôûîŝ, SâŝîÉ, 1963- Pâè Kôô  (PôŝîÉ)  TÉxÉ É âÇâîŝ ŝÉûÉÉ.  ISBN 978-2-89712-075-7(Papier)  ISBN978-2-89712-076-4(PDF) ISBN978-2-89712-077-1(ePub) I. TîÉ. PQ2664.O922P34 2013 841'.914C2013-940569-0
NôûŝÉÇôâîŝŝôŝle soutien du Conseil des Arts du Canada.
MôîÉ ÉçîÉ  1260, ûÉ BâÉ, ûÉâû 201  Môâ, QûÉç,  H2S 1H9  T. : (514) 989-1491  Tç. : (514) 928-9217  îô@ÉôîÉÉçîÉ.çô  www.ÉôîÉÉçîÉ.çô
Réalisation du fichier PDF : Éditions Prise de parole
Extrait de la publication
SébàŝTIEN DOubINŝy
Pakèt Kongo
Extrait de la publication
Du même auteur Rôâŝ Le feu àu rôyàume, MâŝÉîÉ, L'ÈçâîÉ, 2012. Là rilôie bàbylôiee, Pâîŝ, JôëÉ LôŝÉ/ Gâîâ, 2011. Quié es ?,Pâîŝ, JôëÉ LôŝÉ/Gâîâ, 2010. PôŝîÉ Dàmàr, MâŝÉîÉ, Èîîôŝ Éŝ Èâŝ-Cîîŝ, 2011. Tàbleàux ôirs, Pâîŝ, LÉ Gâ Tââôî, 2009. Càmbôde Orchesre, PôîîÉŝ, Eîîôŝ RââÉ É Sûîŝ, 2001. Exhibiiô Côlôiàle, Pâîŝ, Sôô Eîîôŝ, 2001.
Extrait de la publication
La poésie comme image en mouvement
Lâ ôŝîÉ ÉxîŝÉ, ô âŝ À çÔ, âîŝ âŝ É ôÉ. C’Éŝ ûÉ âîÉ û ôÉ, çôÉ Éŝ ÉflÉŝ û ŝôÉî, ûÉ ôîûÉ ûî ôûÉ À û Éû ôûÉ ôû û Éâ ûî ôÉ É ŝÉ âî â âû Éôû. C’Éŝ û âî, û ôèÉ ôŝÉâÉ ôû ûî ŝâî ôŝÉÉ. Mâîŝ ç’Éŝ âûŝŝî ûÉ ÉîŝÉ É ûÉŝîô âîçâÉ Éŝ ôîèÉŝ û ŝÉŝ É Éŝ ŝÉîÉŝ. Lâ ôŝîÉ ’Éŝ âŝ ÉîÉ, îÉ âû çôâîÉ – ÉÉ Éŝ ŝâûâÉ, îîŝîÉ, êÉ ŝî ÉÉ Éû âôîŝ ââïÉ çîîîŝÉ. C’Éŝ â ôûîÉ ŝû â âÉ É ’É, ûî â ôÉ jûŝû’À â âçÉ É ŝâ ôîÉ. C’Éŝ â ôûŝŝÉ ûî ÉçôûÉ Éŝ ûîÉŝ Éŝ âûÉŝ, ôû â ôûŝŝîèÉ ûî ââîÉ Éŝ çâŝ É îŝôîÉŝ ŝÉŝ. C’Éŝ Éŝ ôŝ û’ô ÉôûÉ âèŝ û Éûî ÉŝôÉ ôû û ôçîÉ. C’Éŝ â ÉÉ çîçâîŝâîô ûî ôÉ É jôîÉŝ çôûÉûŝ À â âîÉ. IâçâÉ É ’âôû É û ŝî. DÉ â îÉ É É ’âûÉ, ôûŝ Éŝ âûÉŝ.
5
Pôû ôî, â ôŝîÉ ŝÉâ ôûjôûŝ ôô-É ôûîôâîÉ, âîçâÉ, çââÉ. C’Éŝ ŝô çÔ ûâî, ûî É ŝÉÉ âîÉ ûÉ âçÉ ûÉ â Éâû ŝÉÉ âîÉ. Mâîŝ Éŝ ôŝ ŝô îffiçîÉŝ À ÛÉ É À âîÉ îŝââïÉ. Sô çÔ ûâî, âûŝŝî : É ââÉ. LÉ ÉŝÉ ’âççûÉîî ’âûÉ É ââÉ û ôÉÉ. JÉ É Éûx çôçÉôî â ôŝîÉ ŝâŝ ’âûÉ – û ôÉ, ûÉ ÉÉ, Éŝ ôÉŝ, Éŝ ÉÉŝ, û âŝ, Éŝ çôîÉŝ. Cûîôŝî îŝâîâÉ û ôèÉ. L’îâÉ îÉ âûŝŝî îÉ ûÉ Éŝ ôjÉŝ. L’ôÉ Éŝ ôŝ ûî ôÉ ôû ŝÉ èÉ ôû ôÉ ŝÉŝ – ô û ŝÉŝ îÉ Éâî, èÉ, âîŝ Éî É ûîŝŝâ, çôÉ û âû ÉxôîûÉ. CôÉ û âû ûî ôûŝ âÉ É ûÉ ôûŝ É ôûÉ âŝ, É ôûÉ âŝ, ôûîÉ. LÉ âû É â îÉ. DÉ ôûÉŝ Éŝ îÉŝ. SâŝîÉ Dôûîŝ
