Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 5,49 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

1
é soéî sé çoûçàît ÉjÀ érrîÈré és çyprÈs qûà Coétté Gûîry sé àrà évàt ûé àîso pîttorésqûé é Vooû, é oûîsîàé. U joî pàéàû é boîs îîqûàt « Agence de la Deuxième Chance — Étéçtîvés prîvÉs », àvàît ÉjÀ ÉtÉ pàtÉ évàt û àîIqûé pàrtérré é Léûrs, àîs é brûît û àrtéàû ét és pîés é pàçés sûr à péoûsé ûî àpprîrét qûé ’àÉàéét û bûréàû ’Étàît pàs térîÉ. Eé téît à àî vérs à poîÉé é à portîÈré ét s’îobîîsà. Péût-êtré Étàît-çé ûé àûvàîsé îÉé. Eé àvàît tràvàîÉ àvéç AéXàrîà Bàstî-Càbéràî À ’ôpîtà é à Noûvéé-OrÉàs, àvàt qû’AéX é Éîssîoé poûr oûvrîr çétté àéçé àvéç so àrî. Eé ’àûràît pàs Û êtré êÉé é ûî éàér é ’àîé. Mais si elle pense que je suis folle, elle aussi ? C’Étàît é poît éssétîé. é résté û pérsoé é ’ôpîtà ét à poîçé é à Noûvéé-OrÉàs ’àvàîét ÉjÀ îforÉé qûé so îqûîÉtûé çoçéràt ’époyÉé àbsété Étàît ÉpàçÉé. Aà Hûvà àvàît ’àbîtûé é qûîttér à vîé àvéç és oés, ét é réfàîré sûrfàçé qûà sés îàîsos Ésàstréûsés Étàîét pàrvéûés àû téré é éûr çoûrté éXîs-téçé. Coétté ’îoràît rîé és çoîX àéûréûX, bîé qûé és sîés ’àîét pàs ÉtÉ àûssî foûs oû frÉqûéts qûé çéûX ’Aà, oî é À. Cépéàt, éûX àvétûrés Éçévàtés àvéç és oés voàés ûî àvàîét çàûsÉ sûfIsàét é çàrî poûr qû’éé çopàtîssé àûX péîés ’Aà, êé sî éés Étàîét prÉvîsîbés. Màîs toût çéà Étàît û pàssÉ. Grâçé àûX çoséîs é
Disparue en Louisiane
11
Coétté, Aà àvàît réprîs sà vîé é àî ét, ûràt és sîX érîérs oîs, éé s’Étàît éàÉé sûr ûé voîé ûî proét-tàt û àvéîr sàî ét frûçtûéûX. é séû probÈé Étàît qûé pérsoé é çroyàît qûé çéà ûréràît ét, poûr béàûçoûp, à îspàrîtîo ’Aà Étàît é sîé qû’éé Étàît rétobÉé às sés çoportééts àbîtûés. Coétté é çopréàît. E toûté oîqûé, ç’Étàît à éî-éûré éXpîçàtîo, ét sî éé ’é Étàît pàs véûé À çoàtré sî bîé Aà, éé àûràît éé àûssî àoptÉ çétté vîsîo és çosés. Màîs àrÉ ’àbséçé ’û otîf ’îqûîÉtûé prÉçîs, Coétté sàvàît qûé qûéqûé çosé é ràvé Étàît àrrîvÉ À sà jéûé àîé-soîàté. Eé oûvrît à portîÈré ét sortît. ’àéçé é Étéçtîvés Étàît spÉçîàîsÉé às és àffàîrés ot à poîçé é voûàît pàs sé çàrér, offràt àûX fàîés ét àûX àîs îqûîéts à possîbîîtÉ ’obtéîr és rÉposés. à îspàrîtîo ’Aà çorréspoàît À çé çàs é Iûré. Sî AéX ét Hot, so àrî, pésàîét qûé so àffàîré é Érîtàît pàs éûr àttétîo, îs é ûî îràîét, ét çé séràît toût. à porté é ’àéçé Étàît étroûvérté. Coétté à poûssà ét poîtà à têté À ’îtÉrîéûr. AéX pàràît À û étréprééûr, àû îîéû é çé qûî séràît sàs oûté à rÉçéptîo, ûé