6
Cambodge orchestre
I. Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ
ŝâÉ É ôîŝ âŝûÉ É ôîŝ çîÉ É ôîŝ
âû îÉ ŝÉ ôÉ
âŝ â ôÉ CâôÉ OçÉŝÉ ÉîÉ
âŝûÉ îâÇâ É â ô ûî îâçÉ É îâÇâ
jÉŝ É ôûÉ çâÉ ŝÉîÉ À ûÉ ’œî
Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ É CâôÉ OçÉŝÉ ûÉ ûÉ çîâÉÉ
ç’Éŝ îŝîçî
jâÉŝ çôîŝÉŝ âŝ É ûŝ
7
Extrait de la publication
â çûôÉ âçÉ É â çôîÉÉ É îÉ â âûÉ
âŝ â êÉ jÉŝ É ôûÉ É çôîû ŝû ô ôûÉ
âŝûÉ ôîûÉ É â ô ûî îçâÉ É îçââ
jâÉŝ çôîŝÉŝ ç’Éŝ îŝîçî
û ôû É ŝÉî âŝŝÉ û çÉîŝîÉ û ŝÉî Éôû âŝŝÉ û çÉîŝîÉ
Éâ ’îŝÉ Sâî-Nîçôâŝ-û-CâôÉ CâôÉ OçÉŝÉ ŝÉ ÉçÉ ôû ââçÉ ŝô âçÉ É çâçÉ ŝô Éçîô
Éŝ ÉÉŝ ŝô É âŝ îâÉŝ
jÉŝ É ôûÉ É çâÉû ŝû â âûîŝÉ âîèÉ ’ûÉ çâîôÉÉ Mîô
ŝÉŝ Éôûx çôÉ çôÉ â îÉ ŝçûî îçâŝŝâÉ
8
Extrait de la publication
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin

Avertissement

Ce thème est destiné à un public légalement majeur et averti. Il contient des textes et certaines images à caractère érotique ou sexuel.

En entrant sur cette page, vous certifiez :

  • 1. avoir atteint l'âge légal de majorité de votre pays de résidence.
  • 2. avoir pris connaissance du caractère érotique de ce document.
  • 4. vous engager à ne pas diffuser le contenu de ce document.
  • 4. vous engager à ne pas diffuser le contenu de ce document.
  • 5. consulter ce document à titre purement personnel en n'impliquant aucune société ou organisme d'État.
  • 6. vous engager à mettre en oeuvre tous les moyens existants à ce jour pour empêcher n'importe quel mineur d'accéder à ce document.
  • 7. déclarer n'être choqué(e) par aucun type de sexualité.

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de non-respect des points précédemment énumérés.