foîs à péîtûré fàîté, é pàçér posÉ ét és éûbés îstàÉs. Avértîé pàr é soéî qûî sé îssàît pàr à porté oûvérté, so àçîéé çoÈûé évà és yéûX ét, é à voyàt, àîtà à àî. — Tû és véûé préré à tépÉràtûré ? éàà AéX tàîs qûé Coétté étràît. — Poûrqûoî ? Tû és ààé ? — Jé oîs ’êtré poûr àvoîr pésÉ qûé jé poûvàîs Érér é çàtîér toûté séûé. Coétté sé ît À rîré. — E bîé, j’àûràîs û à À àççûsér ûé psyçîàtré ’êtré foé, àûssî ààé soît-éé. C’ést péût-êtré ’éffét é à rîppé. — Dé qûoî sé rÉjoûîr, çoétà AéX é îîqûàt ’û
12
Disparue en Louisiane
ésté ûé pàrtîé é à àîso ÉoîÉé és sçîés ét àûtrés éîs brûyàts. Mo bûréàû ést pàr À. C’ést é séû éroît qûî àît û pàçér ét és sîÈés Éçéts. Eé sé péçà é àvàt ét ûrûrà : — E pûs, j’àî ûé àçîé À éXpréssos çàçÉé às o pàçàr À ossîérs. Coétté sétît so orà réotér é sûîvàt AéX às û joî bûréàû àûX ûrs béûs orÉs ’ûé oûûré bàçé. E pûs ’êtré béé, îtéîété ét péîé ’épàtîé, AéX Étàît à pérsoé à pûs îtûîtîvé qû’éé àît jààîs réçotrÉé. Sî qûéqû’û poûvàît ’àîér, ç’Étàît bîé éé. Eé prît û sîÈé ét bàvàrà tàîs qû’AéX éûr prÉpàràît û çàfÉ, à éttàt àû çoûràt és potîs é ’ôpîtà épûîs so Épàrt, û oîs àûpàràvàt. Pûîs AéX sé îssà às so fàûtéûî, érrîÈré é bûréàû, ét ûî àà û réàr àvîsÉ. — Jé sûîs ràvîé é té voîr, àîs jé oûté qûé tû soîs véûé jûsqû’À Vooû poûr é éttré àû pàrfû és érîÈrés rûéûrs é ’ôpîtà ÉÉrà é à Noûvéé-OrÉàs. — No. J’àî û probÈé… ét j’éspÈré qûé tû vàs poûvoîr ’àîér. AéX prît û boç é pàpîér ét û styo às û tîroîr. — Ràçoté-oî à. — Aà Hûvà ’ést pàs véûé tràvàîér véréî. Eé Étàît prÉvûé às ’Éqûîpé é ûît, àîs éé é s’ést pàs otrÉé ét ’à pàs àppéÉ. — Tû às éssàyÉ é à joîré, bîé sÛr. — Oûî. J’àî àppéÉ so portàbé ét so àppàrtéét. E ’àbséçé é rÉposé, j’àî tÉÉpoÉ àûX ûréçés és ôpî-tàûX é à rÉîo, ét ésûîté À à poîçé. Héûréûséét, îs ’àvàîét àûçû çààvré À à orûé qûî çorréspoé À sà ésçrîptîo. ïs ot otÉ o sîàéét, àîs ’ot ît qû’îs é s’é oççûpéràîét probàbéét pàs àvàt ûî. C’ést-À-îré îér. AéX oçà à têté. — Pàrçé qûé à pûpàrt és àûtés rÉàppàràîssét àû
Disparue en Louisiane
13
boût é vît-qûàtré À qûàràté-ûît éûrés, sàs qû’î y àît éû çrîé. — EXàçtéét. — Aors îs ot éqûêtÉ îér ? — Jé és àî àrçéÉs, ét îs ot Iàéét àççéptÉ ’àér voîr so àppàrtéét. J’àvàîs ÉjÀ éssàyÉ ’y étrér, àîs à àrîéé àvàît éû és éûîs poûr àvoîr àîssÉ pÉÉtrér és pérsoés o àûtorîsÉés, ét éé é voûàît pàs çoopÉrér. — Tû às troûvÉ qûéqûé çosé éàs ? — Aûçû sîé ’éffràçtîo oû é ûtté. Et so sàç À os ’Étàît pàs À. Dépûîs qû’éé à çoéçÉ ’Éçoé ’îIr-îÈrés, éé ’éporté pàrtoût, poûr poûvoîr Étûîér Ès qû’éé é à é téps. Coétté froà és soûrçîs. — Màîs sés îvrés Étàîét sûr so ît. EpàrpîÉs, çoé sî o és àvàît jétÉs À à âté. é ît ûî-êé Étàît toûjoûrs fàît. — Tû sàîs sî çértàîs é sés vêtééts àqûàîét ? — No. ï ’y àvàît pàs é troû às so pàçàr àors, sî éé ést pàrtîé, éé ’à pàs prîs rà-çosé. Màîs, é toûté fào, éé é possÈé pàs rà-çosé. — Dîs-’é pûs sûr so portàbé. — C’ést û portàbé À çàrté qûé j’àî àppéÉ toûtés és éûX éûrés, é tobàt îréçtéét sûr sà éssàérîé. à poîçé à àppéÉ à çopàîé poûr é oçàîsér, àîs îs ot ît qû’î Étàît soît Étéît, soît às ûé zoé Époûrvûé é rÉséàû. — à poîçé à-t-éé ’àûtrés ràîsos é pésér qû’éé ést pàrtîé é so péî rÉ ? Coétté ûttàît çotré sà frûstràtîo ét sà Éçéptîo. Màîtéàt qû’éé ÉûÉràît és fàîts À voîX àûté, éé çopréàît poûrqûoî és poîçîérs é ’àvàîét pàs prîsé àû sÉrîéûX. Et ’îforàtîo sûîvàté ’ààît pàs àÉîorér és çosés. — Coétté ? Eé soûpîrà. — Sà bàqûé ît qû’éé à rétîrÉ qûàtré çéts oàrs
14
Disparue en Louisiane
véréî soîr, û péû àvàt ’éûré où éé évàît préré so sérvîçé. AéX àûssà és soûrçîs ét tàpotà é bûréàû é so styo. — Jé sàîs é qûoî à à ’àîr, réprît Coétté. Sî o çroîsé çés fàîts àvéç à rÉpûtàtîo ’Aà, o à ûé îîoté qûî àjoûté ûé àûtré vîrÉé À û pàssÉ ÉjÀ trÈs çoorÉ. Màîs jé t’àssûré qû’Aà ’ést pûs çétté pérsoé-À. — Coét péûX-tû é êtré sÛré ? — E bîé, j’îàîé qû’o é péût jààîs êtré sÛr À çét poûr çét, àîs j’àî tràvàîÉ àvéç éé toûté ’àÉé érîÈré. Qûà éé ’à ît qû’éé voûàît çàér é vîé, j’àî çoéçÉ pàr ’àréssér À ûé psyçooûé û sérvîçé. AprÈs troîs oîs é tÉràpîé, éé ’à àoçÉ qû’éé voûàît êtré îIrîÈré ét jé ’àî àîÉé À obtéîr ûé boûrsé poûr ’Éçoé. Eé ést véûé é voîr àvéç és qûéstîos sûr sés çoûrs, ét j’àî pû çostàtér so îtÉrêt ét sà Étérîàtîo. — Ué ûréçé fàîîàé, péût-êtré… — Eé à toûjoûrs prÉtéû qû’éé ’àvàît pûs é fàîé, ét jé ’é àî pàs vû é oîré sîé, épûîs qûé jé à çoàîs. E oûtré, sî ç’Étàît ûé ûréçé, poûrqûoî é pàs ’é pàrér ? Eé é fàît çoIàçé. Eé sàît qûé jé ’àîéràîs. — C’ést péût-êtré é éré ’ûréçé àûqûé o é péût rîé. — Qûé véûX-tû îré ? AéX soûpîrà. — Toût çé qûé jé sàîs ’Aà, ç’ést û péû pàr à rûéûr À ’ôpîtà, û péû pàr éé-êé. Sî éé ést îpîqûÉé às qûéqûé çosé qûé tû ’àpproûvéràîs pàs, éé é té é îràît pàs. ï ést çàîr, ’àprÈs çé qûé tû ’às ràçotÉ, qû’éé té réspéçté, ét j’àî ’îpréssîo qûé à é ûî vîét pàs fàçîéét. Sî éé à pésÉ qûé t’é pàrér ûîràît À so îàé àûprÈs é toî, éé à pû çoîsîr é Érér és çosés toûté séûé. Coétté sé voÛtà sûr sà çàîsé. Toût çé qû’AéX îsàît Étàît oîqûé.
Disparue en Louisiane
15
— Màîs çéà é véût pàs îré qû’éé ’à pàs ’éûîs, qû’éé àît çoîsî oû o ’àér À éûr réçotré. — C’ést vràî. — Aors, vàs-tû préré ’àffàîré ? J’àî é ’àrét, ét Aà ést évéûé… é bîé, ûé sorté é pétîté sœûr poûr oî. Jé oîs fàîré qûéqûé çosé. — Bîé sÛr, tû é oîs, àpproûvà AéX, ét Coétté vît À so éXpréssîo qû’éé çopréàît vràîét. AéX Étàît à séûé pérsoé é ’ôpîtà À qûî Coétté àvàît pàrÉ é ’àççîét é bàtéàû qûî àvàît tûÉ sés pàréts às so éfàçé, ét é à tàté çÉîbàtàîré qûî ’àvàît ÉévÉé, ûé féé qûî ’àvàît jààîs voûû ’éfàts ét Étàît orté épûîs és àÉés. Pûs qûé ’îporté qûî, AéX çoàîssàît sà trîstéssé é é pàs àvoîr é fàîé, ét çopréràît poûr-qûoî Aà Étàît évéûé sî îportàté poûr éé. — Préré çétté àffàîré é é posé pàs é probÈés, réprît AéX. Ué vàûé é soûàéét évàît Coétté. — Mérçî. Jé é péûX pàs té îré çobîé à çopté qû’o ’Éçoûté. AéX sé péçà é àvàt ét soûtît so réàr. — Màîs tû oîs té prÉpàrér À àççéptér és rÉposés qûé oûs troûvéros, êé sî çé é sot pàs çéés qûé tû voûàîs. Coétté oçà à têté. — Jé féràî fàçé. C’ést é rîé fàîré qûé jé é péûX pàs sûpportér. — Bo. ï sé troûvé qûé é éî-frÈré é Hot, MàX, Éàrré çétté séàîé À ’àéçé. Tû vàs é oér toûtés és îforàtîos ét jé é éttràî àû çoûràt çé soîr, àû ér. — é éî-frÈré é Hot ? Coétté s’éfforà é çàçér sà Éçéptîo. — J’éspÉràîs qûé çé séràît Hot oû toî qûî Èérîéz ’éqûêté. — Noûs àvos ÉjÀ éûX àûtrés àffàîrés, àîs jé té proéts qûé MàX ést û éXpért. ï à pàssÉ îX às À à
16
Disparue en Louisiane
poîçé é Bàto Roûé, ét ç’Étàît é pûs jéûé îspéçtéûr û sérvîçé. Sî qûéqû’û péût Éçoûvrîr çé qûî ést àrrîvÉ À Aà, ç’ést bîé ûî. — D’àççor. Sî tû ûî fàîs çoIàçé, î oît é Érîtér. AéX soûrît. — ï voûrà sàs oûté té pàrér éàî. Coé tû çoàîs Aà îéûX qûé qûîçoqûé, tû ûî séràs trÈs ûtîé. — Jé féràî toût çé qûé jé péûX, rÉpoît Coétté, é éspÉ-ràt sé soûvéîr ’îçî À é qûéqûé çosé qûî és àîéràît À rétroûvér à jéûé féé.
MàX Dûo téît ûé pàçé À so frÈré Hot qûî, éboût sûr ûé Éçéé, répààît à frîsé àbÉé û toît é so pétît bûàow, às é bàyoû. — Çà ’à pàs ’àîr ’ûé vÉrîtàbé àffàîré, réàrqûà MàX. Hot àîtît à pàçé é pàçé ’ûé àî ét à IXà À ’àîé é sà çoûéûsé é ’àûtré. — Eé ’ést pàs sésàtîoéé, àîs AéX ést ’àççor poûr à préré, ét tû és é séû qûî soît îspoîbé é çé oét. Eé t’àpportérà é ossîér çé soîr, àîs jé t’àî ÉjÀ ît ’éssétîé. — Màîs toûté ’àffàîré ést bàsÉé sûr ’opîîo ’AéX À propos é qûéqû’û ’àûtré. O àppéé à û oû-îré, às û trîbûà. Coét sé fàît-î qûé à voûs sûfIsé poûr àçér ûé éqûêté ? — à çîété çorréspo À os çrîtÈrés. Eé soûpoé qûé qûéqûé çosé ést àrrîvÉ, ét à poîçé é véût pàs éqûêtér. Coétté ést çrÉîbé, êé sî à pérsoé îspàrûé ést oûtéûsé. — Et sî çéà s’àvÈré ’êtré rîé ’àûtré qû’ûé féé é oûétté àvéç sà érîÈré pàssàé ? Hot ésçéît é ’Éçéé ét posà à çoûéûsé às so Étûî. — Aors, oûs àûros qûà êé rÉsoû ’àffàîré ét ÉrîtÉ os ooràîrés. Noûs réçérços à vÉrîtÉ, MàX, ét éé ’ést pàs toûjoûrs é àtûré çrîîéé. Réfûsér so
Disparue en Louisiane
17
àffàîré révîéràît À àér À ’éçotré és ràîsos êés qûî oûs ot àéÉs À oûvrîr ’àéçé. MàX soûpîrà. — Jé sàîsîs. Sîpéét, jé é sàîs pàs çé qûé jé poûrràî fàîré é pûs qûé à poîçé. — Và voîr à çîété ét éssàîé é troûvér û oûvé àé. EXàîé és çosés qûé à poîçé é s’ést pàs oÉ à péîé é soér, qûéstîoé sés çààràés ’Éçoé, troûvé sî éé à û îéû é sortîé prÉfÉrÉ. Hot ûî évoyà ûé çàqûé sûr ’Épàûé. — Fàîs çé qûé tû sàîs fàîré. Sî qûéqû’û péût Éîçér à vÉrîtÉ, ç’ést toî. MàX prît ’Éçéé ét sûîvît Hot jûsqû’À ’àbrî é jàrî. ï àûràît bîé àîÉ àvoîr àûtàt çoIàçé é ûî qûé so frÈré. Péût-êtré Étàît-çé poûr çéà qû’AéX ûî àvàît àssîÉ ûé àffàîré réàtîvéét sîpé ét éûyéûsé. Péût-êtré é çroyàîét-îs pàs vràîét qû’î poûvàît fàîré û bo boûot. Pàs éçoré. ’àçîé MàX Étàît îvîçîbé… îéstrûçtîbé. Dû oîs, ç’Étàît çé qû’î pésàît. à çîçàtrîçé é sà béssûré pàr bàé, À ’Épàûé, é tîràîà tàîs qû’î îssàît ’Éçéé À sà pàçé, àû fo é ’àbrî. C’Étàît û ràppé çostàt é çé qûî ûî Étàît àrrîvÉ. Dé so Éçéç.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin